• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam


 

Quy định 61-QĐ/TW năm 2016 về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tải về Quy định 61-QĐ/TW
Bản Tiếng Việt

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số 61-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC CƠ QUAN CHÍNH TRỊ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chp hành Trung ương khoá XII về thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 20-7-2005 của Bộ Chính trị khoá IX về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII,

Ban Bí thư quy định về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam như sau:

Cơ quan chính trị đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam, bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhằm xây dựng Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Tiến hành công tác đảng, công tác chính trị là một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, là trách nhiệm của các tổ chức và mọi cán bộ, đảng viên.

I- HỆ THỐNG TỔ CHỨC

1- Cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức ở 4 cấp

- Toàn quân có Tổng cục Chính trị.

- Cấp quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng và đơn vị tương đương có cục chính trị.

- Cấp sư đoàn, vùng hải quân, lữ đoàn và đơn vị tương đương có phòng chính trị.

- Cấp trung đoàn và đơn vị tương đương có ban chính trị.

Thủ trưởng cơ quan chính trị là chủ nhiệm chính trị.

- Những đơn vị, cơ quan không đủ điều kiện lập ban chính trị thì bố trí trợ lý chính trị.

- Ở các doanh nghiệp trong Quân đội, căn cứ vào quy mô tổ chức, lực lượng và tính chất, nhiệm vụ mà tổ chức cơ quan chính trị tương ứng như tổ chức các cơ quan chức năng trong doanh nghiệp.

- Tổ chức cơ quan chính trị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

2- Cán bộ chủ trì về chính trị ở các cấp

- Từ cấp đại đội và tương đương đến cấp tiểu đoàn và tương đương có chính trị viên. Từ cấp trung đoàn và tương đương đến cấp quân khu và tương đương có chính ủy. Chính ủy, chính trị viên là người chủ trì về chính trị, chịu trách nhiệm trước cấp trên và cấp ủy cấp mình về toàn bộ các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong đơn vị; có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức tiến hành các nội dung công tác đảng, công tác chính trị theo chức trách, nhiệm vụ; tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác chung của đơn vị.

- Ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi không bố trí chính ủy, chính trị viên thì bí thư cấp ủy cùng cấp là người đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị.

- Ở ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức cơ sở và ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương, bí thư đảng ủy (chi bộ) trực tiếp làm chính trị viên, đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị đối với lực lượng dân quân tự vệ và trong các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, đơn vị mình. Bí thư đoàn xã, phường, thị trấn làm chính trị viên, phó ban chỉ huy quân sự.

II- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CƠ QUAN CHÍNH TRỊ CÁC CẤP

A- CHỨC NĂNG

1- Tổng cục Chính trị đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Ban Bí thư và trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương.

- Căn cứ nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo, hướng dẫn của các ban đảng Trung ương, Tổng cục Chính trị nghiên cứu, đề xuất để Quân ủy Trung ương quyết định chủ trương, biện pháp về công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội, Dân quân tự vệ và Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Căn cứ nghị quyết của Quân ủy Trung ương, mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị xác định kế hoạch tiến hành công tác đảng, công tác chính trị để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cấp trong Quân đội, Dân quân tự vệ và Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện.

2- Cục chính trị đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị ở cấp quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng, quân đoàn, binh chủng, Bộ Tổng Tham mưu - cơ quan Bộ Quốc phòng, các tổng cục, Học viện Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và đơn vị tương đương hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của chính ủy cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị. Căn cứ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị; nghị quyết của đảng ủy cấp mình và sự chỉ đạo, hướng dẫn của chính ủy, mệnh lệnh của người chỉ huy cùng cấp, cục chính trị đề xuất để đảng ủy quyết định nội dung, biện pháp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong đơn vị; trực tiếp tổ chức thực hiện những nội dung thuộc cấp mình và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới thực hiện.

Cục chính trị quân khu, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng còn có trách nhiệm phối hợp với các cấp ủy địa phương để chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên và trong bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương; phối hợp với các ban của cấp ủy địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các mặt công tác trên. Cục chính trị các quân chủng, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục Tình báo và binh chủng còn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Tổng cục Chính trị về công tác đảng, công tác chính trị thuộc chuyên ngành quân, binh chủng mình và phối hợp với cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện ở các đơn vị thuộc chuyên ngành mình trong toàn quân theo sự ủy nhiệm của Tổng cục Chính trị.

Cục Chính trị - Tổ chức Ban Cơ yếu Chính phủ còn có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất với Tổng cục Chính trị các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị liên quan đến lực lượng cơ yếu; phối hợp với cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và cơ quan chức năng của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các mặt hoạt động đó theo sự ủy nhiệm của Tổng cục Chính trị.

3- Phòng chính trị đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị ở cấp học viện, trường sĩ quan, trường đại học, cao đẳng và trường trung cấp; trường quân sự quân khu, quân đoàn; binh đoàn, sư đoàn, vùng hải quân, lữ đoàn, bộ chỉ huy quân sự và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty và đơn vị tương đương, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của chính ủy (bí thư cấp ủy) cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chính trị cấp trên. Căn cứ sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chính trị cấp trên, nghị quyết của đảng ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của bí thư cấp ủy, chính ủy và mệnh lệnh của người chỉ huy cùng cấp, tình hình nhiệm vụ, tính chất hoạt động và kế hoạch công tác của đơn vị, phòng chính trị đề xuất để đảng ủy quyết định nội dung, biện pháp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong đơn vị; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện.

Phòng chính trị của bộ chỉ huy quân sự và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (kể cả Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) còn có trách nhiệm phối hợp với huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ biên phòng ở địa phương. Phối hợp với các ban của huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các mặt công tác trên.

4- Ban chính trị đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị ở cấp trung đoàn, ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị tương đương, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của chính ủy, chính trị viên, bí thư cấp ủy cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chính trị cấp trên. Căn cứ kế hoạch của cơ quan chính trị cấp trên, nghị quyết của đảng ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của bí thư cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và mệnh lệnh của người chỉ huy cùng cấp, tình hình nhiệm vụ, đối tượng, hoàn cảnh và kế hoạch hoạt động của đơn vị, ban chính trị đề xuất để đảng ủy quyết định nội dung, biện pháp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong đơn vị; xây dựng kế hoạch, trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện.

Ban chính trị của ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn có trách nhiệm phối hợp với đảng ủy (chi bộ) xã, phường, thị trấn để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tiến hành công tác đảng, công tác chính trị đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

5- Ở những đơn vị, cơ quan không đủ điều kiện lập cơ quan chính trị mà bố trí trợ lý chính trị, thì trợ lý chính trị căn cứ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chính trị cấp trên, nghị quyết của cấp ủy cấp mình, tình hình nhiệm vụ đơn vị, đề xuất với bí thư cấp ủy, chính trị viên cùng cấp về nội dung công tác đảng, công tác chính trị và đôn đốc việc thực hiện ở cơ quan, đơn vị thuộc quyền.

B- NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN CHÍNH TRỊ CÁC CẤP

1- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống của Đảng, dân tộc, Quân đội, nhiệm vụ của đơn vị để mọi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng luôn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh, phẩm chất đạo đức, lối sống trung thực, lành mạnh. Giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động ra sức học tập nắm vững khoa học kỹ thuật quân sự, nghiệp vụ chuyên môn, sử dụng và quản lý tốt các phương tiện, trang bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, không ngừng nâng cao năng lực tổ chức hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

2- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ vững đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng, bảo đảm sự lãnh đạo "tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt" của Đảng đối với Quân đội. Xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, số lượng và cơ cấu phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Quân đội. Đề xuất về tổ chức, biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị cấp mình và trong toàn đơn vị.

3- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chủ động và kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch, bảo đảm Quân đội luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm nòng cốt cùng với toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc.

4- Phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ, hậu phương chiến lược, thực hiện chính sách hậu phương quân đội; giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh. Tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt.

5- Nghiên cứu, đề xuất với cấp trên về chế độ, chính sách có liên quan đến Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ, hậu phương quân đội và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách hiện hành đối với Quân đội, Dân quân tự vệ và hậu phương quân đội bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng.

6- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân ở cơ sở vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; thực hiện quy chế dân chủ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

7- Chỉ đạo và tham gia nghiên cứu phát triển khoa học xã hội nhân văn quân sự, lý luận công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và Ban Cơ yếu Chính phủ; quản lý và sử dụng kinh phí, vật tư, phương tiện công tác đảng, công tác chính trị. Xây dựng cơ quan chính trị vững mạnh toàn diện.

Thực hiện các nhiệm vụ trên nhằm không ngừng tăng cường, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để Quân đội luôn luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân và tinh thần đoàn kết quốc tế; có trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mnh chiến đấu ngày càng cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thcủa Tquốc.

III- NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ

A- NHIỆM VỤ

1- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên huấn trong Quân đội, Dân quân tự vệ và Ban Cơ yếu Chính phủ:

- Tổ chức nghiên cứu, học tập và tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đường lối, quan điểm, tư tưởng quân sự của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Quân đội cho các đối tượng trong toàn quân. Chỉ đạo và tổ chức đấu tranh trên lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng, văn hóa, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Xây dựng và thực hiện các chương trình, nội dung giáo dục chính trị cho các đối tượng trong toàn quân và nội dung giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong các nhà trường Quân đội.

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, in, phát hành trong Quân đội theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng. Phối hợp với cơ quan văn hóa thông tin ngoài Quân đội chỉ đạo, hướng dẫn sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật thuộc đề tài Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và chiến tranh cách mạng, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Chỉ đạo, hướng dẫn phong hào thi đua quyết thắng trong toàn quân; chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội.

2- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, cơ quan chính trị các quân khu và Bộ đội Biên phòng phối hợp với cấp ủy địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng trong đảng bộ quân sự địa phương và trong đảng bộ bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội:

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện nguyên tắc và cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao.

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng cao, tiên phong gương mẫu về mọi mặt, gắn bó mật thiết với quần chúng. Hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định của Trung ương về công tác quản lý đảng viên, công tác tài chính đảng và công tác khen thưởng trong Đảng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành đại hội đảng và nội dung sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng đúng với chức năng, nhiệm vụ của từng cấp.

3- Quán triệt đường lối, quan điểm, nguyên tắc, chính sách của Đảng về công tác cán bộ. Đề xuất với Quân ủy Trung ương về chủ trương, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý và thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân đội vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có trình độ kiến thức chính trị, quân sự, khoa học kỹ thuật, hiểu biết thực tiễn và kiến thức kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

4- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác Bảo vệ - An ninh, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, góp phần đấu tranh làm thất bại chiến lược "diễn biến Hòa Bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xây dựng đơn vị trong sạch về chính trị, an toàn về mọi mặt.

5- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác Dân vận; tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân; chỉ đạo, hướng dẫn và tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt.

6- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội nghiên cứu, đề xuất với Đảng và Nhà nước ban hành các chính sách đối với Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ, lực lượng cơ yếu, hậu phương quân đội; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quán triệt thực hiện các chính sách đó trong toàn quân. Quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

7- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn, Hội phụ nữ và Hội đồng quân nhân ở cơ sở vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.

8- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là: sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, phòng, chống thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cu nạn, công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

9- Phối hợp với các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể của Trung ương, các cơ quan chức năng của Nhà nước để chỉ đạo, hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương và trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở các địa phương và ở các ban, bộ, ngành Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị.

10- Phối hợp với các ngành có liên quan để kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện công tác điều tra, truy tố, xét xử trong Quân đội theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm khách quan, chính xác, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

11- Chỉ đạo và tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ, Ban Cơ yếu Chính phủ. Nghiên cứu phát triển khoa học xã hội nhân văn quân sự, tham gia nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam; biên soạn các điều lệ, quy định về công tác đảng, công tác chính trị. Lập kế hoạch phân bổ, phân cấp và kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách, phương tiện vật tư công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân.

12- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng cơ quan chính trị các cấp vững mạnh toàn diện. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cơ quan chính trị; chức trách, nhiệm vụ cán bộ chính trị từ cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng đến cơ sở, xây dựng cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện.

B- TCHỨC BỘ MÁY

Ban Bí thư giao cho Quân ủy Trung ương căn cứ kế hoạch tổ chức lực lượng quân đội và quy hoạch số lượng cán bộ quân đội để quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Chính trị. Tổng cục Chính trị chủ trì, phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu quy định cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế cụ thể cơ quan chính trị, cán bộ chính trị ở từng cấp.

IV- NGUYÊN TẮC TIẾN HÀNH CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TRONG QUÂN ĐỘI

Tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

- Có tính đảng, tính giai cấp, tính chiến đấu cao.

- Xuất phát từ đường lối, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tình hình thực tiễn của đất nước, đường lối, quan điểm, tư tưởng quân sự và các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, đi sâu vào các lĩnh vực hoạt động và đời sống của Quân đội, sát với từng đối tượng.

- Kết hp chặt chẽ công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác chính sách.

- Có tính quần chúng rộng rãi, phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, mọi người trong Quân đội, các cơ quan đảng, nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức, hội quần chúng ở các cấp.

- Có kế hoạch, chủ động, sáng tạo, thiết thực, cụ thể, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu trước mắt và cơ bản lâu dài.

V- TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG

Tổ chức quần chúng trong Quân đội nhân dân Việt Nam gồm có: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Công đoàn; Hội Phnữ.

Các tổ chức quần chúng chỉ tổ chức ở đơn vị cơ sở (riêng với các doanh nghiệp thì tổ chức theo doanh nghiệp), đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của chính ủy, chính trị viên, bí thư cấp ủy và cơ quan chính trị cùng cấp, sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chính trị cấp trên.

Các tổ chức quần chúng trong Quân đội có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của đoàn thể mình và các nghị quyết, chỉ thị của ban chấp hành trung ương đoàn thể đó; vận dụng sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ và phù hợp với cơ chế Đảng lãnh đạo Quân đội.

Đối với các tổ chức nghề nghiệp, căn cứ tình hình cụ thể, nơi nào có nhu cầu cần thiết, nếu được Tổng cục Chính trị cho phép thì lập chi hội cơ sở, đặt dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở, sự chỉ đạo của cơ quan chính trị cùng cấp và sự hướng dẫn về hoạt động nghề nghiệp của ban chấp hành hội mà chi hội đó trực thuộc.

Tổng cục Chính trị phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định này.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 21-11-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đng khoá XI.

 


Nơi nhận:
- Các tnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đ
ng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí
y viên
Ban Chấp hành Trung ương,
- Tổng cục Chính trị
Quân đội nhân dân Việt Nam,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ
Đinh Thế Huynh

 

- Nội dung này được hướng dẫn bởi Mục I Hướng dẫn 349/HD-CT năm 2017

Căn cứ Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam,

Được sự ủy nhiệm của Ban Bí thư, sau khi thống nhất với các ban xây dựng Đảng của Trung ương, Tổng cục Chính trị hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam như sau:

I. VỀ TỔ CHỨC CƠ QUAN CHÍNH TRỊ THUỘC BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ

Khoản 1, Phần I, Quy định số 61-QĐ/TW, xác định: "Tổ chức cơ quan chính trị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ yếu". Cụ thể thực hiện như sau:

1. Ở Ban Cơ yếu Chính phủ có Cục Chính trị - Tổ chức.

2. Ở Học viện Kỹ thuật Mật mã, Cục Quản lý Kỹ thuật nghiệp vụ Mật mã, Cục Cơ yếu - Đảng chính quyền, Viện Khoa học - Công nghệ Mật mã, Công ty 129, M951, M2 và đơn vị tương đương có phòng chính trị - tổ chức.

3. Những nơi không biên chế cơ quan chính trị - tổ chức thì bố trí trợ lý chính trị - tổ chức theo quyết định của Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem nội dung VB
Nội dung này được hướng dẫn bởi Mục I Hướng dẫn 349/HD-CT năm 2017
- Thẩm quyền bổ nhiệm chính trị viên phó; chức trách nhiệm vụ của Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn được hướng dẫn bởi Mục 2 Hướng dẫn 349/HD-CT năm 2017

Căn cứ Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam,

Được sự ủy nhiệm của Ban Bí thư, sau khi thống nhất với các ban xây dựng Đảng của Trung ương, Tổng cục Chính trị hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam như sau:
...
II. VỀ THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM CHÍNH TRỊ VIÊN PHÓ; CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH TRỊ VIÊN, CHÍNH TRỊ VIÊN PHÓ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (Sau đây gọi chung là cấp xã)

Khoản 2, Phần I, Quy định số 61-QĐ/TW, xác định: "Ở ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, bí thư đảng ủy (chi bộ) trực tiếp làm chính trị viên, đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị đối với lực lượng dân quân và trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương mình. Bí thư đoàn xã, phường, thị trấn làm chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự", thực hiện như sau:

1. Về thẩm quyền bổ nhiệm chính trị viên phó

Khoản 4, Điều 29, Luật Dân quân tự vệ (được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23/11/2009), xác định: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bổ nhiệm cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã theo đề nghị của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện”. Theo quy định trên, việc bổ nhiệm chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự cấp xã do chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định.

2. Chức trách, nhiệm vụ của chính trị viên

Thực hiện theo quy định tại Điều 31, Điều lệ Công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 359-QĐ/ĐUQSTW, ngày 15/9/2009 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Thường vụ Quân ủy Trung ương) và Quyết định số 1723/QĐ-CT, ngày 01/12/2007 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về việc ban hành chức trách, nhiệm vụ của chính ủy, chính trị viên các cấp trong Quân đội, trong đó có chức trách, nhiệm vụ của chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã, cụ thể là:

- Chức trách

+ Chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã là người chủ trì về chính trị trong lực lượng dân quân và lực lượng dự bị động viên ở cấp xã; chịu sự chỉ đạo của chính trị viên và sự hướng dẫn, kiểm tra của ban chính trị ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác đảng, công tác chính trị; chịu trách nhiệm trước đảng ủy (chi bộ) cấp xã về toàn bộ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng dân quân, dự bị động viên và trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.

+ Trực tiếp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng dân quân, dự bị động viên và trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.

+ Cùng với chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã đề xuất nội dung, biện pháp lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương để đảng ủy (chi bộ) cấp xã quyết định; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các mặt công tác của lực lượng dân quân, dự bị động viên và cùng chịu trách nhiệm trước cấp trên, đảng ủy (chi bộ) cấp xã về toàn bộ hoạt động của lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên và trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, xây dựng lực lượng dân quân và dự bị động viên vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

- Nhiệm vụ

+ Nghiên cứu, đề xuất để đảng ủy (chi bộ) cấp xã quyết định nội dung, biện pháp lãnh đạo mọi hoạt động của lực lượng dân quân, dự bị động viên và trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cấp xã đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng. Xây dựng kế hoạch và trực tiếp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng dân quân, dự bị động viên và trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cấp xã; đề xuất với chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nội dung, biện pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị.

+ Tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, xây dựng cho lực lượng dân quân, dự bị động viên ở cấp xã tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với các ban, ngành, đoàn thể ở cấp xã tổ chức giáo dục quốc phòng, động viên nhân dân tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố nền quốc phòng toàn dân.

+ Chăm lo xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị trong dân quân, dự bị động viên; phát hiện, bồi dưỡng đối tượng để kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn trong lực lượng dân quân và dự bị động viên. Xây dựng chi bộ sinh hoạt tạm thời trong lực lượng dân quân và dự bị động viên (nếu có) trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ trong lực lượng dân quân và dự bị động viên có đủ số lượng, chất lượng cao, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương trong mọi tình huống; phối hợp với các đơn vị khung động viên để sắp xếp, quản lý và tổ chức bồi dưỡng sĩ quan dự bị ở địa phương.

+ Tiến hành công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên trong sạch về chính trị, an toàn về mọi mặt; tuyên truyền, giáo dục lực lượng dân quân, dự bị động viên và nhân dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến Hòa Bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa phương.

+ Hướng dẫn lực lượng dân quân, dự bị động viên tiến hành công tác vận động quần chúng, tham gia thực hiện các cuộc vận động chính trị cách mạng, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương vững mạnh, xây dựng địa bàn an toàn.

+ Tổ chức thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng dân quân, dự bị động viên và chính sách hậu phương quân đội; nghiên cứu, đề xuất với cấp trên hoàn thiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

+ Tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân, dự bị động viên; trong chuẩn bị và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ động viên; xây dựng làng xã chiến đấu; tổ chức phòng thủ dân sự và thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khác ở địa phương.

+ Tiến hành sơ kết, tổng kết công tác đảng, công tác chính trị đối với lực lượng dân quân, dự bị động viên và trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

3. Chức trách, nhiệm vụ của chính trị viên phó

- Chức trách

Chịu trách nhiệm trước chính trị viên về nhiệm vụ được phân công; thay thế chính trị viên khi được giao.

- Nhiệm vụ

Chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự cấp xã thường được giao nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng đối tượng để kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn trong lực lượng dân quân và dự bị động viên; hướng dẫn lực lượng dân quân, dự bị động viên tiến hành công tác vận động quần chúng, tham gia thực hiện các cuộc vận động chính trị cách mạng, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương vững mạnh, xây dựng địa bàn an toàn...

Xem nội dung VB
Thẩm quyền bổ nhiệm chính trị viên phó; chức trách nhiệm vụ của Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn được hướng dẫn bởi Mục 2 Hướng dẫn 349/HD-CT năm 2017
- Trách nhiệm của cơ quan chính trị từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với việc đề xuất tổ chức, biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị được hướng dẫn bởi Khoản 1, 2 Mục III Hướng dẫn 349/HD-CT năm 2017

Căn cứ Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam,

Được sự ủy nhiệm của Ban Bí thư, sau khi thống nhất với các ban xây dựng Đảng của Trung ương, Tổng cục Chính trị hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam như sau:
...
III. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CHÍNH TRỊ CÁC CẤP ĐỐI VỚI VIỆC ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CƠ QUAN CHÍNH TRỊ, CÁN BỘ CHÍNH TRỊ (Theo Khoản 2, Mục B, Phần II và Mục B, Phần III, Quy định số 61-QĐ/TW), thực hiện như sau:

1. Về nguyên tắc chung

- Đề xuất tổ chức, biên chế cơ quan chính trị, cơ quan Ủy ban kiểm tra, cán bộ chính trị các cấp phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức, biên chế Quân đội; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị; tinh gọn tổ chức, tiết kiệm quân số, có tính cân đối, thống nhất với các cơ quan khác trong cùng một loại hình đơn vị.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cấp theo Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

2. Trách nhiệm của cơ quan chính trị từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với việc đề xuất tổ chức, biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị (Khoản 2, Mục B, Phần II, Quy định số 61-QĐ/TW).

Căn cứ vào nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về tổ chức, biên chế Quân đội và tình hình tổ chức, biên chế của đơn vị; cơ quan chính trị chủ trì phối hợp với cơ quan tham mưu cùng cấp đề xuất về tổ chức, biên chế cơ quan chính trị, cơ quan Ủy ban kiểm tra, cán bộ chính trị của đơn vị. Cơ quan tham mưu tổng hợp, báo cáo cấp ủy cấp mình xem xét, quyết định hoặc báo cáo cấp trên quyết định theo phân cấp.

Xem nội dung VB
Trách nhiệm của cơ quan chính trị từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với việc đề xuất tổ chức, biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị được hướng dẫn bởi Khoản 1, 2 Mục III Hướng dẫn 349/HD-CT năm 2017
- Trách nhiệm của Tổng cục Chính trị đối với việc đề xuất tổ chức, biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị được hướng dẫn bởi Khoản 1, Khoản 3 Mục III

Căn cứ Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam,

Được sự ủy nhiệm của Ban Bí thư, sau khi thống nhất với các ban xây dựng Đảng của Trung ương, Tổng cục Chính trị hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam như sau:
...
III. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CHÍNH TRỊ CÁC CẤP ĐỐI VỚI VIỆC ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CƠ QUAN CHÍNH TRỊ, CÁN BỘ CHÍNH TRỊ (Theo Khoản 2, Mục B, Phần II và Mục B, Phần III, Quy định số 61-QĐ/TW), thực hiện như sau:

1. Về nguyên tắc chung

- Đề xuất tổ chức, biên chế cơ quan chính trị, cơ quan Ủy ban kiểm tra, cán bộ chính trị các cấp phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức, biên chế Quân đội; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị; tinh gọn tổ chức, tiết kiệm quân số, có tính cân đối, thống nhất với các cơ quan khác trong cùng một loại hình đơn vị.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cấp theo Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
...
3. Trách nhiệm của Tổng cục Chính trị

Mục B, Phần III, Quy định số 61-QĐ/TW, xác định: “Tổng cục Chính trị chủ trì phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu quy định cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế cụ thể cơ quan chính trị, cán bộ chính trị ở từng cấp”.

Căn cứ vào nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch tổ chức lực lượng Quân đội của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị chủ trì phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu đề xuất về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế cụ thể cơ quan chính trị, cơ quan Ủy ban kiểm tra, cán bộ chính trị ở từng cấp trong toàn quân. Theo thẩm quyền, Bộ Tổng Tham mưu ban hành quyết định hoặc trình Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định.

Xem nội dung VB
Trách nhiệm của Tổng cục Chính trị đối với việc đề xuất tổ chức, biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị được hướng dẫn bởi Khoản 1, Khoản 3 Mục III
- Mục này được hướng dẫn bởi Mục IV Hướng dẫn 349/HD-CT năm 2017

Căn cứ Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam,

Được sự ủy nhiệm của Ban Bí thư, sau khi thống nhất với các ban xây dựng Đảng của Trung ương, Tổng cục Chính trị hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam như sau:
...
IV. VỀ TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (Phần V), thực hiện như sau:

1. Về tổ chức

Tổ chức quần chúng trong Quân đội nhân dân Việt Nam gồm có: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn, Hội phụ nữ được tổ chức ở đơn vị cơ sở (riêng tổ chức công đoàn chỉ tổ chức ở các nhà máy, doanh nghiệp, học viện, nhà trường, bệnh viện, viện nghiên cứu... nơi có nhiều công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng; không tổ chức ở cơ quan, đơn vị chiến đấu). Việc thành lập, giải thể các tổ chức quần chúng do cơ quan chính trị đơn vị cơ sở đề nghị, cấp ủy cơ sở quyết định, sau đó báo cáo cơ quan chính trị cấp trên trực tiếp.

- Từ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở trở lên căn cứ vào quy mô tổ chức, tính chất nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động của đơn vị và số lượng đoàn viên, hội viên để thành lập ban hoặc bố trí trợ lý công tác quần chúng ở cơ quan chính trị cùng cấp. Ban hoặc trợ lý công tác quần chúng làm tham mưu cho cơ quan chính trị cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng về tổ chức, nội dung và hình thức hoạt động của tổ chức quần chúng.

- Ở cơ quan bộ chỉ huy quân sự và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào số lượng đoàn viên, hội viên mà thành lập các tổ chức quần chúng ở cơ sở cho phù hợp, cụ thể như sau:

+ Nếu ở các phòng có đủ số lượng đoàn viên, hội viên theo quy định của điều lệ đoàn thể đó thì tổ chức quần chúng được tổ chức ở cấp phòng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy (chi bộ) phòng và sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của phòng chính trị bộ chỉ huy quân sự và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố.

+ Nếu ở các phòng không đủ số lượng đoàn viên, hội viên để thành lập tổ chức quần chúng theo quy định của điều lệ đoàn thể đó hoặc ở các phòng có đủ số lượng đoàn viên, hội viên theo quy định nhưng số lượng ít, hoạt động khó khăn thì chuyển sinh hoạt của số đoàn viên, hội viên đó về một hoặc hai phòng để thành lập tổ chức quần chúng, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy (chi bộ) phòng (nơi thành lập tổ chức quần chúng) và sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của phòng chính trị bộ chỉ huy quân sự và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố.

+ Việc tham gia ban chấp hành các tổ chức quần chúng ở địa phương cùng cấp, cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương và phòng chính trị thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố căn cứ vào tính chất, nhiệm vụ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí đứng đầu các tổ chức quần chúng và đồng chí trợ lý công tác quần chúng của cơ quan chính trị cấp mình, để lựa chọn một trong số các đồng chí đó giới thiệu ứng cử ban chấp hành các tổ chức quần chúng ở địa phương, sau khi được sự nhất trí của cấp ủy cơ quan quân sự địa phương và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố.

2. Các mối quan hệ của các tổ chức quần chúng

- Quan hệ với cấp ủy (chi bộ) cùng cấp là quan hệ giữa lãnh đạo và phục tùng.

Các tổ chức quần chúng đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy (chi bộ) cùng cấp. Cấp ủy (chi bộ) có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, có hiệu quả; chăm lo sự tiến bộ, trưởng thành và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của quần chúng.

Các tổ chức quần chúng phải quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, tổ chức đảng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức mình.

- Quan hệ với chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy và cơ quan chính trị cùng cấp là quan hệ giữa chỉ đạo và phục tùng.

Chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy và cơ quan chính trị đơn vị cơ sở có trách nhiệm trực tiếp quản lý, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của các tổ chức quần chúng theo chức năng, nhiệm vụ. Các tổ chức quần chúng quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy và cơ quan chính trị cùng cấp.

Các cấp ủy đảng căn cứ vào Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư và Hướng dẫn này tổ chức quán triệt và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, khi có phát sinh vấn đề mới thì kịp thời phản ánh về Tổng cục Chính trị (qua Cục Tổ chức)./.

Xem nội dung VB
Mục này được hướng dẫn bởi Mục IV Hướng dẫn 349/HD-CT năm 2017
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 61-QĐ/TW   Loại văn bản: Quy định
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương   Người ký: Đinh Thế Huynh
Ngày ban hành: 29/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quy định 61-QĐ/TW

712

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408757