• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật viên chức


 

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Quyết định 01/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 19 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN 7

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL , ngày 26 tháng 2 năm 2010 của Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố trực thuộc Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Văn hóa và của Trưởng Phòng Nội vụ tại tờ trình số         /TTr – NV ngày       tháng       năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 7.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban dân quận, Trưởng phòng Nội vụ quận, Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận, Thủ trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND Thành phố;
- UBND quận: CT và các PCT;
- Phòng kiểm tra văn bản,
Sở Tư pháp Thành Phố;
- TT Công báo Thành phố;
- Lưu: (VT).

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trọng Hiếu

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN 7
( Ban hành theo Quyết định số: 01/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2015 của UBND Quận 7)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, trách nhiệm công vụ và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa Quận 7.

2. Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc tại Trung tâm Văn hóa Quận 7.

Điều 2. Vị trí và chức năng

1. Vị trí

Trung tâm Văn hóa Quận 7 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 7 hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa, Thông tin; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch đối ngoại: Trung tâm Văn hóa Quận 7 – Thành Phố Hồ Chí Minh (7 th Dictrict Cultural Center Hochiminh city).

Trụ sở đặt tại số 1521 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7.

Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân Quận đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chức năng

Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Uỷ ban nhân dân Quận 7.

Tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa và giải trí của nhân dân địa phương.

Tuyên truyền – cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin cơ sở.

Tổ chức các dịch vụ công về Văn hóa, Thông tin.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội hàng năm của Ủy ban nhân dân quận để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, nhóm năng khiếu nghệ thuật.

3. Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn và hướng dẫn phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở;

4. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa văn nghệ.

5. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống;

6. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương, đảm bảo đúng qui định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp;

7.  Biên soạn, xuất bản và phát hành Bản tin theo quy định của pháp luật các tài liệu chuyên môn phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ văn hóa và thông tin tuyên truyền;

8. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

9. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính và tài sản theo qui định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân quận giao.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 4. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm:

- Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

2. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Bộ phận Tổ chức Hành chính - Quản trị (gồm các tổ: Bảo vệ, tạp vụ, tài vụ, văn phòng, kỹ thuật, kế toán viên).

- Bộ phận Thông tin Cổ động;

- Bộ phận Nghiệp vụ (gồm: CLB đội, nhóm thông tin tuyên truyền…);

- Bộ phận Bản tin;

- Bộ phận Thư viện.

3. Biên chế:

- Biên chế nhân sự của Trung tâm Văn hóa do Ủy ban nhân dân Quận 7 quyết định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

- Ngoài biên chế được giao hàng năm, Giám đốc Trung tâm báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND quận về mục đích, lý do, sự cần thiết cũng như dự kiến số lượng người làm việc đối với những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên. Khi có ý kiến chấp thuận của Chủ tịch UBND quận thì Giám đốc Trung tâm tiến hành ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật

Điều 5. Phân công nhiệm vụ

1. Lãnh đạo Trung tâm bao gồm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

a) Giám đốc:

Là người đứng đầu Trung tâm Văn hóa, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ủy ban nhân dân quận 7 và trước pháp luật về nhân sự, tài sản và toàn bộ hoạt động của Trung tâm và việc thi hành nhiệm vụ của cán bộ, công chức viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.

- Là chủ tài khoản của Trung tâm; phụ trách chung.

- Trực tiếp phụ trách:

+ Bộ phận Thông tin cổ động

+ Bộ phận Bản tin

Khi vắng mặt, có thể ủy quyền cho một Phó Giám đốc điều hành và giải quyết các hoạt động của Trung tâm.

b) Các Phó Giám đốc: là người giúp Giám đốc quản lý, điều hành một số mặt công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và giám đốc về giải quyết công việc được phân công và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

* Phó Giám đốc phụ trách Hành chính - Quản trị:

- Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc điều hành, giải quyết công việc chuyên môn  hành chính - Quản trị theo sự phân công của Giám đốc. Chịu trách nhiệm cá nhân với Giám đốc và chịu trách nhiệm liên đới cá nhân trước Quận uỷ - Ủy ban nhân dân Quận 7 - Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được phân công.

- Trực tiếp tham mưu các văn bản, kế hoạch, chuyên môn theo lĩnh vực được phân công và các văn bản khác như  báo cáo tuần, tháng, quý, các văn bản thông báo nội bộ theo công việc được giao và chịu trách nhiệm về nội dung trước Giám đốc; Tham mưu cho Giám đốc trong việc duyệt kinh phí hoạt động cho các bộ phận trực thuộc.

-  Phụ trách bộ phận TCHC-QT gồm các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ và công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn; tổ Kế toán – Tài vụ.

- Trực tiếp phụ trách:

+ Tổ chức Hành chính gồm các lĩnh vực: Xây dựng và thẩm định văn bản, kế hoạch; tổng hợp báo cáo; công tác thi đua – khen thưởng – kỷ luật; xử lý công văn đi đến; công tác lưu trữ văn thư; công tác bảo vệ; phòng cháy và chữa cháy, ...kiểm tra, bổ sung, chỉnh sửa duy trì Quy chế hoạt động; Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

+ Quản trị: Phân công bố trí điều động nhân viên tham gia các hoạt động phục vụ hội nghị, hội họp theo nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có những chỉ đạo đột xuất của Quận Ủy – UBND Quận liên quan đến công tác chuyên môn theo nhiệm vụ được phân công thì chủ động triển khai thực hiện ngay; đồng thời báo cáo cho Giám đốc trong thời gian nhanh nhất.

Nếu có vấn đề phát sinh ngoài Quy chế tổ chức và hoạt động cũng như Quy chế chi tiêu nội bộ liên quan đến công tác được phân công phụ trách trực tiếp, phải xin ý kiến của Giám đốc trước khi thực hiện.

* Phó Giám đốc phụ trách Nghiệp vụ, Thư viện:

- Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc điều hành, giải quyết công việc chuyên môn theo sự phân công của Giám đốc. Chịu trách nhiệm cá nhân với Giám đốc và chịu trách nhiệm liên đới cá nhân trước Quận uỷ – UBND Quận 7 và Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được phân công.

- Tham mưu giúp đồng chí Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý, xây dựng và tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị, các Hội thi – Liên hoan – Hội diễn cấp Quận và xây dựng chương trình tham gia cấp Thành phố, tổ chức và định hướng hoạt động các lớp năng khiếu.

- Tham mưu giúp Giám đốc trong việc định hướng hoạt động và hỗ trợ chuyên môn về đời sống văn hóa cho cơ sở…

- Trực tiếp tham mưu nội dung kế hoạch hoạt động, báo cáo và các văn bản thông báo theo công việc được giao và chịu trách nhiệm về nội dung trước Giám đốc.

- Cùng với Phó Giám đốc phụ trách Hành chính – Quản trị tham mưu cho Giám đốc duyệt kinh phí cho bộ phận được phân công phụ trách trực tiếp.

Trực tiếp phụ trách:

+ Bộ phận Nghiệp vụ (các hoạt động hội thi, hội diễn, liên hoan....hoạt động các CLB, đội nhóm...trực thuộc).

- Xây dựng chương trình và tổ chức các hoạt động biểu diễn phục vụ của các CLB, đội nhóm.

- Phối hợp và tổ chức phục vụ các xuất biểu diễn của các đoàn chuyên nghiệp do Thành phố hỗ trợ.

+ Bộ phận Thư viện (phòng đọc sách, bảo tồn và phát huy văn hóa đọc).

- Trực tiếp ký các văn bản, kế hoạch...chuyên môn theo lĩnh vực được phân công .

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có những chỉ đạo đột xuất của Quận Ủy – UBND Quận liên quan đến công tác chuyên môn theo nhiệm vụ được phân công thì chủ động triển khai thực hiện ngay, đồng thời báo cáo cho Giám đốc trong thời gian nhanh nhất.

Nếu có vấn đề phát sinh ngoài quy chế tổ chức và hoạt động cũng như quy chế chi tiêu nội bộ liên quan đến công tác được phân công phụ trách trực tiếp, phải xin ý kiến của Giám đốc trước khi thực hiện.

2. Các bộ phận chuyên môn:

a) Bộ phận Tổ chức Hành chính – Quản trị.

Gồm có các tổ: Tổ Kế toán - Tài vụ, Tổ quản lý công sản, Tổ Kế hoạch – Tổng hợp; Văn thư – Lưu trữ; Thủ kho; Tổ kỹ thuật; Tổ bảo vệ và phòng cháy chữa cháy; xe chuyên dùng; Tổ bảo vệ Nhà tưởng niệm Bác Hồ.

Có nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch công tác hàng năm và lập báo cáo định kỳ về thực hiện nhiệm vụ hoặc đột xuất của Trung tâm. Thực hiện cải cách hành chính, tổ chức, quản lý công tác văn thư - lưu trữ hồ sơ theo quy định của Nhà nước. Tham mưu nhân sự và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức viên chức và người lao động. Quản lý tài sản công và bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc của Trung tâm. Khai thác, tổ chức các dịch vụ văn hóa theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở phát huy có hiệu quả cơ sở vật chất.

Tham mưu, đề xuất và phụ trách mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ, các trang thiết bị phục vụ chuyên môn.

Duy trì chế độ giao ban, họp định kỳ. Thừa lệnh Ban Giám đốc truyền đạt kết luận chỉ đạo của Ban Giám đốc đến các bộ phận và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện.

Được phép ký các văn bản, thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc đến các bộ phận trong nội bộ trung tâm. Chịu trách nhiệm cá nhân với Ban Giám đốc về hoạt động chuyên môn của bộ phận Tổ chức Hành chính – Quản trị.

Tổ Tài vụ (gồm Kế toán trưởng, Thủ quỹ, Kế toán viên):

* Kế toán, Kế toán trưởng:

+ Nhiệm vụ và yêu cầu kế toán: Quy định tại Điều 5 Luật Kế toán

+ Trách nhiệm và quyền của Kế toán trưởng: Quy định tại Điều 54 Luật Kế toán.

+ Việc bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng hay phụ trách kế toán được quy định tại Chương II Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

+ Giúp Giám đốc quản lý kinh phí được cấp và chi đúng quy định, mục đích kế hoạch nhà nước giao. Tham mưu đề xuất biện pháp kiểm soát thu chi tài chính, lập kế hoạch khai thác nguồn thu, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm.

+ Đối với nguồn thu tại đơn vị thực hiện theo Điều 15 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

+ Lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm. Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp thanh quyết toán nợ; việc quản lý, sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản.

+ Lập báo cáo quyết toán thu chi; quyết toán tài chính theo đúng quy định, lập dự trù mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị theo kế hoạch; thanh toán các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quản lý tiền mặt, chứng từ sổ sách kế toán theo quy định.

+ Phối hợp với các Bộ phận khác trong đơn vị quản lý toàn bộ tài sản của cơ quan, đảm bảo các phương tiện làm việc của cơ quan.

Cán bộ, viên chức, người lao động chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng bộ phận đối với công việc được giao. Nếu có việc đột xuất ảnh hưởng đến chất lượng cũng như tiến độ công việc, phải báo cáo trực tiếp với Giám đốc khi có yêu cầu.

Trưởng bộ phận Tổ chức Hành chính - Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của bộ phận cho Giám đốc trong cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, đột xuất … Đồng thời báo cáo bằng văn bản thông qua Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách.

b) Bộ phận Nghiệp vụ:

Gồm các tổ: Tổ Văn hóa quần chúng và phong trào cơ sở, các Câu lạc bộ, đội nhóm trực thuộc.

Có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc về thực hiện tổ chức hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống; xây dựng các đội văn nghệ quần chúng phục vụ yêu cầu chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của quần chúng nhân dân; định hướng các loại hình sinh hoạt câu lạc bộ, đội -  nhóm sở thích, các lớp năng khiếu về nghệ thuật. Tổ chức các lớp hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho những người làm công tác văn hóa ở cơ sở. Xây dựng kế hoạch đào tạo các lớp năng khiếu văn hóa nghệ thuật.

Cán bộ, viên chức, người lao động chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng bộ phận đối với công việc được giao. Nếu có việc đột xuất ảnh hưởng đến chất lượng cũng như tiến độ công việc, phải báo cáo trực tiếp với Giám đốc khi có yêu cầu.

Trưởng Bộ phận Nghiệp vụ có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của bộ phận cho Giám đốc trong cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, đột xuất …. Đồng thời báo cáo bằng văn bản thông qua Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách và Bộ phận Tổ chức – Hành chính.

c) Bộ phận Tuyên truyền Cổ động:

Gồm có đội : Tuyên truyền lưu động.

Có nhiệm vụ thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động trên địa bàn theo kế hoạch hàng năm; triển lãm, quảng cáo. Thực hiện vận động, phối hợp với Ủy ban nhân dân 10 phường tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa.

Cán bộ, viên chức, người lao động trong bộ phận Tuyên truyền cổ động chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng bộ phận đối với công việc được giao. Nếu có việc đột xuất ảnh hưởng đến chất lượng cũng như tiến độ công việc, phải báo cáo trực tiếp với Giám đốc khi có yêu cầu.

Trưởng bộ phận Tuyên truyền cổ động có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của bộ phận cho Giám đốc trong cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, đột xuất ... Đồng thời báo cáo bằng văn bản thông qua Giám đốc trực tiếp phụ trách và Bộ phận Tổ chức – Hành chính.

d) Bộ phận Bản tin:

Tổ phóng viên bản tin Quận 7 và các cộng tác viên.

Có nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám đốc, đề xuất trực tiếp với Ban Biên tập Bản tin và Giám đốc về kế hoạch phát hành, đề cương, nội dung, hình thức, số lượng thực hiện công tác tuyên truyền, đối tượng phát hành chương trình hoạt động tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ của bộ phận Bản tin.

Quản lý và phân công phóng viên, cộng tác viên phụ trách cơ sở và hoạt động các ngành.

Cán bộ, viên chức, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng bộ phận đối với công việc được giao. Nếu có việc đột xuất ảnh hưởng đến chất lượng cũng như tiến độ công việc, phải báo cáo trực tiếp với Giám đốc khi có yêu cầu.

Trưởng Bộ phận Bản tin có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của bộ phận cho Giám đốc trong cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, đột xuất,… Đồng thời báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Bộ phận Tổ chức – Hành chính.

e) Bộ phận Thư viện:

Bộ phận Thư viện có nhiệm vụ xây dựng vốn tài liệu phù hợp với trình độ, nhu cầu của nhân dân, với đặc điểm và yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tăng cường vốn tài liệu thư viện thông qua việc tiếp nhận sách luân chuyển từ thư viện thành phố, thực hiện việc mượn, trao đổi tài liệu với các thư viện khác trên địa bàn. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc sử dụng vốn tài liệu thư viện. Tổ chức các dịch vụ thông tin – thư viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền giới thiệu sách, báo để thu hút người đọc đến sử dụng vốn tài liệu thư viện. Tham gia xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện, phòng đọc sách; hướng dẫn nghiệp vụ cho các thư viện, phòng đọc sách trên địa bàn. Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa- Thông tin.

Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ trong các hội thi và thường xuyên phối hợp với 10 phường và ban ngành đoàn thể trong quận. Tích cực đưa sách, báo đến phục vụ tại các khu dân cư, bảo tồn và phát huy văn hóa đọc.

Cán bộ, viên chức, người lao động chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng bộ phận đối với công việc được giao. Nếu có việc đột xuất ảnh hưởng đến chất lượng cũng như tiến độ công việc, phải báo cáo trực tiếp với Giám đốc khi có yêu cầu.

Trưởng bộ phận Thư viện có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của bộ phận cho Giám đốc trong cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, đột xuất ….Đồng thời, báo cáo bằng văn bản thông qua Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách và Bộ phận Tổ chức – Hành chính.

Căn cứ qui mô hoạt động, Giám đốc Trung tâm Văn hóa đề ra phương án tổ chức các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ cho phù hợp để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Trung tâm được qui định tại Điều 6 Quy chế này, trình Ủy ban nhân dân Quận 7 quyết định.

Điều 6. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Trung tâm Văn hóa Quận 7 thực hiện các quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị sự nghiệp công tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Trung tâm Văn hóa quận 7 có trách nhiệm quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính và thực hiện chế độ kế toán tài chính theo qui định của Nhà nước.

Điều 7. Cơ sở vật chất

Nguồn đầu tư cơ sở vật chất (ngân sách cấp).

Trung tâm Văn hóa Quận 7 (số 1521 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. HCM).

Nhà tưởng niệm Bác Hồ (số 28/8 khu phố 2, Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM).

Điều 8. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 7 được bao gồm:

a)  Ngân sách quận cấp một phần theo kế hoạch được duyệt hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị.

b) Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp:

- Hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn.

- Hoạt động dịch vụ, tài trợ, vốn liên doanh, liên kết và các nguồn thu hợp tác khác.

2. Nội dung chi:

a) Chi đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ;

b) Chi phục vụ các hoạt động dịch vụ, liên kết;

c) Chi đảm bảo phát triển sự nghiệp, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Trung tâm Văn hóa quận 7 theo quy định và theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 9. Giờ làm việc

- Cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật.

- Tùy theo nhiệm vụ và nhu cầu công việc, Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc) điều hành viên chức Trung tâm làm việc ngoài giờ hành chính (ngày Thứ bảy, Chủ nhật, ngày Lễ…) và được hưởng các chế độ đãi ngộ được qui định trong Bộ luật Lao động hiện hành.

- Viên chức có bảng tên chức danh, chức vụ đặt tại phòng làm việc, có lịch công tác hàng tuần, đeo thẻ viên chức khi làm việc, mặc đồng phục của đơn vị (nếu có); làm việc tận tụy, hòa nhã, lịch thiệp văn minh với mọi người và đồng nghiệp trên tinh thần giúp đỡ, phối hợp, hợp tác, tương thân tương ái.

- Viên chức nghỉ 01 (một) buổi phải báo cáo Trưởng bộ phận và được sự đồng ý của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp. Nghỉ từ 01 ngày trở lên phải gửi đơn xin phép (trước từ 02- 05 ngày) và phải được sự đồng ý của Giám đốc. Vào những đợt cao điểm, không giải quyết cho nghỉ phép, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Điều 10. Chế độ hội họp

- Giám đốc Trung tâm phải dự họp đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ủy ban nhân dân Quận hoặc Sở Văn hóa & Thể thao Thành phố triệu tập. Trường hợp không dự họp được phải báo cáo hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc dự họp thay.

- Ban Giám đốc hội ý 01 lần/tuần (tùy vào tình hình nhiệm vụ đột xuất Ban Giám đốc có thể sắp xếp hội ý trong hay ngoài giờ làm việc).

- Các Trưởng bộ phận trực thuộc Trung tâm mỗi tuần họp 01 lần vào sáng Thứ hai với Ban  giám  đốc (nếu có công việc cấp bách phải thực hiện họp khẩn với Ban giám đốc).

- Định kỳ họp cơ quan mỗi tháng 01 lần vào khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng. Ngoài ra, Ban Giám đốc có thể triệu tập các buổi họp đột xuất để phổ biến triển khai những công tác đột xuất.

- Biên bản các buổi họp giao ban, họp cơ quan của Trung tâm phải được bộ phận Tổ chức – Hành chính – Quản trị ghi chép đầy đủ nội dung, ý kiến đóng góp, phát biểu của công chức, viên chức, người lao động tham dự, kết luận của người chủ trì và lưu theo qui định (có những kết luận của người chủ trì, Trưởng bộ phận Tổ chức Hành chánh – Quản trị lập thông báo nội bộ để niêm yết trên bản thông tin nội bộ và kiểm tra đôn đốc thực hiện).

Điều 11. Chế độ báo cáo

- Trung tâm Văn hóa chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo (tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm…) và báo cáo chuyên đề theo qui định của Ủy ban nhân dân Quận và Sở Văn hóa & Thể thao Thành phố.

- Các bộ phận phải có trách nhiệm báo cáo hoạt động của bộ phận mình cho Bộ phận Tổ chức Hành chính – Quản trị vào sáng thứ Sáu hàng tuần để bộ phận Tổ chức Hành chính – Quản trị tổng hợp, trình Ban Giám đốc tại cuộc họp giao ban giữa Ban Giám đốc với các bộ phận trong đầu tuần sau.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có tình huống khó khăn, đột xuất các bộ phận phải báo cáo cho Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc phụ trách) để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết trong phạm vị chức năng và quyền hạn của Trung tâm hoặc xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Quận trong trường hợp cần thiết.

Chương V

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 12.

Trung tâm Văn hóa chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân quận 7. Trung tâm Văn hóa có trách nhiệm báo cáo các mặt hoạt động của đơn vị theo định kỳ cho Ủy ban nhân dân quận 7; đồng thời có các quan hệ chủ yếu sau:

- Trung tâm Văn hóa quận 7 chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Sở.

- Đối với các thiết chế văn hóa cơ sở: Trung tâm hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Đối với ban ngành, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn quận: là mối quan hệ phối hợp công tác;

- Đối với các đối tác: theo quy định của pháp luật.

Chương VI

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 13. Thanh tra, kiểm tra

Trung tâm chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, đồng thời tự tổ chức kiểm tra theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp trên.

Điều 14. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Văn hóa có công trạng, thành tích và cống hiến trong công tác, hoạt động nghề nghiệp thì được khen thưởng, tôn vinh theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Văn hóa vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu các hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 7 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân Quận 7 có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 7 sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7 quyết định ban hành. Trong Quá trình thực hiện nếu có phát sinh những quy định pháp luật mới mà nội dung quy chế này không còn phù hợp thì quy chế sẽ được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Trọng Hiếu
Ngày ban hành: 19/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 01/2015/QĐ-UBND

59

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302408