• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật khí tượng thủy văn

Văn bản pháp luật về Ứng phó với biến đổi khí hậu

 

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 07/2011/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 01/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2018/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2011/QĐ-UBND NGÀY 30/5/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật khí tượng thủy văn năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn;

Căn cứ Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 sửa đổi, b sung một số Điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đ;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1107/TTr-STNMT ngày 30/11/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Cục KTVB QPPL - Bộ TP (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chánh văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Biên KT, 15b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 17/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374486