• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Quy tắc ứng xử của cán bộ công viên chức

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2014/QĐ-UBND về Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và Ủy ban nhân dân 10 phường trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Quyết định 01/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2018/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 10 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2014/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ SNGHIỆP THUỘC QUẬN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN 10 PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ C Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 336/TTr-NV ngày 08 tháng 3 năm 2018 và ý kiến thẩm định của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Báo cáo số 41/BC-TP ngày 13 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị s nghiệp thuộc quận và Ủy ban nhân dân 10 phường trên địa bàn quận Bình Tân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp Thành phố;
- Sở Nội vụ Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố
;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- UBND quận: CT, các PCT;
- UBMTT
QVN quận và các đoàn thể quận;
- Khối Nội chính; các CQCM, ĐVSN thuộc quận;
- Lưu: VT, NV.(Hùng)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thinh

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Văn Thinh
Ngày ban hành: 10/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/06/2018   Số công báo: Số 46
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381719