• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 59/2017/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 01/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2018/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 5 QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2017/QĐ-UBND NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật s 80/2015/QH15 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đi tác công tư;

Căn cứ Nghị định s 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều về Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 5181/UBND-QHXD ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc đồng ý việc xử lý chuyển tiếp và ủy thác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình của tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3362/TTr-SXD ngày 26 tháng 10 năm 2017 và Báo cáo thẩm định văn bản của Sở Tư pháp tại Công văn số 2029/BC-STP ngày 25 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

“Điều 5. Chủ đầu tư

1. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư xây dựng, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

2. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp (tỉnh; huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn) quyết định đầu tư, chủ đầu tư được xác định như sau:

a) Đối với dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh là chủ đầu tư đối vi các công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị);

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh là chủ đầu tư đối với các công trình giao thông (trừ các công trình giao thông do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh là chủ đầu tư);

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh là chủ đầu tư đối với các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

b) Đối với dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định đầu tư thì chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, thành phố (gọi tắt là Ban quản lý dự án cấp huyện).

c) Đối với dự án do Chủ tịch y ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp xã, dự án có sự đóng góp của cộng đồng, dự án thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới thì chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân cấp xã, dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia thì chủ đầu tư là Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã.

Đối với dự án có quy mô nhóm B, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Ban quản lý dự án cấp huyện làm chủ đầu tư.

d) Các dự án xây dựng công trình quốc phòng, an ninh do cơ quan quốc phòng, an ninh theo phân cấp làm chủ đầu tư.

3. Đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP), chủ đầu tư là doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư thành lập theo quy định của pháp luật.

4. Đối với các dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng các cơ quan, tổ chức, đơn vị được người quyết định đầu tư giao làm chủ đầu tư, chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định hiện hành để thực hiện hoặc ủy thác cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực thực hiện việc quản lý dự án.

5. Các Ban quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA của tỉnh và một số Sở, Ngành được giao làm chủ đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài theo yêu cầu Bên cho vay vốn, tài trợ và theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh.”

6. Trường hợp dự án có lý do không giao các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành làm chủ đầu tư sẽ do y ban nhân dân tnh xem xét quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13 tháng 01 năm 2018. Những nội dung không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh Ninh Thuận ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và ĐT, Xây d
ựng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ T
ư pháp);
- Vụ pháp chế (Bộ Xây dựng);
- Vụ pháp chế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch; các Ph
ó Chủ tịch UBND tỉnh;
- TT. các Huyện ủy, Thành ủy;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo, Cổng Thông tin ĐT Ninh Thuận;
- VPUB: TH, KTN, N
C, QHXD (Đt);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

 

- Nội dung này bị bãi bỏ bởi Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định 113/QĐ-UBND năm 2019

Điều 1. Điều chỉnh căn cứ pháp lý ban hành, ngày có hiệu lực của các Quyết định sau đây:

1. Điều chỉnh căn cứ pháp lý ban hành văn bản đối với 10 Quyết định:

a) Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đính chính như sau:

Bỏ phần căn cứ văn bản: “Căn cứ Công văn số 5181/UBND-QHXD ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc đồng ý việc xử lý chuyển tiếp và ủy thác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình của tỉnh Ninh Thuận”.

Xem nội dung VB
Nội dung này bị bãi bỏ bởi Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định 113/QĐ-UBND năm 2019
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 03/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

313

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374674