• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Kỷ luật cán bộ công chức

 

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 03/2014/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Quyết định 01/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2019/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC BÃI B VĂN BN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dán Thành phố H Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, qun lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố H Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ Quận 1 tại Tờ trình số 126/TTr-NV ngày 24 tháng 01 năm 2019 và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo số 99/BC-TP ngày 27 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành Quy định xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do Ủy ban nhân dân Quận 1 quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1, Trưởng phòng Nội vụ Quận 1, Trưởng phòng Tư pháp Quận 1, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 1 và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Quận ủy Quận 1;
- UBND Quận 1: CT;
- VP HĐND và UBND Quận 1 (để niêm yết);
- Trung tâm công báo TPHCM;
- Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1;
- Lưu: VT, PNV. TTr. 85

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Văn Dũng
Ngày ban hành: 31/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/03/2019   Số công báo: Số 16
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

210

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406611