• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương

 

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Tải về Quyết định 01/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2019/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 424/TTr-STP ngày 06/12/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 14 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành, gồm:

1. Quyết định số 781/QĐ/UB-BT ngày 29/5/1995 về việc quy định mức giá tối thiểu cho thuê nhà áp dụng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài lưu trú tại Bình Thuận có nhu cầu thuê nhà.

2. Quyết định số 866/QĐ/UB-BT ngày 06/10/1995 ban hành Quy định về mua bán và kinh doanh nhà ở tỉnh Bình Thuận.

3. Quyết định số 37/1998/QĐ-CTUB-BT ngày 11/7/1998 ban hành quy định giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu nhà nước.

4. Quyết định số 90/1999/QĐ-CTUBBT ngày 04/11/1999 về việc thành lập quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bình Thuận.

5. Quyết định số 01/2000/QĐ-CTUBBT ngày 05/01/2000 về việc quy định mức thu học phí các nghề thuộc hệ đào tạo ngắn hạn, hệ liên kết đào tạo dài hạn, chế độ miễn giảm học phí và lệ phí tuyển lao động đi làm việc ở tỉnh ngoài, chế độ quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn thu của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Thuận.

6. Quyết định số 08/2000/QĐ-CTUBBT ngày 21/01/2000 về việc chế độ đối với học sinh và huấn luyện viên, hướng dẫn viên Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận.

7. Quyết định số 59/2002/QĐ-UBBT ngày 20/9/2002 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành thực hiện Đề án phát triển khu kinh tế đảo Phú Quý.

8. Quyết định số 85/2003/QĐ-UBBT ngày 22/12/2003 về việc Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách các huyện, thành phố và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách các xã, phường thị trấn.

9. Quyết định số 69/2004/QĐ-UBBT ngày 13/9/2004 về việc Quy định mức thu, phương thức quản lý và sử dụng học phí các lớp đào tạo liên kết và các lớp ngắn hạn theo phương thức không chính quy tại các cơ sở Giáo dục Đào tạo trong tỉnh.

10. Quyết định số 74/2004/QĐ-UBBT ngày 01/10/2004 về việc Quy định một số chế độ chi cho giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh.

11. Quyết định số 35/2005/QĐ-UBND ngày 19/5/2005 về việc Quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản và quản lý sử dụng nguồn thu khoáng sản.

12. Quyết định số 49/2005/QĐ-UBND ngày 12/8/2005 về việc quy định về định mức chi phí dự thi, dự tuyển vào các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề, trường phổ thông trung học chuyên Trần Hưng Đạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

13. Quyết định số 88/2005/QĐ-UBND ngày 22/12/2005 về việc Quy định tỷ lệ phân phối sử dụng nguồn thu để chi phí cho công tác đền bù giải tỏa.

14. Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 04/3/2011 triển khai thực hiện Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Lý do bãi bỏ: Không còn phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TP, XD, TC, NV, KH & ĐT, TN & MT, LĐ-TB & XH, CA;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - BTP;
- Như Điều 3;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- Các Phó CT.UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh; 
- Các Phòng chuyên môn - VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC. N

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 10/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
405509