• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật Giao dịch điện tử

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật

 

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 01/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2020/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2017/QĐ-UBND NGÀY 27/11/2017 CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ VÀ CHỮ KÝ SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định s 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định s 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký s và dịch vụ chứng thực chữ ký s;

Căn cứ Thông tư s 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện t trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản ca Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử công việc của các cơ quan, tổ chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tnh Sơn La tại Tờ trình số 01/TTr-STTTT ngày 02/01/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định s 37/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.

Điều 2. Trách nhim tổ chức thc hin

1. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng công báo tỉnh và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với việc bãi bỏ văn bản.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng chứng thư số và ứng dụng chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2020.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra v
ăn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường tr
c HĐND tnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KGVX, 10 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 14/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

98

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
433646