• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


 

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thủy sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Quyết định 01/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2020/QĐ-UBND

 Nghệ An, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC THỦY SẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 02/TTr-SNN.TS ngày 02/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 06 văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ 06 văn bản quy phạm pháp luật gồm: 03 Quyết định và 03 Chỉ thị thuộc lĩnh vực Thủy sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành.

(có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2020.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Nghĩa Hiếu

 

DANH MỤC

QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỈ THỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

I. QUYẾT ĐỊNH

STT

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do bãi bỏ

1

Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND

Ngày 11/9/2007

Về việc ban hành Quy định quản lý đóng mới, cải hoán tàu cá và phân cấp quản lý tàu cá cỡ nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Vì Luật Thủy sản năm 2003 và các văn bản hướng dẫn là căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định đã được thay thế bởi Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn.

2

Quyết định số 83/2014/QĐ-UBND

Ngày 30/10/2014

Về việc ban hành Quy chế quản lý giống, vùng nuôi và cơ sở nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3

Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND

Ngày 09/01/2015

Về việc ban hành quy định quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

II. CHỈ THỊ

STT

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do bãi bỏ

1

Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND

Ngày 05/01/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng tôm giống và vùng nuôi tôm mặn, lợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Vì không còn phù hợp với quy định Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2

Chỉ thị số 31/2013/CT-UBND

Ngày 05/11/2013

Về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản trên vùng biển ven bờ tỉnh Nghệ An.

Không còn phù hợp Luật Thủy sản năm 2017 và Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản.

3

Chỉ thị số 07/2015/CT-UBND

Ngày 26/3/2015

Về việc tăng cường quản lý tàu cá khai thác thuỷ sản bằng nghề lưới kéo trên vùng biển thuộc địa bàn Nghệ An.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Hoàng Nghĩa Hiếu
Ngày ban hành: 17/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

85

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441393