• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thi đua khen thưởng


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng

 

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về xét chọn, trao Giải thưởng Trương Vĩnh Ký do tỉnh Bến Tre ban hành

Tải về Quyết định 01/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2020/QĐ-UBND

 Bến Tre, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT CHỌN, TRAO GIẢI THƯỞNG TRƯƠNG VĨNH KÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 96/TTr-SGD&ĐT ngày 16 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xét chọn, trao Giải thưởng Trương Vĩnh Ký.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2020 và thay thế Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định xét chọn, trao Giải thưởng Trương Vĩnh Ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

QUY ĐỊNH

XÉT CHỌN, TRAO GIẢI THƯỞNG TRƯƠNG VĨNH KÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tuợng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định về thẩm quyền, tiêu chuẩn xét chọn, quy trình xét chọn, giá trị các giải thưởng và quỹ trao Giải thưởng Trương Vĩnh Ký trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng cho các đối tượng là học sinh đang học chương trình Giáo dục phổ thông (kể cả hệ Giáo dục thường xuyên) trên địa bàn tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi, cuộc thi như:

a) Các kỳ thi quốc tế;

b) Chọn học sinh giỏi cấp quốc gia Trung học ph thông;

c) Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia;

d) Cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học;

đ) Kỳ thi học sinh giỏi Olympic truyền thống 30 tháng 4.

Điều 2. Thẩm quyền và nguyên tắc xét chọn, trao giải

1. Thẩm quyền xét chọn, trao giải:

Việc xét chọn, trao Giải thưởng Trương Vĩnh Ký hàng năm do y ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Nguyên tắc xét chọn:

a) Thực hiện việc xét chọn, trao giải phải bảo đảm chính xác, công khai, công bằng, dân chủ trên cơ sở kết quả rèn luyện của học sinh về hạnh kim và thành tích xuất sắc đạt được trong các kỳ thi, cuộc thi được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quy định này.

b) Học sinh đạt tiêu chuẩn nhận nhiều Giải thưởng Trương Vĩnh Ký đồng hạng nhì, ba, tư sẽ được nhận giải thưởng nâng lên một hạng.

c) Học sinh đạt nhiều giải thưởng trong Quy định này được nhận một giải thưởng cao nhất.

d) Việc xét chọn được thực hiện thông qua Hội đồng xét chọn trước khi trình y ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định danh sách học sinh được chọn trao giải thưởng hàng năm.

Chương II

TIÊU CHUẨN VÀ TỔ CHỨC XÉT CHỌN

Điều 3. Tiêu chuẩn xét chọn

1. Tiêu chuẩn về hạnh kiểm

Các đối tượng tại Khoản 2 Điều 1 của Quy định này có hạnh kiểm tốt trong năm học được xét chọn trao Giải thưởng Trương Vĩnh Ký.

2. Tiêu chuẩn về thành tích

a) Các kỳ thi quốc tế học sinh đạt giải nhất, nhì, ba (huy chương vàng, bạc, đồng).

b) Chọn học sinh giỏi cấp quốc gia Trung học phthông: học sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích.

c) Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia: Học sinh đạt các danh hiệu Thủ khoa: Thủ khoa tỉnh, Thủ khoa huyện (các huyện, thành phố được gọi chung là huyện), Thủ khoa trường.

Học sinh đạt danh hiệu Thủ khoa là học sinh đạt điểm tốt nghiệp cao nhất tỉnh, nhất huyện, nhất trường (điểm tốt nghiệp là tổng điểm các bài thi độc lập và bài thi thợp); điểm bình quân học lực lớp 12 đạt loại giỏi; điểm xét tốt nghiệp từ 8.0 trở lên.

Cơ sở giáo dục có học sinh được tôn vinh Thủ khoa tỉnh thì học sinh có điểm tốt nghiệp cao kế tiếp được xét chọn nhận giải thưởng Thủ khoa huyện, Thủ khoa trường. Mỗi học sinh chỉ nhận một giải thưởng Thủ khoa cao nhất.

d) Cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học: học sinh đạt giải nhất, nhì, ba, tư (khuyến khích).

đ) Kỳ thi học sinh giỏi Olympic truyền thống 30 tháng 4: học sinh đạt huy chương vàng, huy chương bạc.

Điều 4. Hội đồng xét chọn

1. Hội đồng xét chọn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập hàng năm.

2. Thành phần Hội đồng xét chọn

a) Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

c) Thành viên Hội đồng: lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên, Phòng Khảo thí, Quản lý Chất lượng Giáo dục và Công nghệ thông tin thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chánh Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh (kiêm Thư ký Hội đồng).

3. Nguyên tắc, cách thức làm việc của Hội đồng xét chọn

a) Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể. Phiên họp của Hội đồng xét chọn chỉ được tiến hành khi có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của hội đồng.

b) Việc thống nhất xét chọn học sinh nhận giải thưởng chỉ được thông qua khi có trên 80% thành viên Hội đồng thống nhất.

Điều 5. Quy trình xét chọn, trao giải

1. Căn cứ Điều 3 của Quy định này, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, Hiệu trưởng các Trường trung học phổ thông, Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố lập danh sách học sinh đạt các tiêu chuẩn xét chọn của Giải thưởng Trương Vĩnh Ký gửi Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hp danh sách toàn tỉnh để thông qua Hội đồng xét chọn theo Điều 4 của Quy định này, đồng thời, gửi cho Hội Khuyến học tỉnh (thời gian giữa tháng 7 hàng năm).

2. Trên cơ sở kết quả xét chọn của Hội đồng xét chọn, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh quyết định danh sách học sinh được trao giải thưởng Trương Vĩnh Ký hàng năm.

Điều 6. Cơ cấu giải thưởng

1. Giải thưởng hạng nhất, thưởng cho học sinh đạt các thành tích sau:

a) Các kỳ thi quốc tế: học sinh đạt giải nhất, nhì, ba (huy chương vàng, bạc, đồng);

b) Học sinh đạt giải nhất kỳ thi Chọn học sinh giỏi cấp quốc gia Trung học phổ thông;

c) Học sinh đạt giải nhất Cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học.

2. Giải thưởng hạng nhì, thưởng cho học sinh đạt các thành tích sau:

a) Học sinh đạt giải nhì kỳ thi Chọn học sinh giỏi cấp quốc gia Trung học phổ thông;

b) Học sinh đạt Thủ khoa tỉnh trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia;

c) Học sinh đạt giải nhì Cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học.

3. Giải thưởng hạng ba, thưởng cho học sinh đạt các thành tích sau:

a) Học sinh đạt giải ba kỳ thi Chọn học sinh giỏi cấp quốc gia Trung học phổ thông;

b) Học sinh đạt Thủ khoa huyện trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia;

c) Học sinh đạt giải ba Cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học;

d) Học sinh đạt huy chương vàng trong Kỳ thi học sinh giỏi Olympic truyền thống 30 tháng 4.

4. Giải thưởng hạng tư, thưởng cho học sinh đạt các thành tích sau:

a) Học sinh đạt giải khuyến khích kỳ thi Chọn học sinh giỏi cấp quốc gia Trung học phổ thông;

b) Học sinh đạt Thủ khoa trường trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia;

c) Học sinh đạt giải tư Cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học;

d) Học sinh đạt huy chương bạc trong Kỳ thi học sinh giỏi Olympic truyền thống 30 tháng 4.

Điều 7. Mức thưởng

1. Giải thưởng hạng nhất: 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng).

2. Giải thưởng hạng nhì: 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng)

3. Giải thưởng hạng ba: 9.000.000 đồng (chín triệu đồng).

4. Giải thưởng hạng tư: 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng).

Điều 8. Nguồn kinh phí trao giải thưởng

Nguồn kinh phí vận động của Hội Khuyến học tỉnh, nguồn tài trợ chính là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre và các khoản vận động hợp pháp khác.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tchức trao giải thưởng và hướng dẫn việc thực hiện Quy định này./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 17/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434833