• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


 

Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2019 về phân công công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về Quyết định 01/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 02 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 28 /2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Theo thống nhất của các thành viên UBND tỉnh (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh:

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là người lãnh đạo chung và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; cùng tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh trước Hội đồng nhân dân tỉnh và trước cơ quan nhà nước cấp trên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết các công việc thường xuyên trong từng lĩnh vực công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; ngoại trừ các công việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết các công việc thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công.

3. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công. Khi vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công tác của các Phó Chủ tịch khác thì trực tiếp trao đổi, chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hợp vấn đề cần có ý kiến của Chủ tịch hoặc giữa các Phó Chủ tịch có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đang phụ trách giải quyết công việc đó kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp giải quyết công việc được phân công cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc thay Phó Chủ tịch vắng mặt.

4. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định pháp luật về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công; đồng thời cùng các Ủy viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tập thể trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động giải quyết công việc đã được phân công; nếu có phát sinh những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Khi được phân công làm Tổ trưởng các Tổ công tác hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh hoặc các tổ công tác khác thì các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện các nội dung liên quan và báo cáo tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để nắm tình hình và phối hợp chỉ đạo;

6. Hàng tuần, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh họp giao ban để xem xét, giải quyết các vấn đề, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, chủ trương, chính sách, các kiến nghị của các ngành, địa phương và công việc cần tập trung chỉ đạo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề đưa ra giao ban. Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp tình hình công việc được phân công theo dõi và những vấn đề cần thiết khác, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp giao ban của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và công việc, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ủy ban nhân dân tỉnh để cho ý kiến về các Báo cáo, Tờ trình, Đề án trình Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh có trách nhiệm tham dự, thảo luận, biểu quyết tại các phiên họp UBND tỉnh; trường hợp vắng mặt phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý.

8. Các Ủy viên UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác với tư cách là Ủy viên UBND tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh; chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng, tiến độ công việc được giao theo quy định của pháp luật và cùng với các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND tỉnh trước HĐND tỉnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của UBND tỉnh.

Điều 2. Phân công công việc UBND tỉnh:

1. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu - Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh;

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; Quy hoạch chung xây dựng, Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 5 năm;

- Chấp thuận nghiên cứu đầu tư, hỗ trợ đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công và các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước;

- Phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư, quy hoạch xây dựng chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư và theo dõi việc triển khai thực hiện dự án đầu tư theo lĩnh vực được phân công;

- Điều hành ngân sách nhà nước ở các lĩnh vực: Dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, trung hạn và dài hạn của tỉnh; các nguồn vốn vượt thu; dự phòng; tạm ứng ngân sách và dự trữ tài chính; nguồn phòng chống thiên tai và các khoản chi ngoài dự toán ngân sách;

- Thanh tra nhà nước; Công tác cán bộ; Xây dựng chính quyền; Thi đua khen thưởng; Tôn giáo; Cải cách hành chính; Nội chính; Địa giới hành chính.

- An ninh – Quốc phòng;

- Đối ngoại Nhà nước; Hội nhập quốc tế; Biên giới - Biển Đông hải đảo;

- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp đột phá trên các lĩnh vực.

c) Trực tiếp làm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; Trưởng ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách có liên quan và theo quy định của cấp trên.

d) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

đ) Quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với các cơ quan của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, các đơn vị Công an, Quân đội thuộc Bộ, Quân khu V đóng trên địa bàn tỉnh.

e) Phụ trách chỉ đạo thành phố Tam Kỳ.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền giải quyết một số công việc của Chủ tịch UBND tỉnh và nhân danh Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo công tác của UBND tỉnh khi Chủ tịch đi vắng.

b) Phân công làm Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu lai;

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công nghiệp, Thương mại, quản lý thị trường (kể cả công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại) và Dịch vụ (trừ dịch vụ du lịch, tài chính – ngân hàng, bảo hiểm);

- Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; phát triển đô thị;

- Giao thông vận tải;

- Xây dựng;

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu;

- Phê duyệt quy hoạch phân khu trên địa bàn tỉnh;

- Xem xét việc đề nghị cho chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công và các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo lĩnh vực được phân công;

- Phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư theo Luật đầu tư; quy hoạch xây dựng chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư công và theo dõi việc triển khai thực hiện dự án theo lĩnh vực được phân công;

c) Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách; Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.

d) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Ban quản lý khu Kinh tế mở Chu Lai, Ban quản lý các công trình giao thông tỉnh; Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Cục Quản lý thị trường.

e) Phụ trách chỉ đạo huyện Núi Thành.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo thường xuyên các lĩnh vực công tác:

- Lao động, việc làm, người có công cách mạng và các vấn đề xã hội;

- Y tế;

- Giáo dục và Đào tạo;

- Bảo hiểm xã hội;

- Đối ngoại nhân dân;

- Xem xét việc đề nghị cho chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công và các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo lĩnh vực được phân công;

- Phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư theo Luật đầu tư; quy hoạch xây dựng chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư công và theo dõi việc triển khai thực hiện dự án theo lĩnh vực được phân công;

b) Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, các Trường Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, đào tạo nghề.

d) Quan hệ phối hợp công tác với các Đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao động, Hội Cựu chiến binh).

đ) Phụ trách chỉ đạo thành phố Hội An.

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo thường xuyên các lĩnh vực công tác:

- Tài chính; giá cả (bao gồm giá đất);

- Thống kê;

- Điều hành ngân sách theo dự toán;

- Chỉ đạo quyết toán các nguồn vốn;

- Dịch vụ tài chính; Tín dụng Ngân hàng và các loại hình bảo hiểm khác (trừ Bảo hiểm xã hội);

- Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các Quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước (trừ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng).

- Xem xét việc đề nghị cho chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công và các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo lĩnh vực được phân công;

- Phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư theo Luật đầu tư; quy hoạch xây dựng chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư công và theo dõi việc triển khai thực hiện dự án theo lĩnh vực được phân công;

b) Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các Ngân hàng thương mại, cổ phần.

d) Phụ trách chỉ đạo huyện Thăng Bình.

5. Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo thường xuyên các lĩnh vực công tác:

- Nông nghiệp, phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới;

- Phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã;

- Tài nguyên và Môi trường;

- Dân tộc, miền núi;

- Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ; biến đổi khí hậu;

- Xem xét việc đề nghị cho chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công và các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo lĩnh vực được phân công;

- Phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư theo Luật đầu tư; quy hoạch xây dựng chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư công và theo dõi việc triển khai thực hiện dự án theo lĩnh vực được phân công;

b) Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, BQL dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Liên Minh hợp tác xã tỉnh, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng.

d) Quan hệ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh;

đ) Phụ trách chỉ đạo thị xã Điện Bàn.

6. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân- Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

a) Trực tiếp phụ trách Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh.

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo thường xuyên các lĩnh vực công tác:

- Văn hóa Thể thao và Du lịch;

- Khoa học, công nghệ;

- Thông tin, truyền thông;

- Phát thanh và Truyền hình;

- Tư pháp, Thi hành án dân sự;

- Hoạt động phục vụ hành chính công; Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; khởi nghiệp;

- Xem xét việc đề nghị cho chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công và các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo lĩnh vực được phân công;

- Phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư theo Luật đầu tư; quy hoạch xây dựng chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư công và theo dõi việc triển khai thực hiện dự án theo lĩnh vực được phân công;

c) Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.

d) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và quan hệ phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh.

đ) Phụ trách chỉ đạo huyện Nông Sơn

* Phân công các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh quan hệ công tác với các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo lĩnh vực công tác (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

7. Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Viết Lợi - Ủy viên UBND tỉnh

a) Phụ trách lĩnh vực công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

b) Phụ trách chỉ đạo huyện Phước Sơn.

8. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hứa Văn Tưởng - Ủy viên UBND tỉnh

a) Phụ trách lĩnh vực công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

b) Phụ trách chỉ đạo huyện Tây Giang.

9. Giám đốc Sở Nội vụ Trần Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên UBND tỉnh

a) Phụ trách lĩnh vực công tác nội vụ.

b) Phụ trách chỉ đạo huyện Bắc Trà My.

10. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Văn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng - Ủy viên UBND tỉnh

Phụ trách công tác Văn phòng UBND tỉnh.

11. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đặng Phong - Ủy viên UBND tỉnh

a) Phụ trách lĩnh vực công tác kế hoạch và đầu tư.

b) Phụ trách chỉ đạo huyện Tiên Phước.

12. Giám đốc Sở Tài chính Phan Văn Chín - Ủy viên UBND tỉnh

a) Phụ trách lĩnh vực công tác tài chính, giá cả.

b) Phụ trách chỉ đạo huyện Đại Lộc.

13. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Hai - Ủy viên UBND tỉnh

a) Phụ trách lĩnh vực công tác y tế;

b) Phụ trách chỉ đạo huyện Hiệp Đức.

14. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Thanh Hồng - Ủy viên UBND tỉnh

a) Phụ trách lĩnh vực công tác văn hóa thể thao và du lịch;

b) Phụ trách chỉ đạo huyện Nam Giang.

15. Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lê Văn Sinh - Ủy viên UBND tỉnh

a) Phụ trách lĩnh vực công tác giao thông, vận tải;

b) Phụ trách chỉ đạo huyện Quế Sơn.

16. Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phú - Ủy viên UBND tỉnh

a) Phụ trách lĩnh vực công tác xây dựng, quy hoạch;

b) Phụ trách chỉ đạo huyện Duy Xuyên.

17. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lê Thị Thủy - Ủy viên UBND tỉnh

a) Phụ trách lĩnh vực công tác Dân tộc;

b) Phụ trách chỉ đạo huyện Đông Giang.

18. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Thanh Quốc - Ủy viên UBND tỉnh.

Phụ trách lĩnh vực công tác giáo dục và đào tạo.

19. Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Quang Thử - Ủy viên UBND tỉnh

Phụ trách lĩnh vực công tác Công Thương.

20. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Quảng - Ủy viên UBND tỉnh

Phụ trách lĩnh vực công tác thông tin và truyền thông.

21. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Viết Tích - Ủy viên UBND tỉnh

Phụ trách lĩnh vực công tác khoa học và công nghệ.

22. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Huỳnh Tấn Triều - Ủy viên UBND tỉnh

a) Phụ trách lĩnh vực công tác lao động, thương binh và xã hội;

b) Phụ trách chỉ đạo huyện Nam Trà My.

23. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Thanh Hà - Ủy viên UBND tỉnh

a) Phụ trách lĩnh vực công tác tài nguyên và môi trường;

b) Phụ trách chỉ đạo huyện Phú Ninh.

24. Giám đốc Sở Tư Pháp Đặng Văn Đào - Ủy viên UBND tỉnh,

Phụ trách lĩnh vực công tác tư pháp.

25. Chánh thanh tra tỉnh Trần Minh Thái - Ủy viên UBND tỉnh

Phụ trách công tác thanh tra.

26. Giám đốc Sở Ngoại vụ Võ Văn Hùng - Ủy viên UBND tỉnh

Phụ trách lĩnh vực công tác đối ngoại.

Điều 3. Thành viên UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ; đúng với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh hiện hành và nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 16/5/2018.

Các Thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- VPCP,Vụ TH, Vụ III VPCP HN;
- Vụ Địa phương phía Nam VPCP-Tp HCM;
- Bộ tư lệnh Quân khu V;
- TVTU, TTHĐND, UBMT TQ VN tỉnh;
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy;
- Các tổ chức Chính trị - Xã hội;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Các Phòng, Trung tâm thuộc VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, TH.
F:\Dropbox\LYTH\2018\Quyet dinh\phan cong bo sung a tuan.doc

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH THEO DÕI, PHỤ TRÁCH CÁC TỔ CHỨC HỘI HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo Quyết định số: 01 /QĐ-UBND ngày 02 / 01 /2019 của UBND tỉnh)

1. Đ/c Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1    Hội Xây dựng

2    Hội Kiến trúc sư

3    Hiệp hội ô tô vận tải

4    Hội Quy hoạch

5    Hiệp hội thủ công mỹ nghệ Quảng Nam

6    Hiệp hội ngành nghề mây, tre lá.

7    Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

2. Đ/c Lê Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1    Hội Tù yêu nước và Cựu Thanh niên Xung phong

2    Hội Khuyến học (Sau khi sát nhập với Hội Cựu Giáo chức)

3    BĐD Hội Người Cao tuổi tỉnh

4    Hội Người mù

5    Hội Chữ Thập đỏ (Sau khi sát nhập với Hội Từ thiện)

6    Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam

7    Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo

8    Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

9    Hội Đông y (sau khi sát nhập Hội Châm cứu)

10   Hội Hữu nghị Việt – Lào

11   Hội Hữu nghị Việt – Pháp

12   Hội Hữu nghị Việt – Nga

13   Hội Hữu nghị Việt – Hàn

14   Ban Liên lạc Cựu Quân tình nguyện Việt – Lào

15   Hội Kế hoạch hóa gia đình

16   Hội Điều dưỡng

3. Đ/c Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1    Hội nạn nhân chất độc da cam

2    Hội Nghề cá

3    Liên minh hợp tác xã

4    Hội Sâm núi Ngọc Linh và Quế Trà My

4. Đ/c Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1    Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật

2    Hội Văn học – Nghệ thuật

3    Hội Nhà Báo

4    Liên đoàn Cầu lông

5    Hội Di sản văn hóa

6    Liên đoàn Quần vợt

7    Hiệp hội Du lịch Quảng Nam

8    Hội TaekWondo

9    Hội Karatedo

10   Hội Võ thuật cổ truyền…

11   Hội Công chứng

12   Đoàn Luật sư

13   Hội Luật gia

14   Hiệp Hội doanh nghiệp Quảng Nam

15   Hội cổ động viên bóng đá Quảng Nam

16   Hội mô tô xe đạp

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 02/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 01/QĐ-UBND

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406683