• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch


Văn bản pháp luật về Thành lập tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020 được phê duyệt tại Quyết định 16/2012/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 02/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2011-2020 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2012/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2012 CA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của liên Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh;

Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch phát triển hệ thống Y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020 được phê duyệt tại Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của Hội đồng nhân dân tnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 43/TTr-SYT ngày 04 tháng 12 năm 2018 và Báo cáo thẩm định số 06/BC-STP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, như sau:

1. Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến tỉnh:

a) Năm 2018: Tổ chức lại Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội thành Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần; Sáp nhập Trung tâm Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Hợp nhất Trung tâm Giám định Y khoa và Trung tâm Pháp y thành Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y.

b) Năm 2019: Điều chuyển nhiệm vụ kiểm nghiệm thực phẩm từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sang Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm và bổ sung nhiệm vụ kiểm chuẩn thiết bị y tế cho Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm để thành lập Trung tâm Kiểm soát Dược phẩm, Thực phẩm và Thiết bị y tế; Sáp nhập Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

2. Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện:

Hợp nhất Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện và Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn vào Trung tâm Y tế cấp huyện, đảm bảo mỗi huyện, thành phố chỉ có một Trung tâm Y tế đa chức năng.

3. Giải thể một số Trạm Y tế tại các huyện thành phố như sau:

a) Trạm Y tế xã, phường, thị trấn: phường Tấn Tài, phường Đô Vinh thuộc Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, xã Phước Đại thuộc Trung tâm Y tế huyện Bác Ái, xã Lợi Hải thuộc Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc, thị trấn Khánh Hải thuộc Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải, thị trấn Tân Sơn thuộc Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn.

b) Chuyển chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của các Trạm Y tế cấp xã, phường, thị trấn giải thể vào Trung tâm Y tế trên địa bàn.

Điều 2. Quy định chuyển tiếp

Các nội dung không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thun giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh một số nội dung trong Quy hoạch phát triển hệ thống Y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế - Bộ Y tế;
- Cục Kim tra văn bản QPPL-B Tư pháp;
- Thưng trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- VPUB: PVP (HXN);
- Lưu: VT, VXNV. NNN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 14/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407628