• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


 

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Quyết định 02/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 4
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 02/2020/QĐ-UBND

Quận 4, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2010/QĐ-UBND NGÀY 11/10/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Quyêt định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chê về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 4 tại Tờ trình số 90/TTr-PTP ngày 30 tháng 03 năm 2020 và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo số 19/BC-PTP ngày 30 tháng 03 năm 2020 về kết quả thẩm định dự thảo Quyêt định bãi bỏ Quyêt định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân Quận 4,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 4.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4, Trưởng phòng Tư pháp Quận 4, Trưởng phòng Nội vụ Quận 4, Giám đốc Kho bạc nhà nước Quận 4,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Quân

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Hoàng Quân
Ngày ban hành: 06/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/05/2020   Số công báo: Từ số 109 đến số 110
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

68

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444884