• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Tải về Quyết định 02/2021/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 02/2021/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MẬT ĐỘ CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình s3901/TTr-SNN ngày 18 tháng 11 năm 2020 và Công văn số 452/SNN- CNTY ngày 22 tháng 02 năm 2021 về việc ban hành Quyết định quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VP Chính ph
;
-
Ủy ban thường vụ Quốc Hội;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra v
ăn bn QPPL-B Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban c
ủa HĐND tỉnh;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- S
Tư pháp;
- Đài Phát thanh và Truyền hình K. Hòa, báo K.Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HB, TLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thiệu

 

QUY ĐỊNH

VỀ MẬT ĐỘ CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về mật độ chăn nuôi của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Đơn vị vật nuôi (ĐVN), mật độ chăn nuôi theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 53 Luật Chăn nuôi.

2. Diện tích đất nông nghiệp làm căn cứ để xác định mật độ chăn nuôi theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

3. Hệ số đơn vị vật nuôi, công thức chuyển đổi số lượng vật nuôi sang đơn vị vật nuôi theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định s 13/2020/NĐ-CP .

Điều 4. Mật độ chăn nuôi của các huyện, thị xã, thành phố

Mật độ chăn nuôi của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 không vượt quá 1,0 ĐVN/ha đất nông nghiệp; trong đó mật độ chăn nuôi của các huyện, thị xã, thành phố được quy định như sau:

1. Thành phố Nha Trang: tối đa là 0,5 (ĐVN/ha);

2. Các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh: tối đa là 1,0 (ĐVN/ha).

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan

Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện Quy định này ở các địa phương; chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung mật độ chăn nuôi của các địa phương trong tỉnh trong trường hợp cần thiết.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, điều chỉnh mật độ chăn nuôi tại địa phương phù hợp với mật độ chăn nuôi của tỉnh đã quy định.

b) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tcáo liên quan đến quy định mật độ chăn nuôi theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Tổ chức tuyên truyền quy định này cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi tại địa phương.

3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

Tổ chức, cá nhân chăn nuôi ở quy mô trang trại phải đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi quy định tại Điều 4 của Quy định này./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2021/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Đinh Văn Thiệu
Ngày ban hành: 09/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 02/2021/QĐ-UBND

29

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467365