• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 03/2013/QĐ-UBND quy định mức tiền được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 03/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2013/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TIỀN ĐƯỢC TRÍCH TỪ CÁC KHOẢN THU HỒI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA ĐÃ THỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật t chc Hi đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Lut Ngân ch nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Lut Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Ngh định s 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 ca Chính ph quy định chi tiết và hưng dn thi hành mt số điu ca Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30 tháng 5 năm 2012 ca B Tài chính và Thanh tra Chính ph quy đnh vic lập d toán, quản lý, s dụng và quyết toán kinh phí được trích t các khon thu hi phát hin qua công tác thanh tra đã thc np vào ngân sách nhà nước;

Căn cứ Ngh quyết s 92/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 ca Hi đồng nhân dân tỉnh Đng Tháp, khóa VIII, k họp th 5 quy định mc tin được trích t các khoản thu hi phát hin qua công tác thanh tra đã thc nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tnh Đồng Tháp;

Theo đngh ca Giám đc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mc tiền đưc trích t các khon thu hi phát hin qua công tác thanh tra đã thc nộp vào ngân sách nhà nước trên đa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Đi vi Thanh tra tnh:

a) Được trích 30% trên tổng stiền tcác khon thu hồi phát hin qua công tác thanh tra đã thc np vào ngân sách nhà nưc đi với s np đến 10 tđồng/năm;

b) Được trích bổ sung thêm 20% trên tổng s tin từ các khon thu hồi phát hin qua công tác thanh tra đã thc np vào ngân sách nhà nưc đi với s nộp t trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đng/năm;

c) Được trích b sung thêm 10% trên tổng s tin t các khon thu hi phát hin qua công tác thanh tra đã thc np vào ngân sách nhà nưc đi với s nộp t trên 20 tỷ đồng/năm.

2. Đi vi Thanh tra các sở, Thanh tra các huyn, th xã, thành ph:

a) Được trích 30% trên tổng stiền tcác khon thu hồi phát hin qua công tác thanh tra đã thc np vào ngân sách nhà nước đi vi s np đến 1 tđồng/năm;

b) Được trích bổ sung thêm 20% trên tổng s tin từ các khon thu hồi phát hin qua công tác thanh tra đã thc np vào ngân sách nhà nưc đi với s nộp t trên 1 t đng đến 2 tỷ đồng/năm;

c) Được trích b sung thêm 10% trên tổng s tin t các khon thu hi phát hin qua công tác thanh tra đã thc np vào ngân sách nhà nưc đi với s nộp t trên 2 t đng/năm.

Điều 2. Các ni dung khác kng đề cập ti Quyết đnh này được thc hin theo Thông tư liên tch s90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30 tháng 5 năm 2012 ca Bộ Tài chính và Thanh tra Chính ph quy định vic lập d toán, qun , s dụng và quyết toán kinh phí được trích t các khon thu hi phát hiện qua công tác thanh tra đã thc np vào ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này hiu lc thi hành sau 10 ngày k t ngày . Mc trích quy định ti Quyết định này đưc áp dng t ngày 01/01/2013.

Điều 4. Chánh Văn png y ban nhân dân tỉnh; Th trưng các sở, ban, ngành tnh; Ch tch y ban nhân dân các huyn, th xã, thành ph chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Cục Kiểm tra văn bản;
- Bộ Tư pháp;
- TT/HĐND, TT/UBND tỉnh;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- HĐND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH-NSương.

TM.Y BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PCHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 21/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 03/2013/QĐ-UBND

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
194472