• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tải về Quyết định 03/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2017/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO BUỔI SÁNG NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Theo đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 43/TTr-SNV ngày 23 tháng 01 năm 2017 về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã:

1. Thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Sở Giao thông vận tải (địa điểm tại Trường trung cấp nghề Giao thông - Vận tải cơ sở 2 tại thành phố Bà Rịa): thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe các hạng.

2. Thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa: thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b) Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành: thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các thủ tục về đất đai, xây dựng, chính sách xã hội, đăng ký kinh doanh, tư pháp.

3. Thủ tục về chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Tại thành phố Vũng Tàu: Ủy ban nhân dân phường 1, Ủy ban nhân dân phường 7, Ủy ban nhân dân phường 11 và Ủy ban nhân dân xã Long Sơn.

b) Tại huyện Xuyên Mộc: Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Bửu, Ủy ban nhân dân xã Xuyên Mộc, Ủy ban nhân dân xã Bàu Lâm.

c) Tại huyện Tân Thành: Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Mỹ, Ủy ban nhân dân xã Tân Phước, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Xuân, Ủy ban nhân dân xã Hắc Dịch.

4. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan thuộc hệ thống ngành dọc (thuế, kho bạc, công an,...): thực hiện theo quy định, hướng dẫn cụ thể của các bộ, ngành trung ương.

5. Ngoài các thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều này Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nhu cầu thực tế của công dân, tổ chức và tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương lựa chọn những thủ tục hành chính khác, địa bàn xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định này.

6. Đối với thủ tục cấp giấy chứng tử, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải bố trí, phân công công chức tư pháp giải quyết kịp thời khi người dân có nhu cầu.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức, chế độ chính sách và điều kiện làm việc

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, phân loại các thủ tục hành chính giải quyết ngay trong ngày, các thủ tục hành chính có ghi giấy hẹn; tổ chức sắp xếp cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc.

2. Cán bộ công chức, viên chức làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần sẽ được nghỉ bù vào các ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo quy định và được hưởng phụ cấp làm thêm giờ bằng 100% tiền lương giờ (tính cho số giờ làm việc thực tế). Trường hợp không thể bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ bù thì được cơ quan thanh toán khoản tin công bằng 200% tiền lương giờ (tính cho số giờ làm việc thực tế) theo quy định của Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV- BTC ngày 05/01/2005 của liên Bộ Nội vụ Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Kinh phí phục vụ cho việc bố trí làm việc ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày Lễ Tết) để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính do ngân sách nhà nước đảm bảo, cụ thể:

a) Đối với các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã: kinh phí thực hiện làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần do ngân sách nhà nước bảo đảm và được tính trong dự toán chi hoạt động thường xuyên theo định mức giao hàng năm cho các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành.

b) Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: kinh phí thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần do ngân sách nhà nước bảo đảm và được tính trong dự toán chi hoạt động thường xuyên theo định mức giao hàng năm và từ nguồn thu của đơn vị.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần theo quy định; chủ động phối hợp với các cơ quan Báo, Đài trên địa bàn thông báo rộng rãi về chủ trương này cho cá nhân, tổ chức biết và thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần tại các cơ quan, đơn vị kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân điều chỉnh, sửa đổi Quyết định này cho phù hợp.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2017 và thay thế Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 09/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 03/2017/QĐ-UBND

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342384