• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


Văn bản pháp luật về Chế độ tiếp khách nước ngoài, tiếp khách trong nước

 

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2427/2010/QĐ-UBND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tải về Quyết định 03/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2020/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2427/2010/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI PHÚ THỌ, CHI TIÊU TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 06 /TTr-STC ngày 09 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2427/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2020.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư Pháp)
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm Công báo – Tin học;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, TH4 (100 bản).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Bùi Văn Quang
Ngày ban hành: 17/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

246

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
433875