• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý vận hành nhà chung cư


 

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND quy định khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tải về Quyết định 04/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2017/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 10 /TTr-SXD ngày 10/02/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Đơn vị quản lý vận hành; người sử dụng nhà chung cư; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý vận hành và sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Quy định khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: từ 450 đ/m2/tháng đến 4.000 đ/m2/tháng.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thẩm định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước do đơn vị quản lý vận hành lập phù hợp với khung giá quy định tại Điều 3 của Quy định này, trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư căn cứ vào khung giá quy định tại Điều 3 của Quy định này, tính toán, xây dựng giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư do mình được giao quản lý, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để thu tiền dịch vụ quản lý vận hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/3/2017.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị quản lý trực tiếp nhà chung cư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VB QPPL Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Viện KSND tỉnh, Tòa án ND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, các Đoàn thể tỉnh;
- Các Sở ,ban, ngành của tỉnh;
- Công báo tỉnh; Báo Lạng Sơn;
- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
- Sở Xây dựng (02 bản);
- PCVP UBND tỉnh,
các phòng: KTN, TH, KTTH, TH-CB;
- Lưu: VT, KTN(TQT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 23/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 04/2017/QĐ-UBND

343

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
340652