• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Tải về Quyết định 04/2021/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2021/QĐ-UBND

An Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG BAN HÀNH TRONG LĨNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tại Tờ trình số 1799/TTr-BHXH ngày 18/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội:

1. Quyết định số 1724/2004/QĐ.UB ngày 31/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản quy định trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương trên lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

2. Chỉ thị số 38/2002/CT-UB ngày 06/12/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28/01/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - BTP;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMT TQ Việt Nam tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- TT CBTH (để đăng công báo);
- Phòng: KGVX, NC, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Phước

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2021/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Lê Văn Phước
Ngày ban hành: 18/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 04/2021/QĐ-UBND

1.804

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
463370