• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Quyết định 05/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 9
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 01 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN QUẬN 9

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế Bệnh viện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT/BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Bệnh viện Quận 9 trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 9;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 323/TTr-NV ngày 01 tháng 10 năm 2013 Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Quận 9,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Quận 9.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận, Trưởng phòng Nội vụ, Giám đốc Bệnh viện Quận 9, Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 Phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Việt

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN QUẬN 9
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 9)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Bệnh viện Quận 9 là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 9, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế thành phố và sự quản lý toàn diện của Ủy ban nhân dân Quận 9.

Điều 2. Bệnh viện Quận 9 có có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Chương 2.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Bệnh viện Quận 9 có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế như: Cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng bệnh cho người dân trên địa bàn Quận 9; đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học, truyền thông giáo dục sức khỏe và chỉ đạo tuyên (về chuyên môn kỹ thuật) các Trạm Y tế phường.

Điều 4. Nhiệm vụ - quyền hạn

Bệnh viện Quận 9 có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng trên địa bàn Quận 9 trình Ủy ban nhân dân Quận 9 phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Quận 9, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền hoặc phân công.

2. Cấp cứu - khám bệnh - chữa bệnh

a) Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở Y tế chuyển đến để cấp cứu; khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú;

b) Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước;

c) Có trách nhiệm giải quyết các bệnh về nội khoa và các trường hợp cấp cứu về ngoại khoa theo phân cấp;

d) Tổ chức khám giám định sức khỏe theo thẩm quyền được phân công khi có yêu cầu;

đ) Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng chuyên môn của đơn vị theo quy định của Sở Y tế.

3. Đào tạo cán bộ y tế

a) Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường, lớp trung học y tế;

b) Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu.

4. Nghiên cứu khoa học về y học

a) Nghiên cứu hoặc phối hợp nghiên cứu với các tổ chức trong và ngoài nước;

b) Tổ chức tổng kết, đánh giá các đề tài và chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu;

c) Tham gia các công trình nghiên cứu về y tế cộng đồng và dịch tễ học trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu;

d) Nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

5. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật

a) Lập kế hoạch, giám sát thực hiện quy chế chuyên môn và chỉ đạo Trạm Y tế các Phường thực hiện các phác đồ chẩn đoán và điều trị;

b) Triển khai khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại Trạm Y tế các Phường.

6. Phòng bệnh

a) Phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng Quận thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch;

b) Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

7. Hợp tác quốc tế

Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

8. Quản lý kinh tế y tế

a) Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác;

b) Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: viện phí; bảo hiểm y tế; đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước; các tổ chức kinh tế khác;

c) Thực hiện việc thu, chi ngân sách của bệnh viện, thực hiện hạch toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

d) Từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế bằng nguồn vốn huy động của xã hội;

đ) Thực hiện tổ chức cán bộ, chính sách khen thưởng kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật hiện hành;

e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan cấp trên;

g) Ngoài ra, Bệnh viện Quận 9 còn có trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo và theo sự phân cấp chuyên môn của Sở Y tế quy định cụ thể cho bệnh viện tuyến Quận.

Chương 3.

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Cơ cấu tổ chức

1. Bệnh viện Quận do Giám đốc điều hành và có từ hai đến ba Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

a) Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Quận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ Quận 9;

b) Giám đốc Bệnh viện Quận là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân Quận về toàn bộ công tác của Bệnh viện Quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn của Sở Y tế Thành phố về các hoạt động liên quan;

c) Giám đốc quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện trên cơ sở chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận;

d) Phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số công việc cụ thể, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công, phụ trách. Khi Giám đốc đi vắng phải phân công một Phó Giám đốc thay mặt điều hành hoạt động của Bệnh viện.

2. Các phòng chức năng.

a) Phòng Kế hoạch tổng hợp;

b) Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị;

c) Phòng Tài chính - Kế toán;

d) Phòng Điều dưỡng - Tổ kiểm soát nhiễm khuẩn;

3. Các khoa:

a) Khoa Khám bệnh;

b) Khoa cấp cứu-hồi sức tích cực - chống độc;

c) Khoa Nội tổng hợp;

d) Khoa Ngoại tổng hợp;

đ) Khoa Gây mê hồi sức;

e) Khoa Nhi;

g) Khoa Sản;

h) Khoa Dược - Vật tư trang thiết bị y tế;

i) Khoa Y học cổ truyền - phục hồi chức năng;

k) Khoa Xét nghiệm;

n) Khoa chẩn đoán hình ảnh (XQ - Siêu âm - Nội soi);

m) Liên Chuyên khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt - Mắt.

Điều 6. Căn cứ vào Quy chế này và các quy định của pháp luật hiện hành, Giám đốc Bệnh viện Quận chỉ đạo việc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Quận.

Điều 7. Biên chế

Căn cứ khối lượng công việc và tình hình cán bộ cụ thể để xác định chức danh cán bộ, viên chức và số lượng biên chế cho phù hợp. Biên chế của Bệnh viện do Ủy ban nhân dân Quận quyết định trong chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế được Ủy ban nhân dân Thành phố giao hàng năm.

Điều 8. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng và trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương 4.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Giám đốc Bệnh viện Quận

1. Giám đốc là người đứng đầu Bệnh viện Quận 9, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận về toàn bộ công tác của Bệnh viện Quận 9, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của Sở Y tế.

2. Phó Giám đốc Bệnh viện là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số công việc cụ thể, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công phụ trách và được ủy quyền bằng văn bản thực hiện một số công việc cụ thể khi Giám đốc đi vắng.

Điều 10. Trách nhiệm của Trưởng, Phó các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện

1. Điều hành tất cả các hoạt động chuyên môn, quản lý nhân sự và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi hoạt động của khoa, phòng do mình phụ trách.

2. Có trách nhiệm báo cáo cho Giám đốc hoặc các Phó Giám đốc phụ trách khối những việc đã thực hiện, những khó khăn, nhu cầu của khoa, phòng (báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản) để Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách khối xem xét quyết định.

Điều 11. Trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người lao động

1. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và Luật Cán bộ, Công chức, Luật Viên chức. Hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, trong giờ làm việc phải mặc đồng phục và đeo bảng tên theo quy định.

2. Thực hiện nếp sống và cư xử có văn hóa nơi công sở.

3. Cán bộ, viên chức và người lao động phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cán bộ phụ trách và lãnh đạo Bệnh viện, của đồng nghiệp, cũng như của bệnh nhân và thân nhân người bệnh.

4. Giờ giấc làm việc được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và của ngành y tế.

Điều 12. Chế độ hội họp

1. Bệnh viện Quận hàng tháng tổ chức họp một lần để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng qua và đề ra công tác cho tháng tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ mới phát sinh ở địa phuơng; tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Quận, hoặc của lãnh đạo Sở Y tế.

2. Họp giao ban định kỳ theo nội quy của cơ quan.

3. Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo quy định.

Điều 13. Xây dựng kế hoạch

1. Dựa vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch của ngành; Trưởng các khoa, phòng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác và trình Giám đốc xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.

2. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch, lập kế hoạch công tác chung cho Bệnh viện trình Giám đốc xem xét, hoàn chỉnh và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Giám đốc hoặc ủy quyền cho các Phó Giám đốc tổ chức triển khai kế hoạch sau khi được cấp trên phê duyệt; Trưởng các khoa, phòng chịu trách nhiệm quản lý, đôn đốc và chỉ đạo thực hiện trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được phân công. Tất cả cán bộ, viên chức và người lao động của Bệnh viện có trách nhiệm thực hiện, hoàn thành tốt kế hoạch, công tác được giao.

4. Việc kiểm tra đánh giá thực hiện kế hoạch

a) Trưởng các khoa, phòng có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo việc thực hiện kế hoạch công tác của mình;

b) Định kỳ hoặc đột xuất Ban Giám đốc Bệnh viện tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và tổng kết công tác theo quy định.

Điều 14. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Thông tin, báo cáo phải thiết thực, kịp thời phục vụ có hiệu quả trong quản lý, điều hành của đơn vị.

2. Trưởng các khoa, phòng và cán bộ, viên chức được phân công phải chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, số liệu đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời đúng quy định theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Quận và Sở Y tế Thành phố.

Chương 5.

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 15. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Ủy ban nhân dân Quận

Bệnh viện chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân Quận. Giám đốc trực tiếp nhận chỉ đạo của Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân Quận và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân Quận về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2. Đối với Sở Y tế Thành phố

Bệnh viện quận chịu sự thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ theo quyết định của Giám đốc Sở Y tế; được hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và chính sách, quy định mới của Sở Y tế; báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế.

3. Đối với Trung tâm Y tế Dự phòng Quận và Phòng Y tế Quận

a) Phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng Quận trong việc hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với các Trạm Y tế Phường và trong kế hoạch phát triển y tế tại địa phương;

b) Phối hợp Phòng Y tế trong hoạt động thanh kiểm tra tại địa phương.

4. Đối với Trạm Y tế các phường

Bệnh viện Quận 9 chỉ đạo tuyến trong hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh tại Trạm đồng thời hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với Trạm Y tế các Phường trong kế hoạch phát triển y tế trên địa bàn Quận.

5. Đối với các cơ quan khác trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận

a) Thực hiện tốt các mối quan hệ phối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định;

b) Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu có ý kiến khác nhau mà sau khi trao đổi, bàn bạc chưa thống nhất được những vấn đề quan trọng, Giám đốc Bệnh viện chủ động tập hợp các ý kiến và báo cáo kịp thời để Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân Quận xem xét, quyết định.

6. Đối với Ủy ban nhân dân các Phường

Bệnh viện Quận 9 phối hợp với Ủy ban nhân dân 13 Phường trong công tác chăm sóc sức khỏe trên địa bàn, phản ánh những vấn để ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trên địa bàn Phường.

7. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức xã hội Quận

a) Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân Quận về phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan để đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về công tác vệ sinh phòng bệnh để tự chăm sóc sức khỏe cộng đồng;

b) Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Bệnh viện, Giám đốc có trách nghiệm giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân Quận giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

Chương 6.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Căn cứ Quy chế này, Giám đốc Bệnh viện Quận 9 có trách nhiệm nghiên cứu cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, chức danh của cán bộ, viên chức, đề ra quy chế tổ chức và hoạt động của các khoa, phòng chuyên môn và quy trình giải quyết một số công việc chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện nhưng không trái với nội dung Quy chế và quy định của pháp luật.

Điều 17. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế này, Giám đốc Bệnh viện kiến nghị Ủy ban nhân dân Quận 9 xem xét quyết định sau khi trao đổi thống nhất với Phòng Nội vụ./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Hữu Việt
Ngày ban hành: 01/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/10/2013   Số công báo: Số 61
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 05/2013/QĐ-UBND

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209920