• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội


 

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

Tải về Quyết định 05/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2019/QĐ-UBND

Long An, ngày 15 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2016/QĐ-UBND NGÀY 25/4/2016 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”; Công văn 1762-CV/TU ngày 01/8/2018 của Tỉnh ủy về việc điều chỉnh nội dung và lộ trình thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2066/TTr-SLĐTBXH ngày 18/10/2018, và đề xuất của Sở Nội vụ tại văn bản số 1081/SNV-TCBCCCVC ngày 21/12/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 trở thành:

“1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: lao động; việc làm; giáo dục nghề nghiệp; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6, Điều 2 trở thành:

“6. Về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp ở địa phương sau khi được phê duyệt.

b) Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; tiêu chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và việc cấp văn bằng, chứng chỉ nghề; chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề và học sinh, sinh viên học nghề theo quy định của pháp luật; quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia sau khi được phân cấp; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền.

c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ quản lý và giáo viên giáo dục nghề nghiệp; tổ chức hội giảng giảng viên, giáo viên giáo dục nghề nghiệp, hội thi thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm cấp tỉnh, các hội thi có liên quan đến công tác học sinh, sinh viên học nghề.”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3, Điều 3 trở thành:

“2. Cơ cấu tổ chức

a) Đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở:

- Văn phòng sở (bao gồm công tác pháp chế, kế hoạch - tài chính).

- Thanh tra sở.

- Phòng Người có công.

- Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới.

- Phòng Bảo trợ xã hội.

- Phòng Lao động - Việc làm.

- Phòng Giáo dục nghề nghiệp.

b) Chi cục thuộc sở: Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở:

- Trường Cao đẳng Nghề Long An (bao gồm cơ sở chính Trường Cao đẳng Nghề Long An; cơ sở Đức Hòa; cơ sở Cần Giuộc; cơ sở Đồng Tháp Mười).

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật.

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An.

- Trung tâm Công tác xã hội Long An.

- Cơ sở Cai nghiện ma túy Long An.

- Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

- Ban Quản lý nghĩa trang tỉnh.”

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/01/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTBXH, Bộ Nội vụ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Phòng: THKSTTHC, VHXH, KT;
- Ban NC-TCD tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT. Oanh
QD_SĐ 19_CNNVQH_SLĐTBXH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Được

 

- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 trở thành:

“2. Cơ cấu tổ chức

a) Đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở:

- Văn phòng sở (bao gồm công tác pháp chế, kế hoạch - tài chính).

- Thanh tra sở.

- Phòng Người có công.

- Phòng Quản lý công tác xã hội.

- Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp.

b) Chi cục thuộc sở: Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở:

- Trường Cao đẳng Long An (bao gồm cơ sở chính Trường Cao đẳng Long An; cơ sở Đức Hòa; cơ sở cần Giuộc; cơ sở Đồng Tháp Mười).

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật.

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An.

- Trung tâm Công tác xã hội Long An.

- Cơ sở Cai nghiện ma túy Long An.

- Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

- Ban Quản lý nghĩa trang tỉnh.”

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 22/2020/QĐ-UBND
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Nguyễn Văn Được
Ngày ban hành: 15/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 05/2019/QĐ-UBND

1.011

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
405505