• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


Văn bản pháp luật về Giải quyết khiếu nại tố cáo

 

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2009/QĐ-UBND quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Quyết định 05/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN
BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2020/-UBND

Bình Tân, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2009/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cNghị định s34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phHồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định s 06/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phvề việc bãi bỏ văn bản;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra quận tại Tờ trình số 186/TTr-TTQ ngày 24 tháng 02 năm 2020 và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp quận tại Báo cáo s 135/BC-TP ngày 11 tháng 6 năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Bình Tân, có nội dung không còn phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Chánh Thanh tra quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc qun và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Thanh tra Thành phố;
- Sở Tư pháp Thành phố;
- Sở Nội vụ Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành ph
ố;
- TT/QU;
- TT/HĐND quận;
-
UBND quận: CT, các PCT;
-
UB MTTQ VN quận và các TCCT-XH quận;
- Khối Nội chính;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Văn Thinh
Ngày ban hành: 23/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/06/2020   Số công báo: Từ số 147 đến số 148
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442053