• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2018 về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Ủy ban nhân dân Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2017

Tải về Quyết định 05/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 9

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 6581/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 Ủy ban nhân dân Quận 9 về ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn Quận 9;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 188/TTr-TP ngày 26 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 07 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- Trung tâm Công báo TP.HCM;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND Quận;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Quận;
- Phòng Tư pháp quận;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Bảy

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017
(Ban hành kèm theo QĐ số     /QĐ-UBND ngày    tháng 12 năm 2017)

STT

Tên loại văn bản

Số ký hiệu; ngày; tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

01

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của Văn phòng UBND Qun 9

Được thay thế tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND

01/3/2017

02

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 9

Được thay thế tại Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND

21/4/2017

03

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 9

Được thay thế tại Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND

29/5/2017

04

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh & xã hội Quận 9

Được thay thế tại Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND

14/8/2017

05

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND

V/v ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban Bồi thường Quận 9

Được thay thế tại Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND

11/9/2017

06

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 9

Được thay thế tại Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND

23/11/2017

07

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin Quận 9

Được thay thế tại Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND

23/11/2017

Tổng cộng

07 văn bản

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Văn Bảy
Ngày ban hành: 05/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/04/2018   Số công báo: Số 21
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 05/QĐ-UBND

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377685