• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 06/2014/QĐ-UBND sửa đổi Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định 26/2013/QĐ-UBND do tỉnh Lào Cai ban hành

Tải về Quyết định 06/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 18 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 39 BẢN QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2013/QĐ-UBND NGÀY 25/7/2013 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cLuật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghi định số 181/20Q4/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ về việc quy định bổ sung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, cho thuê đất; các văn bản số hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Văn bản số 281/KTrVB ngày 21/10/2013 và Văn bản số 355/KTrVB ngày 05/12/201... của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ tư pháp;

Căn cQuyết định 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 34/TTr.TNMT ngày 20 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi nội dung quy định tại khoản 4 Điều 39 Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ quy định:

“ 4. Trường hợp không thực hiện quyết định của cơ quan Nhà nước có thm quyền: Cản trở không cho thng kê (đo đạc đất đai, kiểm đếm hoa màu, tài sản); không nhận tiền bồi thường hoặc không di chuyển theo quy định thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư báo cáo UBND cấp huyện áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc phải chấp hành để cơ quan làm nhiệm vụ GPMB tiến hành thống kê, buộc phải di chuyển GPMB.

Dự toán kinh phí thực hiện cưỡng chế GPMB do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Tổ chức thực hiện công tác GPMB) huyện lập trình UBND cấp huyện phê duyệt, do chủ đầu tư chi trả và được tính vào chi phí đầu tư của dự án.

2. Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 39 được sửa đổi thay th như sau:

“4. Các trường hợp cản trở công tác GPMB thì xử lý hành chính theo quy định tại Nghị định s 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, hộ gia đình cá nhân có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo Lào Cai;
- Báo Lào Cai;
- Lưu: VT, TH, QLĐT, các CV;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai   Người ký: Doãn Văn Hưởng
Ngày ban hành: 18/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 06/2014/QĐ-UBND

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225708