• Lưu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước


 

Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

Tải về Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN
Bản Tiếng Việt

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2016/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định về việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán được áp dụng trong hoạt động kim toán của Kim toán nhà nước. Đoàn kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước, tổ chức, cá nhân của Kiểm toán nhà nước; đơn vị được kiểm toán; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đối với hoạt động kiểm toán phải tuân thủ các quy định của Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán trong hoạt động kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định s 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các Đoàn kiểm toán nhà nước, các thành viên của Đoàn kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Chủ tịch nước, các Phó Chủ tịch nước;
- Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Th tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội; VP Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Ban của UBTV Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lãnh đạo KTNN; các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, Vụ Chế độ và KSCL kiểm toán (02).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

- Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán được hướng dẫn bởi Công văn 1112/KTNN-CĐ năm 2017

Qua kết quả rà soát, đánh giá sau gần 01 năm thực hiện Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước, để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu quản lý, Kiểm toán nhà nước hướng dẫn thực hiện và sửa đổi một số quy định của Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán như sau:

1. Mẫu biểu số 19/HSKT-KTNN (Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết)

a) Ghi tên thông báo kết quả kiểm toán: Ghi tên đơn vị được kiểm toán theo quyết định kiểm toán.

b) Các thành phần ký: Kiểm toán trưởng chuyên ngành (hoặc khu vực) ký, đóng dấu phát hành Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết. Nếu đoàn kiểm toán do KTNN khu vực thực hiện thì Kiểm toán trưởng khu vực ký và đóng dấu của KTNN khu vực. Nếu đoàn kiểm toán do KTNN chuyên ngành thực hiện thì Kiểm toán trưởng chuyên ngành ký thừa lệnh Tổng KTNN và đóng dấu của Kiểm toán nhà nước.

c) Phần nơi nhận gồm: Đơn vị được kiểm toán; Thủ trưởng đơn vị cấp trên được kiểm toán; Vụ Tổng hợp; Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; Thanh tra KTNN (nếu thuộc kế hoạch thanh tra năm); lưu: văn thư, đoàn kiểm toán;...). Ngoài ra, tùy từng trường hợp cụ thể có thể bổ sung các đơn vị nhận khác (nếu thấy cần thiết).

d) Một số nội dung sửa đổi Mẫu số 19/HSKT-KTNN theo mẫu kèm theo. Riêng các phụ lục thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN.

2. Mẫu số 20/HSKT-KTNN (Tờ trình về việc xin phát hành Thông báo kết quả kiểm toán)

a) Về thành phần ký: Tổ trưởng Tổ kiểm toán lập và ký Tờ trình, Trưởng đoàn kiểm toán xem xét cho ý kiến vào Tờ trình trước khi trình Kiểm toán trưởng (Kiểm toán trưởng không phải ký vào Tờ trình).

b) Về hướng dẫn bổ sung: Trình bày rõ các thay đổi kết quả về số liệu, đánh giá, kiến nghị,... và lý do thay đổi của Dự thảo thông báo kết quả kiểm toán trình Kiểm toán trưởng ký phát hành so với Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán, Dự thảo thông báo kết quả kiểm toán Tổ kiểm toán đã thông qua đơn vị được kiểm toán, Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán đã phát hành có gì sai khác (nếu có).

c) Một số nội dung sửa đổi Mẫu 20/HSKT-KTNN theo mẫu kèm theo.

3. Mẫu 17/HSKT-KTNN (KHKT chi tiết của Tổ kiểm toán)

a) Mục căn cứ xây dựng Kế hoạch kiểm toán chi tiết: Bỏ đoạn “Thực hiện Quyết định số... /QĐ-KTNN ngày... tháng… năm của Tổng KTNN về việc kiểm toán…” mà chỉ ghi “Căn cứ Kế hoạch kiểm toán số... /KH-CN (KV) ngày … tháng… năm… của Đoàn kiểm toán …. đã được phê duyệt”.

b) Một số nội dung sửa đổi Mẫu số 17/HSKT-KTNN theo mẫu kèm theo. Riêng các phụ lục thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN.

4. Các mẫu Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán có kiểm toán chi tiết dự án đầu tư

Phụ lục tổng hợp kết quả kiểm toán chi tiết dự án đầu tư bổ sung các cột kiến nghị xử lý tài chính (gồm: Cột thu hồi; Cột giảm cấp phát, thanh toán; Cột giảm giá trúng thầu và Cột xử lý khác) nếu cần thiết.

Trong quá trình thực hiện hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị thủ trưởng các đơn vị kịp thời phản ánh về Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán để tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định./.

(File đính kèm)

Xem nội dung VB
Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán được hướng dẫn bởi Công văn 1112/KTNN-CĐ năm 2017
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2016/QĐ-KTNN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước   Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 02/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/11/2016   Số công báo: Từ số 1185 đến số 1186
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết

Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán áp dụng trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đính kèm Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN, bao gồm:

 • 04 mẫu biểu lĩnh vực kiểm toán Ngân sách Bộ, ngành;
 • 10 mẫu biểu lĩnh vực kiểm toán Ngân sách địa phương;
 • 02 mẫu biểu lĩnh vực kiểm toán Ngân sách của các đơn vị dự toán, Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ, ngành, địa phương;
 • 05 mẫu biểu lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng;
 • 04 mẫu biểu lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu;
 • 04 mẫu biểu lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp;
 • 04 mẫu biểu lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng;
 • 04 mẫu biểu lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh, tài chính Đảng;
 • 23 mẫu biểu Hồ sơ chung.

Xem chi tiết các mẫu biểu đính kèm tại Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN có hiệu lực từ 17/12/2016, thay thế Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012.

Từ khóa: Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN

1.372

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328620