• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công chứng


Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin

Văn bản pháp luật về Cơ sở dữ liệu công chứng

 

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 10 Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 06/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2019/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 18 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 10 QUY CHẾ QUẢN LÝ, CẬP NHẬT, KHAI THÁC, SỬ DỤNG, LƯU TRỮ CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2018/QĐ-UBND NGÀY 20/4/2018 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định s 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật Công chứng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA ngày 05/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Công an hướng dn việc trao đi, cung cp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tchức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình s 15/TTr-STP ngày 27/6/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 10 Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh như sau:

“1. Ngay sau khi công chứng viên ký và đóng dấu của tchức hành nghcông chứng, tchức hành nghề công chứng phải cập nhật thông tin hợp đồng, giao dịch đã được công chứng vào cơ sở dliệu công chứng. Trường hợp cập nhật không đầy đủ, không kịp thời dẫn đến phát sinh hậu quả pháp lý thì các tổ chức hành nghề công chứng phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự.

Mọi sự thay đổi nội dung thông tin cũng phải được cung cấp, cập nhật lên cơ sở dữ liệu công chứng ngay sau khi có sự thay đi.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 30/7/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đc Công an tỉnh; các tchức hành nghcông chứng, công chứng viên và Thủ trưởng các sở, ngành, tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;

- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU; TT HĐND t
ỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
-
UBMTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Cục THADS tỉnh;
- Các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Báo Phú Thọ, Đ
ài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
-
UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu: VT, STP, NC1(110b)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Bùi Văn Quang
Ngày ban hành: 18/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 06/2019/QĐ-UBND

196

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
422892