• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


 

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Quyết định 06/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2020/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 20 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện Bình Chánh tại Tờ trình số 2224/TTr-NV ngày 13 tháng 7 năm 2020 và Báo cáo thẩm định số 601/BC-TP ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Trưởng Phòng Tư pháp huyện Bình Chánh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Huyện về ban hành Quy định về khen thưởng khi thôi việc đối với Trưởng (Phó) ấp, khu phố; Tổ trưởng (Tổ phó) Tổ nhân dân, Tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Nội vụ, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TTHU, TTHĐND, TTUB;
- Các cơ quan chuyên môn;
- Lưu: VT-TH (C), P.NV.Ch.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Phú Lữ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Phú Lữ
Ngày ban hành: 20/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/08/2020   Số công báo: Từ số 170 đến số 171
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448745