• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Tải về Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2021/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI HẠNG MỤC, CÔNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bsung một sđiều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Thông tư s 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hưng dẫn thực hiện Nghị định s 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định cụ thể Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (gọi tắt là Nghị định số 57/2018/NĐ-CP).

2. Đối tượng áp dụng

a) Các doanh nghiệp được thành lập, đăng ký, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và có dự án đầu tư thuộc danh mục dự án khuyến khích đu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Nguyên tắc, điều kiện, định mức, nguồn vốn hỗ trợ

1. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Trong cùng một thời gian, nếu dự án đầu tư được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư có các mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác nhau thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức hỗ trợ phù hợp nhất theo đúng quy định hiện hành.

b) Doanh nghiệp tự bỏ vốn, huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn. Nhà nước hỗ trợ sau đầu tư theo định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình theo quy định tại Quyết định này.

2. Điều kiện hỗ trợ: Theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP và các văn bản có liên quan trong việc thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP .

3. Định mức hỗ trợ

a) Thực hiện theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

b) Trường hợp doanh nghiệp đầu tư hạng mục, công trình có giá trị thấp hơn so với định mức hỗ trợ theo Quyết định này thì hỗ trợ theo thực tế.

c) Mức hỗ trợ tối đa cho một dự án thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 11, khoản 1 Điều 12 và Điều 13 của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP .

d) Đối với các hạng mục, công trình không có quy định trong định mức này thì áp dụng theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng không vượt mức trần hỗ trợ của Nghị định 57/2018/NĐ-CP đối với từng hạng mục hoặc công trình.

4. Nguồn vốn hỗ trợ: Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 57/2018/NĐ- CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2021.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các bộ: Xây dựng, Bộ Tài chính, NNo&PTNT;
- Cục KTVBQPPL-B
Tư pháp;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- TT Thông tin - Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Hệ thống VNPTi office;
- Lưu: VT, CV (KTTH5).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

 

 

ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TỪNG HẠNG MỤC, CÔNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2021/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

Nội dung hỗ trợ

Đơn vị tính

Định mức hỗ trợ (1.000đ)

Ghi chú

I

Hệ thống điện

 

 

 

1

Đường dây hạ thế 0,4kV

1Km

410.000

Theo Điều 11, Điều 12 NĐ 57/2018/NĐ-CP

2

Đường dây trung thế

1Km

650.000

3

Trạm biến áp trong hàng rào

1KVA

1.400

4

Trạm biến áp ngoài hàng rào

1KVA

1.540

II

Đường giao thông

 

 

 

1

Đường giao thông ngoài hàng rào dự án (ti thiểu công trình theo tiêu chuẩn cấp V miền núi trở lên):

Nền đường rộng tối thiểu 6,5m, mặt đường rộng tối thiểu 3,5m, lề rộng 2x1,5m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

1 Km

2.700.000

Theo khoản 6, Điều 13 NĐ 57/2018/NĐ-CP

Bao gồm, hệ thống báo hiệu đường bộ, công trình thoát nước

2

Đường giao thông trong hàng rào dự án

 

 

Theo Điều 11, Điều 12 NĐ 57/2018/NĐ-CP

2.1

Cấp A: mặt đường BTXM mác 250 dày 20cm, rộng 3,5m

1Km

546.000

Hỗ trợ mặt đường

2.2

Cấp B: mặt đường BTXM mác 250 dày 18cm, rộng 3m

1Km

420.000

Hỗ trợ mặt đường

2.3

Cấp C: mặt đường BTXM mác 250 dày 16cm, rộng 2m

1Km

250.000

Htrợ mặt đường

2.4

Cấp D: mặt đường BTXM mác 250 dày 14cm, rộng 1,5m

1Km

165.000

Hỗ trợ mặt đường

III

Nhà xưởng

 

 

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 11; khoản 1 Điều 12 NĐ 57/2018/NĐ-CP

1

Nhà xưởng 1 tầng, khẩu độ 12m, cao <=6m, không có cầu trục

1m2 xây dựng

1.550

Kết cấu cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

2

Nhà xưởng 1 tầng, khẩu độ 12m, cao <=6m, không có cầu trục

1m2 xây dựng

1.420

Kết cấu cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

3

Nhà xưởng 1 tầng, khẩu độ 15m, cao <=9m, không có cầu trục

1m2 xây dựng

2.480

Kết cấu cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

4

Nhà xưởng 1 tầng, khẩu độ 15m, cao <=9m, không có cầu trục

1m2 xây dựng

2.300

Kết cấu cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

5

Nhà xưởng 1 tầng, khẩu độ 18m, cao 9m, có cầu trục

1m2 xây dng

2.640

Kết cấu cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

6

Nhà xưởng 1 tầng, khẩu độ 18m, cao 9m, có cầu trục

1m2 xây dựng

3.130

Kết cấu cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

IV

Nhà ở xã hội cho người lao động

 

 

Thực hiện theo khoản 5, Điu 13, NĐ 57/2018/NĐ-CP

V

Nông nghiệp công nghệ cao

 

 

Theo khoản 4, 5 Điều 9 NĐ 57/2018/NĐ-CP ;

1

Nhà kính, nhà lưới, nhà màng

1m2

50

Các nội dung hỗ trợ về cơ sở hạ tầng theo quy định được áp dụng định mức tại các mục khác quy định tại Phụ lục này

VI

Dự án nuôi trồng thủy sản

 

 

Thực hiện theo khoản 3, Điu 13 NĐ 57/2018/NĐ-CP

VII

Thủy lợi tưới tiêu nông nghiệp

 

 

Theo khoản 4, Điều 13 NĐ 57/2018/NĐ-CP

1

Kênh bê tông mặt cắt 30x30

1m

170

Kết cấu thành và đáy bằng BT M200, dày 15cm, đáy BT lót M100 dày 5cm

2

Kênh bê tông mặt cắt 40x40

1m

212

3

Kênh bê tông mặt cắt 50x50

1m

257

4

Đường ống cấp nước (đường kính tối thiểu 30mm)

1m

35

Vật liệu nhựa, kim loại

5

Máy bơm

1m3/giờ

500

 

6

Hệ thống tưới tiết kiệm nước

1m2

30

 

VIII

Cung cấp nước sạch

 

 

 

1

Nhà máy sn xuất nước sạch cho vùng nông thôn

 

 

Thực hiện theo điểm a, khoản 1, Điều 13 NĐ 57/2018/NĐ-CP

2

Đường ống cấp nước chính cho Khu dân cư từ 10 hộ trở lên

 

 

Theo đim b, khoản 1, Điều 13, NĐ 57/2018/NĐ-CP

2.1

ng Gang dẻo từ DN100 trở lên

1m

400

 

2.2

ng Nhựa HDPE từ DN50 trở lên

1m

38

 

2.3

Đường ống có đường kính tối thiểu 30mm

1m

35

Vật liệu nhựa, kim loại

IX

Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt tại nông thôn; thu gom xử lý chất thải làng nghề tại nông thôn

 

 

Theo khoản 2, Điều 13 NĐ 57/2018/NĐ-CP

1

Theo công nghệ bùn hoạt tính

 

 

 

1.1

Công suất < 2.000 m3/ngày.đêm

m3/ngày đêm

13.000

 

1.2

Công suất từ 2.000 đến < 5.000 m3/ngày.đêm

m3/ ngày đêm

12.000

 

2

Theo công nghệ hồ sinh học

 

 

 

2.1

Công suất < 2.000 m3/ngày.đêm

m3/ ngày đêm

9.000

 

2.2

Công suất từ 2.000 đến < 5.000 m3/ngày.đêm

m3/ ngày đêm

7.000

 

3

Xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn

 

 

 

3.1

Công nghệ chế biến phân vi sinh công suất <300 tấn/ngày

 

 

 

3.1.1

Công nghệ, thiết bị nước ngoài

tấn/ngày

400.000

Là công nghệ, thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ từ các nước phát triển như: Pháp, Đức, Phần Lan, Bỉ, Hàn Quốc...)

3.1.2

Công nghệ, thiết bị trong nước

tấn/ngày

300.000

 

3.2

Công nghệ đốt công sut <50 tấn/ngày

 

 

 

3.2.1

Công nghệ, thiết bị nước ngoài

tấn/ngày

510.000

Là công nghệ, thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ từ các nước phát triển như: Pháp, Đức, Phần Lan, Bỉ, Hàn Quốc...)

3.2.2

Công nghệ, thiết bị trong nước

tấn/ngày

380.000

 

3.3

Công nghệ chế biến phân vi sinh kết hợp đốt công sut <300 tấn/ngày

 

 

 

3.3.1

Công nghệ, thiết bị nước ngoài

tấn/ngày

420.000

Là công nghệ, thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ từ các nước phát triển như: Pháp, Đức, Phần Lan, Bỉ, Hàn Quốc...)

3.3.2

Công nghệ, thiết bị trong nước

tấn/ngày

360.000

 

X

Thiết bị, công nghệ bảo quản, chế biến

 

Hỗ trợ 60-70% chi phí mua sắm theo giá được thẩm định

- Áp dụng cho dự án quy định tại khoản 4, 5 Điều 9; khoản 1, 2 Điều 11; khoản 1 Điều 12 NĐ 57/2018/NĐ-CP ;

- Mức hỗ trợ cụ thể theo quy định NĐ 57/NĐ-CP;

- Các doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định hiện hành.

Phương pháp điều chỉnh trong quá trình áp dụng:

Khi có biến động tăng hoặc giảm về giá cả vật liệu, nhân công, máy thi công thì được điều chỉnh định mức trong bảng trên bằng hệ số tính theo chỉ số giá xây dựng công trình (phn xây dựng) theo công thức sau:

Gt= G x Kt

Trong đó:

- Gt : là định mức tại thời điểm tính toán hỗ trợ

- G : là định mức trong Định mức hỗ trợ

- Kt : Là hệ số điều chỉnh được tính như sau:

Kt = Ct/C

Trong đó:

Ct: Là chỉ số giá phần xây dựng theo quý tại thời điểm tính toán hỗ trợ.

C: Là chỉ số giá phần xây dựng quý IV năm 2019.

Ví dụ: Chỉ số giá phần xây dựng quý IV năm 2019 là : 106,95 (đi với công trình công nghiệp).

Chỉ số giá tại thời điểm tính toán hỗ trợ là 105,99 (đối với công trình công nghiệp).

Đường dây hạ thế 0,4kV, định mức hỗ trợ 410.000.000 đ/km ta có:

Kt= 105,99/106,95 = 99,10%

Gt : 410.000.000 đ/km x 99,10% = 406.310.000 đồng/km

Kết quả định mức hỗ trợ mới tại thời điểm tính toán là 406.310.000 đồng/km.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2021/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 04/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 06/2021/QĐ-UBND

36

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467222