• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ

 

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 52/2013/QĐ-UBND Quy định về định mức, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Quyết định 07/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2016/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 05 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-UBND NGÀY 29/11/2013 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐỊNH MỨC, NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ PHÂN BỔ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 03/12/2004;

n cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vn tải hướng dẫn chế độ qun lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 156/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về việc bổ sung, tạm dừng thu một số loại phí trên địa bàn tnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh tại văn bản số 100/TTr-QBTĐB ngày 24/12/2015; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bn số 1167/BC-STP ngày 20/7/2015; kèm theo ý kiến của Sở Giao thông Vận tải tại văn bản số 1127/SGTVT-QLGT ngày 21/4/2015, của Sở Tài chính tại Văn bản số 1274/STC-NS ngày 14/5/2015 và Văn bản số 2004/STC-NS ngày 08/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về định mức, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh như sau:

1. Sửa đi Khoản 2, Điều 1 như sau:

Kinh phí cho công tác bảo trì đường bộ từ nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh được phân bổ cho đơn vị quản lý đường tỉnh (SGiao thông Vận tải); đơn vị quản lý đường huyện (UBND huyện, thành ph, thị xã); đơn vị qun lý đường trong Khu kinh tế tỉnh (Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh). Theo phân cấp quản lý, UBND huyện, thành phố, thị xã phân bổ nguồn vốn bảo trì đưng bộ cho các đơn vị quản lý đường xã (UBND xã, phường, thị trấn).

2. Bgạch đầu dòng thứ 2 Điều 3 về Nguồn vốn hoạt động của Quỹ.

3. Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 về Giải thích từ ngữ như sau:

Cơ quan quản lý đường bộ trong quy định này gồm: Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

4. Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 như sau:

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch nguồn vốn và nhu cầu bảo trì thực tế, Hội đồng quản lý Quỹ quyết định mức hỗ trợ kinh phí bảo trì cho Ban quản lý Khu kinh tế tnh đbảo trì đường bộ trong Khu kinh tế tnh. Phần kinh phí chi bảo trì công trình đường bộ còn lại dành 35% kinh phí để chi cho công tác bảo trì hệ thống đường tỉnh, 65% còn lại phân bổ cho các địa phương để bảo trì đường huyện, xã.

5. Sửa đi Khoản 1 Điều 5 như sau:

Kinh phí bảo trì công trình đường bộ được phân bổ tại Khoản 2 Điều 4 của quy định này, được sử dụng tối đa 20% cho công tác bảo dưỡng thường xuyên, 80% còn lại để thực hiện công tác sửa chữa định kỳ (sửa chữa vừa, sa chữa lớn). Trường hợp cụ thể, Hội đồng quản lý Quỹ quyết định điều chỉnh tỷ lệ này phù hợp với tình hình thực tế.

6. Bỏ tiêu chí về khả năng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn (K5) tại Điều 6.

7. Bổ sung Khoản 1 Điều 6 như sau:

- Hệ số về quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật (K1): Thị xã Kỳ Anh lấy hệ s 1,5.

- Hệ số về điều kiện phát triển kinh tế (K4): Thị xã Kỳ Anh lấy hệ số 1.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tnh; Giám đốc các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Trưởng ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch Hội đồng qun lý Quỹ; Giám đốc Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản-B Tư pháp;
- TT Tnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Chánh, PVP UBND tnh;
- Trung tâm Công báo-Tin học tnh;
- Lưu: VT, TH, GT1.
- Gửi: VB giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 05/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 07/2016/QĐ-UBND

2.298

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302613