• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

 

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 03/2010/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

Tải về Quyết định 07/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

Y BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2017/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2010/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn ban quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế về kiểm tra, x lý, rà soát, hệ thng hóa văn bn quy phạm pháp luật và tổ chức, qun lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thng hóa văn bn quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận tại T trình s 494/TTr-TP ngày 08 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thực hiện thí đim không tổ chức Hội đồng nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày 27 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đng nhân dân và y ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Th trưng các Cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- S
Tư pháp Thành phố;
- S
Nội vụ Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TT/QU;
-
TT/HĐND qun;
- UBND quận: CT, các PCT;
- UB MTTQ VN quận và các đo
àn th quận:
- CVP/HĐND và UBND quận:
- Khối Nội chính: các p
hòng ban Q1.NN quận: ĐVSN quận;
- UBND 10 phường
;
- Lưu: VT
, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thinh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Văn Thinh
Ngày ban hành: 20/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/01/2018   Số công báo: Số 2
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 07/2017/QĐ-UBND

215

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370722