• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tải về Quyết định 07/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2018/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 21 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 29/TTr-STC ngày 26/12/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 để xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Hệ số điều chỉnh giá đất (K) quy định tại Quyết định này được áp dụng khi:

a) Xác định giá đất cụ thể trong các trường hợp sau mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng, cụ thể:

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyn mục đích sử dụng đất đi với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất;

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản khai thác khoáng sản;

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đu giá;

- Xác định đơn giá thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nay chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

- Xác định lại giá đất cụ thể khi người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án;

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm và thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

- Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

- Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

b) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 10 tỷ đồng trở lên.

c) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản).

d) Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

2. Đối với các thửa đất hoặc khu đất thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, lập hồ sơ đề xuất tăng hệ số điều chỉnh, gửi Sở Tài chính xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh cho từng trường hợp cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá) dưới 10 tỷ đồng; đấu giá quyền sử dụng đất thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

3. Trường hợp người sử dụng đất đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà thửa đất hoặc khu đất có diện tích tính thu tin thuê đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 10 tỷ đng trở lên khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng chi tiết được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trên diện tích đất đang thuê (nhưng không chuyn mục đích sử dụng đất) mà có hệ ssử dụng đất (mật độ xây dựng, chiu cao của công trình) cao hơn hệ số sử dụng đất theo quy hoạch hiện trạng trước khi thực hiện dự án thì Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền thuê đất cho từng trường hợp cụ thể.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có chức năng xác định giá đất cụ thể.

2. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Hệ số điều chỉnh giá đất (K) được quy định cụ thể như sau:

1. Đối với đất ở: Theo Phụ lục số 01 đính kèm.

2. Đối với đất nông nghiệp: Theo Phụ lục số 02 đính kèm.

3. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là đất thương mại, dịch vụ và không phải là đất thương mại, dịch vụ tại khu vực đô thị và nông thôn, đất phi nông nghiệp khác: Được xác định bằng hệ số điều chỉnh đối với đất ở tại các vị trí tương ứng.

4. Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư: Được xác định bằng hệ số điều chỉnh đối với đất nông nghiệp cùng loại và cùng vị trí.

5. Đối với đất nông nghiệp khác: Được xác định bằng hệ số điều chỉnh đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác liền kề cùng khu vực.

6. Đối với đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng: Được xác định bằng hệ số điều chỉnh đối với đất rừng sản xuất tại khu vực lân cận.

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

Hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi mà phương án bồi thường, hỗ trợ về đất được phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, đã bốc thăm nhận đất tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa nộp tiền sử dụng đất thì được tiếp tục nộp tiền sử dụng đất theo hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/4/2018 và thay thế Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường
trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đài PTTH t
nh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Đắk Nông;
- Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu VT, KTKH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Thanh Tùng

 

PHỤ LỤC SỐ 01

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đk Nông)

STT

Tên đường

Đoạn đường

Hệ số K năm 2018

Từ

Đến

 

I

Thị xã Gia Nghĩa

 

1.1

Phường Nghĩa Tân

 

 

 

1

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường vào Bộ đội biên phòng

Cây xăng Nam Tây Nguyên

1,8

Cây xăng Nam Tây Nguyên

Ngã 3 rẽ vào Công ty Văn Tứ

1,8

Ngã 3 rẽ vào Công ty Văn Tứ

Hết đường đôi (cầu Đắk Tíh 2)

2,3

2

Quốc lộ 14

Hết đường đôi (cầu Đắk Tíh 2)

Hết địa phận Thị xã Gia Nghĩa

2,0

3

Đường 23/ 3

Đường Nguyễn Tất Thành (đường vào Bộ đội biên phòng)

Đường Hai Bà Trưng (ngã 4 Hồ Thiên Nga)

3,1

Hai Bà Trưng (ngã 4 Hồ Thiên Nga)

Cầu Đắk Nông

2,7

4

Đường Phạm Ngọc Thạch

Đường 23/3 (cầu Đắk Nông)

Đường 23/3 (quán lẩu bò Thắng)

1,0

5

Đường Quang Trung

Đường 23/3

UBND phường Nghĩa Tân

2,3

UBND phường Nghĩa Tân

Qua ngã 3 giao với đường 3/2 +100m

2,0

Đường 3/2

Đường Đinh Tiên Hoàng

1,5

6

Đường Lê Duẩn (Đăm Bri cũ)

Đường Nguyễn Tất Thành (Ngã ba Sùng Đức)

Ngã tư Lê Duẩn (Văn phòng - Nhà điu hành dự án Thủy điện Đắk Tíh)

2,7

Ngã tư Lê Duẩn (Văn phòng - Nhà điu hành dự án Thủy điện Đắk Tih)

Ngã 3 Nông trường chè

1,6

Ngã 3 Nông trường chè

Hết đường

1,6

7

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Lê Duẩn

Đường Quang Trung (trụ sở UBND phường Nghĩa Tân)

2,5

8

Đường 3/2 (đường vào Trung tâm hành chính Thị xã Gia Nghĩa

Đường Quang Trung

Hết đường 3/2

3,5

9

Đường Phan Kế Bính

Đường Lê Duẩn

Hết Đường Phan Kế Bính

2,0

10

Đường Hiến Thành

Đường Trần Hưng Đạo

Hết Đường Hiến Thành

2,2

11

Đường Đinh Tiên Hoàng

Đường Quang Trung

Đường Tô Hiến Thành

1,6

Đường Tô Hiến Thành

Đường Lê Duẩn

2,2

12

Đường Nguyễn Trung Trực

Ngã ba Trần Hưng Đạo - Nguyễn Trung Trực

Ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Trung Trực - đường 41

1,9

13

Đường Cao Bá Quát

Đường Nguyễn Trung Trực

Đường Trần Hưng Đạo

1,9

14

Đường Võ Văn Tần

Hết đường

1,9

15

Đường vào Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân (đường số 90)

Đường Nguyễn Tất Thành

Hết đường nhựa

1,6

16

Đường nhựa (Lê Thánh Tông cũ)

Giáp ranh giới phường Nghĩa Trung

Thủy điện Đắk Nông (hết đường nhựa)

1,2

Giáp ranh giới phường Nghĩa Trung (gần ngã 3 thủy điện)

Cầu gãy (giáp ranh xã Đắk Nia)

1,4

17

Khu Tái định cư Sùng Đức, Phường Nghĩa Tân

Nội các Tuyến đường nhựa

 

 

 

 

Tà luy dương

1,5

 

 

 

Tà luy âm

1,4

18

Khu Tái định cư Biên Phòng, Phường Nghĩa Tân

Nội các Tuyến đường nhựa

2,1

19

Khu Tái định cư Công An, Phường Nghĩa Tân

Nội các Tuyến đường nhựa

1,1

20

Khu Tái định cư Ngân Hàng, Phường Nghĩa Tân

Nội các Tuyến đường nhựa

1,9

21

Đường Tôn Đức Thắng (Bắc Nam giai đoạn 2)

Đường 23/3

Suối Đắk Nông (cũ)

2,9

22

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

22.1

Đất ở ven các đường nhựa, bê tông

 

 

Tổ dân phố 1,2

 

 

2,2

 

Các tổ dân phố còn lại của phường

1,9

22.2

Đất ở ven các đường đất thông 2 đầu

 

 

Tổ dân phố 1,2

 

 

2,3

 

Các tổ dân phố còn lại của phường

2,3

22.3

Đất ở ven các đường đất cụt

 

 

Tổ dân phố 1,2

 

1,8

 

 

Các tổ dân phố còn lại của phường

1,3

23

Quốc lộ 14 cũ

Ngã 3 rẽ vào Công ty Văn Tứ

Đường Nguyễn Tất Thành

1,2

24

Đường nội bộ khu tái định cư Công an tỉnh (tiếp giáp đường Nguyễn Tất Thành thuộc Tổ dân phố 4)

Đường Nguyễn Tất Thành

Hết các đường nội bộ

1,3

25

Đường tổ dân phố 2

Đường Quang Trung

Đường Trần Hưng Đạo

1,1

26

Đường tránh đô thị Gia Nghĩa

Giáp ranh phường Nghĩa Phú

Giáp ranh phường Nghĩa Trung

 

 

 

 

Tà luy dương

2,4

 

 

 

Tà luy âm

2,1

I.2

Phường Nghĩa Phú

 

 

 

1

Đường Nguyễn Tất Thành

Giáp ranh xã Quảng Thành

Khách sạn Hồng Liên

2,5

Khách sạn Hồng Liên

Đường Hai Bà Trưng

2,1

Đường Hai Bà Trung

Đường vào Bộ đội biên phòng

1,7

Đường vào Bộ đội biên phòng

Cây xăng Nam Tây Nguyên

1,5

Cây xăng Nam Tây Nguyên

Ngã 3 rẽ vào Công ty Văn Tứ

1,4

Ngã 3 rẽ vào Công ty Văn Tứ

Hết đường đôi (cầu Đắk Tít 2)

2,2

2

Quốc lộ 14

Hết đường đôi (cấu Đắk Tít 2)

Hết ranh giới Thị xã Gia Nghĩa

2,1

3

Đường Lê Hồng Phong (Đường vào mỏ đá 739 cũ)

Đường vòng cầu vượt

Hết Công an phường Nghĩa Phú

2,8

Hết Công an phường Nghĩa Phú

Hết đường

3,5

4

Đường vòng cầu vượt

Cầu vượt

Đường Nguyễn Tất Thành

2,6

5

Đường An Dương Vương (Đường đi xã Đắk R’Moan)

Tiếp giáp QL14

Ngã ba đường mới đi vào xã Đắk R'Moan

1,7

Ngã ba đường mới đi vào xã Đắk R'Moan

Giáp ranh giới xã Đắk R'moan

1,7

6

Đường An Dương Vương cũ (đoạn đường cụt)

Ngã ba đường An Dương Vương đi vào xã Đắk R'Moan

Bờ kè thủy điện Đắk RTíh

2,1

7

Đường vành đai Tổ dân phố 1

Đường tránh đô thị Gia Nghĩa

Giáp ranh giới xã Quảng Thành

2,0

8

Đường Tổ dân phố 2

Đường Nguyễn Tất Thành

Hết Công an Tỉnh

2,3

Hết Công an Tỉnh

Giáp ranh giới xã Quảng Thành

2,2

9

Đường Tổ dân phố 3

Công an tỉnh

Doanh trại cơ quan quân sự thị xã

2,3

10

Đường Tổ dân phố 4

Đường Nguyễn Tất Thành

Hết hội trường tổ dân phố 4

2,7

Hết hội trường tổ dân phố 4

Đập nước (hết đường nhựa)

2,0

 

Đường Quốc lộ 14 (cũ) đoạn đi qua Công ty Văn Tứ

Ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành rẽ vào Công ty Văn Tứ

Hết đường giáp ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành

2,5

11

Đường tổ dân phố 7

Đường Nguyễn Tất Thành

Giáp ranh xã Đắk R'Moan

1,5

12

Đường đi vào khu biên phòng và nội khu tái định cư

1,5

13

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

13.1

Đất ở ven các đường nhựa, bê tông

 

 

Tổ dân phố 5

2,1

 

Các tổ dân phố còn lại của phường

2,1

13.2

Đất ở ven các đường đất còn lại thông hai đầu

 

 

Tổ dân phố 5

 

 

2,2

 

Các tổ dân phố còn lại của phường

1,4

13.3

Đất ở ven các đường đất còn lại (đường cụt)

 

 

Tổ dân phố 5

 

 

2,5

 

Các tổ dân phố còn lại của phường

2,1

14

Đường nội bộ khu tái định cư Ban chỉ huy Quân sự thị xã Gia Nghĩa

2,4

15

Đường tránh đô thị Gia Nghĩa

 

 

 

Tà luy dương

 

1,8

 

 

Tà luy âm

 

1,6

I.3

Phường Nghĩa Đức

 

 

 

1

Đường 23/ 3

Cầu Đắk Nông

Hết Sở Kế hoạch - Đầu tư

3,1

Hết Sở Kế hoạch - Đầu tư

Trần Phú (Tỉnh lộ 684 cũ)

2,9

2

Đường Lê Thị Hồng Gấm (23/3 cũ)

Đường 23/3

Đường Hùng Vương

2,3

Đường Hùng Vương

Đường Hàm Nghi

2,3

3

Đường N’Trang Long (Nguyễn Văn Trỗi cũ)

Đường 23/3

Ngã 3 Nguyễn Trãi (nhà công vụ)

3,1

Ngã 3 Nguyễn Trãi (nhà công vụ)

Cầu bà Thống

2,6

Cầu bà Thống

Tượng đài N'Trang Long

1,8

Tượng đài N’Trang Long

Hết đường

1,6

4

Đường Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Trỗi cũ)

Đường N’Trang Long (Ngã 3 nhà công vụ)

Đường 23/3 (chân cầu Đắk Nông cũ)

3,2

Ngã 4, Tổ dân phố 1 (Tổ 1, Khối 5 cũ)

Đường 23/3 (chân cầu Đắk Nông mới)

2,7

5

Đường sau nhà Công vụ

Ngã 3 đường đi cầu Bà Thống

Hết đường nhựa

1,1

Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Trỗi cũ - Ngã 4 Tổ 1, Khối 5)

Chân bờ kè hồ

1,1

Hết đường nhựa

Đoạn đường đất còn lại

1,1

6

Đường bên hông nhà Công vụ

Đường Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Trỗi cũ)

Đường sau nhà Công vụ

1,0

7

Đường vào trường Nguyễn Thị Minh Khai

Đường 23/3 (Gần đường Nguyễn Văn Trỗi)

Cổng trường Nguyễn Thị Minh Khai

1,1

8

Đường vào các tổ an ninh, tổ dân phố

Cầu Bà Thống

Đường Lương Thế Vinh (Rẽ phải đến giáp ranh khu TĐC đồi Đắk Nut)

1,0

Cầu Bà Thống

Rẽ trái đến đường Nơ Trang Long

1,2

9

Trần Phú (Tỉnh lộ 684 cũ)

Km 0 (Đường 23/3)

Km 1

2,0

Km 1

Km 2

1,8

Km 2

Km 4

1,1

10

Đường QL 28 (Tỉnh lộ 684 cũ)

Km 4 (tiếp giáp với đường Trần Phú)

Km 6 (giáp ranh xã Đắk Ha)

1,3

11

Đường Lý Thái tổ (đường D1 cũ)

Đường 23/3

Hết đường nhựa

1,0

12

Đường Ama Jhao (đường D2 cũ) + Đường Cao Thắng

Đường 23/3

Hết đường vòng nối với đường 23/3 (gần Sở Nội vụ)

1,2

13

Đường hẻm nối với đường Ama Jhao

Ngã 3 đường hẻm nối với đường Ama Jhao

Hết đất nhà ông Trần Văn Diêu

1,6

14

Đường Nguyễn Khuyến

Đường N'Trang Long

Đường Lương Thế Vinh

2,8

15

Đường Lương Thế Vinh

Đường N’Trang Long

Hết đường Lương Thế Vinh

2,9

16

Đường Hàm Nghi

Đường Hùng Vương

Đường Tản Đà

2,0

17

ĐườngNguyễn Hữu Thọ

Đường Hàm Nghi (Trục D1)

Đường Y Jút (Trục N3)

2,0

18

Đường Tản Đà

Đường Hàm Nghi

Đường Y Jút (Trục N3)

2,0

19

Đường Trần Khánh Dư

Đường Tản Đà

Đường Nguyễn Thượng Hiền

1,2

20

Đường Hoàng Hoa Thám

Đường Tản Đà

Đường Nguyễn Thượng Hiền

1,1

21

Đường Trần Đại Nghĩa

Đường Tản Đà

Đường Nguyễn Thượng Hiền

1,1

22

Đường Y Jút

Đường Nguyễn Thượng Hiền

Giáp đường dây 500KV (hết đường)

1,1

23

Đường Nguyễn Trường Tộ

Ngã 5 Hoàng Diệu - Nguyễn Thượng Hiền

Đường Hoàng Diệu

1,2

24

Đường Hoàng Diệu

Ngã 5 Nguyễn Thượng Hiền - Nguyễn Trường Tộ

Đường Y Jút (giáp đường dây 500KV)

1,2

25

Khu Tái định cư đồi Đắk Nur

Nội các tuyến đường nhựa

 

 

 

 

 

Tà luy dương

2,1

 

 

 

Tà luy âm

1,8

26

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

 

 

26.1

Đất ở ven các đường nhựa, bê tông

 

 

 

Tổ dân phố 1,2

 

 

1,8

Các tổ dân phố còn lại của phường

 

 

1,4

26.2

Đất ở ven các đường đất thông 2 đầu

 

 

 

Tổ dân phố 1,2

 

 

1,9

Các tổ dân phố còn lại của phường

 

 

1,6

26.3

Đất ở ven các đường đất còn lại (đường cụt)

 

 

 

Tổ dân phố 1,2

 

 

2,1

Các tổ dân phố còn lại của phường

 

 

2,1

27

Khu Tái định cư Công An

Nội tuyến đường nhựa

 

 

 

 

 

Tà luy dương

1,1

 

 

 

Tà luy âm

1,1

28

Khu Tái định cư Đắk Nia

Trục đường sau đồi đất sét (Nội tuyến đường nhựa)

 

 

 

 

 

Tà luy dương

1,2

 

 

 

Tà luy âm

1,2

29

Khu Tái định cư B

Nội tuyến đường nhựa

 

 

 

 

 

Tà luy dương

1,2

 

 

 

Tà luy âm

1,2

I.4

Phường Nghĩa Thành

 

 

-

1

Đường Nguyễn Tất Thành

Giáp ranh xã Quảng Thành

Đường Phan Bội Châu

1,6

Đường Phan Bội Châu

Đường Hai Bà Trưng

2,2

Đường Hai Bà Trưng

Đường vào Bộ đội biên phòng

1,9

2

Đường Hai Bà Trưng

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường Võ Thị Sáu (Thị đội)

1,8

Đường Võ Thị Sáu (Thị đội)

Đường 23/3

1,9

3

Đường 23/3

Đường Nguyễn Tất Thành (đường vào bộ đội biên phòng)

Đường Hai Bà Trưng (Ngã 4 hồ thiên Nga)

1,4

Hai Bà Trưng (Ngã 4 hồ thiên Nga)

Cầu Đắk Nông

1,6

4

Đường Ngô Mây

Đường Lý Tự Trọng

Ngã 3 Vào thôn Nghĩa Bình

1,1

Đường Tống Duy Tân

Ngã 3 Vào thôn Nghĩa Bình

2,4

5

Đường Tống Duy Tân

Đường Nguyễn Tất Thành (quốc lộ 14 cũ)

Đường Tôn Đức Thắng

1,8

6

Đường Nguyễn Tri Phương (Hùng Vương cũ)

Đường Chu Văn An

Đường 23/3

1,4

7

Đường Huỳnh Thúc Kháng (Trương Công Định Cũ)

Đường 23/3 - Nguyễn Tri Phương

Đường Tôn Đức Thắng (Hai Bà Trưng Cũ)

2,8

8

Đường Trương Định (Lý Thường Kiệt Cũ)

Cổng trại giam công an huyện (cũ)

Đường Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo Cũ)

1,5

Đường Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo Cũ)

Hết chợ thị xã

4,1

Hết chợ thị xã

Vào 50m (đường đi vào chùa Pháp Hoa)

2,3

9

Đường đi sân Bay cũ

Ngã 3 chùa Pháp Hoa (Hùng Vương Cũ)

Đường Tôn Đức Thắng (Hai Bà Trưng Cũ)

2,3

10

Đường Lý Tự Trọng

Đường Chu Văn An

Đường Đào Duy Từ

1,7

11

Đường Bà Triệu

Đường Trương Định (Lý Thường Kiệt Cũ)

Đường Tôn Đức Thắng

4,0

12

Đường Đào Duy Từ

Đường Tôn Đức Thắng

Đường Ngô Mây

2,0

13

Đường Chu Văn An

Đường Tôn Đức Thắng

Đường Nguyễn Tri Phương

2,6

Đường Nguyễn Tri Phương

Đường Huỳnh Thúc Kháng

2,6

14

Đường Võ Thị Sáu

Đường Tôn Đức Thắng (Hai Bà Trưng cũ)

Đường Hai Bà Trưng (QL14 cũ)

6,5

15

Đường Quanh Chợ

Đường Trương Định (Lý Thường Kiệt Cũ)

Đường Bà Triệu

4,8

16

Đường Nguyễn Viết Xuân

Đường Tôn Đức Thắng

Đường Hai Bà Trưng (Q1 14 Cũ)

3,3

17

Đường Mạc Thị Bưởi

Đường Hai Bà Trưng (Q114 Cũ)

Hết hồ Thiên Nga (Hồ Vịt cũ)

1,6

Hết hồ Thiên Nga (Hồ Vịt cũ)

Hết Đường

1,4

18

Đường trước Trường Tiểu học Phan Chu Trinh

Đường Mạc Thị Bưởi

Hết Đường nhựa

2,1

19

Phan Bộ Châu (Đường Liên Thôn Nghĩa Tín cũ)

Ngã 3 Nguyễn Tất Thành (QL 14 Cũ)

Hết Đường (1.310m)

1,8

20

Đường Vào Nghĩa Bình

ngã 3 Phan Bội Châu (ngã 3 Nghĩa Tín Cũ)

Ngã 3 Nghĩa Bình

1,7

21

Đường Tôn Đức Thắng (Trục Bắc - Nam và một đoạn Hai Bà Trưng cũ)

Đường Phan Bội Châu

Đường đất (Nhà hàng Dốc Võng)

 

Tà luy dương

 

1,8

Tà luy âm

 

1,8

Đường đất (Nhà hàng Dốc Võng)

Ngã tư đường Ngô Mây

2,4

Ngã tư đường Ngô Mây

Hết đường Bắc - Nam (đã xây dựng giai đoạn 1)

2,2

Đường Tôn Đức Thắng (Hai Bà Trưng cũ)

Ngã ba Đường lên Sân Bay giao với đường Tôn Đức Thắng

Đường Võ Thị Sáu

2,8

Đường Võ Thị Sáu

Đường Nguyễn Viết Xuân (đường tổ dân phố 3)

2,7

Đường Nguyễn Viết Xuân (đường tổ dân phố 3)

Đường Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo cũ)

2,7

Đường Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo cũ)

Đường 23/3

2,5

22

Đường nhựa

Đường Chu Văn An

Đường Lý Tự Trọng

2,3

23

Đường vành đai hồ phường Nghĩa Thành

2,5

24

Đường nội thị

Giáp đường Tôn Đức Thắng

Trường THCS Trần Phú

2,6

Giáp đường Tôn Đức Thắng

Nhà ông Cư

2,6

Ngã 3 Ngô Mây (nhà ông Luân)

Nhà ông Hào

2,1

Đường Ngô Mây (Trạm y tế)

Đường Tống Duy Tân (nhà ông Luyện) đến đường chính

2,4

Chợ vào 50m (đường đi vào chùa Pháp Hoa)

Chùa Pháp Hoa

2,5

Nhà ông Dũng Tầm

Nhà Thủy Lân

2,3

25

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

25.1

Đất ở ven các đường nhựa, bê tông

 

 

Tổ dân phố 1, 2, 3,4, 5, 6, 10

2,6

 

Các tổ dân phố còn lại của phường

2,0

25.2

Đất ở ven các đường đất còn lại thông hai đầu

 

 

Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

2,6

 

Các tổ dân phố còn lại của phường

2,6

25.3

Đất ở ven các đường đất cụt

 

 

Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

2,4

 

Các tổ dân phố còn lại của phường

2,1

26

Đường tránh đô thị Gia Nghĩa

 

 

 

 

 

Tà Iuy dương

 

2,9

 

 

Tà luy âm

 

2,1

I.5

Phường Nghĩa Trung

 

 

 

1

Đường 23/3

Cầu Đắk Nông

Ngân hàng đầu tư

3,0

Ngân hàng đầu tư

Trần Phú (Tỉnh lộ 684 cũ)

3,6

2

Đường Lê Thị Hồng Gấm (23/3 cũ)

Đường 23/3

Đường Hùng Vương

2,2

3

Đường Nguyễn Văn Trỗi (Lê Lợi cũ)

Đường 23/3

Đường Trần Hưng Đạo

2,1

Đường Trần Hưng Đạo

Lê Thánh Tông

1,9

4

Đường Lê Lai

Đường 23/3 (Vào Tỉnh ủy)

Ngã 3 Tỉnh ủy (đường Trần Hưng Đạo)

2,1

5

Đường Điện Biên Phủ

Đường Lê Thị Hồng Gấm (23/3 cũ)

Hết đường nhựa

2,4

Hết đường nhựa

Cuối đường

1,5

6

Đường Y Bih Alêô (N’Trang Long cũ)

Lê Thị Hồng Gấm (Đường 23/3 cũ)

Cổng Trường Nội trú N’Trang Long

2,0

Cổng Trường Nội trú N’Trang Long

Lê Thánh Tông cũ (đường Tôn Đức Thắng)

1,5

7

Đường Lê Thánh Tông

Đường 23/3

Ngã 3 Đồi Thủy lợi cũ

2,1

Ngã 3 Đồi Thủy lợi cũ

Đường Tôn Đức Thắng (Bắc - Nam giai đoạn 2)

2,3

8

Đường Phạm Văn Đồng (Lê Thánh Tông cũ)

Đường Tôn Đức Thắng (Bắc - Nam giai đoạn 2)

Nghĩa địa

1,5

Nghĩa địa

Ngã 3 (đường vào Thủy điện Đắk Nông)

2,9

9

Đường Hùng Vương (Quốc lộ 28 cũ)

Ngã 3 Trần Phú - Lê Thị Hồng Gấm (ngã 3 tỉnh lộ 684 cũ)

Hết Bệnh viện

1,2

Hết Bệnh viện

Cầu lò gạch (hết đường đôi)

1,7

10

Đường Điểu Ong (đường trước Trung tâm Hội nghị tỉnh)

Đường 23/3

Đường Phan Đăng Lưu (Đường N1 cũ)

1,9

11

Đường Phan Đăng Lưu (Đường N1 cũ)

Ngã 3 Tỉnh ủy (đoạn giao đường Nguyễn Văn Trỗi và đường Lê Lai)

Ngã 3 Đường 23/3 (Sở Thông tin và Truyền thông)

1,0

12

Đường Vũ Anh Ba (Đường N3 cũ)

Đường Phan Đăng Lưu (Đường N1 cũ)

Đường Điểu Ong

1,4

13

Đường Trần Hưng Đạo

Đường 23/3 (Sở Thông tin và Truyền thông)

Ngã ba Tỉnh ủy

1,0

14

Đường Võ Văn Kiệt

Đường Hùng Vương (QL 28 cũ)

Hết đường nhựa

1,3

15.1

Đường Tản Đà (trục N1 cũ)

Đường Hàm Nghi

Đường Trn Khánh Dư

1,6

15.2

Đường Nguyễn Hữu Thọ (Trục N2)

Đường Hàm Nghi (Trục D1)

Đường Y Jút (Trục N3)

1,6

15.3

Đường Y Jút (trục N3)

Đường Nguyễn Thượng Hiền

Đường Tôn Thất Tùng (Trục N7)

1,0

15.4

Đường Kim Đồng

Đường Hàm Nghi

Đường Tôn Thất Tùng

1,6

Đường Tôn Thất Tùng

Đường Phan Đình Phùng

1,1

15.5

Đường Nguyễn Thượng Hiền

Đường Kim Đồng

Đường Hoàng Diệu

1,0

15.6

Đường Trần Khánh Dư

Đường Tản Đà

Giao của đường Y Jút - Tôn Thất Tùng

1,0

15.7

Đường Hoàng Hoa Thám

Đường Nguyễn Thượng Hiền

Đường Y Jút

1,1

15.8

Đường Trần Đại Nghĩa

Đưng Tản Đà

Đường Nguyễn Thượng Hiền

1,0

15.9

Đường Trần Nhật Duật

Đường Kim Đồng và Nguyễn Thượng Hiền

Đường Phan Đình Phùng

1,1

15.10

Đường Hoàng Diệu

Đường Nguyễn Thượng Hin

Ngã 5 Y Jút và Tôn Thất Tùng

1,1

15.11

Đường Hàm Nghi

Đường Hùng Vương

Đường Tôn Thất Tùng

1,6

15.12

Đường Nguyễn Trường Tộ

Đường Hoàng Diệu

Giao giữa Nguyễn Thượng Hiền và Hoàng Diệu

1,1

15.13

Đường Nguyễn Đức Cảnh

Đường Hàm Nghi

Đường Tôn Thất Tùng

1,3

Đường Tôn Thất Tùng

Đường Y Ngông Niê K’Đăm

1,0

15.14

Đường Tôn Thất Tùng

Đường Hùng Vương

Giao giữa Phan Đình Phùng và Trần Khánh Dư

1,6

15.15

Đường Phan Đình Phùng

Giao giữa Tôn Thất Tùng và Hoàng Diệu

Đường Y Ngông Niê K’Đăm

1,3

15.16

Đường Y Ngông Niê K’Đăm

Đường Hùng Vương

Đường Đường Phan Đình Phùng

1,6

15.17

Đường Phan Đình Giót

Đường Tôn Thất Tùng

Đường Y Nuê

1,0

15.18

Đường Hoàng Văn Thụ

Đường Nguyễn Đức Cảnh

Đường Y Ngông Niê K’Đăm

1,0

15.19

Đường Y Nuê

Đường Hoàng Văn Thụ

Đường Y Ngông Niê K'Đăm

1,0

15.2

Đường Ngô Thì Nhậm

Đường Y Nuê

Đường Y Ngông Niê K’Đăm

1,0

15.21

Đường Trục N21

Đường Ngô Thì Nhậm

Đường Phan Đình Phùng

1,0

15.22

Đường Ngô Tất Tố

Đường Ngô Thì Nhậm

Đường Y Ngông Niê K’Đăm

1,2

15.23

Đường nhựa giao nhau với đường Nguyễn Hữu Thọ (song song với đường Y Jút, nằm trong khu tái định cư Đắk Nia)

1,5

16

Đường đất (giáp bưu điện tỉnh và Công ty Gia Nghĩa)

Đường 23/3

Chân cầu Đắk Nông

1,6

17

Đường Tôn Đức Thắng (Bắc Nam giai đoạn 2)

Suối Đắk Nông

Cuối đường

2,7

18

Khu vực Tổ dân phố 1+3 Phường Nghĩa Trung

Trường Dân tộc Nội trú N’Trang Long (theo đường vào khách sạn Lost)

Đường Ybih Alêô

1,6

19

Đường Nhựa (Lê Thánh Tông cũ)

Ngã 3 (đường vào Thủy điện Đắk Nông)

Giáp ranh giới phường Nghĩa Tân

1,7

Ngã 3 (đường vào Thủy điện Đắk Nông)

Cầu gãy (giáp ranh xã Đắk Nia)

1,7

20

Đường vào khu tái định cư 23 ha

Đường Phan Đăng Lưu

Khu TĐC 23 ha (hết trường Chính trị tỉnh)

1,1

21

Đất ở khu tái định cư 23 ha (giai đoạn 1)

Nội các Tuyến đường nhựa

 

 

 

Tà luy dương

 

1,0

 

Tà luy âm

 

1,0

Đất ở khu tái định cư 23 ha (giai đoạn 2)

Nội Tuyến đường nhựa (Trục số 5)

1,0

 

 

Nội các Tuyến đường nhựa

 

 

 

Tà luy dương

 

1,0

 

Tà luy âm

 

1,0

22

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

22.1

Đất ở ven các đường nhựa còn lại

 

Tổ dân phố 2, 3

1,9

Các tổ dân phố còn lại của phường

1,6

22.2

Đất ở ven các đường đất còn lại thông hai đầu

 

Tổ dân phố 2, 3

2,1

Các tổ dân phố còn lại của phường

1,5

22.3

Đất ở ven các đường đất còn lại (đường cụt)

 

Tổ dân phố 2, 3

2,3

Các tổ dân phố còn lại của phường

2,3

23

Đường tránh đô thị Gia Nghĩa

 

 

 

Tà luy dương

 

1,9

 

 

Tà luy âm

 

2,1

24

Đường nối bệnh viện Đa khoa tỉnh

Đoạn nối tiếp đường Võ Văn Kiệt (hết đường nhựa)

Đường Phạn Văn Đồng

 

 

 

Tà luy dương

 

1,4

 

 

Tà luy âm

 

1,4

25

Đường Nguyễn Thái Học

Đường Tôn Đức Thắng

Hết đường

 

 

 

Tà luy dương

 

1,1

 

 

Tà luy âm

 

1,1

I.6

Xã Quảng Thành

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Ranh giới huyện Đắk Song

Hết cây xăng dầu Quang Phước

2,4

Hết cây xăng dầu Quang Phước

Đầu đường đôi (đường Nguyễn Tất Thành)

2,5

Đầu đường đôi (đường Nguyễn Tất Thành)

Giáp ranh giới phường Nghĩa Thành

1,6

2

Đường liên thôn

Giáp phường Nghĩa Phú (khu nhà ở CA tỉnh)

Ngã 3 Trảng Tiến

2,2

Giáp phường Nghĩa Phú (Mỏ đá)

Ngã 3 Trảng Tiến

2,1

Quốc lộ 14

Thủy điện Việt Nguyên (Đắk Nông 1)

2,1

Đường vào khu hành chính xã (UBND xã giáp quốc lộ 14)

3,8

Đường vành đai Quảng Thành (giáp phường Nghĩa Phú)

Giáp Đắk R’Moan

2,0

3

Đường nội thôn

Giáp phường Nghĩa Thành

Cu lò gạch

1,4

 

 

Thủy điện Việt Nguyên (Đắk Nông 1)

Cuối đường bê tông

1,6

 

 

Thôn Nghĩa Tín

Thôn Nghĩa Hòa

1,6

 

 

Đất ở khu dân cư còn lại thôn Nghĩa Tín, Nghĩa Hòa, Tân Tiến, Tân Lập,

1,6

 

 

Đất ở khu dân cư còn lại thôn Nghĩa Tín, Nghĩa Hòa, Tân Tiến, Tân Lập,

2,0

4

Các tuyến đường bê tông nông thôn

1,5

5

Đường tránh đô thị Gia Nghĩa

 

 

 

 

 

Tà luy dương

 

1,2

 

 

Tà luy âm

 

1,2

I.7

Xã Đắk Nia

 

 

 

1

Quốc lộ 28

Giáp ranh phường Nghĩa Trung (cầu Lò Gạch) -200 m

Giáp ranh phường Nghĩa Trung (cầu Lò Gạch)

1,3

Giáp ranh phường Nghĩa Trung (cầu Lò Gạch)

Ngã 3 đường vào thôn Đồng Tiến

1,3

Ngã 3 đường vào thôn Đồng Tiến

Ngã 3 đường vào trường Phan Bội Châu

1,3

Ngã 3 đường vào trường Phan Bội Châu

Ngã 3 đường vào trụ sở UBND xã

1,3

Ngã 3 đường vào trụ sở UBND xã

Ngã 3 đường vào thôn Đắk Tân (thôn 9)

1,3

Ngã 3 đường vào thôn Đắk Tân (thôn 9)

Cầu Đắk Đô (giáp ranh xã Quảng Khê) - 200 m

1,4

Cầu Đắk Đô (giáp ranh xã Quảng Khê) - 200 m

Cầu Đắk Đô (giáp ranh xã Quảng Khê)

1,4

Bon Kol Pru Đăng

Cổng chào nghĩa trang

1,2

2

Các tuyến đường nhựa liên thôn

 

2.1

 

Đường vào thôn Đồng Tiến

 

a

 

Ngã 3 đường vào thôn Đồng Tiến (Đấu nối với QL 28)

Ngã 3 đường vào Nghĩa Thắng

1,7

b

 

Ngã 3 đường vào Nghĩa Thắng

Hết đường (Ngã 3 cầu gãy)

1,0

2.2

 

Đường vào thôn Nghĩa Thuận (Giáp QL28)

Giáp địa phận phường Nghĩa Đức

1,5

2.3

 

Đường vào bon Fai col pru Đăng (Đấu nối với QL 28)

Cổng chào nghĩa trang thị xã

2,1

2.4

 

Đường vào bon Bu sop, Njriêng

Đấu nối với QL 28

1,5

2.5

 

Đường từ điện tử Lượng

ra thôn Nghĩa Thuận

1,5

2.6

 

Đường trước cửa UBND hướng ra trường Họa Mi

Đến điện tử Lượng

1,3

2.7

 

Đường vào thôn Đắk Tân

giáp ranh xã Đắk Ha

1,2

2.8

 

Đường từ ngã 3 thôn Đắk Tân

Bon Srê Ú (Đấu nối với QL 28)

1,2

2.9

 

Đường vào thôn Phú Xuân

Hết đường nhựa

1,0

2.10

 

Đường vào bon Srê Ú

Hết đường nhựa

1,0

2.11

 

Đường thôn Nghĩa Hòa (Đấu nối với QL 28)

Hết đường bê tông

1,1

3

Các tuyến đường nhựa, bê tông liên thôn còn lại

1,2

4

Đất ở tại các tuyến đường đất và các khu vực dân cư còn lại

1,9

5

Khu tái định cư Làng Quân nhân

 

 

 

 

 

Tà luy dương

 

1,2

 

 

Tà luy âm

 

1,3

I.8

Xã Đắk R'moan

 

1

Đường liên phường Nghĩa Phú - Đắk R'moan

1,6

2

Đất ở ven các đường nhựa liên thôn, liên xã

1,9

3

Đất ở ven các đường đất thông 2 đầu

1,6

4

Đất ở ven các đường đất còn lại (đường cụt)

1,5

5

Khu tái định cư Thủy điện Đắk R'tih

1,4

6

Đường tránh đô thị Gia Nghĩa

 

 

 

 

 

Tà Luy dương

 

1,3

 

 

Tà Luy âm

 

1,3

II

HUYỆN ĐẮK R’LẤP

 

 

 

II.1

Thị trấn Kiến Đức

 

 

 

1

Đường Nguyễn Tất Thành

Ranh giới xã Kiến Thành

Ngã 3 đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Tất Thành

2,3

Ngã 3 đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Tất Thành

Ngã 3 đường Chu Văn An

2,9

Ngã 3 đường Chu Văn An

Ngã 3 đường Lê.H.Trác -N.T.Thành

3,5

Ngã 3 đường Lê Hữu Trác -Nguyễn Tất Thành

Ngã ba đường Trần Phú- Nguyễn Tất Thành

2,5

Km 0 (Ngã ba đường Trần Phú)

Km 0 +600m (ngã 3 đường Trần Phú)

2,3

Km 0 +600m (ngã 3 đường Trần Phú - Nguyễn Tất Thành)

Ranh giới xã Kiến Thành (Đường Nguyễn Tất Thành)

1,4

2

Đường Lê Thánh Tông

Ngã 3 đường Lê Hữu Trác - Lê Thánh Tông

Đường vào lò mổ (tà dương)

2,8

Ngã 3 đường Lê Hữu Trác - Lê Thánh Tông

Đường vào lò mổ (tà âm)

2,7

Km 0 (ngã 3 đường vào lò mổ - Lê Thánh Tông)

Km0 +200m (Giáp đất nhà ông Lương)

 

 

Tà luy dương

2,3

 

Tà luy âm

2,3

Km0 +200m (Giáp đất nhà ông Lương)

Hết điểm quy hoạch (Giáp bờ kè sau chợ)

2,4

 

Giáp QLộ 14

 

 

Tà luy dương

2,5

 

Tà luy âm

2,4

3

Đường N’Trang Long (Bên phải)

Km 0 (QLộ 14)

Km 0 +150m

3,7

Km 0 + 150m

Ngã ba đường Ng.Du đường N’Trang Long

2,0

Ngã ba đường Ng.Du đường N’Trang Long

Cầu Đắk BLao

2,7

Đường N’Trang Long (bên trái)

Km 0 (QLộ 14) Phía tà âm

Km 0 + 150m

3,0

Phía bên trái đường

 

 

Km 0+ 150m

Km 0+ 300m

2,6

Km 0+ 300m

Km 1+ 110m

2,3

Đường N’Trang Long

Km 1+ 110m

Km 1+650m (ngã 3 đường Ph.C.Trinh-đường Nơ.Tr Long)

1,3

Km 1+650m (ngã 3 đường Ph.C.Trinh- đường N’Trang Long)

Km 2+450m (đường N’Trang Long)

1,3

Km 2+450m

Giáp ranh Quảng Tân (đường N’Trang Long)

 

 

Tà luy dương

1,6

 

Tà luy âm

1,3

4

Đường Lê Hữu Trác

Km 0+ 50m (QLộ 14)

Ngã 3 đường Lê Thánh Tông -Lê Hữu Trác

 

 

Tà luy dương

2,2

 

Tà luy âm

2,2

Ngã 3 đường Lê Thánh Tông -Lê Hữu Trác

Ngã 3 đường Hai bà Trưng -Lê Hữu Trác

 

 

Tà luy dương

2,6

 

Tà luy âm

1,5

Km 0 Ngã 3 đường Hai bà Trưng -Lê Hữu Trác

Km 0+100 (Ngã 3 đường vào xóm 2 tổ 8 đường Lê Hữu Trác)

 

Tà luy dương

 

2,4

Tà luy âm

 

2,1

Km 0+100 (Ngã 3 đường vào xóm 2 tổ 8 đường Lê Hữu Trác)

Hết đất nhà ông Vũ Mai Huy

 

Tà luy dương

 

2,7

Tà luy âm

 

1,7

Từ đất nhà ông Vũ Mai Huy

Giáp đường N’Trang Long

 

Tà luy dương

 

1,8

Tà luy âm

 

1,6

5

Đường Trần Phú

Ngã 3 đường Trần Phú - Nguyễn Tất Thành

Giáp ranh giới xã Kiến Thành

1,9

6

Đường Võ Thị Sáu

Ngã 3 đường Võ Thị Sáu- Nguyễn Tất Thành

Giáp ranh giới xã Kiến Thành

1,9

7

Đường Phan Chu Trinh

Ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành-Phan Chu Trinh

Đập thủy điện Đắk Tăng (đường P.C.Trinh)

1,7

8

Đường Chu Văn An

Ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành-Chu Văn An (Km 0)

Giáp đường Nguyễn Khuyến

 

Tà luy dương

 

2,1

Tà luy âm

 

2,1

9

Đường Nguyễn Du

Đường N’Trang Long

Đường Chu Văn An

2,3

10

Đường Nguyễn Huệ

Đường Nguyễn Du

Đường Nguyễn Khuyến

1,3

11

Nguyễn Du nối dài

Ngã 3 Ng.Du - Chu Văn An

Đường Nguyễn Tất Thành

1,2

12

Đường Nguyễn Khuyến

Đường N’Trang Long

Sân vận động

1,6

Sân vận động

Hết tổ dân phố 2 giáp hồ thủy điện

1,6

13

Đường Trần Hưng Đạo

Ngã ba đường N'Trang Long - Trần Hưng Đạo

Km 0+850 đường Trần Hưng Đạo

1,5

Km 0+850 đường Trần Hưng Đạo

Giáp hồ thủy điện Đắk Tang đường Trần.H.Đạo

1,8

14

Đường Phan Chu Trinh

Km 0 (ngã 3 đường N'Trang Long- Phan.C.Trinh)

Km 0+300 (đường Phan.C.Trinh)

1,7

Km 0+300 (đường Phan.C.Trinh)

Giáp ranh xã Kiến Thành Đường.P C.Trinh

1,4

15

Đường Hai Bà Trưng

Đường N’Trang Long (Đập nước Đăk BLao)

TT Y tế huyện (Điểm dân cư số 5 đường Lê Hữu Trác)

1,5

16

Đường Hùng Vương

Km 0 QLộ 14- Trụ sở UBND TT mới

Km 0 +200m (Đường Hùng Vương)

 

Tà luy dương

 

1,3

Tà luy âm

 

1,3

Km 0 +200m (Đường Hùng Vương)

Ngã 3 đường Hùng Vương - Trần Phú

1,7

17

Đường Ngô Quyền

Điểm dân cư số 2 (Tà luy dương)

 

2,1

18

Đường Lê Lợi (Điểm dân cư số 4)

 

Tà Iuy dương

2,0

 

Tà luy âm

2,0

20

Đường liên khu phố

Km 0 ngã 3 đường trần Hưng Đạo

Hội trường tổ 3, giáp đường Phan Chu Trinh

1,7

Hội trường tổ 3

Trần Hưng Đạo

2,1

21

Đường vào đồi thông tổ 7

Km 0

Km 0 + 400 m

 

Tà luy dương

 

1,6

Tà luy âm

 

1,7

Km 0 + 400 m

Hết đường

2,4

22

Đường vào nhà máy nước đá

Nhà ông Vinh tổ 6

Giáp ranh giới Kiến Thành

1,8

Nhà ông Sự

Bờ kè chợ

1,7

23

Đường vành đai bệnh viện

Cổng bệnh viện

giáp đường Lê Hữu Trác

 

Tà luy dương

 

2,2

Tà luy âm

 

2,0

24

Đường vào Trường Dân tộc nội trú

Ngã ba đường Phan Chu Trinh

Hết Trường Dân tộc nội trú

2,2

Hết Trường Dân tộc nội trú

Hết đường

2,4

25

Đường Xóm 4, Tổ 2

Từ nhà ông Kỳ

Hết đường Xóm 4, Tổ 2

 

Tà luy dương

 

2,6

Tà luy âm

 

2,3

26

Hẻm 6, Tổ 2

Đường Chu Văn An

Nhà ông Nam

2,8

27

Ngã 3 nhà ông Thu

Đường Nguyễn Tất Thành ngã 3 nhà ông Thu

Giáp đường Nguyễn Du nối dài

2,3

28

Đường Tổ 5

Ngã 3 Võ Thị Sáu đi thôn 7 xã Kiến Thành

Tới hết đường

2,3

29

Đất ở khu dân cư còn lại

 

Đăk B’lao

3,8

II.2

Xã Kiến Thành

 

 

 

1

Quốc Lộ 14

 

 

 

1.1

Thị trấn Kiến Đức về xã Quảng Tín

Bên phải

 

 

Giáp ranh TT Kiến Đức

Giáp nhà ông Lập

1,7

Nhà ông Lập

Ranh xã Quảng Tín

1,6

Bên trái

 

 

Giáp ranh TT Kiến Đức

Giáp ranh nhà Ô.Sơn

1,5

Giáp ranh nhà ông Sơn

Giáp ranh xã Q. Tín

2,6

1.2

Thị trấn Kiến Đức - Nhân Cơ

Ranh giới Kiến Đức

Ranh giới Kiến Đức +400 m

 

 

Tà luy dương

1,4

 

Tà luy âm

1,4

Ranh TT K.Đức +400 m

Đến ngã ba hầm đá

 

Tà dương (phía cao)

Đến ngã ba hầm đá

1,9

Tà âm (phía thấp)

Đến ngã ba hầm đá

2,1

Ngã ba vào hầm đá

Ranh giới xã Đ. Wer

1,8

2

Tỉnh lộ 685

Ranh giới TT Kiến Đức

Nghĩa địa thôn 3

3,2

Nghĩa địa thôn 3

Nghĩa Địa thanh niên xung phong

2,9

Nghĩa Địa thanh niên xung phong

Ranh giới xã Nghĩa Thắng

2,1

3

Đường thôn 7

Từ ranh giới kiến Đức (đường dây 500KV)

Ranh giới Đăk Wer

2,9

Ngã 3 trường Phân hiệu Võ Thị Sáu

Đăk Wer (QL 14)

3,7

4

Đường đi thôn 5, thôn 8

Thủy điện Đắk R’Tăng

Nghĩa địa thôn 5

2,7

Từ ngã 3 QL 14

Đập thủy điện Đăk Tăng

2,0

Từ nhà ông Thêu

Ranh TT Kiến Đức

3,8

5

Đường đi thôn 9

QLộ 14 ngã 3 trường 1

Nghĩa địa thôn 9

2,4

QL 14 nhà ông Chữ

Khu q.hoạch xưởng cưa

4,1

Khu QH đất GV thôn 9

 

4,4

6

Đường vào cây đa Kiến Đức

 

Giáp ranh Kiến Thành

1,9

7

Từ nhà ông Tạ Nắng

 

Đến nhà ông Nguyễn Phương

1,9

8

Đường vào nhà máy nước đá Hương Giang (cũ)

Ranh giới TT Kiến Đức

Hết đường nhựa

1,8

9

Ranh giới thị trấn Kiến Đức

 

Hết nhà ông Bình thôn 7

1,6

10

Đường vào Trạm Y tế Kiến Đức

Ranh TT K.Đức

Giáp ranh xã Đắk Sin

2,4

11

Đất khu dân cư còn lại

 

 

2,8

II.3

Xã Nhân Cơ

 

 

 

1

Quốc Lộ 14

Ranh giới xã Đắk Wer

Hết trạm Y tế xã Nhân Cơ

1,6

Trạm Y tế xã Nhân Cơ

Đấu trường Lê Đình Chinh

2,2

Đấu trường Lê Đình Chinh

Ngã 3 đường vào xã Nhân Đạo

2,4

Ngã ba đường vào xã Nhân Đạo

UBND xã

2,3

UBND xã

Cách ngã ba đường vào ngầm 18 (200m)

2,1

Cách ngã ba đường vào ngầm 18 (200m)

Qua ngã ba đường vào ngầm 18 (+200m)

1,4

Qua ngã ba đường vào ngầm 18 (200m)

Cách ngã 3 đường vào thác Diệu Thanh (200m)

1,6

Cách ngã 3 đường vào thác Diệu Thanh (200m)

Qua ngã 3 đường vào thác Diệu Thanh (+200m)

1,7

Qua ngã ba đường vào thác Diệu Thanh 200m

Cầu Đắk R’Tíh (+)

1,5

Qua ngã ba đường vào thác Diệu Thanh 200m

Cầu Đắk R’Tíh (-)

1,3

2

Các đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14

 

 

 

2.1

Đường vào xã Nhân Đạo

Km 0 QL14

Km 0 + 500m Hồ Nhân Cơ

3,1

Km 0 + 500m Hồ Nhân Cơ

Giáp ranh xã Nhân Đạo và Đắk Wer

2,9

Từ trường Mẫu giáo Hoa Mai

Đến đất ông Bùi Văn Ngoan

2,7

Từ nhà ông Hoàng

Đến đất nhà ông Hùng

2,4

2.2

Đường vào ngầm 18

Ngã 3 QLộ 14

Hết trường Nguyễn Bỉnh Khiêm

2,1

Hết trường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đến ngầm 18

2,3

2.3

Đường vào Thác Diệu Thanh

Ngã 3 (QLộ 14)

Ngã 3 (QLộ 14) + 500m

2,5

2.4

Đường vào nghĩa địa thôn 8

Km 0 (QLộ 14)

Km 1

2,3

2.5

Đường bên cạnh trụ sở lâm trường (Trụ sở UBND xã mới)

Km 0 (QLộ 14)

Đến cổng chào bon Bù Dấp

2,6

2.6

Đường liên thôn

Ngã 3 Pi Nao I

Giáp nhà máy Alumin

2,7

2.7

Đường cạnh kho Loan Hiệp

Kho Loan Hiệp

Nhà bà Hồng

1,3

2.8

Đường vào bên cạnh ngân hàng

Ngã 3 (QLộ 14)

Hết đất nhà ông Thắng

3,5

2.9

Đường vào bên cạnh chợ

Ngã 3 (QLộ 14)

Giáp đất Nguyễn Văn Bạc

3,7

2.1

Đường vào sân bay

Ngã 3 (QLộ 14)

Giáp sân bay Nhân Cơ

2,5

2.11

Đường cạnh nhà bà Là và bà Điệp

Ngã 3 (QLộ 14)

Hết đất ông Vượng

2,6

2.12

Đường vào tổ 9 b thôn 3

Ngã 3 (QLộ 14)

Hết đường cả hai nhánh

3,3

2.13

Đường vào tổ 8

Ngã 3 QLộ 14

Ngã 3 QLộ 14 + 500 m

4,9

Ngã 3 QLộ 14 +500 m

Hồ Nhân cơ

3,9

2.14

Đường vào tổ 1

Km 0 (QLộ 14)

hết nhà Vinh Lệ

2,2

2.15

Đường cạnh nhà ông Duyên

Km 0 (QLộ 14) cạnh nhà ông Duyên

Nhà Vinh Lệ

2,7

2.16

Đường vào nhà máy mì

QLộ 14

Ngã 3 nhà máy bê tông Din My Đắk Nông

2,1

2.17

Đường tổ 1

Từ cửa sắt Trường Sơn (nhà ông Trường)

Cầu mới

3,1

2.18

Từ suối 1

 

Đến ngã 3 đường liên thôn 12

2,3

2.19

Đường vào Nghĩa địa thôn 8

QLộ 14 + 1 Km

Giáp cụm Công nghiệp

1,5

2.20

Đường vào bon Bù Dấp

Từ ngã 3 vườn mía

Đền nhà ông Tơi

2,6

3

Từ Ngã ba nhà ông Toát

 

Ngã 3 đường vào nhà ông Lương

1,2

4

Ngã 3 nhà ông Lương

 

Hết nhà bà hiền

1,7

5

Nhà ông Lương

 

Hồ Nhân cơ

1,8

6

Khu công nghiệp

 

Ngã 3 đường vào thôn 4

1,1

7

Ngã 3 hồ Nhân Cơ

 

Hết đất bà Lan

1,4

8

Đường cạnh Hội trường thôn 5

QL 14

Hết đất nhà bà Định

1,1

Nhà bà Định

Hết đường

1,2

9

Đường cạnh nhà bà Vinh thôn 9

Ngã ba QL14

Hết đường

1,2

10

Đường từ QL14 vào nghĩa địa thôn 9

Ngã ba QL 14 từ nhà chị Vịnh

Nghĩa địa

1,5

Ngã ba QL 14

Hết đất nhà ông Rượu

1,0

11

Đường cạnh nhà bà Viên

Ngã ba QL 14

Ngã ba vườn mía

2,5

12

Đất ở khu dân cư còn lại

 

 

2,1

II.4

Xã Đắk Wer

 

 

 

1

Đường QLộ 14

Km 0 ngã 3 vào thôn 1 về 2 phía mỗi phía 200m

 

1,3

Km 0 + 200m

Giáp ranh Kiến Thành

1,4

Km 0 +200 m

Km 0 + 350 m hướng Nhân Cơ

2,2

Km 0 +350 m

Giáp ranh Nhân Cơ

1,8

2

Đường liên xã Nhân Cơ Nhân Đạo, Nghĩa Thắng

Km 0 ngã 3 (Pi nao II)

Km 0 + 500m hướng Nghĩa Thắng

2,0

Km 0 +500 m

Giáp xã Nghĩa Thắng

2,3

Km 0 ngã 3 Pi nao II hướng Nhân Cơ

Km 0 + 500m

1,2

Km 0 + 500m

Giáp ranh xã Nhân Cơ

1,3

Km 0 (QLộ 14)

Km 0+100m

2,2

3

Đường vào thôn 1

Km 0 + 100 m

Cầu qua thôn 1

3,8

Cầu qua thôn 1

Cách ngã ba TT xã (+ 450m)

2,1

Km 0 ngã 3 TT xã

Về 3 phía mỗi phía 250 m (hướng Nhân Cơ, Quảng Tân, thôn 1)

1,8

Km 0 + 250 m ngã 3 TT xã

Km 250 +200 m về 3 phía

2,6

4

Đường vào Quảng Tân

Km 0 +450 m

Km 0 +850m

1,3

Km 0 +850 m

Giáp ranh xã Quảng Tân

1,8

5

Đường vào thôn 6

Km 0 QLộ 14

Km 0 +200 m

2,7

Km 0 +200 m

Hết đường thôn 6 giáp thôn 13

3,3

6

Đường vào thôn 13

Km 0 QLộ 14

Km 0 +200 m

1,6

Km 0 +200 m

Hết đường

1,6

7

Đường liên thôn

Cầu Tràn nhà ông Thanh

Giáp châu Giang Kiến Thành

3,9

Cầu mới

Ngã ba thôn 14

2,7

Ngã ba thôn 14

Ngã 3 trung tâm xã (+ 450m)

5,0

8

Thôn 1 đi thôn 16

Km 0 ngã 3 TTxã (hướng cầu ông Trọng)

Km 0 + 100m

2,8

9

Thôn 13

Ngã 3 thôn 6

Ngã 3 nhà ông Vinh

2,0

Ngã 3 nhà ông Trung Quýt

Ngã 3 Nhân Đạo

2,3

Nhà ông Mạc Thanh Hóa

Về hướng Kiến Thành (hết đường)

2,3

Ngã 3 nhà ông Trần Quang Vinh

Hết đất nhà ông Đàm Quang Vinh

1,3

Hết đất nhà ông Đàm Quang Vinh

Mỏ đá Phương Nam

2,4

10

Đất ở ven các đường nhánh còn lại tiếp giáp với QLộ vào đến 200m

 

 

4,7

11

Đường vào bon

Ngã 3 nhà ông Nắng Ngần

Hết đường nhựa bon

1,5

12

Đường đi thôn 16

Cầu ông Trọng

hết đất nhà ông Nông Văn Chức

1,5

Hết đất nhà ông Nông Văn Chức

giáp ranh giới xã Quảng Tân

1,8

13

Đường đi thôn 6

Ngã ba quán Đại Thế Giới

Ngã 3 nhà văn hóa thôn 13

1,8

14

Đường đi thôn 10

Ngã ba nhà ông Phạm Xuân Triều

Giáp ranh xã Kiến Thành

1,6

15

Đường đi thôn 14

Ngã ba nhà bà Nguyễn Thị Ái

Hết đất nhà ông Nguyễn Trọng Dũng

1,5

16

Đường nội tuyến khu tái định cư Rừng Muồng

 

 

2,0

17

Đất khu dân cư còn lại

 

 

2,3

II.5

Xã Nhân Đạo

 

 

 

1

Đường liên xã

Km 0 (ngã 3 chợ PiNaoII)

Km 0+500 (đi xã Nhân Cơ)

1,5

Km 0+500 (đi xã Nhân Cơ)

Ngã 3 Cùi chỏ

1,6

Km 0 (ngã 3 chợ PiNaoII)

Km 0+500 (đi xã Nghĩa Thắng)

1,5

Km 0+500 (đi xã Nghĩa Thắng)

Cột mc giáp xã Nghĩa Thắng

1,6

Ngã 3 cùi chỏ

Ráp ranh xã Nhân Cơ

1,5

2

Đường liên thôn

Km 0 (ngã 3 chợ PiNaoII)

Km 0 +500m(Đi bon PiNao)

1,7

Km 0 +500m (Đi bon PiNao)

Ngã 3 Mum

2,4

Ngã 3 Mum đi đập Đăk Mur

Vào 500m

1,0

Ngã 3 mum

Trường học Lê Văn Tám (Phân hiệu 2)

1,2

Trường học Lê Văn Tám (Phân hiu 2)

Ngã tư Quốc tế

1,1

Ngã 3 cùi chỏ

Trường mẫu giáo thôn 1

1,1

Ngã 3 vào suối đá

Ngã 3 đập thôn 6

1,0

Ngã 3 Km 0 +500m

Đập Đăk Mur

1,1

Trường Mẫu giáo thôn 1

Hết đất nhà ông Lê Xuân Hán

1,1

3

Ngã 3 tư quốc tế

Đi bon PINAO

Đến hết nhà ông Hoa

1,5

4

Đường thôn 4

Ngã Tư Quốc tế

Đến hết nhà ông Hoa

1,0

Trường Lê Văn Tám

Hết vườn nhà Võ Hữu Hậu

1,1

5

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

 

1,1

II.6

Xã Đạo Nghĩa

 

 

 

1

Tỉnh lộ 685

Từ UBND xã (hướng Đăk Sin)

UBND xã + 200m

1,8

Cách UBND 200m

Giáp Đăk Sin

1,9

Từ UBND xã (hướng Nghĩa Thắng)

Cách UBND xã 300m

1,8

Cách UBND 300m

Giáp Nghĩa Thắng

1,6

2

Đường liên thôn

Từ cầu Quảng Phước

Đập tràn Quảng Đạt

2,0

Đập tràn Quảng đạt

Đến nhà ông Thọ

1,9

Từ nhà Ông Thọ

Đến nhà ông Tư Tù

1,5

Từ nhà ông Tư Tù

Đến hết đường nhựa (Mười nổ)

2,3

Từ nhà ông Tân Ngà

Hết đất nhà ông Nguyễn Chi Tấn

2,1

Hết đất nhà ông Nguyễn Chi Tấn

Đến cửa rừng

2,8

Từ nhà ông Khư

Đến cuối xóm Mít

2,1

Ngã tư Quản An

hết đất nhà ông Võ Văn Bình

1,5

Hết đất nhà ông Võ Văn Bình

Giáp xã Nghĩa Thắng

3,3

Từ Nhà bà Huệ

Giáp xã Nghĩa Thắng

3,9

Nhà Ông Tuân

Hết nhà ông Phú

3,3

Nhà bà Huệ

Hết nhà ông Trần Dũng

2,4

Ngã 3 nhà ông Phước

Trường Huỳnh Thúc Kháng (phân hiệu)

2,5

Ngã tư Quản An

Nhà ông Võ Văn Thảo

4,7

3

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

 

4,6

4

Đường nông thôn

Ngã 3 nhà ông Nguyễn Ngọc Thơm

Nhà ông Nguyễn Thái Bình

2,0

Đoạn từ nhà Lê Thị Ái

Hết nhà ông Đoàn Canh

2,7

Đoạn từ nhà ông Mười Nổ

Tới Trạm cửa rừng

2,1

Ngã 3 nhà Lê Lựu

Nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Hoàng

2,2

II.7

Xã ĐắK Sin

 

 

 

1

Tỉnh lộ 685

Ngã ba Ngân hàng

Ngã 3 cây xăng ông Hà

3,1

Ngã 3 cây xăng ông Hà

Cầu Vũ Phong

2,4

Cầu Vũ Phong

Hết Trường Trần Hưng Đạo

2,0

Trần Hưng Đạo

Giáp ranh Đạo Nghĩa

1,4

Ngã 3 ngân hàng

Km 0 + 150m (về hướng Hưng Bình)

1,4

Km 0 + 150m

Ngã 3 nhà ông Tự

1,7

Ngã 3 nhà ông Tự

Giáp ranh xã Hưng Bình

1,4

2

Đường liên xã, đi 208

Ngã 3 cây xăng ông Hà

Hết đất ông Sang

1,1

Hết đất ông Sang

Hết đất nhà bà Tuyên

1,5

Hết đất nhà bà Tuyên

hết đất trường Lê Hữu Trác

1,2

hết đất trường Lê Hữu Trác

Ngã 3 đi thôn 7 và thôn 12

1,3

Ngã 3 đi thôn 7 và thôn 12

Hết đất nhà bà Bé Sáu

1,8

Nhà bé Sáu

Giáp ranh Quảng Tín

1,4

3

Đường liên thôn

Ngã ba Ngân Hàng

Trường Tiểu học Lê Hữu Trác (đường liên xã)

1,7

Trường Lê Hữu Trác

Ngã ba cầu Tam Đa

1,5

Cầu Tam Đa

Hết thôn 5

1,2

Ngã ba cầu Tam Đa

Giáp ranh xã Hưng Bình

1,2

Ngã ba ông Thái

Giáp ranh xã Đắk Ru (Đường liên xã)

1,2

Ngã ba ông Tự

Ngã ba đường đi 208 (nhà ông Vân)

1,5

Ngã 3 tỉnh lộ 685

Hết nhà ông Thái Thôn 10

1,6

4

Đường nhánh tiếp giáp với đường 208

Ngã 3 nhà ông Hùng

Hết đất nhà ông Tự (thôn 16)

1,8

5

Khu dân cư còn lại

 

 

3,5

II.8

Xã Hưng Bình

 

 

 

1

Tỉnh lộ 685

Đất nhà ông Nguyễn Phi Long (Giáp ranh xã ĐắK Sin)

hết đất nhà ông Lãng Văn Hiếu

1,6

Giáp nhà ông Lãng Văn Hiếu

Chân dốc thác (giáp ranh thôn 2)

1,2

Chân dốc thác (Giáp ranh thôn 2)

Cầu Tư

1,5

Cầu Tư

Cầu ba (Giáp xã Đăk Ru)

1,1

Chân dốc thác (Giáp ranh thôn 2)

Cầu mới (giáp ranh xã Đắk Ru)

1,5

2

Đường liên thôn 3, 5, 7

Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tự

Ngã ba nhà ông Vạn

1,1

3

Đường đi thôn 3

Ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Hiển

Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tự (Trưởng)

1,8

4

Thôn 06

Đầu đập thôn 6 (đập C15)

hết đất nhà ông Nguyễn Quang Dũng

2,8

Hết đất nhà ông Nguyễn Quang Dũng

Hết đất nhà ông Khường

1,6

Hết đất nhà ông Khường

Hết đất nhà ông Tính

2,3

5

Thôn 7

Cống ông Vạn (Giáp ranh thôn 6)

Hết đất nhà ông Hòan

3,4

6

Buôn Châu Mạ

Đất nhà bà Điểu Thị Đum (giáp ranh thôn 7)

Hết đất nhà bà Điểu Thị BRang

1,8

Giáp đất nhà bà Điểu Thị BRang

Đến hết đất nhà ông Điểu Am

1,7

7

Đường liên thôn 4, 7

Đất nhà ông Quang (thôn 5)

Ngã ba tỉnh lộ 685 (đất nhà ông Tạ Văn Long thôn 2)

1,8

8

Đất khu dân cư còn lại

 

 

5,9

II.9

Xã Nghĩa Thắng

 

 

 

1

Tỉnh Lộ 685

 

 

 

1.1

Hướng Kiến Thành

Trạm xá xã

Trường mẫu giáo Quảng Thuận

1,0

Trường mẫu giáo Quảng Thuận

Ngã 3 đập tràn Quảng Chánh

2,3

Ngã 3 đập tràn Quảng Chánh

Cống nước nhà Tư Rịa Q.Chánh

1,6

Cống nước nhà Tư Rịa Q.Chánh

Đầu đập hồ Cầu Tư

1,6

Đầu đập hồ Cầu Tư

Giáp ranh xã Kiến Thành

3,4

1.2

Hướng Đạo Nghĩa

Trạm xá xã

Ngã 3 chợ

1,7

Ngã 3 chợ

Ngã 3 nhà ông Tưởng

1,7

Ngã 3 nhà ông Tưng

Ngã 3 nhà ông Thái

1,6

Ngã 3 nhà ông Thái

Giáp ranh xã Đạo Nghĩa

1,7

Giáp ranh xã Nhân Đạo

Cách ngã 3 PiNao III - 200m

2,2

Ngã 3 PINAO

Về 03 phía mỗi phía 200 m

2,1

Qua Ngã 3 Pi Nao III + 200m

Hết nhà ông Lý

1,6

Hết nhà ông Lý

Hết nhà ông Lâm

1,7

2

Đường liên xã

Hết nhà ông Lâm

Ngã 3 nhà ông Kế (Quảng chánh)

2,1

Ngã 3 trường cấp III

Cổng trường cấp III (đường trên)

4,2

Ngã 3 nhà ông Kế (Quảng chánh)

Ngã 3 Quảng Chánh

4,1

Ngã 3 chợ

Cầu Quảng Phước Đạo Nghĩa

3,6

Ngã 3 nhà ông Lâm

Trường cấp III (đường dưới)

1,8

Ngã 3 PiNao III + 200m

Ngã 3 đường Hai Bé

1,6

Ngã 3 nhà ông Kế

Xóm mít giáp ranh Đạo Nghĩa

3,0

Ngã 3 Quảng Chánh

Hết nhà ông Mao

2,6

Ngã 3 Quảng Tiến nhà ông Thái

Cống nước nhà ông Hồng

3,5

Ngã 3 Quảng Tiến nhà bà Minh

Hết nhà ông Mầu

2,8

Trường cấp III (đường dưới)

Giáp ranh xã Đạo Nghĩa

3,2

3

Đường liên thôn

Ngã 3 nghĩa địa Quảng Chánh

Đập Quảng Thuận (lò mổ)

2,6

Ngã 3 nhà ông Kế

Nhà ông Hùng (thôn Quảng Trung)

3,5

Ngã 3 nhà bà Tươi

Ngã 3 trường Trần Quốc Toản

3,5

Ngã 3 Bưu điện

Ngã 3 trường Trần Quốc Toản

5,9

Ngã 3 trường Trần Quốc Toản

Nhà ông Tuấn (thôn Quảng Lợi)

3,8

Ngã 3 nhà ông Điểu Thơ

Ngã 3 nhà ông Cường (thôn Quảng Bình)

2,5

4

Đường nội thôn

Ngã 3 nhà bà Phúc

Hết khu tập thể giáo viên trường cấp 2

3,3

Ngã 3 đập tràn Quảng Chánh

Hết nhà ông Nghĩa

1,6

5

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

 

1,2

II.10

Xã Quảng Tín

 

 

 

1

Quốc l 14

Ranh giới xã Kiến Thành

Ngã ba hết trụ sở Cty cà phê Đắk Nông

3,1

Hết ngã ba Cty cà phê Đắk Nông

Đến hết Ngã ba vào tổ 1 thôn 3

1,8

Ngã ba vào tổ 1 thôn 3

Đến hết ngã ba bon Bu Dách

 

 

- Tà luy dương

1,6

 

- Tà luy âm

1,6

Ngã ba vào đường bon Bù Dách

Ngã ba đi đường vào Đắk Ngo

3,0

Ngã ba đi vào đường Đắk Ngo thôn 5

Ngã ba đường vào tổ 5 thôn 5

2,0

Ngã ba đi đường vào tổ 5 thôn 5 hết nhà ông Hùng

Đến giáp xã Đắk Ru

2,5

2

Các tuyến đường giáp QLộ 14

 

 

 

Đường xã Đắk Sin thôn 10

Km 0 (QLộ 14)

Km 0 +200m

4,3

Km 0+200m

hết đất nhà ông Trí

1,5

hết đất nhà ông Trí

giáp ranh xã Đắk Sin

2,1

Đường ngã 3 bon Bu Bia đi Đăk Ka

Km 0 Qlộ 14

Cầu 1

2,1

Cầu 1

Cầu 2 xã Đắk Ru

2,9

Đường thôn 4 (bon 01)

Km 0 (QLộ 14)

Cầu sắt Sađacô

1,6

Cầu sắt Sađacô

ngã 3 trường Hà Huy Tập (thôn sađaco)

1,6

Đường bon Bu Dách

Km 0 (QLộ 14)

Đến hết đường

3,1

Ngã ba Cty cà phê Đắk Nông Đến hết đường

Km 0 (QLộ 14)

Km 0 + 1000m

1,9

Km 0 + 1000m

hết đường

1,9

Ngã ba thôn 5 đi Đắk Ngo

Km 0 (QLộ 14)

Hội trường thôn 5

1,8

Hội trường thôn 5

đến suối ĐắK R'Lấp

1,9

suối ĐắK R’Lấp

Suối Đắk Nguyên

1,9

suối ĐắK R'Lấp

hết nhà ông Hóa (thôn sadaco)

1,9

Ngã ba vào đội lâm trường cũ

Km 0 (QLộ 14)

Ngã 3 vào đội lâm trường cũ

1,9

Ngã 3 mộ Tám Của

hết đường

1,9

Đường vào tổ 4 thôn 2

Km 0 (QLộ 14)

Hết đường

2,4

Đường nhánh thôn 3 tiếp giáp QL14

Km 0 (Qlộ 14)

hết đường

1,6

Đường vào t 1 thôn 3

Km 0 (QLộ 14)

Hết đường

1,4

3

Đường cạnh nhà Hùng Dương

Km 0 (QLộ 14)

Km 0 + 1500 m

1,9

Km 0 + 1500 m

hết đường

1,7

4

Đường cạnh Công ty Gia Mỹ

Km 0 (QLộ 14)

Km 0 + 1000 m

1,3

5

Đường Thôn 1

Km 0 (QLộ 14)

Hết đường

1,3

6

Đường bên cạnh chợ

Km 0 (QLộ 14)

Hết đường

1,3

7

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

 

3,3

II.11

Xã Đắk Ru

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Ranh giới xã Quảng Tín

Cột mốc 882 (Quốc lộ 14)+50m

2,3

Cột mốc 882 (QL14)+50m

Cột mốc 883 (QL14)+500m

4,3

Cột mốc 883 (QL14)+500m

Cột mốc 885 (QL14)

2,3

Cột mốc 885 (QL14)

Cột mốc 886 (QL14)+400m

1,8

Cột mốc 886 (QL14)+400m

Ranh giới tỉnh Bình Phước

2,1

2

Các đường nhánh chính tiếp giáp với Qlộ 14

 

 

 

2.1

Tỉnh lộ 685

Ngã 3 QLộ 14

Ngã 3 cửa rừng +200m

1,6

Ngã 3 cửa rừng +200m

Cầu số I

2,5

Cầu số I

Cầu số 3(Giáp xã Hưng Bình)

2,5

2.2

Đường vào TT KTM Đắk Ru

Ngã 3 QLộ 14

Ngã 3 thôn Đoàn Kết, Tân Bình, Tân Tiến, Tân Phú

6,9

Ngã 3 thôn Đoàn Kết, Tân Bình, Tân Tiến, Tân Phú

Đập Đắk Ru 2 thôn Tân Tiến

3,4

Đập Đắk Ru 2 thôn Tân Tiến

Ngã 3 đường vào thôn Đoàn Kết, Tân Bình, Tân Tiến, Tân Phú

2,7

Ngã 3 đường vào thôn Đoàn Kết, Tân Bình, Tân Tiến, Tân Phú

Hết thôn Tân Phú

2,1

2.3

Đường vào E 720

Ngã 3 QLộ 14

Ngã 3 nhà văn hóa Bon Bu Srê I

3,3

Ngã 3 nhà văn hóa Bon Bu Srê I

Ngã 3 đường vào thôn Tân Lợi

3,4

Ngã 3 đường vào thôn Tân Lợi

Giáp ranh xã Đăk Ngo

1,7

Ngã 3 nhà văn hóa Bon Bu srê I

Thủy điện Đắk Ru

3,8

2.4

Đường vào thôn Tân Lợi

Km 0 (QLộ14)

Km 0 + 500

2,1

2.5

Đường vào thôn 8

Km 0 (Cầu 2 ranh giới xã Quãng Tín)

Km 0 + 500

2,1

Km 0 + 500

Ngã 3 Quán chín

2,1

Ngã 3 Quán chín

Giáp tỉnh lộ 685

3,5

Ngã 3 Quán chín

Cầu Sập

3,9

2.6

Đường vào thôn Tân Lập

Km 0 (Cầu 2 ranh giới xã Quãng Tín)

Km 1

2,3

Km 1

Km 2 + 500

2,3

Km 2 + 500

Ranh giới xã Đắk Sin

2,3

2.7

Đường vào nhà thờ

Ngã 3 QLộ 14

Giáp hồ thôn 6

1,6

2.8

Đường vào thôn Tân Phú

Ngã 3 QLộ 14

hết đất nhà ông Phan Văn Được

1,5

3

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

 

2,5

III

HUYỆN ĐẮK MIL

 

 

 

III.1

Thị trấn Đắk Mil

 

 

 

1

Đường Nguyễn Tất Thành (QL 14)

Đường Nguyễn Chí Thanh

Hết ngã 3 đường Trần Phú

3,6

Đường Trần Phú

Hết Trường Nguyễn Tất Thành

2,1

Trường Nguyễn Tất Thành

Giáp ranh xã Đắk Lao

2,0

2

Đường Trần Hưng Đạo (QL 14)

Đường Nguyễn Chí Thanh

Hết ngã 3 đường N’Trang Long

1,4

Ngã 3 đường N' Trang Long

Hết ngã ba Đường Hoàng Diệu

1,6

Ngã ba Đường Hoàng Diệu

Hết hạt Kiểm Lâm

1,7

Hạt Kiểm Lâm

Giáp ranh xã Đăk lao

1,6

3

Đường Nguyễn Chí Thanh (QL 14C)

Đường Nguyễn Tất Thành

Hết Trường Nguyễn Chí Thanh

3,3

Trường Nguyễn Chí Thanh

Hết trụ sở UBND xã Đắk Lao

2,7

Trụ sở UBND xã Đắk Lao

Giáp ranh xã Đắk Lao

2,3

4

Đường Lê Duẩn

Đường Nguyễn Tất Thành

Hết ngã 3 đường Đinh Tiên Hoàng

2,5

Ngã ba đường Đinh Tiên Hoàng

Hết ngã 3 Lê Duẩn - Hai Bà Trưng

2,8

Ngã 3 Lê Duẩn - Hai Bà Trưng

Giáp ranh xã Đức Minh

3,1

5

Đường Hùng Vương

Đường Trần Hưng Đạo

Hết ngã ba đường Nguyễn Khuyến

4,3

Ngã ba đường Nguyễn Khuyến

Hết ngã ba đường Hùng Vương đi trường cấp III (nhà Thầy Văn)

3,2

Ngã ba đương Hùng Vương đi trường cấp III (nhà Thầy Văn)

Hết ngã ba đường Hùng Vương - Lê Duẩn

2,7

6

Đường Trần Phú

Đường Nguyễn Tất Thành

Hết cổng trường Trần Phú

2,3

Cổng trường Trần Phú

Hết ngã 3 đường Trần Phú - Trần Nhân Tông

2,3

Ngã 3 đường Trần Phú - Trần Nhân Tông

Đường Nguyễn Chí Thanh

2,9

7

Đường Lê Lợi

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường Đường Lý Thưng Kiệt

2,7

8

Đường Ngô Quyền

Đường Trần Phú

Hết địa phận Thị trấn

3,3

9

Đường Nguyễn Du

Đường Hùng Vương

Ngã tư nhà bà Trang

2,8

Ngã tư nhà bà Trang

Hết địa phận thị Trấn

3,2

10

Các đường đấu nối với đường Nguyễn Du đi vành đai

Km 0 (Đường Nguyễn Du)

Km 0+100m (Mỗi bên 100m)

2,1

Km 0 (Đường Nguyễn Du) +100m (Mỗi bên 100m)

Đường Hồ Tây (nhà ông Mai Xuân Nghĩa)

2,1

11

Đường phân lô khu tái định cư TDP 5 đấu nối với đường Nguyễn Du

1,7

12

Đường phân lô khu tái định cư TDP 5 không đấu nối với đường Nguyễn Du

1,8

13

Đường N' Trang Long

Đường Trần Hưng Đạo

Hết nhà trẻ Họa my

1,9

Nhà trẻ Họa my

Hết ngã 3 đường đi Trường Nguyễn Chí Thanh

1,9

Đường Đi Trường Nguyễn Chí Thanh

Đường Nguyễn Chí Thanh

1,9

14

Đường TDP 11

Đường Nguyễn Chí Thanh

Ngã 3 đường Nơ Trang Long

1,7

15

Đường Lý Thái Tổ

Đường Ngô Gia Tự

Đường Lê Lợi

2,0

16

Đường nối TDP 3 đi TDP 6

Đường Ngô Gia Tự (Nhà bà Sự)

Đường Lê Lợi

1,8

17

Đường Lê Hồng Phong

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường Lý Thường Kiệt

1,7

18

Đường Ngô Gia Tự

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường Lý Thường Kiệt

3,3

19

Đường Lý Tự Trọng

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường Lý Thường Kiệt

3,0

20

Đường Quang Trung

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường Lý Thường Kiệt

2,5

Đường Lý Thường Kiệt

Đường Lê Duẩn

2,4

21

Đường khu Chung cư 301 đấu nối với đường Trần Hưng Đạo

Km 0 (Đường Trần Hưng Đạo)

Km 0 +200m

1,6

Km 0 +200m

Đường bờ Hồ Tây

1,2

22

Các Đường Tổ dân phố 13 đấu nối với đường Trần Hưng

Km 0 (Đường Trần Hưng Đạo)

Km 0 +100m

1,9

Km 0 +100m

Trên 100m

2,1

23

Các đường TDP 13 không đấu nối với đường Trần Hưng Đạo

2,1

24

Đường Hoàng Diệu

Đường Trần Hưng Đạo

Hết Hội trường TDP16

1,8

Hội trường TDP 16

Hội trường TDP 16 + 300m

1,8

Hội trường TDP 16 + 300m

Đường N' Trang Long

2,1

25

Đường từ Hạt Kiểm Lâm đi Buôn Sari

Km 0 (Trần Hưng Đạo)

Km 0 + 400m

2,2

26

Các đường còn lại của TDP 16

2,8

27

Đường Trần Nhân Tông

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường Trần Phú

1,8

28

Đường vào chợ Thị trấn

Ngã 3 đường Trần Nhân Tông, cổng chợ phía Tây

Đường Trần Phú

1,8

29

Đường vào TDP 15

Đường Nguyễn Tất Thành

Hết trường Mẫu giáo Hướng Dương

1,5

Đường Nguyễn Tất Thành

Hết cơ quan huyện đội

1,5

30

Đường Lý Thường Kiệt

Đường Lê Duẩn

Đường Quang Trung

2,1

Đường Quang Trung

Đường Phan Bội châu

 

+ Phía cao

 

2,2

+ Phía thấp

 

2,8

31

Đường Nguyễn Tri Phương

Đường Lê Duẩn

Đường Hùng Vương

2,4

32

Đường Nguyễn Khuyến

Đường Lê Duẩn

Đường Hùng Vương

1,7

33

Các đường còn lại của TDP 7, 8 nối với đường Lê Duẩn hoặc đường Hai Bà Trưng

2,4

34

Các đường còn lại của TDP 7,8

2,9

35

Đường Hai Bà Trưng

Trọn đường

1,8

36

Đường Võ Thị Sáu

Trọn đường

2,3

37

Đường Đinh Tiên Hoàng

Km 0 (đường Lê Duẩn)

Km 0+200m

1,6

Km 0+200m

Km 0+450m

1,8

Km 0+450m

Hết ranh giới thị trấn Đắk Mil

1,4

38

Đường TDP 09 (phía đông Bệnh Viện)

Nhà ông Tấn

Hết Bệnh Viện (Nhà ông Nam)

1,4

Đường TDP 9

Đường Lê Duẩn (Đối diện cổng trường cấp 3)

Giáp đường TDP 1 đi TDP 9

1,5

Các trục đường còn lại của TDP 9

 

 

1,7

39

Đường Phan Bội Châu

Đường Đinh Tiên Hoàng

Đường Nguyễn Viết Xuân

1,8

Đường Nguyễn Viết Xuân

Đường Lý Thường Kiệt

1,4

40

Đường Nguyễn Trãi

Trọn đường

1,7

41

Đường Hoàng Văn Thụ

Trọn đường

1,7

42

Đường Nguyễn Viết Xuân

Trọn đường

1,8

43

Đường Tổ dân phố 1

Nhà ông Liêu

Đường Quang Trung

3,0

Đường Nguyễn Tất Thành (nhà ông Hùng Mai)

Nhà ông Chỉnh (hết trường Nội Trú)

3,8

44

Đường tổ d.phố 1 đi TDP 9

Đường Quang Trung

Ngã 3 Phan Bội Châu (nhà ông Sự)

1,6

45

Đường TDP 01 đấu nối với Đường Nguyễn Tất Thành vào mỗi bên 100m

1,4

46

Các đường còn lại của Tổ dân phố 01

2,7

47

Các đường TDP 12 đấu nối với Đường Trần Hưng Đạo vào 100m

2,0

48

Đường Khu dân cư Trường Nguyễn Đình Chiểu không đấu nối với Đường Trần Hưng Đạo

2,2

49

Đường TDP 04 (nhà bảy Mai)

Km 0 (Đường Nguyễn Tất Thành)

Km 0 + 200m

2,0

Km 0 + 200m

Đường Trn Phú

2,8

Đường TDP 4

Đường Trần Nhân Tông

Đường nhà Bảy Mai đấu nối với đường Trần Phú

2,1

50

Đường TDP 6 từ đường Lê Hồng Phong đến đường Lê Lợi + 150m

1,6

51

Đường TDP 03, TDP 6 đấu nối với Đường Nguyễn Tất Thành vào 200m

2,7

52

Đường vành đai hồ tây (TDP 13)

Từ hoa viên

Ngã ba đường Bà Triệu

1,7

Ngã ba đường Bà Triệu

Hết đường vành đai Hồ Tây TDP13

1,5

53

Đường vành đai Hồ Tây (TDP 5)

Đường Nguyễn Du

Hết đất nhà ông Trịnh Hùng Trang

2,7

Hết đất nhà ông Trịnh Hùng Trang

Giáp ranh xã Thuận An

2,5

54

Đường Nơ Trang Gul

 

 

2,1

55

Đất khu dân cư còn lại

2,4

II

Đất ở nông thôn

 

 

 

III.2

Xã Đức Mạnh

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Giáp xã Đắk Lao (Hạt đường bộ)

Giáp xã Đắk Lao (Hạt đường bộ) +200 m

3,3

Giáp xã Đắk Lao (Hạt đường bộ) +200 m

Hết nhà ông Đức (thôn Đức Tân)

3,3

Hết nhà ông Đức (thôn Đức Tân)

Đường vào trường Lê Quý Đôn

1,5

Đường vào trường Lê Quý Đôn

HTX Mạnh Thắng

2,5

HTX Mạnh Thắng

Hết trường Phan Bội Châu

3,0

Trường Phan Bội Châu

Giáp ranh giới xã Đăk N' Drot

2,8

2

Tỉnh lộ 682

Ngã 3 Đức Mạnh (Km 0)

Km 0+ 200m

2,3

Km 0+ 200m

Ngã 3 đường vào nghĩa địa Bác Ái (Đức Hiệp)

2,1

Ngã 3 đường vào nghĩa địa Bác Ái (Đức Hiệp)

Cầu Đức Lễ (Cũ)

3,6

Cầu Đức Lễ (Cũ)

Ngã 3 Thọ Hoàng (đi Đăk Sawk)

1,5

3

Đường vào Đức Lệ (Đường liên xã)

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 300m

3,2

Km 0 + 300m

Cầu Đức Lễ (Mới)

1,7

Cầu Đức Lễ (Mới)

Giáp ranh xã Đức Minh

1,6

4

Đường liên xã Đức Mạnh - Đắk Sắk

Tỉnh lộ 682

Giáp ranh xã Đắk Sắk

2,7

5

Đường đập Y Ren thôn Đức Nghĩa

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 300m

3,1

6

Đường vào nghĩa địa Vinh Hương, Đức Nghĩa, Đức Vinh

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 300m

3,7

7

Đường vào nhà bà Tợi thôn Đức vinh

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 300m

3,2

8

Đường vào nghĩa địa Bắc Ái thôn Đức Trung - Đức Ái

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 300m

3,3

9

Châu thôn Đức Phúc - Đức Lợi

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 400m

3,1

10

Đường ông Hồng thôn Đức Phúc - Đức An - Đức Thuận

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 500m

1,6

11

Đường ông Vinh thôn Đức An - Đức Thuận

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 500m

1,3

12

Đường thôn Đức Bình

Quốc lộ 14

Hết nhà tang thôn Đức Bình

1,6

13

Các đường nhánh có đấu nối với Quốc lộ 14 còn lại

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 200m

2,2

14

Đường thôn Đức Sơn (đường cây xăng Phúc Duy)

Km 0 +600m

1,4

15

Đường thôn Đức Thắng (Đường Ông Lê)

Km 0 + 700m

1,1

16

Đường thôn Đức Thành (đường ông Liệu)

Km 0 + 500 m

1,3

17

Đường thôn Đức Trung - Đức Ái

Km 0 + 200m

2,4

18

Đất ở các khu dân cư còn lại

Đất ở các thôn Đức Tân, Đức Ái, Đức Trung

1,6

Đất ở các thôn Đức Nghĩa, Đức Vinh, Đức Sơn, Đức Bình, Đức Thành, Đức Thắng, Đức Lợi, Đức Phúc, Đức Lễ A, Đức Lễ B

1,7

Đất ở các thôn Đức Lộc, Đức Thuận, Đức An, Đức Hiệp, Đức Hòa

1,8

III.3

Xã Đắk R’La

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Ranh giới xã Đăk Gằn

Trường Nguyễn Thị Minh Khai

1,4

Trường Nguyễn Thị Minh Khai

Ngã ba Đăk R'la - Long Sơn

1,5

Ngã ba Đăk R'la - Long Sơn

Đường vào mỏ đá Đô Ry

2,9

Đường vào mỏ đá Đô Ry

Ngã ba Đô Ry

1,6

Ngã ba Đô Ry

Giáp ranh xã Đức Mạnh, Đăk N'Drót

3,3

2

Tuyến liên thôn Song song Quốc lộ 14

Đấu nối ngã 3 Đô Ry

Thôn 3

2,5

Trường Hoàng Diệu

Đấu nối đường 312

1,4

Đấu nối đường 312

Nhà ông Toàn

1,4

Nhà ông Toàn

Trường Nguyễn Thị Minh Khai

1,7

Trường Nguyễn Thị Minh Khai

Nhà ông Tho Nguyệt

1,2

Chợ 312

Nhà Ông Bảy (Thôn 11)

1,4

3

Đấu nối Quốc lộ 14

Ngã 3 Đô Ry

Giáp Đất Cao su

2,9

Nhà ông Khuê

Giáp Đất Cao su

4,1

Ngã 3 trạm Y tế

Km 0 + 500 nhà ông Bằng

1,2

Quốc lộ 14

Trường Hoàng Diệu

2,8

Ngã 3 vào Long Sơn

Hết đất nhà ông Hà

2,8

Nhà ông Hà

Giáp Long Sơn

3,0

Đường 312

Nghĩa địa

3,4

Nhà ông Nghệ

Suối ông Công

2,8

Nhà ông Lố

Suối ông Công

3,0

4

Đất khu dân cư còn lại khu vực thôn 2, 3, 5, 6, 11

1,0

5

Đất khu dân cư còn lại

1,3

III.4

Xã Đắk N'Đrót

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Giáp ranh xã Đức Mạnh

Giáp xã Đăk R’la

3,2

2

Đường 304

Quốc lộ 14

Cầu suối Đăk Gôn I (đầu buôn Đăk Me)

2,5

Cầu suối Đăk Gôn I

Ngã ba UBND Đắk N'Đrót

1,5

Ngã ba UBND xã mới

Ngã ba nhà ông Hai Chương (thôn 2)

1,3

Ngã ba nhà ông Hai Chương (thôn 2)

Hết Đập nước Bon Đăk Rla

1,8

Ngã ba UBND xã mới

Cuối dốc tấm tôn

1,4

Cuối dốc Tấm Tôn

Ngã ba nhà ông Phí văn Tính

1,9

Ngã ba nhà ông Phí văn Tính

Nhà ông Hoàng Văn Phúc

1,5

Nhà ông Hoàng Văn Phúc

Ngã 6 thôn 4

1,7

Ngã 6 thôn 4

Ngã ba nhà ông Xuân Phương

1,3

Ngã ba nhà ông Xuân Phương

Cầu gỗ

1,4

Cầu gỗ

Ngã ba nhà ông Hai Chương (thôn2)

1,4

3

Đường vào buôn Đắk R'La

Cầu Suối Đắk Gon II

Ngã ba buôn Đăk R'la

1,4

4

Đường thôn 1

Km 0 (QL14)

Km 0+200

1,3

5

Đường Đắk N'DRót - Đồn 755

Trường Hoàng Hoa Thám

Cầu cọp

1,5

6

Đường vào khu dân cư 23 hộ

Ngã 3 nhà ông Phí Văn Tính

Hết đường nhựa khu 23 hộ (nhựa 3,5m)

2,0

7

Đường thôn 5 đi thôn 6

Ngã 3 nhà bà Đinh Thị Huệ

Ngã 3 làng đạo thôn 6 (nhựa)

1,7

8

Đường từ thôn 4 qua thôn 7, thôn 6

Ngã 6 thôn 4

Ngã 3 làng đạo thôn 6 (nhựa)

1,2

9

Các khu dân cư còn lại

1,6

III.5

Xã Đắk Lao

 

 

 

1

Quốc lộ 14 (về phía Đắk Lắk)

Giáp Huyện đội Đắk Mil

Ngã ba thôn 4 (công ty 2-9)

3,8

Ngã ba thôn 4 (công ty 2-9)

Giáp ranh xã Đức Mạnh

2,4

2

Quốc lộ 14 (về phía Đắk Nông)

Giáp ranh thị trấn

Cây xăng Anh Tuấn

2,7

Cây xăng Anh Tuấn

Giáp ranh xã Thuận An

2,5

3

Quốc lộ 14C

Giáp đường Trần Phú đi QL14 C

Hết Lâm trường Đăk Mil (Công ty Đại Thành)

2,1

Lâm trường Đăk Mil

Đập 6B

3,5

Đập 6B

Hết Trạm Biên phòng Đắk Ken

2,4

Trạm Biên phòng Đắk Ken

Hết quy hoạch khu dân cư

2,8

4

Đường liên xã

Ngã ba trường tiểu học trần Phú

Giáp QL 14C

4,3

Ngã ba trường tiểu học trần Phú

Hết nhà bà Trần Thị Ngọc Ánh

2,5

Nhà bà Trần Thị Ngọc Ánh

Hết thôn 6 (nhà ông Phạm Như Thức)

3,3

Ngã ba QL14 (XN Giao thông cũ)

Ngã ba thôn 1 Đăk Lao

2,2

Nhà ông Phạm Như Thức

Ngã 3 nhà bà Đoàn Thị Nam

3,2

QL14

Đập 470

3,6

5

Đường thôn 1

Giáp ranh TT. Đắk Mil (ngã 3 đường Lê Lợi - Đường Lý Thường Kiệt)

Giáp ranh xã Đức Mạnh

3,0

6

Đường Thôn 2

Ngã 3 Lê Lợi (nhà kho ông Huy Hiền)

Hết nhà Mẫu giáo thôn 2

2,9

Nhà Mẫu giáo thôn 2

Giáp xã Đức Mạnh

2,8

7

Đường Thôn 3

Nhà ông Vũ Vy

Hết nhà ông Lê Minh

2,2

8

Đường vào thôn 4

Quốc lộ 14

Hết nhà ông Hợp

1,6

9

Đường thôn 4

Giáp ranh xã Đức Mạnh

Hết nhà ông Trung

3,1

Nhà ông Trung

Ngã 3 (nhà ông Lê Văn Đào)

4,7

10

Đường thôn 4 (Lô 2 sau Bến xe)

Nhà ông Bùi Văn Ri (thôn 4)

Hết Cty Cà phê 2-9

2,9

11

Đường thôn 8B, thôn 9A

Ngã 4 nhà Ba Đôn

Đường Quốc lộ 14C (nhà ông Hóa)

2,7

12

Đường thôn 8A

Ngã 3 mẫu giáo thôn 8A

Giáp Quốc lộ 14C (Công ty Đại Thành)

3,4

13

Đường Liên Thôn 10A-13 (Miếu cô)

QL 14

Nhà máy Cao su

2,4

14

Đường Liên Thôn 10B -11A

Nhà ông Trần Văn Soa (Thôn 10B)

Hết nhà ông Nguyễn Hữu Quán (thôn 11A)

2,7

15

Đường thôn 11B

Ngã 3 cây xăng Minh Tuấn (thôn 11B)

Giáp đường liên xã Đắk Lao- Thuận An

2,9

16

Đường thôn 7

Giáp ranh thị trấn (Đường Trần Phú)

Ngã 4 nhà Ba Đôn

4,2

 

(Khu Chợ Đak Mil)

3,9

Giáp nhà ông Bùi Quang Định (thôn 6)

Đi qua nghĩa địa và ra nhà ông Ba Đôn

3,9

18

Đường Thôn 12

Từ đập 40 (đường nhựa)

Hết thôn 12 (đường nhựa)

2,9

19

Đường nội thôn

Ngã 3 nhà ông Lộc

Đường Trn Phú

1,4

Đường thôn 8B, 9A

Hết đất nhà ông Thanh

1,2

Nhà bà Hồng

Hết đất nhà ông Anh

1,3

Quốc lộ 14

Thôn 10A, 10B

1,4

20

Đất khu dân cư còn lại của 17 thôn

1,7

21

Đường thôn 10A (Bổ sung)

1,4

22

Đường nội thôn 13 (Bổ sung)

Nhà máy cao su

Hết thôn 13

1,4

III.6

Xã Đức Minh

 

 

 

2

Tuyến Tỉnh lộ 683

Giáp ranh thị trấn

Trường Chu Văn An

3,5

Trường Chu Văn An

Hết Nhà Thờ Vinh Đức

4,2

Nhà thờ Vinh Đức

Đường vào Sân vận động Vinh Đức

5,1

Đường vào Sân vận động Vinh Đức

Giáp Ranh xã Đắk Sắk

4,0

3

Tỉnh Lộ 682

Giáp xã Đức Mạnh

Cầu trắng

5,1

Cầu trắng

Giáp ranh giới xã Đăk Mol

7,0

4

Đường liên thôn

Ngã 4 nhà thờ Vinh An

Đầu cánh đồng Đăk Gô

4,7

Đầu cánh đồng Đăk Gô

Giáp xã Thuận An

5,0

Đường nội bon Jun júh

3,6

Ngã 3 Jun Jhú (Cây xăng ông Đoài)

Nhà thờ họ Thanh Lâm

8,0

Nhà thờ họ Thanh Lâm

Cầu máy giy

4,7

5

Đường liên xã Đức Minh - Đức Mạnh

Tỉnh lộ 683

Đường đi Đức Lê (giáp ranh giới xã Đức Mạnh)

1,7

6

Đường liên thôn Đức Đoài (trừ tiếp giáp Tỉnh lộ 683 tính theo hệ số còn lại)

Cây xăng Đặng Văn Thư

Mẫu giáo Phong Lan đến tiếp giáp đường ra nghĩa trang xã đoài

1,6

7

Đường liên thôn Mỹ Yên, Mỹ Hòa (Trừ tiếp giáp tỉnh lộ 683 tỉnh theo hệ số còn lại)

Nhà ông Nguyễn Thanh Bảo

Cổng trường Mầm non tư thục Tuổi Thơ

3,2

8

Đường liên thôn Mỹ Yên, Kẻ Động (Trừ tiếp giáp tỉnh lộ 683 tỉnh theo hệ số còn lại)

Nhà ông Đồng

Hết ngã ba ông Thi

3,9

9

Đường liên thôn Vinh Đức, Xuân Phong (Trừ tiếp giáp tỉnh lộ 683 tính theo hệ số còn lại)

Mẫu giáo Vinh Đức

Nghĩa trang Vinh Đức đi ra trường tiểu học Bùi Thị Xuân - nhà ông Nguyễn Xuân Hoàng (tỉnh lộ 683)

2,9

10

Đường liên thôn Xuân Trang - Thanh Lâm

Từ nhà ông Phan Minh Châu (Xuân Trang)

Đến giáp đường từ ngã cây xăng ông Đoài đến nhà thờ Thanh Lâm

6,5

11

Đường liên thôn Thanh Lâm - Xuân Sơn

Ngã ba nhà ông Luật thôn Thanh Lâm

Đến hết Văn phòng HTX NN Đức Minh

4,9

12

Đường liên thôn Kẻ Đọng (trừ tiếp giáp Tỉnh lộ 683 tính theo hệ số còn lại)

Nhà ông Hằng (Tỉnh lộ 683)

Chợ Đức Minh

6,8

Nhà Ông Tớn (Cây xăng Hoàng Diệu) Tỉnh lộ 683

Chợ Đức Minh

4,1

Chợ Đức Minh

Hết Hội trường thôn Kẻ Đọng

3,3

13

Các đường nhánh đấu nối với tỉnh lộ 682 và 683

Km 0 Tỉnh lộ 682, Tỉnh lộ 683

Km 0 + 200

2,7

14

Đất khu dân cư còn lại

 

 

1,9

III.7

Xã Long Sơn

 

 

 

1

Đường tỉnh lộ 683

Giáp xã Đăk Săk

Cầu suối 2

1,1

Cu suối 2

Giáp ranh huyện KrôngNô

1,5

2

Đường thôn Nam Sơn

Tỉnh lộ 683

Hết thôn Nam Sơn

1,0

3

Các khu dân cư còn lại

 

 

2,6

II1.8

Xã Đắk Sắk

 

 

 

1

Tỉnh lộ 682

Ngã 3 Thọ Hoàng

Cầu trắng

1,7

Cầu trng

Giáp ranh xã Đăk Mol

1,5

2

Đường tỉnh lộ 683

Từ ngã 4 giáp Tỉnh lộ 682

Hết Ngân Hàng NN&PTNT

1,0

Ngân Hàng NN&PTNT

Hết Trường Lê Hồng Phong

2,0

Trường Lê Hồng Phong

Đường Vào E29

1,7

Đường vào E29

Hết Trụ sở Lâm trường Thanh Niên(cũ)

1,8

Trụ sở Lâm trường Thanh Niên (cũ)

Giáp ranh xã Long Sơn

1,7

3

Đường nội xã

Giáp ranh xã Đức Mạnh

Ngã 3 đầu thôn 1

1,6

Ngã 3 đầu thôn 1

Hết Trạm Điện T15

1,6

Trạm Điện T15

Hết trường Lê Hồng Phong

1,5

Trạm Điện T15

Thôn Phương Trạch (giáp Tỉnh lộ 683)

1,5

4

Đường 3/2

Tỉnh lộ 683

Đường sân bay (cũ)

1,5

5

Đường liên xã Đắk Sắk - Đức Mạnh

Tỉnh lộ 682

Ngã 3 đầu thôn Thổ Hoàng 1

1,5

6

Đường liên thôn

Đầu sân bay (liên thôn 1 - 2)

Cuối thôn 2 (Đường song song với đường sân bay)

1,5

Tỉnh lộ 683

Phân hiệu (trường Nguyễn Văn Bé)

1,6

Phân hiệu (trường Nguyễn Văn Bé)

Cầu Ông Quý

1,3

Tỉnh Lộ 682

Ngã 3 giáp Đắk Mol

1,0

Ngã 3 xã Đắk Mol

Đến hết thôn Xuân Bình

1,8

7

Các đường nhánh từ sân bay vào sâu đến 200m

1,5

8

Các nhánh đường đấu nối với Tỉnh lộ 682 Tỉnh lộ 683 vào sâu 200m

1,7

9

Các khu dân cư còn lại

1,5

III.9

Xã Đắk Gằn

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Giáp ranh huyện Cư Jút

Hết dốc võng (nhà ông Vũ Văn Hoành)

2,3

Dốc võng (nhà ông Vũ Văn Hoành)

Ngã 3 trạm Y tế

1,7

Ngã 3 trạm Y tế

Hết trường Hoàng Văn Thụ

1,8

Trường Hoàng Văn Thụ

Giáp nhà ông Hồ Ngọc Minh

1,5

Nhà ông Hồ Ngọc Minh

Giáp ranh giới xã Đăk R’Ia -200 m

2,2

Giáp ranh giới xã Đăk R’Ia -200 m

Giáp ranh giới xã Đắk R’la

2,0

2

Đường nội bon Đắk Láp

Nhà ông Phan Minh Cảnh

Hết nhà ông Y Ten

1,6

Nhà ông Phạm Văn Mãi

Hết nhà ông Võ Tá Lộc

1,9

Nhà ông Nguyễn Duy Biên

Hết nhà ông Y Eng

2,4

Các đường ngang của bon Đắk Láp

2,6

3

Đường nội 3 bon Đắk Krai, Đắk Srai, Đắk Gằn

Nhà bà Lê Thị Hương

Hết Nhà ông Nguyễn Xuân Quang

1,8

Nhà Văn Hóa cộng đồng 3 bon

Hết nhà ông Mai Thái

1,8

Trạm Y tế

Hết nhà ông Y Sắt

2,0

4

Đường ngang 3 bon

 

 

1,9

5

Đường cấp phối thôn Trung Hòa - Sơn Thượng - Sơn Trung

3,0

6

Đất ở các đường đấu nối với QL 14

Km 0 (QL14)

Km 0+300m

2,3

7

Đất ở các đường đã trải nhựa

1,8

8

Đất ở các khu dân cư còn lại

2,3

III.10

Xã thuận An

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Giáp xã Đăk Lao

Ngã ba đường vào CTy cà phê Thuận An

1,1

Ngã ba đường vào Công Ty cà phê Thuận An

Ngã ba đường vào đồi chim

1,1

Ngã ba đường vào đồi chim

Hết khu dân cư Thôn Thuận Nam (Giáp cao su)

1,7

Khu dân cư Thôn Thuận Nam (Giáp cao su)

Hết địa phận xã Thuận An (giáp huyện Đắk Song)

1,1

2

Đường từ QL14 đi bon Sa Pa

QL14 (chợ xã Thuận An)

Đập nhỏ

1,8

Đp nhỏ

Ngã ba đi bon Sa Pa (giáp đường Đông Nam)

1,5

3

Đường từ QL14 đi Công ty Cà phê Thuận An

QL 14

Ngã 3 hết nhà bà Phan Thị Thành, thôn Đức Hòa

2,6

Ngã 3 giáp nhà bà Phan Thị Thành, thôn Đức Hòa

Giáp đường Đông Nam

2,3

Ngã 3 Đường Đông Nam

Giáp ranh thị trấn Đăk Mil

2,4

Ngã ba đường Đông Nam

Đập núi lửa

1,6

Đập núi lửa

Giáp Quốc lộ 14

1,8

4

Đường đi trạm Đăk Per

Ngã ba QL14 (nghĩa địa)

Ngã ba Đồng Đế

2,4

Ngã ba Đồng Đế

Trạm Đăk Per (cũ)

1,9

5

Đường nội thôn Thuận Bắc

Quốc lộ 14

Đập nước của thôn

1,8

6

Đường Đắk Lao - Thuận An

Ngã ba QL 14

Đập đội 2, Thuận Hòa

1,7

Đập đội 2 (Thuận Hòa)

Giáp đường vành đai Đông Nam (Thuận Sơn)

1,0

7

Đường nội thôn Thuận Hòa

Ngã ba giáp ranh vành đai Đông Nam

Giáp ranh Thôn 11B xã Đăk Lao

2,6

Đập đội 2

Giáp vườn nhà ông Hoàng Văn Mến

1,5

8

Đường nội thôn Thuận Sơn

Nhà ông Nguyễn Hữu Thịnh

Hết nhà bà Mai Thị The

2,2

Hết nhà bà Mai Thị The

Giáp ranh thị trấn Đắk Mil

1,6

9

Đường liên thôn Đức An - Đức Hòa

Nhà ông Nguyễn Hồng Nhiên

Giáp ranh vườn ông Lương Tài Sơn

2,1

10

Đường liên thôn Thuận Hạnh - Đức An 1

Ngã ba nhà thờ

Đường đi bon Sa Pa (Sau chợ xã)

1,3

11

Đường liên thôn Thuận Hạnh - Đức An 2

Ngã 3 nhà ông Nguyễn Minh Tuấn (thôn Thuận Hạnh)

Ngã 3 nhà ông Nguyễn Hảo (thôn Đức An)

1,9

12

Đường đi Đồi Chim

Ngã ba QL 14 (Nhà ông Trác Nhơn Diệu)

Đập Đắk Pơ

2,3

13

Đất ở các khu dân cư còn lại

2,7

IV

HUYỆN TUY ĐỨC

 

 

 

IV.1

Xã Quảng Tân

 

1

Tỉnh lộ 681

- Giáp ranh giới Thị trấn Kiến Đức

Cộng 200m

 

Tà luy dương

1,0

Tà luy âm

1,0

- Cộng 200m

Cống nước (Hết khu dạy nghề Trường 6)

 

Tà luy dương

1,5

Tà luy âm

1,6

- Cống nước (Hết khu dạy nghề Trường 6)

Hết trường cấp I Phan Bội Châu

 

Tà luy dương

1,6

Tà luy âm

1,3

Hết trường cấp I Phan Bội Châu

Ngã 3 nhà ông Hà Xuân

 

Tà luy dương

2,7

Tà luy âm

2,2

Ngã 3 nhà ông Hà Xuân

Hết đất nhà bà Thuật

 

Tà luy dương

2,1

Tà luy âm

1,3

Giáp đất nhà bà Thuật

Ngã 3 cây xăng Ngọc My +200m

1,4

Ngã 3 cây xăng Ngọc My +200m

Hết đất nhà ông Huy

1,9

Giáp đất nhà ông Huy

Cầu Doãn Văn (giáp xã Đăk R'Tih)

 

Tà luy dương

1,1

Tà luy âm

1,1

2

Đường liên xã

Km 0 (ngã 3 trường 6)

Giáp đất nhà ông Thuận

2,5

Giáp đất nhà ông Thuận

Hết đất trung tâm trường 6

1,7

Khu trung tâm trường 6

Cống nước nhà bà Hường

1,4

Cống nước nhà bà Hường

Hết đất nhà ông by Dỉnh

1,5

Giáp đất nhà ông bảy Dỉnh

Đến hết trường TH Nguyễn Văn Trỗi

1,5

Km 0 (ngã 3 cây xăng Ngọc My)

Đến hết trường TH Nguyễn Văn Trỗi + Hết đất nhà Loan Hùng

2,0

Giáp đất nhà Loan Hùng

Cầu Đăk R’Tih

2,4

Khu trung tâm xã mới

Khu trung tâm xã mới + 2km

2,1

Khu trung tâm xã mới

Giáp xã Đắk R'tíh

1,8

Khu trung tâm xã mới

Giáp xã Đắk Wer

1,3

3

Các tuyến đường trong các thôn, bon

Các tuyến đường thuộc bon Ja Lú B + Ja Lú A

1,3

Các tuyến đường thuộc bon Jăng K’riêng

1,2

Các tuyến đường thuộc bon Budrông B

1,4

Các tuyến đường thuộc bon Me Ra

1,4

Các tuyến đường thuộc bon Phum

1,4

Các tuyến đường thuộc bon Bu Ndong A

1,4

Các tuyến đường thuộc thôn 1

1,6

Các tuyến đường thuộc thôn 3

1,6

Các tuyến đường thuộc thôn 4

1,6

Các tuyến đường thuộc thôn 7

1,6

Các tuyến đường thuộc thôn 8

1,6

Các tuyến đường thuộc thôn 9

1,6

Các tuyến đường thuộc thôn 10

1,6

Các tuyến đường thuộc thôn 11

1,6

Các tuyến đường thuộc thôn Đắk Quoeng

1,3

Các tuyến đường thuộc thôn Đắk R’tăng

1,3

Các tuyến đường thuộc thôn Đắk Mrê

1,3

Các tuyến đường thuộc thôn Đắk Snon

1,3

Tuyến đường trung tâm thôn Đăk Krung

1,3

IV.2

Xã Đắk R'tih

 

1

Tỉnh lộ 681

Giáp xã Quảng Tân

Hết đất nhà bà Nguyễn Thị Lâm

1,6

Giáp đất nhà bà Nguyễn Thị Lâm

Ngã 3 hồ Doãn Văn

1,7

Ngã 3 hồ Doãn Văn

Hết đất ông Phạm Hùng Hiệp

1,1

Giáp đất ông Phạm Hùng Hiệp

Hết đất nhà bà Nguyễn Thị Nhàn

1,8

Giáp đất nhà bà Nguyễn Thị Nhàn

Giáp xã Quảng Tâm

1,4

2

Đường liên xã

Ngã 3 giáp Tỉnh lộ 681

Ngã 3 đi Quảng Tân (đất nhà ông Trần Văn Chương)

1,3

Ngã 3 đi Quảng Tân (đất nhà ông Mỹ)

Đến đất nhà ông Nguyễn Xuân Tuyền

1,2

Đến đất nhà ông Nguyễn Xuân Tuyền

Ngã 3 (đường liên xã đi nhà ông Điểu K'Ré)

1,4

Ngã 3 (đường liên xã đi nhà ông Điểu K'Ré)

Hết đất nhà ông Điểu An

1,3

Giáp đất nhà ông Điểu An

Giáp Trạm Y tế mới của xã

1,2

Trạm Y tế mới của xã

Hết đất nhà ông Lê Văn Nhân

2,3

Đất nhà ông Lê Văn Nhân

Ngã 3 đi thôn 6 (nhà ông Phạm Anh Xinh)

2,3

Ngã 3 đi thôn 6 (nhà ông Phạm Anh Xinh)

Ngã 3 tỉnh lộ 681 (Nhà máy Cao su)

1,1

Ngã 3 đi thôn 6 (nhà ông Phạm Anh Xinh)

Giáp đất ông Điểu Phi Á (ngã 3 Tỉnh lộ 681)

1,1

Ngã 3 trung tâm xã

Cầu Đăk R’Tih (thôn 4)

1,1

Cầu Đăk R’Tih (thôn 4)

Giáp xã Quảng Tân

1,2

Ngã 3 thôn 4

Đập Đăk Liêng

1,2

3

Đường vào Trung tâm xã

Tỉnh lộ 681 (giáp nhà máy đá)

Ngã 3 thôn 4 (đối diện nhà Võ Thị Tuyết)

1,2

4

Đường liên thôn

Giáp xã Quảng Tân (đường đi Bon Ja Lú AB)

Giáp khu B trường 5 (Trường 1)

1,2

5

Các đường liên thôn còn lại

1,2

6

Đất ở của các khu dân cư còn lại

1,3

IV.3

Xã Đắk Ngo

 

1

Đường Trung đoàn 720

Cầu Đăk R'lấp

Ngã 3 cầu Đắk Ké

2,0

Ngã 3 cầu Đắk Ké

Ngã 3 720 đi NT cà phê Đắk Ngo

2,0

Ngã 3 720 đi NT cà phê Đắk Ngo

Cầu đội 3 - E 720

2,0

Cầu đội 3 - E 720

Ngã 3 đội 8 - E 720

2,0

Ngã 3 đội 8 - E 720

Trạm liên ngành (ngã 3 đi Đăk Nhau)

2,0

Trạm liên ngành (ngã 3 đi Đăk Nhau)

Đến nhà ông Hiếu

2,0

Nhà ông Hiếu

Hết Đồn Công an

2,2

Hết Đồn Công an

Hết đất Trụ sở 2 Công ty Lâm nghiệp Quảng Tín

1,7

Giáp đất Trụ sở 2 Công ty Lâm nghiệp Quảng Tín

Giáp xã Quảng Tâm

1,9

2

Đường từ cầu Đắk Nguyên đến 3 bon Điêng Đu (giáp nhà ông Điểu Lia)

Cầu Đắk Nguyên

Ngã tư Nông trường 719 (giáp nhà Thắng Sen)

1,6

Ngã tư Nông trường 719 (giáp nhà Thắng Sen)

Cầu Đăk Ngo

1,7

Cầu Đăk Ngo

Cầu Đăk Loan

2,5

Cầu Đăk Loan

Ngã 3 bon Điêng Đu (giáp nhà Điểu Lia)

2,5

3

Đường 719

Ngã 3 đi 720, 719 (gần nhà ông Sở)

Ngã 4 (giáp nhà ông Thắng Sen)

1,6

4

Đường Philte

Ngã 3 Philte (giáp nhà ông Sự)

Hết đất nhà ông Điểu Pách

1,5

5

Đường thôn 7

Ngã 3 (giao với đường Philte)

Cầu Đăk R'Iấp

1,2

Ngã 3 (giáp nhà ông Tung Danh)

Ngã 3 gần nhà ông Rộng

2,1

6

Đường vào đội 1 E-720

Ngã 3 giao đường chính trung đoàn 720

Đi vào đội 1 (1 Km )

1,1

7

Đường vào đội 4 E-720

Ngã 3 giao đường chính trung đoàn 720

Đi vào đội 4 E 720 (xóm người Mông)

1,1

8

Đường vào đội 6 E-721

Ngã 3 giao đường chính trung đoàn 720

Đi vào đội 6 E720 1 Km

1,1

9

Đường vào đội 8 E-721

Ngã 3 giao đường chính trung đoàn 720

Đi vào đội 8 E 720 (đến trường học)

1,1

10

Đường vào điểm dân cư số 1 (ĐB Mông)

Ngã 3 giao đường chính trung đoàn 720

Đi vào điểm dân cư số 1 (ĐB Mông)

1,1

11

Đất ở của các các dân cư số 1 và số 2 thuộc Dự án 1541

1,1

12

Các đường liên thôn còn lại

2,8

13

Đất ở của các khu dân cư còn lại

2,4

IV.4

Xã Quảng Tâm

 

1

Tỉnh lộ 681

Giáp xã Đăk R’Tih (Ngã ba PhiA)

Giáp đất nhà ông Điểu Lơm

1,8

Nhà ông Điểu Lơm

Ngã 3 đi thôn Tày, Nùng

1,8

Ngã 3 đi thôn Tày, Nùng

Giáp đất xưởng cưa

2,7

Đất xưởng cưa

Ngã 3 vào bãi 2: (-150m)

2,1

Ngã 3 vào bãi 2: (-150m)

Ngã 3 vào bãi 2: (+150m)

3,2

Ngã 3 vào bãi 2: (+150m)

Ngã 3 Trung đoàn 726 (-100 m)

1,6

Ngã 3 Trung đoàn 726 (-100m)

Ngã 3 Trung đoàn 726 (+100m)

3,4

Ngã 3 Trung đoàn 726 (+100m)

Hết đất nhà ông Cường

3,5

Giáp đất nhà ông Cường

Ngã 3 đường vào trường Tiểu học Lê Lợi

 

Tà luy dương

 

2,9

Tà luy âm

 

1,1

Ngã 3 đường vào trường Tiểu học Lê Lợi

Hết đất Hạt quản lý đường bộ

 

Tà luy dương

 

3,3

Tà luy âm

 

2,7

Giáp đất Hạt quản lý đường bộ

Giáp xã Đăk Buk So

3,5

2

Đường liên xã

Km 0 (Ngã 3 bãi 2)

Km 0+200m (Đường đi Đăk Ngo)

3,7

Km 0+200m (Đường đi xã Đăk Ngo)

Ngã 3 thác Đăk Glung

1,7

Ngã 3 thác Đăk Glung

Ngã 3 thác Đăk Glung + 1Km

1,5

Ngã 3 thác Đăk Glung + 1Km

Giáp xã Đăk Ngo

1,4

Ngã 3 Trung đoàn 726

Cầu mới (Đập đội 2)

2,3

Cầu mới (Đập đội 2)

Hết mỏ đá

2,9

Giáp Mỏ đá

Giáp xã Quảng Trực

1,9

3

Khu dân cư chợ nông sản

Tất cả các trục đường

2,7

4

Tỉnh lộ 681 đi Thôn 5

2,0

5

Các đường liên thôn còn lại

1,7

6

Đất ở của các khu dân cư còn lại

1,7

IV.5

Xã Đắk Búk So

 

1

Tỉnh lộ 681

- Giáp xã Quảng Tâm

Hết đất nhà ông Đảm

 

Tà luy dương

1,8

Tà luy âm

1,6

- Giáp đất nhà ông Đảm

Hết đất bà Hậu

 

Tà luy dương

2,0

Tà luy âm

2,0

- Giáp đất bà Hậu

Giáp đất Trung tâm Cao su

 

Tà luy dương

2,3

Tà luy âm

1,9

- Đất trung tâm cao su

Hết đất nhà ông Trung

1,1

- Giáp đất nhà ông Trung

Hết đất nhà ông Chính

 

Tà luy dương

2,2

Tà luy âm

1,9

- Giáp đất nhà ông Chính

Giáp huyện Đăk Song

 

Tà luy dương

4,1

Tà luy âm

3,7

2

Quốc lộ 14C

- Ngã 3 đồn 9

Ngã 3 cây he

1,1

- Ngã 3 tỉnh lộ 686

ngã 3 đường vào Trung tâm hành chính huyện

 

Tà luy dương

1,1

 

Tà luy âm

1,1

 

- ngã 3 đường vào trung tâm hành chính huyện

Giáp huyện Đăk Song

 

Tà luy dương

1,1

Tà luy âm

1,1

3

Tỉnh lộ 686

- Ngã 3 tỉnh lộ 681 (Nhà ông Cúc)

Cống nước nhà ông Tú

 

Tà luy dương

2,1

Tà luy âm

1,7

- Cống nước nhà ông Tú

Hết đất nhà ông Quyền

 

Tà luy dương

1,8

Tà luy âm

1,8

- Giáp đất nhà ông Quyền

Hết đất nhà ông Tanh (Thị Thuyền)

 

Tà luy dương

1,8

Tà luy âm

1,8

- Giáp đất nhà ông Tanh (Thị Thuyền)

Hết đất nhà ông Điểu Tỉnh

 

Tà luy dương

1,8

Tà luy âm

1,8

- Giáp đất nhà ông Điểu Tỉnh

Hết đất nhà ông Hà Niệm Long (Thôn 8)

 

Tà luy dương

1,9

Tà luy âm

1,8

- Hết đất nhà ông Hà Niệm Long

Nhà ông Long thôn 6

 

Tà luy dương

2,1

Tà luy âm

2,6

- Nhà ông Long thôn 6

Giáp xã Đăk N'Drung

1,4

4

Đường liên xã

- Ngã 3 cửa hàng miền núi

Ngã 3 đường vào thôn 1

1,5

Ngã 3 đường vào thôn 1

Hết đất ông Trìu

 

Tà luy dương

1,6

Tà luy âm

1,8

Nhà ông Trìu

Đập Đăk Blung

 

Tà luy dương

1,5

Tà luy âm

1,8

Đập Đăk Blung

Giáp xã Quảng Trực

1,8

5

Đường vòng quanh sân bay

Ngã 3 TLộ 681 (Nhà Nguyên Thương)

Ngã 3 TLộ 681 (trước nhà ông Đảm)

1,7

6

Đường nối tỉnh lộ 681 vào khu trung tâm hành chính

Ngã 3 TLộ 681 (Nhà ông Cẩm)

Đầu khu QH dân cư điểm 11

1,4

Đầu khu QH dân cư điểm 11

Giáp đất nhà ông Phong

 

Tà luy dương

1,4

Tà luy âm

1,4

Giáp đất nhà ông Phong

Hết đất nhà ông Cường

1,4

Đất nhà ông Cường

Giáp ngã 3 QL 14 C

1,4

Từ ngã 3 Bảo hiểm xã hội huyện

Đập Đắk Búk So

1,4

7

Đường đi bệnh viện

Ngã 3 QL 14C (UBND xã)

Giáp đài tưởng niệm Liệt sĩ

1,7

Đài tưởng niệm Liệt sĩ

Giáp đất bệnh viện huyện

1,7

Đất bệnh viện huyện

Ngã 3 QL14C (Trường TH La Văn Cầu)

1,7

8

Đường liên thôn

Ngã 3 Thác Đăk Buk So

Hết đất nhà ông Nhậm

 

Tà luy dương

1,8

Tà luy âm

1,4

Đất nhà ông Nhậm

Cống nước nhà ông Hưởng

1,2

Cống nước nhà ông Hưởng

Giáp Đăk Song

1,6

Đất nhà ông Khôi

Hết đất nhà ông Mãi (Thôn 5)

1,8

Nhà ông Khảm

Hết nhà ông Điểu Tích

1,5

Ngã 3 UBND xã

Hết đất nhà bà Oanh

1,5

9

Đất ở của các khu dân cư còn lại khu vực thôn 2, thôn 3, thôn 4

1,3

10

Đất ở của các khu dân cư còn lại Bon Bu Boong, Bon Bu N'Rung, thôn 1, thôn 5, thôn 6, thôn 7, thôn 8, thôn 9

1,3

IV.6

Xã Quảng Trực

 

1

Quốc lộ 14 C

Ngã 3 cây He

Ngã 3 đường vào Công ty LN Nam Tây Nguyên

1,4

Ngã 3 đường vào Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Nam Tây Nguyên

Ngã 3 trạm xá trung đoàn 726

1,5

Ngã 3 đường vào xóm đạo

Ngã 3 đường vào xưởng bà Phú

2,4

Ngã 3 đường vào xưởng bà Phú

Trạm cửa khẩu Bu Prăng

1,6

Ngã 3 Lộc Ninh

Ngã 4 nhà Điểu Kran

2,3

Ngã 4 nhà Điểu Kran

Giáp Bình Phước

1,3

Ngã 3 Quốc lộ 14C mới

Cầu bon Bu Gia

1,7

Cầu bon Bu Gia

Giáp xã Quảng Tâm

1,8

Ngã 3 trạm xá trung đoàn 726

Ngã 3 đường vào xóm đạo (bưu điện)

3,5

2

Đường liên xã

Ngã 3 nhà ông Đỗ Ngọc Tâm

Hết đất nhà ông Điểu Lý

2,8

Hết đất nhà ông Điểu Lý

hết đất Công ty Việt Bul

2,3

hết đất Công ty Việt Bul

Giáp Đắk Buk So

2,1

3

Đường Liên Bon

Đất nhà ông Trường

Nhà ông Chiến (giáp ngã 3 quốc lộ 14C mới)

3,2

Trạm xá trung đoàn

Ngã 3 nhà ông Điểu Lý

2,9

Ngã 3 bon Bu Dăr (cây Xăng)

Ngã 3 nhà ông Mai Ngọc Khoát

3,9

Ngã 3 đường đi Xóm đạo

Ngã 3 Bưu điện

3,7

Ngã 3 nhà ông Chiến

Ngã 3 Trung đoàn 726

2,1

Ngã 3 nhà ông Mai Ngọc Khoát

Nhà ông Điểu Nhép (giáp quốc lộ 14C mới)

2,7

Ngã 3 nhà ông Mai Ngọc Khoát (đường qua đập Đắk Ké)

giáp Quốc lộ 14C mới

4,7

4

Đường vào đồn 10

Ngã 3 nhà bàn Ngân

Hết đồn 10

2,7

5

Đường vào Đắk Huýt

Ngã 3 đi vào cánh đồng 2

Nhà ông Điểu Đê

1,1

Nhà ông Điểu Đê

Nhà ông Điểu Trum

1,1

Nhà ông Điểu Trum

Giáp đất nhà ông Trần Đăng Minh

1,1

Giáp đất nhà ông Trần Đăng Minh

Giáp ngã 3 quốc lộ 14C mới

1,0

6

Đường nội bon

Ngã 3 nhà ông Trịnh

giáp Quốc lộ 14C mới

2,9

ngã 3 nhà ông Điểu Khem

Ngã 3 nhà bà Phi Úc

4,6

Ngã 3 nhà ông Khoa

Suối Đắk Ken

1,7

Ngã 3 nhà ông Điểu Lé

BQL rừng PH Thác Mơ

1,3

Ngã 3 nhà ông Hợp

Ngã 3 nhà ông Phê

3,9

Ngã 3 nhà ông Khá

Đập Đắk Huýt 1

2,9

Các tuyến đường nội bon Bu Lum

2,3

Các tuyến đường nội bon Đắk Huýt

1,2

Các tuyến đường nội bon Bup Răng 1, Bup Răng 2

1,9

V

HUYỆN ĐẮK GLONG

 

 

 

V.l

Xã Quảng Khê

 

1

Đường QL 28

 

1.1

 

Km 0 (Ngã 5 Lâm trường Quảng Khê) về hướng TX Gia Nghĩa

Ngã ba đường vào Thủy điện Đồng Nai 4 - Trạm Y tế xã Quảng Khê

1,2

1.2

 

Ngã ba đường vào Thủy điện Đồng Nai 4 - Trạm Y tế xã Quảng Khê

Ngã ba đường vào Bon Phi Mur

1,1

1.3

 

Ngã ba đường vào Bon Phi Mur

Cây xăng thôn 2 (Km 0) + 50 mét

1,1

1.4

 

Cây xăng thôn 2 (Km 0) + 50 mét

Km 0 + 200 mét

1,6

1.5

 

Km 0 + 200 mét

Giáp ranh xã Đắk Nia

1,6

1.6

 

Km 0 Ngã 5 Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Khê

Ngã ba trục đường số 8

1,8

1.7

 

Ngã ba trục đường số 8

Ngã ba QL 28 đường vào khu nhà công vụ huyện

1,3

1.8

 

Ngã ba QL 28 đường vào khu nhà công vụ huyện

Ngã ba đường vào xưởng đũa (Km 0 - đường vào thôn 7)

1,3

1.9

 

Ngã ba đường vào xưởng đũa (Km 0 - đường vào thôn 7)

Km 0 + 100 mét

1,1

1.10

 

Km 0 + 100 mét

Ngã 3 đường vào TĐC xã Đăk P'Lao

1,4

1.11

 

Ngã 3 đường vào TĐC xã Đăk P'Lao

Suối cây Lim

1,1

1.12

 

Suối cây Lim

Ngã ba Thủy điện Đồng Nai 3 (Km 0 - 400 mét)

1,6

1.13

 

Ngã 3 Thủy điện Đồng Nai 3 (Km 0)

Hướng về 2 phía 400 mét

1,3

1.14

 

Km 0 + 400 mét

Giáp ranh xã Đắk Som

1,6

2

Đường đi Thôn 1

 

 

2.1

 

Km 0 (Ngã 5 Lâm trường Quảng Khê)

Km 0 + 100 mét

1,4

2.2

 

Km 0 + 100 mét

Ngã 3 giao nhau với đường số 2 (đường 33 mét)

1,5

3

Đường số 8 (đường 45 mét, trọn đường)

 

 

 

 

Ngã ba QL 28 đường vào khu nhà công vụ huyện

Ngã ba giao nhau giữa đường số 2 và đường số 8

1,1

4

Đường số 2 (đường 33 mét, trọn đường)

 

 

 

 

Ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 28 và đường số 8

Ngã ba giao nhau giữa đường số 8 và đường số 2

1,2

5

Đường đi vào Thôn 7 (vào Bến xe)

 

 

 

5.1

 

Ngã ba đường vào xưởng đũa cũ hướng đường vào thôn 7 (Km 0)

Km 0 + 500 mét

1,5

5.2

 

Km 0 + 500 mét

Km 1

1,5

6

Đường vào Đập Nao Kon Đơi

 

 

6.1

 

Ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 28 và đường rải nhựa vào Đập Nao Kon Đơi (Km 0)

Km 0 + 100 mét

1,1

6.2

 

Km 0+ 100 mét

Hết Đập tràn Nao Kon Đơi

1,1

7

Đường vào Trường PTCS Nguyễn Du

 

 

 

 

Km 0 (Ngã 5 Lâm trường Quảng Khê)

Hết đường rải nhựa (Hết Trường PTCS Nguyễn Du)

1,2

8

Đường vào Thủy điện Đồng Nai 4

 

 

8.1

 

Ngã ba đường vào Thủy điện Đồng Nai 4 - Trạm Y tế xã Quảng Khê

Ngã ba đường vào Bệnh viện huyện (Km 0)

1,5

8.2

 

Km 0

Km 1

1,5

8.3

 

Km 1

Công trình Thủy điện Đồng Nai 4

1,2

9

Đường vào Bệnh viện huyện

 

 

9.1

 

Ngã ba đường vào Bệnh viện huyện

Bệnh viện huyện

2,0

9.2

 

Bệnh viện huyện

Ngã ba đường 135

1,3

10

Đường vào Thôn 4

 

 

10.1

 

Km 0 (Ngã 5 Lâm trường Quảng Khê)

Km 0 + 200 mét

1,2

10.2

 

Km 0 + 200 m

Hết đường

1,2

11

Đường vào khu Tái định cư Đắk Plao

 

 

11.1

 

Ngã ba Đường vào khu Tái định cư Đắk Plao (Km 0)

Km 0 + 300 mét

1,1

11.2

 

Km 0 + 300 mét

Bon Cây xoài

1,0

11.3

 

Bon Cây xoài

Giáp ranh xã Đắk Plao

1,1

12

Khu định cư công nhân viên chức

 

 

12.1

Đường D1 (Đường vào thủy điện Đồng Nai 4)

Bên trái đường hướng đi thủy điện Đồng nai 4 từ Km 1 đến Km 1 + 370 mét

Trọn đường

1,3

12.2

Đường D2 (mặt đường rộng 6 mét)

Trọn đường

1,3

12.3

Đường D3 (mặt đường rộng 6 mét)

Trọn đường

1,2

12.4

Đường D4 (mặt đường rộng 6 mét)

Trọn đường

1,2

12.5

Đường N1 (mặt đường rộng 14 mét)

Trọn đường

1,5

12.6

Đường N2 (mặt đường rộng 6 mét)

Trọn đường

1,4

12.7

Đường N3 (mặt đường rộng 6 mét)

Trọn đường

1,1

12.8

Đường N4 (mặt đường rộng 14 mét)

Trọn đường

2,0

12.9

Đường N5 (mặt đường rộng 6 mét)

Trọn đường

1,4

13

Khu tái định cư B

 

 

 

13

Đường D1 (mặt đường 1-1 rộng 17,5 mét)

Trọn đường

1,1

13

Đường D2 (mặt đường 1-1 rộng 17,5 mét)

Trọn đường

1,2

13

Đường N1 (mặt đường 2-2 rộng 9,5 mét)

Trọn đường

1,1

13

Đường N2 (mặt đường 2-2 rộng 9,5 mét)

Trọn đường

1,1

14

Đường N3 (mặt đường 2-2 rộng 9,5 mét)

Trọn đường

1,1

14

Đường N4 (mặt đường 2-2 rộng 9,5 mét)

Trọn đường

1,1

14

Đường Quảng Khê, Đắk Ha

Đường QL 28 (Đất Công ty Mai Khôi)

Giáp ranh xã Đắk Ha

1,5

15

Đất ven các đường rải nhựa còn lại >=3,5 mét

1,2

16

Đất ở các đường liên Thôn cấp phối >= 3,5 m

1,3

17

Đất ở các đường liên Thôn không cấp phối >= 3,5 m

1,2

18

Các tuyến đường bê tông ở các thôn

 

1,7

19

Đất ở các khu dân cư còn lại

1,2

V.2

Xã Quảng Sơn

 

 

 

1

Đường QL 28 (TL 684 cũ)

 

 

 

1

 

Giáp ranh xã Đắk Ha

Đỉnh dốc 27

1,3

1

 

Đỉnh dốc 27

Đỉnh dốc 27+ 100 mét

1,3

1

 

Đỉnh dốc 27+ 100 mét

Cột mốc 31 Đường QL 28 (TL 684 cũ)

1,3

1

 

Cột mốc 31 Đường QL 28 (TL 684 cũ)

Cột mốc 31 Đường QL 28 (TL 684 cũ) + 100 mét

1,3

2

 

Cột mốc 31 Đường QL 28 (TL 684 cũ) +100 mét

Cột mốc 31 Đường QL 28 (TL 684 cũ) + 200 mét

1,3

2

 

Cột mốc 31 Đường QL 28 (TL 684 cũ) + 200 mét

Ngã ba đường vào Bon N'Ting (Km 0)

1,3

2

 

Ngã ba đường vào Bon N’Ting (Km 0)

Km 0 + 100 mét

1,4

2

 

Km 0 + 100 mét

Km 0 + 200 mét

1,3

2

 

Km 0 + 200 mét

Ngã ba đường đi xã Đắk Rmăng

1,3

1

 

Km 0 (Ngã ba đường đi xã Đắk Rmăng hướng về Quảng Phú) + 500m

1,2

1

 

Km 1

Km 1 + 100 mét

1,3

1

 

Km 1 + 100 mét

Km 1 + 200 mét

1,2

1

 

Km 1 + 200 mét

Giáp ranh huyện Krông Nô

1,3

2

Đường đi thôn 2

 

2.1

 

Đường nhựa khu đất đấu giá (trọn đường)

1,2

2.2

 

Ngã ba đường nhựa vào Thôn 2 (Km 0)

Km 0+100 mét hướng đường nhựa

1,3

2.3

 

Ngã tư cây xăng Tân Sơn

Ngã tư Bưu điện xã

1,3

2.4

 

Ngã tư Bưu điện xã đến Ngã tư đường đi xã Đăk R'măng (đường sau UBND xã và C.Ty Lâm nghiệp Quảng Sơn)

1,2

2.5

 

Ngã tư Bưu điện xã

Nhà ông Thìn

1,3

2.6

 

Ngã ba chợ Quảng Sơn (Quán cơm Hồng Anh)

Ngã ba đường sau UBND xã và C.Ty Lâm nghiệp Quảng Sơn

1,4

2.7

 

Nhà ông Thìn

Ngã ba đường đi xã Đắk Rmăng

1,4

3

Đường đi thôn 3A

 

3.1

 

Ngã tư chợ (Km 0)

Km 0 + 150 mét

1,3

3.2

 

Km 0 + 150 mét

Km 0 + 250 mét

1,1

3.3

 

Km 0 + 250 mét

Ngã ba giáp đường Đường QL 28 (TL 684 cũ)

1,3

3.4

 

Nhà ông Long

Trạm Y tế xã Quảng Sơn

1,3

4

Đường đi xã Đắk Rmăng

 

4

 

Ngã ba đường đi xã Đắk Rmăng

Ngã ba đường vào Thôn 1A

1,4

4

 

Ngã ba đường vào Bon R'long Phe

Ngã ba đường vào Bon R'long Phe + 100 mét (hướng đường vào thôn 1C)

1,3

4

 

Ngã ba đường vào Thôn 1A + 100 mét (Hướng đường vào Thôn 1 C)

Đường vào Thôn 1C

1,2

4

 

Trạm Y tế Công ty 53

Xưởng đũa cũ

1,3

5

 

Xương đũa cũ

Xưởng đũa cũ + 100 mét (Hướng về Đăk Rmăng)

1,3

5

 

Xưởng đũa cũ + 100 mét (Hướng về Đăk Rmăng)

Giáp ranh xã Đắk Rmăng

1,3

5

Đường Tỉnh lộ 686 (đi QL 14)

 

 

 

5.1

 

Đỉnh dốc 27 (Ngã ba đường QL 28 (TL 684 cũ))

Giáp đất Công ty Đỉnh Nghệ

1,4

5.2

 

Đt Công ty Đỉnh Nghệ

Hết đất Công ty Thiên Sơn

1,3

5.2

 

Hết đất Công ty Thiên Sơn

Giáp ranh huyện Đắk Song

2,1

6

Đất ở các đường rải nhựa liên thôn

1,3

7

Đất ở các tuyến đường bê tông các thôn

1,3

8

Đất ở các đường liên Thôn, Buôn khác cấp phối >= 3,5 mét (không rải nhựa)

1,3

9

Đất ở các khu vực còn lại khác

1,9

V.3

Xã Quảng Hòa

 

1

Đường rải nhựa trung tâm xã

 

1

 

Từ Trụ sở UBND xã (Km 0) về hai phía, mỗi phía 500 mét

1,4

1

 

Km 0 + 500 mét (Về hướng tỉnh Lâm Đồng)

Ngã ba đường đi Đăk Ting

1,4

1

 

Ngã ba đường đi Đăk Ting

Hết đường rải nhựa

1,3

1

 

Km 0 + 500 mét (Về hướng xã Quảng Sơn)

Ngã ba đường vào Thôn 6

1,3

2

 

Ngã ba đường vào Thôn 6

Ngã ba đường vào Thôn 6 + 200 mét

1,3

2

 

Ngã ba đường vào Thôn 6 + 200 mét

Giáp ranh xã Quảng Sơn

1,3

2

Đất ở các tuyến đường bê tông các thôn

1,3

3

Đường cấp phối >= 3.5 mét

1,3

4

Đất ở các khu vực còn lại khác

1,3

V.4

Xã Đắk Ha

 

 

 

1

Đường QL 28 (TL 684 cũ)

 

 

 

1

 

Cột mốc số 067 Đường QL 28 (TL 684 cũ) (Giáp ranh Thị xã)

Cột mốc số 9 Đường QL 28 (TL 684 cũ)

1,2

1

 

Cột mốc số 9 Đường QL 28 (TL 684 cũ)

Ngã ba đường vào trạm Y tế xã

1,9

1

 

Ngã ba đường vào trạm Y tế xã

Cột mốc số 16 Đường QL 28 (TL 684 cũ) (Bờ hồ)

1,6

1

 

Cột mốc số 16 Đường QL 28 (TL 684 cũ) (Bờ hồ)

Trường THCS Chu Văn An

2,1

2

 

Ngã ba đường rải nhựa 135

Ngã ba đường vào bãi đá (Km 0)

1,5

2

 

Ngã ba đường vào bãi đá (Km 0)

Km 0 + 800 mét (Hướng về phía Quảng Sơn)

1,5

2

 

Km 0 + 800 mét (Hướng về phía Quảng Sơn)

Km 1 (Hướng về phía Quảng Sơn)

1,5

2

 

Km 1 (Hướng về phía Quảng Sơn)

Giáp ranh xã Quảng Sơn

1,5

2

Đường Đắk Ha, Quảng Khê

Đường QL 28 (TL 684 cũ)

Giáp ranh xã Quảng Khê

1,2

3

Đất ở các đường liên Thôn, Bon, Buôn đã rải nhựa

1,2

4

Đất ở các tuyến đường bê tông các thôn

1,5

5

Đất ở các đường liên Thôn, Bon, Buôn cấp phối >=3,5 mét)

1,6

6

Đất ở các đường liên Thôn, Bon, Buôn không cấp phối >=3,5 mét)

1,2

7

Đất ở các khu vực còn lại khác

1,2

V.5

Xã Đắk R'Măng

 

 

 

1

Từ Trụ sở UBND xã về hai phía, mỗi phía 500 mét

1,1

2

Đường đi thôn 3

 

2

 

Ngã 3 đi Quảng Sơn (Km 0)

Km 0 +500 m

1,1

2

 

Km 0 +500 m

Trường dân tộc bán trú (hết đường nhựa)

1,1

3

Ngã 3 đèo Đắk R'măng về 3 phía 500 m

1,2

4

Đường nội thôn

 

4,1

 

Đường UBND xã +500 m (phía đông)

vào trong 1 Km

1,1

4,2

 

Đường vào thôn 1

Hết đường nhựa (800 m)

1,1

5

Đất ở các tuyến đường bê tông các thôn

1,0

6

Đất ở các khu vực còn lại

1,1

V.6

Xã Đắk Som

 

1

Đường QL 28

 

1

 

Km 0 (Cổng trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi về 2 phía, mỗi phía 500 m)

1,3

1

 

Km 0 + 500 m (hướng đi lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3)

Đường vào Bon B'nơr

1,2

1

 

Đường vào Bon B'nơr

Hết đường có rải nhựa QL 28

1,2

1

 

Hết đường có rải nhựa QL 28

Hết đường có rải nhựa QL 28 thuộc địa giới hành chính xã Đắk Som

1,3

2

 

Km 0 + 500 m (hướng về Quảng Khê)

Ngã ba đường vào Bon B'Sréa

1,2

2

 

Ngã ba đường vào Bon B’Sréa

Ngã ba đường đi Đắk Nang

1,2

2

 

Ngã ba đường đi Đắk Nang

Giáp ranh xã Quảng Khê

1,3

2

Đường vào Bon B'nơr

Ngã ba QL 28 đi vào thôn 5

Hết đường rải nhựa

1,1

3

Đường vào Bon B'Sréa

 

3

 

Ngã ba QL 28 đi Bon B'Sréa (đầu Bon)

Chân Đập Bon B'Sréa

1,0

3

 

Chân Đập Bon B'Sréa

Ngã ba QL 28 đi Bon B'Sréa (cuối Bon)

1,1

4

Khu dân cư thôn 1 Đắk Nang

1,1

5

Khu dân cư thôn 2,3 Đắk Nang

1,1

6

Các trục đường nhựa khác >=3,5 mét còn lại

1,4

7

Đất ở các tuyến đường bê tông các thôn

1,2

8

Đất ở các đường liên Thôn cấp phối mặt đường >= 3,5 m

1,1

9

Đất ở các khu vực còn lại khác

1,1

V.7

Xã Đắk Plao

 

 

 

1

Đường vào TĐC xã Đăk Plao

 

 

1

 

Giáp ranh xã Quảng Khê

Hết đường T10

1,6

1

 

Các trục đường từ T1 đến T10 (Trọn đường)

1,6

 

2

Đất ở các tuyến đường bê tông các thôn

1,3

3

Đất ở các tuyến đường liên thôn cấp phối >=3,5m

1,3

4

Đất ở các khu vực còn lại khác

1,3

VI

HUYỆN ĐẮK SONG

 

 

 

VI.1

Thị trấn Đức An

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Ranh giới thị trấn và xã Nam Bình

Cống huyện đội

 

- Phía đông (trái)

4,1

- Phía tây (phải)

3,7

Cống Huyện đội

Dịch vụ công

 

- Phía đông (trái)

6,3

- Phía tây (phải)

7,5

Dịch vụ công

Hết trụ sở Ngân hàng nông nghiệp

 

- Phía đông (trái)

4,0

- Phía tây (phải)

6,8

Ngân hàng nông nghiệp

Đường vào xã Thuận Hà (Kiểm lâm)

4,4

Đường vào Thuận Hà (Kiểm lâm)

Km 809

6,8

Km 809

Giáp ranh giới xã Nâm N’Jang

4,1

2

Đường xuống đập Đắk Rlong

Km 0 (ngã 3 bưu điện)

Km 0 (ngã 3 bưu điện) + 150 m

2,1

Km 0 (ngã 3 bưu điện) + 150 m

Xuống Đập Đắk Rlong

6,3

3

Đường hành chính

Chi cục thuế (QL 14)

QL14 (giáp Viện kiểm sát)

2,8

Huyện ủy (QL14)

Đường khu hành chính

1,8

Kho bạc (QL14)

Đường khu hành chính

1,8

4

Đường đi thôn 10 (Đăk N'Drung)

Từ QL 14

Ranh giới xã Đắk N’Drung

3,2

5

Đường vào thôn 6 (Ma Nham - Trung tâm y tế)

Km 0 (quốc lộ 14)

Hết Bệnh viện

3,2

Bệnh viện

Ranh giới xã Nam Bình

4,6

6

Khu tái định cư (trước cổng huyện đội) các trục đường chính

Km 0 (quốc lộ 14)

Km 0+ 150m

3,4

7

Khu tái đnh cư (sau huyện đội) các trục đường chính

2,7

8

Đường số 2 sau UBND thị trấn Đức An

3,3

9

Đường đi xã Thuận Hà

Km 0 QL 14 (Hạt Kiểm lâm)

Km 0 QL 14 (Hạt Kiểm lâm) + 200m

3,1

10

Đường vào Đài phát thanh và truyền hình

Km 0 QL 14 (Đài Phát thanh Truyền hình)

Km 0 QL 14 (Đài Phát thanh và truyền hình) + 400 m

3,0

 

Đoạn đường còn lại của đường vào Đài phát thanh truyền hình

3,8

11

Khu dân cư phía nam sát UBND thị trấn Đức An

2,2

12

Đường vào khu nhà công vụ giáo viên

Km 0 QL 14

Km 0 QL 14 + 600 m

2,5

13

Đường vào xưởng cưa nhà ông Vũ Duy Bình

Km 0 QL14

Xưởng cưa nhà ông Vũ Duy Bình

8,4

14

Ranh giới giữa tổ 3 và Tổ 4

Km 0 QL14

Ranh giới thị trấn

5,2

15

Đường nối

Trường Tiểu học Chu Văn An

Đường nối với đường xuống đập Đắk Rlong

2,7

16

Đất ở khu dân cư còn lại

2,5

17

Lô 2 thuộc KDC TDP 6

 

 

2,7

18

Lô 2 thuộc KDC Bến xe

 

 

2,2

19

Đường vào khối dân vận

Km 0 Quốc lộ 14 (Ngã 3 đường vào khối dân vận)

Km 0 Quốc lộ 14 (Ngã 3 đường vào khối dân vận) +150m

2,2

VI.2

Xã Nam Bình

 

1

Đường Quốc lộ 14

Giáp ranh giới xã Thuận Hạnh

Ngã 3 Đức An (Trạm y tế mới)

1,7

Ngã 3 Đức An (Trạm y tế mới)

Hết trường mẫu giáo Hoa Sen (Trạm y tế cũ)

4,3

Hết trường mẫu giáo Hoa Sen (Trạm y tế cũ)

Cây Xăng Đình Diệm

3,0

Cây xăng Đình Diệm

Hết trụ sở đoàn 505

3,0

Hết trụ sở đoàn 505

Giáp ranh giới thị trấn Đức An

1,5

2

Đường tỉnh lộ 682

Km 0 QL 14 (ngã 3 rừng lạnh)

Km 0+ 300 m

1,3

Km 0+ 300 m

Ranh giới xã Đăk Hòa

1,9

3

Quốc lộ 14 c

Ngã 3 Đức An QL14C

QL14C Km 0+250m

2,4

QL14C Km 0+250m

Cầu Thuận Hà

2,8

4

Đường liên xã

Ngã 3 đường nhà ông Tài

Hết cây xăng Văn Diệp

1,9

Hết cây xăng Văn Diệp

Hết ranh giới xã Nam Bình

1,2

Ngã 3 đi thôn 6 (Nhà ông Việt)

Ranh giới Thị trấn Đức An

1,2

Trường mẫu giáo Hoa Sen (trạm y tế cũ)

Cộng thêm 200 m

1,2

Cộng thêm 200 m

Đường đi thôn 6

1,5

5

Các trục đường của khu dân cư Thôn 10 + Thôn 11

1,5

6

Đất ở các khu dân cư còn lại

1,2

VI.3

Xã Thuận Hà

 

1

Đường Quốc lộ 14C

Ranh giới xã Nam Bình

Cầu Đầm Giỏ

1,0

Cầu Đầm Giỏ

Trường Vừa A Dính

3,1

Trường Vừa A Dính

Ranh giới bản Đăk Thốt

1,3

Trường Vừa A Dính

Giáp bản Đầm Giỏ

1,5

Trường Vừa A Dính

Trạm y tế + 200 m

4,2

Trường Vừa A Dính

Ranh giới xã Đắk Búk So

1,2

2

Đất ở khu dân cư ven trục đường chính thôn 2, 3, 4, 5, 6, 7 và thôn 8

1,0

3

Đất ở các khu dân cư còn lại

3,1

VI.4

Xã Nâm N'Jang

 

 

 

1

Đường Quốc lộ 14

Ranh giới thị trấn Đức An

Ranh giới thị trấn Đức An + 200 m

4,0

Ranh giới thị trấn Đức An +200 m

Cầu 20 + 100 m

4,3

Cầu 20 + 100 m

Ngã 4 cầu 20 +100m

2,9

Ngã 4 cầu 20 +100m

Giáp ranh giới xã Trường Xuân

3,4

2

Đường vào thủy điện

Km 0 Ngã 3 vào thủy điện

Km 0 ngã 3 vào thủy điện +500m

4,6

3

Đường tỉnh lộ 686

Quốc lộ 14 (ngã 4 cầu 20)

Hết Trường Nguyễn Văn Trỗi

3,6

Hết Trường Nguyễn Văn Trỗi

UBND xã

1,8

UBND xã

Chùa Hoa Quang

1,3

Chùa Hoa Quang

Hết trường mẫu giáo thôn 1

1,6

Hết trường mẫu giáo thôn 1

Ngã 3 thôn 8

2,5

Ngã 3 thôn 8

Đập nước (ranh giới xã Đắk N'Drung)

5,1

Quốc lộ 14 (ngã 4 cầu 20)

Lâm trường Đắk N’Tao

3,1

Lâm trường Đắk N'Tao

Trạm QLBVR (công ty lâm nghiệp Đắk N’Tao)

2,7

4

Đường liên xã Nâm N'Jang - Đắk N'Drung

Ngã 3 tỉnh lộ 686 đi thôn 5

Giáp ranh giới xã Đắk N'Drung

3,8

5

Đường liên xã

Tỉnh lộ 686 (cầu Thác)

Thôn 7

2,6

6

Đường đi thôn 10

Ranh giới thị trấn Đức An

Ranh giới xã Đắk N'Drung

2,8

7

Đường liên thôn

Tỉnh lộ 686 (cổng văn hóa thôn 3)

Hết nhà mẫu giáo thôn 3

2,7

8

Đất ở khu vực còn lại các thôn (15 thôn)

3,1

VI.5

Xã Thuận Hạnh

 

1

Đường Quốc lộ 14

Ranh giới xã Nam Bình

Vườn ươm công ty lâm nghiệp Thuận Tân

2,0

Vườn ươm công ty lâm nghiệp Thuận Tân

Km 796 (ngã 3 đồn 8 cũ)

2,5

Km 796 (ngã 3 đồn 8 cũ)

Ranh giới huyện Đắk Mil

1,8

2

Đường Quốc lộ 14C

Km 796 (ngã 3 đồn 8 cũ)

Km 796 (ngã 3 đồn 8 cũ) +200 m

4,2

Km 796 (ngã 3 đồn 8 cũ)+200m

Ngã 3 Thuận Tân - Thuận Thành

1,6

Ngã 3 Thuận Tân - Thuận Thành

Đường vào đồn 763

1,5

3

Đường vào UBND xã

Ngã 3 Thuận Tân - Thuận Thành

Ngã 3 cây xăng Thành Trọng

1,8

Ngã 3 cây xăng Thành Trọng

Hết đất ông Trần Văn Diễn

2,7

Ngã 3 cây xăng Thành Trọng

Ngã 3 cây xăng Thành Trọng +500m hướng đi thôn Thuận Bắc

2,1

Ngã 3 Thuận Hưng về 3 hướng 150m

4,4

Ngã 3 Thuận Hưng +150m

Ranh giới xã Thuận Hà

1,6

Ngã 3 Thuận Hưng+150m

Ranh giới xã Nam Bình

2,3

Ngã 3 Thuận Tình

Đường liên xã đi Thuận Hà+300m

3,4

Ngã 3 Thuận Tình

Đi ngã 3 Thuận Hưng+100m

1,0

Ngã 3 Thuận Tình

Đi Ngã 4 Thuận Nghĩa +100m

2,9

4

Đường liên thôn

Ngã 4 Thuận Nghĩa

Đường ngã 3 Thuận Tình

2,4

Ngã 4 Thuận Nghĩa

đi Thuận Bình +400m

2,0

Ngã 4 Thuận Nghĩa

Đi Thuận Trung +150m

2,4

5

Điểm dân cư Thuận Lợi

Lô A

 

2,5

Lô B

 

1,1

Lô C

 

1,8

6

Đất ở ven trục đường chính khu dân cư thôn Thuận Nam

2,0

7

Đất ở ven trục đường chính các thôn

1,9

8

Đất ở khu dân cư còn lại

1,6

VI.6

Xã Trường Xuân

 

 

 

1

Đường Quốc lộ 14

Ranh giới xã Nâm N’Jang

Ngã 3 đường vào mỏ đá Trường Xuân (thôn 7)

6,1

Ngã 3 đường vào mỏ đá Trường Xuân

Ngã 3 đường vào thôn 4

2,7

Ngã 3 đường vào thôn 4

Ranh giới xã Quảng Thành - Gia Nghĩa - 200 m

3,5

Ranh giới xã Quảng Thành - Gia Nghĩa - 200 m

Ranh giới xã Quảng Thành - Gia Nghĩa

3,5

2

Các đường liên thôn có tiếp giáp QL 14

QL 14

Vào sâu 300 m

7,2

QL 14 + 300 m

Ngã 3 thôn 6

3,7

3

Từ ngã ba đường vào mỏ đá tới nhà ông Lê Xuân Thọ

2,3

4

Đất ở khu dân cư còn lại

1,2

VI.7

Xã ĐắK Mol

 

1

Đường Tỉnh lộ 682

Giáp huyện Đăk Mil

Cống nhà bà Xuyến thôn Đắk Sơn 1

2,5

Cống nhà bà Xuyến thôn Đắk Sơn 1

Ranh giới xã Đắk Hòa

4,9

2

Đường liên thôn

Ngã 3 tỉnh lộ 682

Hết đường vòng thôn Đăk Sơn 1 và giáp Đăk Sơn 2-Đắk Hòa

2,8

Nhà bà Thái thôn 4

Nhà ông Sơn thôn 4

2,5

Giáp ranh giới xã Đắk Hòa

Hết thôn Hà Nam Ninh

2,0

3

Đường đi E29

Ngã 3 tỉnh lộ 682

Cầu Bon Jary

3,7

Cầu Bon Jary

Cống văn hóa thôn 1E 29

1,3

Đoạn đường còn lại

1,7

4

Đất ở khu dân cư còn lại

1,4

5

 

Trường tiểu học Trần Bội Cơ

Nhà Bà Huyền

1,5

6

 

Thôn Đắk Sơn 1 đến Đắk Mon

 

3,1

VI.8

Xã Đắk N'Drung

 

1

Đường liên xã Đăk N’Drung - Nam Bình

Ngã 3 tỉnh lộ 686

Hết trường Lý Thường Kiệt

3,2

Trường Lý Thường Kiệt

Ranh giới xã Nam Bình

1,4

2

Đường liên xã Đăk N’Drung - Nâm N’Jang

Ngã 3 tỉnh lộ 686

Trường cấp III + 500m

2,5

Trường cấp III + 500m

Ranh giới xã Nâm N’Jang

5,4

3

Đường liên xã Đắk N'Drung - Thuận Hà

Ngã 3 Công ty cà phê

Ngã 3 nhà ông Trọng

3,2

Ngã 3 nhà ông Trọng

Ranh giới xã Thuận Hà

2,8

4

Đường tỉnh lộ 686

Ranh giới xã Nâm N’Jang

Hết nhà thờ Bu Roá

3,4

Hết nhà thờ Bu Róa

Hội trường thôn 7

2,6

Hội trường thôn 7

Hết bưu điện

3,5

Hết bưu điện

Ngã 3 Công ty cà phê Đăk Nông

2,4

Ngã 3 công ty cà phê Đăk Nông

Giáp xã Đăk Búk So

3,1

5

Đường đi thôn 10

Ranh giới xã Nâm N’Jang

Tỉnh lộ 686

2,0

6

Đất ở khu dân cư còn lại

1,9

VI.9

Xã Đắk Hòa

 

1

Đường Tỉnh lộ 682

Ranh giới xã Đăk Mol

Đập nước Đăk Mol

1,2

Km 0 (đập nước)

Ranh giới thôn rừng lạnh

1,2

Ranh giới thôn rừng lạnh

Hết công ty lâm nghiệp Đắk Hòa

1,3

Hết công ty lâm nghiệp Đắk Hòa

Ranh giới xã Nam Bình

1,4

2

Đường liên xã

Ngã 3 Đăk Hòa (nhà bà Ngọc)

Ranh giới xã Đăk Mol (thôn Hà Nam Ninh)

1,2

Đường liên thôn Đắk Hòa 2

Ranh giới xã Đăk Mol (thôn Hà Nam Ninh)

1,2

3

Đường liên thôn

Đăk Sơn 2, Đăk Sơn 3

Giáp tỉnh lộ 682

1,2

4

Đất ở khu dân cư còn lại

1,7

VII

HUYỆN CƯ JÚT

 

VII.1

Thị trấn EaTling

 

1

Đường Nguyễn Tất Thành

 

 

 

1.1

Về phía Đăk Nông

Cửa hàng xe máy Bảo Long

Ngã 5 đường Ngô Quyền

1,7

1.2

Về phía Đăk Lăk

Cửa hàng xe máy Bảo Long

Hết cửa hàng xe máy Lai Hương

3,5

Hết cửa hàng xe máy Lai Hương

Hết cửa hàng xe máy Gia Vạn Lợi

1,6

Hết cửa hàng xe máy Gia Vạn Lợi

Giáp ranh xã Tâm Thắng

1,4

2

Đường Trần Hưng Đạo

Ngã 5 đường Ngô Quyền

Cống nhà ông Trị (Km 0 + 110km)

3,8

Cống nhà ông Trị (Km 0 + 110m)

Cổng phụ vào Nhà máy điều

1,7

Cổng phụ vào Nhà máy điều

Ngã 3 đường vào Sao ngàn phương

1,2

Ngã 3 đường vào Sao ngàn phương

Hết ranh giới Thị trấn (giáp Trúc Sơn)

1,3

3

Đường Hùng Vương (đường đi Krông Nô)

Ngã 5 đường Trần Hưng Đạo

Ngã ba đường Bà Triệu (Cổng thôn Văn hóa khối 4)

1,7

Ngã ba đường Bà Triệu (Cổng thôn Văn hóa khối 4)

Ngã ba đường Nguyễn Du (vào Thác Trinh Nữ)

1,2

Ngã ba đường Nguyễn Du (Vào Thác Trinh Nữ)

Cống vào bãi cát

1,8

Cống vào bãi cát

Hết ranh giới Thị trấn

2,2

4

Đường Nguyễn Du (vào thác Trinh Nữ)

Km 0 (ngã 3 đường Hùng Vương)

Km 0 + 800m

1,2

Km 0 + 800m

Cống thác Trinh Nữ

1,3

5

Đường sinh thái

Từ ngã 3 đường Nguyễn Du

Giáp ranh xã Tâm Thắng

1,2

6

Đường Hai Bà Trưng (vào khối 6)

Ngã 5 đầu đường Hai Bà Trưng

Ngã ba khu tập thể huyện (Cổng nhà ông Hưng)

1,3

Ngã ba khu tập thể huyện (Cổng nhà ông Hưng)

Ngã ba nhà ông Xế

1,3

Ngã ba nhà ông Xế

Ngã ba đường Nguyễn Du (vào thác Trinh Nữ)

1,3

7

Đường vào khối 7

Km 0 QL 14(ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành)

Km 0 +130m

1,3

Km 0 +130m

Hết nhà thờ từ đường họ Phạm

1,4

Hết nhà thờ từ đường họ Phạm

Hết cống ngã 5 nhà ông Tòng

1,2

Hết cống ngã 5 nhà ông Tòng

Ngã ba đường sinh thái

1,4

8

Đường Nguyễn Văn Linh (đường đi Nam Dong)

Km 0 QL 14 (ngã 4 Nguyễn Tất Thành)

Ngã 3 đường Lê Lợi

1,1

Ngã 3 đường Lê Lợi

Hết trường tiểu học Trần Phú

1,4

Hết trường tiểu học Trần Phú

Ngã 4 đường Phan Chu Trinh

1,4

9

Đường Phan Chu Trinh (đường Tấn Hải)

Km 0 QL 14 (ngã 4 Nguyễn Tất Thành)

Cổng trường PTTH Phan Chu Trinh

1,4

10

Đường Phạm Văn Đồng (Khu phố chợ)

Km 0 QL 14 (Ngã 4 Nguyễn Tất Thành)

Hết khu phố chợ (Ngã ba đường sau chợ)

3,7

Hết khu phố chợ (ngã 3 đường sau chợ)

Ngã 3 dốc đá

1,3

Ngã 3 dốc đá

Cống ngã 5 nhà ông Tòng

1,8

Ngã 3 dốc đá

Ngã ba nhà ông Chế

1,3

Ngã 3 nhà ông Chế

Cống ngã 5 nhà ông Tòng

2,2

11

Đường vào bến xe huyện

Km 0 QL14 (Ngã ba Nguyễn Tất Thành)

Hết khu phố chợ (Ngã ba đường sau chợ)

5,0

12

Đường phía sau chợ huyện

Giáp đường vào bến xe

Ngã ba đường Phạm Văn Đồng

1,5

13

Đường nhà ông Khoa

Từ cổng văn hóa khối 7

Ngã ba đường vào khối 7

1,7

14

Đường Ngô Quyền (Vào Trung tâm Chính trị)

Km 0 Ngã 5 Nguyễn Tất Thành

Ngã tư đường Y Ngông-Lê Quý Đôn

2,2

Ngã tư đường Y Ngông-Lê Quý Đôn

Ngã ba đường Lê Hồng Phong

1,9

15

Đường Lê Lợi (Đường Lê Lợi)

Km 0 Ngã 3 đường Nguyễn Văn Linh

Ngã ba đường Nơ Trang Gưr

1,6

Ngã ba đường Nơ Trang Gưr

Ngã ba (Hoa viên Hồ Trúc)

3,3

16

Đường Lê Hồng Phong (Đường vành đai)

Ngã ba hoa viên hồ Trúc

Ngã ba nhà ông Sắc

1,3

Ngã ba nhà ông Sắc

Ngã ba Sao Ngàn phương

1,9

17

Đường vào Sao ngàn phương

Ngã ba Sao Ngàn phương

Giáp cầu

2,0

18

Đường vào nhà máy điều

Km 0 Ngã ba đường Trần Hưng Đạo

Nhà máy điều (Cổng chính)

1,9

Km 0 Ngã ba đường Trần Hưng Đạo

Nhà máy điều (Cổng phụ)

1,8

19

Đường Lê Quý Đôn (Tuyến 2 Bon U2)

Ngã ba đường Nguyễn Đình Chiểu (Chùa Huệ Đức)

Ngã tư giáp đường Y Ngông

2,4

20

Đường Y Ngông (Tuyến 2 Bon U2)

Ngã tư giáp đường Lê Quý Đôn

Ngã ba đường Nơ Trang Gưr

1,8

21

Đường Nơ Trang Gưr (Tuyến 2 bon U2)

Ngã ba đường Y Ngông

Ngã ba đường Lê Lợi

1,2

22

Đường Nơ Trang Lơng (Tuyến 2 Bon U1)

Km 0 Quốc Lộ 14 (Ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành)

Ngã ba nhà ông Quốc

1,4

Ngã ba nhà ông Quốc

Hết trường Mẫu giáo EaTling

1,1

Hết trường Mẫu giáo EaTling

Ngã ba đường Quang Trung

1,3

Ngã ba đường Quang Trung

Ngã ba Phan Chu Trinh

1,4

23

Đường Bà Triệu (Đường vào khối 4)

Km 0 Ngã ba đường Hùng Vương

Km 0 + 150m (Ngã ba đường Trần Hưng Đạo)

1,9

Km 0+150 m(Ngã ba đường Trần Hưng Đạo)

Km 0 + 400 m(Ngã ba cạnh nhà ông Chính)

2,0

Km 0 + 400 m(Ngã ba cạnh nhà ông Chính)

Ngã ba đường đội 7

2,4

24

Đường Nguyễn Đình Chiểu (Cạnh Chùa Huệ Đức)

Km 0 Ngã ba đường Trần Hưng Đạo

Ngã ba đường Lê Hồng Phong

1,9

25

Đường đội 7

Km 0 (Ngã ba đường Trần Hưng Đạo)

Km 0 + 500m

2,0

26

Đường vào khu tập thể huyện

Ngã ba đường Hai Bà Trung

Ngã ba đường vào khối 7

4,6

27

Đường Lê Duẩn

Km 0 (Ngã ba Phan chu Trinh)

Ngã tư nhà ông Sự

1,4

28

Đường Nguyễn Chí Thanh (Cạnh Kiểm lâm)

Ngã ba Nguyễn Văn Linh

Ngã ba đường Lê Duẩn

1,4

29

Đường Quang Trung

Ngã tư Nguyễn Văn Linh(trước mặt nhà ông Trình)

Đập Hồ Trúc

3,8

Ngã tư Nguyễn Văn Linh(trước mặt nhà ông Trình)

Ngã ba Quang Trung (Nhà ông Hữu)

1,3

Ngã ba Quang Trung (Nhà ông Hữu)

Ngã tư nhà ông Sự

1,2

Km 0 (Ngã ba Nguyễn Tất Thành giáp bệnh viện)

Km 0 + 300m

1,6

Km 0 + 300m

Giáp ranh Tâm Thắng

1,2

30

Đường vào Nhà rông Bon U3 (Cạnh trụ điện 500Kv)

Km 0 Nguyễn Văn Linh

Km 0 + 700m (Nhà rông Bon U3)

2,1

31

Đường Y Bí Alêô (Tuyến 2 bon U3)

Ngã ba trường DT nội trú

Ngã ba nhà ông Vận

2,3

Ngã ba nhà ông Vận

Đến đường Phan Chu Trinh

1,8

32

Đường vào khu đồng chua

Km 0 (Ngã ba Nguyễn Tất Thành)

Đường đi thôn 4, 5 xã Tâm Thắng

1,5

33

Đường sau bệnh viện (cũ)

Giáp đường sau chợ

Giáp đường Quang Trung

1,2

34

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

Ngã ba Trần Hưng Đạo

Giáp đường Lê Hồng Phong

3,2

Giáp đường Lê Hồng Phong

Đập hồ trúc

1,2

35

Đường Liên TDP 9

Giáp đường Nơ Trang Long (cạnh nhà ông Tuyển)

Giáp đường Phan Chu Trinh

1,6

36

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

 

1,2

Khu trung tâm thị trấn

 

 

2,4

Ngoài trung tâm thị trấn

 

 

2,2

VII.2

Xã Tâm Thắng

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Ngã ba Tấn Hải (Giáp thị trấn)

Cầu 14

1,5

2

Đường đi Nam Dong

Ngã ba QL 14

Cổng trường PTTH Phan Chu Trinh

1,2

Ngã tư Trường PTTH Phan Chu Trinh

Ngã ba hết thôn 9

1,3

Ngã ba Hết thôn 9

Cầu sắt (Giáp ranh Nam Dong)

1,3

3

Đường vào nhà máy đường

Ngã ba QL 14

Suối Hương

1,4

4

Đường vào Trường THCS Phan Đình Phùng

Ngã ba QL 14

Trường THCS Phan Đình Phùng

1,5

Trường THCS Phan Đình Phùng

Ngã tư buôn EaPô

1,4

5

Đường bê tông thôn 10

Ngã ba thôn 9

Ngã tư nhà ông Hải

1,2

6

Liên thôn

 

Nhà ông Hải tới Ngã 4 buôn Ea Pô

1,1

7

Đường thôn 2 đi thôn 4,5

Ngã ba QL 14

Ngã ba nhà ông Đại (Giáp thị trấn)

1,4

Ngã ba nhà ông Đại (Giáp thị trấn)

Ngã ba hồ câu Đồng Xanh

1,2

8

Đường sinh thái

Ngã ba QL 14

Giáp Suối Hương (Khu bộ đội)

1,3

Giáp Suối Hương (Khu bộ đội)

Giáp ranh thị trấn EaTling

1,1

9

Đường Buôn Nui

Ngã ba QL 14

Ngã tư nhà ông Việt

1,2

10

Đường Tấn Hải đi Buôn Trum

 

 

1,2

11

Đất ở còn lại các trục đường nhánh (Đường bê tông, nhựa) của trục chính

1,8

12

Đất ở các khu dân cư còn lại

1,5

13

Đường Thôn 3 đi UBND xã Tâm Thắng

Ngã 3 Quốc lộ 14

Ngã 3 đường liên xã thôn 2 đi thôn 4-5 (Nghĩa địa thôn 2)

1,2

Ngã 3 đường liên xã thôn 2 đi thôn 4 - 5 (Nghĩa địa thôn 2)

Ngã 3 đường sinh thái

1,7

VII.3

Xã Trúc Sơn

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Ranh giới thị trấn

Cổng Công ty Tân Phát

6,7

Cổng Công ty Tân Phát

Giáp xã Đăk Gằn

3,7

2

Đường đi CưKnia

Km 0 (QL 14)

Km 0 + 300m

2,3

Km 0 + 300m

Chân dốc Cổng trời

2,2

3

Đường Bê tông thôn 1

 

 

1,9

3

Đất ở các khu dân cư còn lại

3,0

 

Đường Thôn 1,2,3,4

2,6

VII.4

Xã Cư K'Nia

 

 

 

1

Đường trục chính

Giáp ranh xã Trúc Sơn

Cổng Văn hóa thôn 1

1,3

Cổng Văn hóa thôn 1

Nhà ông Tặng

1,5

Nhà ông Tặng

Hết đất nhà ông Tại

1,8

Hết đất nhà ông Tại

Cầu ĐăkDrông

1,5

2

Đường vào UBND xã

Ngã ba nhà ông Thịnh

Qua Ngã ba nhà ông Nhàn về hai phía+ 100 mét

1,2

Cổng Văn hóa thôn 2

Trụ sở UBND xã

1,6

Ngã ba nhà ông Nhàn + 100m

Cầu Hòa An

2,5

Cấu Hòa An

Đường vào thôn 9, 10

2,6

3

Đường vào thôn 5, thôn 6

Ngã ba nhà ông Nhàn + 100m

Ngã ba công trình nước sạch

1,3

Ngã ba công trình nước sạch

Hết đường

1,5

4

Đất ở khu dân cư còn lại

 

 

1,2

5

Khu dân cư thôn 12 (Bổ sung)

 

 

1,0

6

Đất ở khu dân cư các trục đường xương cá và các thôn buôn (Bổ sung)

 

 

1,1

VII.5

Xã Nam Dong

 

 

 

1

Các trục đường chính

Cầu sắt (Giáp ranh Tâm Thắng)

Cách Ngã ba nhà bà Chín - 100m

2,0

Ngã ba nhà bà Chín -100m

Ngã ba nhà ông Nghiệp-50m

1,8

Ngã ba nhà ông Nghiệp-50m

Ngã ba Khánh Bạc - 50m

2,0

Ngã ba Khánh Bạc -50m

Ngã ba thôn 5 (Nhà ông Khoán)- 50m

1,5

Ngã ba thôn 5 (Nhà ông Khoán) -50m

Ngã ba thôn 3 (Nhà ông Lai)+50m

1,2

Ngã ba thôn 3 (Nhà ông Lai)+50m

Ngã tư Minh Ánh-50m

1,8

Ngã tư Minh Ánh-50m

Ngã ba phân trường thôn 1 - 50m

2,0

Ngã ba phân trường thôn 1 - 50m

Giáp ranh xã EaPô

1,3

2

Đường đi buôn Tia

Ngã ba nhà bà Chín

Ngã tư Đức Lợi

1,2

3

Đường đi Đắk Drông (A)

Km 0 (ngã ba Khánh Bạc)

Ngã tư tuyến 2 thôn 10, thôn 6

1,8

Ngã tư tuyến 2 thôn 10, thôn 6

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

1,5

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

Giáp ranh xã Đăk Drông

1,4

4

Đường đi Đắk Drông (B)

Km 0 (Ngã ba nhà ông Khoán)

Ngã ba tuyến 2 thôn 6

1,4

Ngã ba tuyến 2 thôn 6

Hết khu dân cư thôn 5

1,7

Hết khu dân cư thôn 5

Giáp ranh xã Đăk Drông

1,2

5

Đường đi xã Tâm Thắng

Ngã tư chợ Nam Dong

Nhà ông Chiểu

1,9

Nhà ông Chiểu

Cống vào chùa Phước Sơn

1,5

6

Đường đi xã ĐắkWin

Ngã tư chợ Nam Dong

Ngã ba tuyến 2 thôn Trung Tâm

2,6

Ngã ba tuyến 2 thôn Trung Tâm

Ngã ba nhà ông Quýnh+50m

3,5

Ngã ba nhà ông Quýnh+50 m

Hết đường thôn 4

1,3

Hết đường thôn 4

Giáp ranh Đăk Wil

1,4

7

Đường vào Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

Ngã ba thôn ba (Nhà ông Lai)

Cổng trường Tiểu học Lương Thế Vinh

3,2

Cổng trường Tiểu học Lương Thế Vinh

Ngã ba nhà ông Sơn

1,6

Ngã ba nhà ông Sơn

Ngã ba nhà ông Chiến thôn 2

1,9

Ngã ba nhà ông Sơn

Nhà ông Hoè

2,3

8

Đường đi Thác Drayling

Ngã tư Minh Ánh

Ngã ba nhà ông Nhạ

2,3

Ngã ba nhà ông Nhạ

Cầu ông Thái

1,7

Cầu ông Thái

Buôn Nui

1,7

9

Đường đi thôn 16

Ngã ba ông Nhạ

Ngã ba nhà ông Nhân

1,8

Ngã ba nhà ông Nhân

Ngã ba nhà ông Coong

1,6

10

Toàn bộ tuyến hai thôn 6

 

 

2,3

11

Toàn bộ tuyến hai thôn 10

 

 

1,9

12

Toàn bộ tuyến hai thôn 13

 

 

1,3

13

Toàn bộ tuyến 2 thôn Trung Tâm (Sau UBND xã)

2,6

 

 

14

Đường đi thôn 12

Cổng chùa Phước Sơn

Ngã ba vườn điều

2,1

Ngã ba vườn điều

Giáp ranh xã Tâm Thắng

1,3

Ngã ba vườn điều

Ngã ba nhà ông Chiến

1,4

15

Toàn bộ tuyến 2 thôn 1, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn Tân Ninh

1,2

16

Đất ở khu dân cư các trục đường xương cá, thôn buôn

Cầu sắt

Ngã ba Khánh Bạc

3,5

Ngã ba Khánh Bạc

Ngã tư Minh Ánh

3,5

Ngã tư Minh Ánh

Giáp ranh xã Eapo

4,2

Ngã ba Khánh Bạc

Giáp ranh xã Đăk Drông

1,6

17

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

 

2,1

VII.6

Xã Đắk Rông

 

 

 

1

Trục đường chính

Giáp ranh Nam Dong

Cầu thôn 2

1,9

Cầu thôn 2

Cách tim cổng chợ 200m

1,6

Tim cổng chợ về hai phía, mỗi phía 200m

 

3,4

Cách tim cổng chợ 200m

Ranh giới thôn 5, thôn 6

4,0

Ranh giới thôn 5, thôn 6

Cách cổng UBND xã 500m

1,8

Cổng UBND xã về hai phía mỗi phía 500m

 

1,3

Cách cống UBND xã 500m

Cách ngã tư thôn 14, 15 trừ 200m

1,5

Cách ngã tư thôn 14, thôn 15 về ba phía mỗi phía 200m

 

8,4

Cách ngã tư thôn 14,15 cộng 200m

Đường UBND xã đi Quán Lý

1,5

Cách ngã tư thôn 14, 15 cộng 200m

Ngã ba nhà Ông Hòa

1,4

Ngã tư thôn 14, 15

Cầu thôn 15

1,8

Cầu 15

Cầu Suối Kiều

1,3

2

Đường đi Quán Lý

Km 0 (UBND xã)

Km 0 + 200m

2,2

Km 0 + 200m

Cách ngã ba Quán Lý trừ 100m

1,7

Từ trung tâm ngã ba Quán Lý về 3 phía, mỗi phía 100m

 

2,8

Từ ngã ba Quán Lý + 100m

Giáp ranh xã Đăk Wil

1,7

Từ ngã ba Quán Lý + 100m

Giáp ranh xã Nam Dong

1,9

3

Đường đi CưKnia

Ngã ba chợ (Nhà ông Thắng)

Hết khu Kiốt chợ

2,0

hết Khu Kiốt chợ

Hết khu Ki ốt chợ + 500 (về phía cầu Cưknia)

4,0

Hết Khu ki ốt chợ + 500

Cầu Cư k'nia

2,8

4

Đường đi lòng hồ

Ngã ba thôn 10

Cầu thôn 11

2,1

Cầu thôn 11

Bờ đập lòng hồ

1,9

Bờ đập lòng hồ

Hết thôn 20

4,3

5

Đường đi thôn 17

Ngã hai thôn 16 (Nhà ông Lâm)

Ngã ba nhà ông Đội (Thôn 17)

3,8

Ngã ba nhà ông Đội (Thôn 17)

Giáp ranh xã Đắk Wil

2,0

6

Đường đi thôn 19

Ngã ba C4 (Nhà ông Định)

Trường học thôn 19

3,1

7

Đất ở khu dân cư các trục đường xương cá chính vào thôn buôn

3,8

8

Đất ở các khu dân cư còn lại

2,2

VII.7

Xã Ea Pô

 

 

 

1

Trục đường chính (Đường nhựa)

Ranh giới xã Nam Dong

Ngã tư thôn Thanh Tâm (ngã tư chợ Ea Pô) trừ (-) 150m

1,2

Ngã tư thôn Thanh Tâm (ngã tư chợ Ea Pô) trừ (-) 150m

Ngã ba Trạm xá xã

1,0

Ngã ba Trạm xá xã

Ngã ba thôn Tân Sơn

1,0

Ngã ba thôn Tân Sơn

Ranh giới xã ĐăkWil

1,1

2

Trục đường chính (Đường đất, đường đi Buôn Nui)

Ngã tư thôn Thanh Tâm

Ngã ba nhà ông Lộc

1,1

Ngã ba nhà ông Lộc

Đường đi Buôn Nui (Ngã ba cây mít)

1,9

3

Buôn Nui (Nam Dong đi Buôn Nui)

Ranh giới xã Nam Dong

Mốc địa giới ba mặt bờ sông

3,7

4

Đường đi thôn Trung Sơn

Ngã ba nhà ông Lộc

Ngã tư thôn Trung Sơn

1,1

Ngã tư thôn Trung Sơn

Ngã ba nhà ông Tuất

2,1

5

Đường đi thác Linda

Ngã ba trạm y tế xã (Thôn 4)

Ngã ba thôn Phú Sơn

2,3

6

Đường đi thôn Nam Tiến

Ngã ba thôn Tân Sơn

Ngã ba nhà ông Tuất

1,3

Ngã ba nhà ông Tuất

Ngã 3 thôn Suối Tre

2,3

7

Đường Thanh Xuân đi thôn Tân Tiến

Ngã ba Thanh Xuân (Km 0 đường đi Đắk Win)

Ngã tư Tân Tiến (Km 0 đường đi Đắk Win)

1,7

8

Đường đi thôn Hợp Thành

Ngã ba thôn Hợp Thành

Hết nhà ông Nghiệp

2,1

9

Đường đi Ngã sáu

Từ nhà ông Tài

Hết Ngã 6

1,6

Hết Ngã 6

Đường vào khu ba tầng

2,7

10

Đường đi thôn Thanh Xuân

Km 0 (Ngã tư thôn Thanh Tâm (Ngã tư chợ)

Km 0 + 150m (Nhà ông Chất)

2,1

Km 0 + 150m (Nhà ông Chất)

Hết khu dân cư

1,5

11

 

Từ ngã tư Phú Sơn

Ngã ba nhà ông Đậu

2,2

12

Đất ở khu dân cư các trục đường xương cá chính vào thôn, buôn

2,2

13

Khu Tái định cư Cồn Dầu

3,3

14

Khu Tái định cư Thủy điện Sê Rê Pok3

3,1

15

Đất ở khu dân cư còn lại

1,5

VII.8

Xã Đăk Wil

 

 

 

1

Trục đường chính (Đường nhựa)

Km 0 (Cổng chợ Đăk Wil) về hai phía, mỗi phía 150m

 

2,4

Km 0 + 150m

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

1,9

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

Cách ngã ba (Nhà ông Dục - 50m)

1,2

Cách ngã ba (Nhà ông Dục - 50m)

Cách ngã ba nhà ông Dục + 50m

1,7

Cách ngã ba nhà ông Dục + 50m

Giáp ranh xã EaPô

1,1

Ngã ba nhà ông Dục

Hết ngã 6

2,0

Km 0 + 150m

Bưu điện Văn hóa xã

1,3

Bưu điện Văn hóa xã

Ngã ba nhà ông Thạch

1,2

Ngã ba nhà ông Thạch

Hết thôn 9

2,2

Ngã ba chợ

Ngã ba thôn Hà Thông, Thái Học

1,1

Ngã ba thôn Hà Thông, Thái Học

Giáp ĐăkDrông

1,2

2

Đất ở khu dân cư các trục đường xương cá chính vào thôn, buôn

1,3

3

Đất ở khu dân cư còn lại

2,1

VIII

HUYỆN KRÔNG NÔ

 

 

 

VIII.1

Thị trấn Đắk Mâm

 

 

 

1

Đường Nguyễn Tất Thành

Cột mốc Km số 16 TL684 (cầu 1, giáp Xã Nam Đà)

Ngã tư Bến xe

2,1

Ngã 4 Bến xe

Ngã 4 Ngân hàng Nông Nghiệp

2,5

2

Đường Tôn Đức Thắng

Ngã 4 Ngân hàng Nông Nghiệp

Ngã 3 đường vào Đài truyền thanh huyện

1,3

Ngã 3 đường vào Đài truyền thanh huyện

Ngã 3 Nhà ông Nguyễn Thế Giới (trường MG Họa Mi)

1,4

3

Đường Nơ Trang Long

Ngã Tư bến xe

Ngã 3 tổ dân phố số 5

2,3

4

Đường Hùng Vương

Ngã 3 tổ dân phố số 5

Đến hết đường 01 chiều giáp nhà ông Trần Văn Bình

2,3

Đến hết đường 01 chiều giáp nhà ông Trần Văn Bình

Đến Cầu Đỏ

1,5

5

Đường tỉnh lộ 683

Cầu Đỏ (thôn Đắk Hà)

Ngã 3 buôn Dốc Linh

1,8

Ngã 3 buôn Dốc Linh

Hướng đi xã Nam Xuân + 300m

3,7

Hướng đi xã Nam Xuân + 300m

Cầu cháy

5,2

Ngã 3 buôn Dốc Linh (Đường đi Tân Thành)

Ngã 3 vào Nhà cộng đồng Buôn Broih

3,7

Ngã 3 vào Nhà cộng đồng Buôn Broih

Đường đi vào Mỏ đá

5,5

Đường đi vào Mỏ đá

Giáp ranh xã Tân Thành

6,2

6

Chu Văn An+ Lê Thánh Tông

Ngã 3 tỉnh lộ 684 cũ (Trường THPT)

Ngã 3 tổ dân phố số 5

2,4

7

Đường Quang Trung+ Huỳnh Thúc Kháng

Ngã 4 Ngân hàng Nông Nghiệp

Ngã 3 tổ dân phố số 3

1,7

8

Đường Trn Phú

Ngã tư Bến xe

Ngã 3 tổ dân phố số 3

1,7

9

Đường Võ Văn Kiệt

Ngã 4 Ngân hàng Nông Nghiệp

Ngã 3 giáp QL 28 (tỉnh lộ 4 cũ) (qua trụ sở UBND huyện)

2,1

10

Đường Lê Duẩn

Ngã 3 chợ huyện

Tổ dân phố số 3 (giáp đường nhựa)

2,7

11

Đường Phan Bội Châu

Ngã 3 huyện ủy (đi qua hội trường tổ 2)

Đến ngã 3 Công an huyện

2,6

12

Đường Huỳnh Thúc Kháng

Ngã 3 tỉnh lộ 684 (cũ)

Đi đài truyền thanh huyện

2,2

13

Đường Phạm Văn Đồng

Từ giáp đường N13 (gn chợ)

Đi tổ dân số 3

2,8

14

Đường Lý Thái Tổ

Từ giáp đường N13 (gần chợ)

Giáp đường N7 (tỉnh lộ 683 nối dài)

2,6

15

Đất ở các trục đường nhựa khu trung tâm Thị trấn

2,4

16

Đất ở các ven trục đường còn lại của khu Trung tâm Thị trấn

2,5

17

Các tuyến đường bê tông trong khu trung tâm thị trấn Đắk Mâm

2,4

18

Các tuyến đường bê tông ven trung tâm thị trấn Đắk Mâm

1,2

19

Đinh Tiên Hoàng

Ngã 3 Nông-Lâm (giáp Tỉnh lộ 683)

đường vào nghĩa địa thị trấn (giáp Tỉnh lộ 683)

1,2

20

Đất ở thôn Đắk Tân và thôn Đắk Hưng

1,4

21

Đất ở các khu dân cư còn lại

1,4

22

 

Ngã 3 Nhà ông Nguyễn Thế Giới (trường MG Họa Mi)

Giáp ranh xã Đắk Drô (Ngã 3 trung tâm giáo dục thường xuyên)

2,3

23

 

Ngã 3 Nhà ông Nguyễn Thế Giới (trường MG Họa Mi) hướng đi Buôn Choah

Giáp ranh xã Đăk Drô

2,6

VIII.2

Xã Đăk Drô

 

 

 

1

Đường QL 28 (tỉnh lộ 684 cũ)

Ngã ba nhà Ông Nguyễn Thế Giới (trường MG Họa Mi)

Ngã 3 hướng đi Buôn 9 (trường MG Họa Mi) + 200m

1,2

Ngã 3 hướng đi buôn 9 (trường MG Họa Mi) + 200m

Ngã 3 vào TTGDTX

1,2

Ngã 3 vào TTGDTX

Nhà ông Lê Xuân Tĩnh

2,0

Nhà ông Lê Xuân Tĩnh

Ngã 3 đường lên bãi vật liệu xưởng cưa

1,7

Ngã 3 đường lên bãi vật liệu xưởng cưa

Trường Nguyễn Thị Minh Khai

1,3

Trường Nguyễn Thị Minh Khai

Cầu buôn 9

2,1

Cầu buôn 9

Ngã 3 của Lâm Nghiệp 3

1,6

Ngã 3 lâm nghiệp 3

Hết buôn 9

1,1

Hết buôn 9

Ngã 3 Hàm Sỏi: -100 m

1,3

Ngã 3 Hàm Sỏi: -100 m

Ngã 3 Hàm Sỏi: +100 m

1,5

Đoạn đường còn lại của tỉnh lộ 684 (cũ)

 

1,3

2

Đường đi Buôn Choáh

Ngã ba nhà Ông Nguyễn Thế Giới (trường MG Họa Mi)

Km 0 + 100 m (hướng đi buôn 01)

1,7

Km 0 + 100 m (hướng đi buôn Ol)

Ngã 3 buôn Ol (đất ông Bá) +100 m

1,8

Ngã 3 buôn Ol (đất ông Bá) + 100 m

Giáp ranh xã Buôn Choăh

2,0

3

Ngã 3 xưởng cưa giáp QL 28 (TL 684 cũ)

Ngã 3 xưởng cưa

Hết đường vào đất ông Y Thịnh

1,9

4

Đường lên bãi vật liệu xưởng cưa giáp QL 28 (đường tỉnh lộ 684 cũ) Đến hết đất nhà ông Nguyễn Viết Thế

1,7

5

Đường đi Nâm Nung

Ngã 3 Hầm Sỏi

Đường dây 500 KV

1,4

Đường dây 500 KV

Giáp ranh xã Nâm Nung

1,1

Ngã 3 QL 28 (tỉnh lộ 684 cũ)

Ngã 3 Bon Jang Trum

1,7

6

Đường đi Bon Jang Trum

Ngã 3 Bon Jang Trum

Đường dây 500 KV (hết thửa đất số 26, tờ bản đồ số 10)

1,5

Ngã 3 Bon Jang Trum

Giáp ranh xã Tân Thành

1,3

7

Đường thôn Đăk Hợp

Ngã 3 QL 28 (tỉnh lộ 684 cũ)

Hết sân vận động Đắk Mâm

1,9

8

Ngã tư cầu bốn bìa (thôn Đăk Lập)

Ngã tư Km 0 (hướng đi thị trấn Đăk Mâm)

Ngã tư + 300 m

1,4

Ngã tư + 300 m

Giáp ranh giới thị trấn Đăk Mâm

2,3

9

Đường Ngang nối giáp QL 28 (TL 684 cũ) với đường đi Buôn Choah

Giáp QL 28 (TL 684 cũ)

Giáp đường đi Buôn Choah

2,9

10

Tuyến đường Khu tái định cư

Ngã 3 Nông nghiệp 3

Giáp QL 28 (TL 684 cũ)

3,7

 

Buôn 9

Ngã 3 Nông nghiệp 3

Khu đất ở 132

3,7

11

Đất ở các khu dân cư còn lại

1,9

VIII.3

Xã Nam Đà

 

 

 

1

Đường QL 28 (TL 684 cũ)

Ngã 5 xã Nam Đà (Hướng Cư Jút)

Ngã 5 xã Nam Đà (hướng Cư Jút) + 200m

1,0

Ngã 5 xã Nam Đà (Hướng Cư Jút) + 200 m

Ngã 3 vào Nghĩa địa Nam Đà

1,4

Ngã 3 vào Nghĩa địa Nam Đà

Giáp ranh giới xã Đắk Sôr

2,1

Ngã 5 Nam Đà (Hướng Đắk Mâm)

Ngã 5 Nam Đà (Hướng Đắk Mâm) +200 m

1,7

Ngã 5 Nam Đà (Hướng Đắk Mâm) +200 m

Ngã 3 trục 9

1,1

Ngã 3 trục 9

Cầu 1 (Giáp ranh giới TT. Đắk Mâm) -200 m

1,0

Cầu 1 (Giáp ranh giới TT. Đắk Mâm) - 200 m

Cầu 1 (Giáp ranh giới TT. Đắk Mâm)

1,0

2

Đường trục chính Nam Đà

Ngã 5 tỉnh lộ 684

Hết sân vận động

1,1

Hết Sân vận động

Cầu Ông Thải

1,0

Cầu Ông Thải

Hết đường nhựa

1,2

Hết đường nhựa

Cuối nhà ông Đích

1,8

Cuối nhà ông Đích

Xã Đắk Rô

1,8

3

Đường nhựa trục 9

Tiếp giáp Đường QL 28 (TL 684 cũ)

Ngã tư nhà ông Kha

1,1

Ngã tư nhà Ông Kha

Trường Mẫu Giáo (Nam Trung)

1,6

Trường Mẫu Giáo (Nam Trung)

Giáp cầu An Khê

1,4

Tiếp giáp trục 9 (Thôn Nam Trung)

Giáp cầu Đề Bô

1,4

4

Các khu dân cư trên các trục đường số 10, 11

3,6

5

Các khu dân cư trên các trục đường (1-8; 12)

2,3

6

Đường đi trạm 35KV

Tiếp giáp QL 28 (TL 684 cũ)

Hết đập tràn Đắk Mâm

1,8

7

Đường đi Nam Xuân

Ngã 5 Nam Đà

Hết đường nhựa

1,1

Tiếp giáp đường nhựa

Cầu Nam Xuân

1,0

8

Đường Nam Tân

Tiếp giáp cầu Đề Bô

Hết đường

1,2

9

Đường nhựa trục ngang

Nhà ông Ngọc phế liệu

Trường Phan Chu Trinh

2,4

Nhà thờ Quảng Đà

Giáp QL 28 (TL 684 cũ)

2,4

10

Đất ở các khu dân cư còn lại

2,4

VIII.4

Xã Đắk Sôr

 

 

 

1

Đường QL 28 (TL 684 cũ)

Ngã 3 Gia Long (Hướng Cư Jút)

Hết đất ông Nguyễn Thanh Bình

1,2

Hết đất ông Nguyễn Thanh Bình

Hết đất ông Mã Văn Chóng

1,2

Hết đất ông Mã Văn Chóng

Hết đất ông Dương Ngọc Dinh

1,2

Ngã 3 Gia Long (Hướng đi thị trấn Đắk Mâm)

Hết đất ông Võ Thứ

1,2

hết đất nhà ông Võ Thứ

Giáp ranh giới xã Nam Đà

1,0

Ngã 3 Gia Long (Hướng đi thị trấn Đắk Mâm)

Giáp ranh giới xã Nam Đà

1,4

Đất ở các khu vực còn lại trên đường Tỉnh lộ 684

1,0

2

Đường Tỉnh lộ 683 nối với QL 28 (TL 684 cũ)

Ngã 3 Gia Long

Hết đất ông Phạm Văn Lâm

1,4

Hết đất ông Phạm Văn Lâm

Giáp ranh giới Xã Nam Xuân

1,2

3

Các Trục đường quy hoạch khu dân cư mới

1,3

4

Khu dân cư thôn Đức Lập

Đầu đường bê tông

Hết đất bà Bạch Thị Hiền

2,0

5

Đất ở các khu dân cư còn lại

2,5

VIII.5

Xã Tân Thành

 

 

 

1

Đường đi Nâm Nung

Km 0 (Ngã 3 trảng bò đi thôn Đăk Na, Đắk Ri)

Ngã 3 Đắk Hoa (đi Đắk Drô)

1,2

Ngã 3 Đắk Hoa

Đắk Drô (đi Nam Nung)

1,4

2

Đường đi Thị trấn Đăk Mâm

Km 0 (Ngã 3 trảng bò đi thôn Đắk Na, Đăk Ri)

Hướng đi Thị trấn Đăk Mâm + 200 m

1,4

Các đoạn còn lại trên đường nhựa

 

1,4

3

Đường đi xã Đắk Drô

Ngã 3 Đắk Hoa (đi Đắk Drô)

Giáp ranh xã Đắk Drô

1,4

4

Đường đi làng Dao (thôn Đắk Na)

Km 0 (Ngã 3 trảng bò đi thôn Đắk Na, Đăk Ri)

Km 0 +300 m

1,4

Km 0 +300 m

giáp ranh xã Đắk Săk

1,4

5

Các khu dân cư còn lại thôn Đắk Hoa, Đắk Lưu, Đắk Na, Đắk Ri, Đăk Rô

1,4

VIII.6

Xã Nâm N'Đir

 

 

 

1

Đường QL 28 (TL 684 cũ)

Ngã 4 Chợ

Ngã 3 Ông Quân (về hướng Đắk Dro trước UBND xã)

1,3

Ngã 4 Chợ

Ngã 3 Ông Quân (về hướng Đắk Drô sau UBND xã)

1,4

Ngã 3 nhà ông Quân (hướng đi xã Đăk Dro)

Ngã 3 vào nhà ông Hưng

1,3

Ngã 3 vào nhà ông Hưng

Ngã 3 xuống sình (nhà ông Phong)

1,6

Ngã 3 xuống sình (nhà ông Phong)

Giáp Đắk Drô

2,0

Ngã tư chợ

Km 0+500 m (về hướng Đ. Xuyên)

1,3

Km 0+500 m (về hướng Đ. Xuyên)

Giáp Đức Xuyên

1,1

2

Đường vào xã Nâm Nung

Km 0 (ngã 4 Đường QL 28 (TL 684 cũ)

đường vào bon Phê Prí

1,6

Đường vào bon Phê Prí

Ranh giới xã Nâm Nung

1,1

Từ UBND xã

Ngã 3 nhà văn hóa Phê Prí

2,3

Ngã 3 nhà ông Tuấn

Nhà Y Khôn (thôn Nâm Tân)

3,3

3

Dân cư còn lại các thôn Nam Tân, Nam Hà, Nam Xuân, Nam Dao, Nam Ninh, thôn Quảng Hà, thôn Nam

1,3

4

Đất khu dân cư còn lại tại bon Đắk P'Rí, thôn Quảng Hà, thôn Nam Thanh

 

 

1,5

VIII.7

Xã Quảng Phú

 

 

 

1

Đường QL 28 (TL 684 cũ)

Giáp ranh Xã Đăk Nang

Trạm Kiểm lâm

1,3

Trạm Kiểm lâm

Cuối thôn Phú Sơn (giáp Quảng Sơn)

1,6

2

Đường liên thôn Phú Xuân - Phú Trung

1,4

3

Đường nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah

Ngã 3 xưởng cưa Hải Sơn

Bến nước Buôn K'tăk

1,2

Ngã 3 đường vào thủy điện

Hết nhà ông Bảo

1,8

Ngã 3 đường vào thủy điện

Cầu Nam Ka

2,4

4

Đường vào khu tái định cư thủy điện

Km 0 (Ngã 3 đường vào thủy điện)

Km 0 + 100m (hướng bến nước Buôn K'tăh)

1,2

Ngã ba Tỉnh lộ 684B

Giáp xã Quảng Hòa

1,1

5

Đất ở khu dân cư thôn Phú Lợi

1,7

6

Đất ở các khu dân cư còn lại

2,0

VIII.8

Xã Đức Xuyên

 

 

 

1

Đường tỉnh lộ 684

Cầu Đắk Rí (ranh giới Nam N'Ddirr)

Ngã 4 Xuyên Hà

1,3

Ngã 4 Xuyên Hà

Mương thủy lợi (K.NT4a)

1,2

Mương thủy lợi (K.NT4a)

Ngã 3 vào trạm Y tế xã

1,6

Ngã 3 vào trạm Y tế xã

Ngã 4 Đắk Nang

1,3

2

Đường vào trường Nguyễn Văn Bé

Ngã 3 Ông Thạnh

Kênh mương thủy lợi cấp I

1,9

Kênh mương thủy lợi cấp I

Nhà cộng đồng Bon Choih

2,2

3

Đất ở các khu dân cư còn lại

2,2

VIII.9

Xã buôn Choah

 

1

Khu trạm y tế +100 m về hai phía

1,3

2

Đường vào xã Buôn Choah, từ ngã 3 đường tránh lũ về 3 phía, mỗi phía 100m

1,8

3

Tuyến đường nối tiếp 100 m từ trạm xá y tế đến dốc thôn cao sơn (nhà ông Hoàng Văn Vận)

Ngã 3 thôn Cao Sơn

Ngã 3 vào đồi đất

1,4

Cống tràn ra thôn Thanh Sơn+thôn Nam Tiến+Cống tiêu gần nhà ông Bùi Thái Tâm

1,4

Nhà ông La Văn Phúc thôn Ninh Giang

1,4

4

Tuyến đường từ nhà Ông La Văn Phúc (thôn Ninh Giang) đến nhà ông Bùi Thái Tâm (thôn Cao Sơn)

1,6

5

Đất ở các khu dân cư còn lại

2,1

VIII.10

Xã Nâm Nung

 

1

Đường trục chính xã

Giáp ranh xã Nâm N'Đir

Ngã 3 Công ty LN Nam Nung (- 200m)

1,8

Ngã 3 Công ty Lâm nghiệp Nam Nung (- 200m)

Ngã 3 Công ty Lâm nghiệp Nam Nung (+ 200m)

1,2

Ngã 3 Công ty LN Nam Nung (+ 200m)

Cầu Đăk Viên

1,5

Cầu Đăk Viên

Ngã 3 Nam Nung -200 m

1,2

Ngã 3 Nam Nung - 200 m

Ngã 3 Nam Nung + 200 m

1,0

Ngã 3 Nam Nung + 200 m

Giáp ranh giới xã Tân Thành

1,9

2

Đường Hầm sỏi

Ngã 3 UBND xã (Hướng Hầm sỏi)

Giáp ranh xã Đắk Drô

2,7

3

Đường Bon Ja Ráh

Ngã 3 Nam Nung

Trường Mầm Non Hoa Pơ Lang

2,1

4

Khu vực ba tầng

Ngã 3 ông An (cộng +, trừ - 200 m)

 

2,6

5

Các trục đường trong khu quy hoạch trung tâm cụm xã

Tuyến D1

Tuyến N9

1,0

Tuyến N1

 

1,2

Tuyến N8

 

1,2

Tuyến N9

 

1,2

Tuyến D6

Tuyến N9

1,2

Tuyến D10

Tuyến N9

1,2

6

Đường trục chính thôn

Đường nhựa (thôn Thanh Thái)

Thôn Đrô (xã Tân Thành)

1,2

Đường Nam Nung đi Nâm N'đir

Hết đất nhà ông Đình

1,2

Đường bon R'cập

Ngã 3 nhà ông Trương Văn Thành

1,2

7

Đường QL 28 (TL 684 cũ)

Từ ngã tư chợ

Ngã ba nhà ông quân (về hướng Đắk Dro (phía sau UBND xã thuộc Tỉnh lộ 684 cũ)

1,0

8

Đất ở các khu dân cư còn lại

1,1

VIII.11

Xã Nam Xuân

 

 

 

1

Đường nối tỉnh lộ 683 với Đường QL 28 (TL 684 cũ)

Ngã 3 tỉnh lộ 683 (hướng đi Xã Đăk Sôr)

Hết đất nhà ông Lê Văn Thường

2,7

Hết đất nhà ông Lê Văn Thường

Đến ranh giới xã Đắk Sôr

2,2

2

Đường Tỉnh lộ 683

Ngã 3 tỉnh lộ 683 (hướng đi TT Đắk Mâm)

Hết đất nhà ông Ngân Văn Xoa

2,4

Hết đất nhà ông Ngân Văn Xoa

Ranh giới Thị trấn Đắk Mâm

2,5

Ngã 3 tỉnh lộ 683 (hướng đi Đăk Mil)

Hết đất nhà ông Lương Văn Khôi

1,8

Hết đất nhà ông Lương Văn Khôi

Hết đất ông Vi Ngọc Thi

2,5

Hết đất ông Vi Ngọc Thi

Hết cây xăng Đức Hồng

1,8

Hết cây xăng Đức Hồng

Giáp ranh Huyện Đắk Mil

3,2

3

Đường đi Sơn Hà

Ngọc)

Đầu cầu Sơn Hà

2,4

Km 0 + 200 m

Sơn)

1,2

4

Đường đi Đắk Hợp

Ngã 3 Tư Anh

Hết đất nhà ông Nông Văn Cường

2,1

5

Đất ở các khu dân cư còn lại

1,3

VIII.12

Xã Đắk Nang

 

 

 

1

Đường QL 28 (TL 684 cũ)

Ngã 4 (giáp ranh xã Đức Xuyên)

Cống thôn Phú Cường

1,5

2

Đất ở các khu vực còn lại trên Đường QL 28 (TL 684 cũ)

2,1

3

Đất ở các khu dân cư còn lại

2,1

 

PHỤ LỤC SỐ 02

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐI VỚI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 2/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

STT

Tên phường, xã

Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018

VT1

VT2

VT3

I

Thị xã Gia Nghĩa

 

 

 

I.1

Đất trồng lúa

 

 

 

1

Đắk Nia

 

 

1,0

I.2

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

 

1

Nghĩa Tân

1,0

1,1

1,1

2

Nghĩa Phú

1,1

1,0

1,1

3

Nghĩa Đức

1,1

1,1

1,1

4

Nghĩa Thành

1,0

1,0

1,0

5

Nghĩa Trung

1,0

1,0

1,1

6

Quảng Thành

1,2

1,2

1,1

7

Đăk Nia

1,1

1,1

1,0

8

Đăk R'Moan

1,2

1,2

1,1

I.3

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

1

Nghĩa Tân

1,1

1,1

1,0

2

Nghĩa Phú

1,1

1,2

1,0

3

Nghĩa Đức

1,1

1,1

1,0

4

Nghĩa Thành

1,0

1,0

1,0

5

Nghĩa Trung

1,0

1,2

1,0

6

Quảng Thành

1,0

1,0

1,0

7

Đăk Nia

1,2

1,1

1,0

8

Đăk R'Moan

1,0

1,0

1,0

I.4

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

1

Nghĩa Tân

1,0

1,1

1,0

2

Nghĩa Phú

1,0

1,1

1,0

3

Nghĩa Đức

1,0

1,1

1,0

4

Nghĩa Thành

1,0

1,1

1,0

5

Nghĩa Trung

1,0

1,1

1,0

6

Quảng Thành

1,0

1,0

1,0

7

Đăk Nia

1,0

1,0

1,0

8

Đăk R'Moan

1,0

1,0

1,0

I.5

Đất rừng sản xuất

1,0

1,0

1,0

II

HUYỆN ĐẮK R’LẤP

 

 

 

II.1

Đất trồng lúa

1,0

1,0

1,0

II.2

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

 

1

Thị trấn Kiến Đức

1,2

1,1

1,1

2

Kiến Thành

1,2

1,2

1,0

3

Nhân Cơ

1,2

1,2

1,2

4

Đăk Wer

1,2

1,2

1,0

5

Nhân Đạo

1,3

1,0

1,0

6

Đăk Sin

1,5

1,3

1,0

7

Hưng Bình

1,5

1,3

1,0

8

Nghĩa Thắng

1,5

1,4

1,2

9

Đạo Nghĩa

1,5

1,3

1,2

10

Quảng Tín

1,3

1,4

1,4

11

Đăk Ru

1,2

1,2

1,0

II.3

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

1

Thị trấn Kiến Đức

1,5

1,2

1,0

2

Kiến Thành

1,4

1,3

1,0

3

Nhân Cơ

1,4

1,2

1,0

4

Đăk Wer

1,5

1,3

1,0

5

Nhân Đạo

1,2

1,2

1,0

6

Đăk Sin

1,3

1,2

1,0

7

Hưng Bình

1,2

1,1

1,0

8

Nghĩa Thắng

1,2

1,2

1,0

9

Đạo Nghĩa

1,2

1,1

1,0

10

Quảng Tín

1,2

1,2

1,0

11

Đăk Ru

1,2

1,1

1,0

II.4

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

1

Thị trấn Kiến Đức

1,5

1,5

1,0

2

Kiến Thành

1,5

1,4

1,1

3

Nhân Cơ

1,5

1,5

1,0

4

Đăk Wer

1,5

1,5

1,3

5

Nhân Đạo

1,5

1,4

1,0

6

Đăk Sin

1,5

1,5

1,0

7

Hưng Bình

1,5

1,4

1,0

8

Nghĩa Thắng

1,5

1,3

1,0

9

Đạo Nghĩa

1,4

1,2

1,0

10

Quảng Tín

1,4

1,3

1,3

11

Đăk Ru

1,4

1,3

1,0

II.5

Đất rừng sản xuất

1,0

1,0

1,0

III

HUYỆN ĐẮK MIL

 

 

 

III.1

Đất trồng lúa

1,0

1,0

1,0

III.2

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

 

1

Thị trấn Đăk Mil

1,5

1,5

1,2

2

Xã Thuận An

1,5

1,2

1,0

3

Xã Đăk Lao

1,4

1,3

1,0

4

Xã Đức Minh

1,4

1,3

1,1

5

Xã Đăk Săk

1,4

1,2

1,1

6

Xã Đức Mạnh

1,4

1,3

1,1

7

Xã Đăk Rla

1,5

1,3

1,0

8

Xã Đăk N'Drot

1,5

1,3

1,0

9

Xã Đăk Gằn

1,4

1,0

1,0

10

Xã Long Sơn

1,3

1,2

1,0

III.3

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

1

Thị trấn Đăk Mil

1,1

1,0

1,0

2

Xã Thuận An

1,1

1,0

1,0

3

Xã Đăk Lao

1,1

1,1

1,0

4

Xã Đức Minh

1,2

1,2

1,0

5

Xã Đăk Săk

1,2

1,1

1,0

6

Xã Đức Mạnh

1,1

1,2

1,0

7

Xã Đăk Rla

1,4

1,1

1,1

8

Xã Đăk N'Drot

1,0

1,0

1,0

9

Xã Đăk Gằn

1,0

1,0

1,0

10

Xã Long Sơn

1,0

1,0

1,0

III.4

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

1

Thị trấn Đăk Mil

1,1

1,1

1,1

2

Xã Thuận An

1,1

1,0

1,1

3

Xã Đăk Lao

1,1

1,0

1,1

4

Xã Đức Minh

1,1

1,0

1,1

5

Xã Đăk Săk

1,1

1,0

1,1

6

Xã Đức Mạnh

1,1

1,0

1,1

7

Xã Đăk Rla

1,3

1,3

1,2

8

Xã Đăk N'Drot

1,3

1,1

1,0

9

Xã Đăk Gằn

1,1

1,0

1,0

10

Xã Long Sơn

1,1

1,0

1,0

III.5

Đất rừng sản xuất

1,0

1,0

1,0

IV

HUYỆN TUY ĐỨC

 

 

 

IV.l

Đất trồng lúa

1,0

1,0

1,0

IV.2

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

 

1

Quảng Tân

1,4

1,3

1,0

2

Xã Đắk R'tih

1,3

1,3

1,0

3

Đắk Ngo

1,3

1,0

1,0

4

Quảng Tâm

1,3

1,0

1,0

5

Đắk Búk So

1,3

1,1

1,0

6

Quảng Trực

1,0

1,0

1,0

IV.3

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

1

Quảng Tân

1,3

1,1

1,0

2

Xã Đăk R'tih

1,2

1,0

1,0

3

ĐắkNgo

1,3

1,0

1,1

4

Quảng Tâm

1,2

1,0

1,1

5

Đăk Búk So

1,2

1,1

1,0

6

Quảng Trực

1,1

1,0

1,1

IV.4

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

1

Quảng Tân

1,0

1,0

1,0

2

Xã Đắk R'tíh

1,3

1,1

1,0

3

Đắk Ngo

1,3

1,1

1,0

4

Quảng Tâm

1,3

1,1

1,0

5

Đắk Búk So

1,3

1,1

1,0

6

Quảng Trực

1,3

1,1

1,0

IV.5

Đất rừng sản xuất

1,0

1,0

1,0

V

HUYỆN ĐẮK GLONG

 

 

 

V.1

Đất trồng lúa

1,0

1,0

1,0

V.2

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

 

1

Quảng Khê

1,4

1,2

1,0

2

Đắk Ha

1,5

1,0

1,1

3

Quảng Sơn

1,4

1,5

1,0

4

Đắk Som

1,5

1,5

1,0

5

Đắk R'măng

1,3

1,0

1,0

6

Quảng Hòa

1,2

1,0

1,0

7

Đắk Plao

1,3

1,1

1,0

V.3

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

1

Quảng Khê

1,3

1,0

1,0

2

Đắk Ha

1,4

1,2

1,1

3

Quảng Sơn

1,3

1,1

1,0

4

Đắk Som

1,3

1,2

1,1

5

Đắk R'măng

1,1

1,0

1,1

6

Quảng Hòa

1,1

1,1

1,1

7

Đắk Plao

1,1

1,0

1,1

V.4

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

1

Quảng Khê

1,1

1,0

1,0

2

Đắk Ha

1,1

1,0

1,0

3

Quảng Sơn

1,2

1,1

1,0

4

Đắk Som

1,2

1,1

1,0

5

Đắk R'măng

1,2

1,0

1,0

6

Quảng Hòa

1,1

1,1

1,1

7

Đắk Plao

1,1

1,1

1,1

V.5

Đất rừng sản xuất

1,0

1,0

1,0

VI

HUYỆN ĐẮK SONG

 

 

 

VI.1

Đất trồng lúa

1,0

1,0

1,0

VI.2

Đất trng cây hàng năm khác

 

 

 

1

Thị trấn Đức An

1,0

1,0

1,0

2

Xã Nam Bình

1,1

1,2

1,2

3

Xã Thuận Hà

1,4

1,2

1,1

4

Xã Nâm N'Jang

1,4

1,3

1,1

5

Xã Thuận Hạnh

1,6

1,5

1,2

6

Xã Trường Xuân

1,1

1,1

1,1

7

Xã Đắk Mol

1,3

1,2

1,2

8

Xã Đắk N'Drung

1,3

1,3

1,0

9

Xã Đắk Hòa

1,4

1,3

1,0

VI.3

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

1

Thị trấn Đức An

1,0

1,0

1,0

2

Xã Nam Bình

1,2

1,1

1,0

3

Xã Thuận Hà

1,1

1,1

1,0

4

Xã Nâm N'Jang

1,5

1,1

1,0

5

Xã Thuận Hạnh

1,1

1,1

1,0

6

Xã Trường Xuân

1,4

1,2

1,0

7

Xã Đắk Mol

1,1

1,1

1,0

8

Xã Đắk N'Drung

1,1

1,1

1,0

9

Xã Đắk Hòa

1,7

1,2

1,0

VI.4

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

1

Thị trấn Đức An

1,0

1,0

1,0

2

Xã Nam Bình

1,0

1,0

1,0

3

Xã Thuận Hà

1,0

1,0

1,0

4

Xã Nâm N'Jang

1,0

1,0

1,0

5

Xã Thuận Hạnh

1,0

1,0

1,0

6

Xã Trường Xuân

1,0

1,0

1,0

7

Xã Đắk Mol

1,0

1,0

1,0

8

Xã Đắk N'Drung

1,0

1,0

1,0

9

Xã Đắk Hòa

1,0

1,0

1,0

VI.5

Đất rừng sản xuất

1,0

1,0

1,0

VII

HUYỆN CƯ JUT

 

 

 

VII.1

Đất trồng lúa

1,0

1,0

1,0

VII.2

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

 

1

T.T Ea Tling

1,5

1,2

1,0

2

Xã Đắk Drông

1,4

1,2

1,0

3

Tâm Thắng

1,5

1,2

1,1

4

EaPô

1,2

1,0

1,0

5

Xã Nam Dong

1,6

1,2

1,1

6

Xã Trúc Sơn

1,4

1,0

1,0

7

Xã Cư Knia

1,5

1,2

1,1

8

Xã Đăk Wil

1,4

1,2

1,0

VII.3

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

1

T.T Ea Tling

1,5

1,3

1,0

2

Xã Đắk Drông

1,5

1,3

1,1

3

Tâm Thắng

1,5

1,2

1,0

4

EaPô

1,1

1,0

1,0

5

Xã Nam Dong

1,5

1,3

1,0

6

Xã Trúc Sơn

1,2

1,1

1,0

7

Xã Cư Knia

1,5

1,3

1,0

8

Xã Đăk Wil

1,4

1,1

1,0

VII. 4

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

1

T.T Ea Tling

1,5

1,3

1,0

2

Xã Đăk Drông

1,5

1,0

1,0

3

Tâm Thắng

1,5

1,2

1,1

4

Ea Pô

1,1

1,0

1,0

5

Xã Nam Dong

1,3

1,3

1,4

6

Xã Trúc Sơn

1,4

1,4

1,3

7

Xã Cư Knia

1,4

1,4

1,3

8

Xã Đăk Wil

1,3

1,0

1,0

VII.5

Đất rừng sản xuất

1,0

1,0

1,0

VIII

HUYỆN KRÔNG NÔ

 

 

 

VIII.1

Đất trồng lúa

1,0

1,0

1,0

VIII.2

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

 

1

Thị trấn Đăk Mâm

1,0

1,0

1,0

2

Xã Đăk Drô

1,5

1,4

1,0

3

Xã Nam Đà

1,4

1,5

1,0

4

Xã Đắk Sôr

1,5

1,5

1,0

5

Xã Tân Thành

1,5

1,3

1,0

6

Xã Nâm N’Đir

1,5

1,4

1,1

7

Xã Quảng Phú

1,3

1,1

1,0

8

Xã Đức Xuyên

1,5

1,3

1,0

9

Xã Buôn Choah

1,5

1,2

1,1

10

Xã Nâm Nung

1,5

1,5

1,3

11

Xã Nam Xuân

1,4

1,4

1,0

12

Xã Đăk Nang

1,5

1,3

1,1

VIII.3

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

1

Thị trấn Đăk Mâm

1,4

1,3

1,1

2

Xã Đăk Drô

1,4

1,1

1,0

3

Xã Nam Đà

1,2

1,1

1,1

4

Xã Đắk Sôr

1,2

1,3

1,5

5

Xã Tân Thành

1,0

1,1

1,0

6

Xã Nâm N'Đir

1,4

1,4

1,2

7

Xã Quảng Phú

1,1

1,0

1,0

8

Xã Đức Xuyên

1,2

1,0

1,0

9

Xã Buôn Choah

 

 

 

10

Xã Nâm Nung

1,2

1,4

1,2

11

Xã Nam Xuân

1,5

1,3

1,1

12

Xã Đăk Nang

1,2

1,4

1,0

VIII.4

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

1

Thị trấn Đăk Mâm

1,0

1,0

1,0

2

Xã Đăk Drô

1,7

1,6

1,3

3

Xã Nam Đà

1,0

1,0

1,0

4

Xã Đắk Sôr

1,4

1,2

1,0

5

Xã Tân Thành

1,0

1,0

1,0

6

Xã Nâm N'Đir

1,0

1,0

1,0

7

Xã Quảng Phú

1,0

1,0

1,0

8

Xã Đức Xuyên

1,0

1,0

1,0

9

Xã Buôn Choah

1,0

1,0

1,0

10

Xã Nâm Nung

1,5

1,6

1,9

11

Xã Nam Xuân

1,0

1,0

1,0

12

Xã Đăk Nang

1,4

1,0

1,0

VIII. 5

Đất rừng sản xuất

1,0

1,0

1,0

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Trương Thanh Tùng
Ngày ban hành: 21/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

1.007

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378290