• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị Quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thi hành án dân sự do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Tải về Quyết định 07/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 Số: 07/2020/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện điểm e khoản 7 Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tại Tờ trình số 87/TTr-CTHADS ngày 12 tháng 02 năm 2020 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 17/BC-STP ngày 04/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thi hành án dân sự do UBND tỉnh Bình Phước ban hành (có danh mục kèm theo).

Lý do: Không còn phù hợp theo quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp
(Cục Kiểm tra văn bản);
- Cục công tác phía Nam (BTP);

- TT
.TU, TT.HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT;

- Trung tâm CCTTTT (Sở TT&TT);
- Như Đi
u 2;
- LĐVP
;
- Lưu: VT
, PNC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

 

DANH MỤC

CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ DO UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Stt

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

01

02/2007/CT-UB

18/12/2007

V/v: Tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Phước

02

07/2009/CT-UB

07/5/2009

V/v: Triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Phước

03

12/2001/CT-UB

26/4/2001

V/v: Tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Trần Tuệ Hiền
Ngày ban hành: 27/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân sự, Thi hành án   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

65

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
447403