• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa


 

Quyết định 08/QĐ-HĐTV năm 2019 về lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tải về Quyết định 08/QĐ-HĐTV
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/QĐ-HĐTV

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH LÃI SUẤT CHO VAY CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Căn cứ Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐTV ngày 06/9/2019 của Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐTV ngày 18/11/2019 của Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa về việc thông qua mức lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mức lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

1. Lãi suất cho vay ngắn hạn: 4,16%/năm.

2. Lãi suất cho vay trung hạn: 6,0%/năm.

3. Lãi suất cho vay dài hạn: 6,0%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc và bộ máy giúp việc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VP, KHTT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Hồng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/QĐ-HĐTV   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa   Người ký: Hoàng Thị Hồng
Ngày ban hành: 18/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 08/QĐ-HĐTV
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
431882