• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2018 về công bố, công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Tải về Quyết định 08/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16.11.2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06.01.2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quy chế công khai tài chính ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 07.12.2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Bc Ninh năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai số liệu quyết toán ngân sách tỉnh Bắc Ninh năm 2016 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị sử dụng ngân sách căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (b/c);
- TTT
U, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban KTNS
HĐND tỉnh;
- HĐND các huyện, thành phố, thị xã;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, KTTH, PVPKTTH, CVP.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 06/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 08/QĐ-UBND

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378197