• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 08/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 do tỉnh Gia Lai ban hành

Tải về Quyết định 08/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của tỉnh Gia Lai năm 2019 như sau:

1. Mục tiêu:

Rà soát một số thủ tục, nhóm thủ tục hành chính nhằm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

2. Yêu cầu:

- Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất Phương án đơn giản hóa TTHC phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực, đáp ứng mục tiêu đặt ra; phải dự kiến nội dung cần bãi bỏ, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế của TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC và kiến nghị cụ thể quy định, văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

- Việc tổ chức rà soát phải đúng phương pháp, cách thức rà soát, đánh giá TTHC; đồng thời gửi về Văn phòng UBND tỉnh để đánh giá chất lượng rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Phạm vi rà soát:

- Tập trung rà soát các quy định, TTHC đã được đăng ký, lựa chọn (có danh mục kèm theo) và thường xuyên rà soát các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương.

- Trong quá trình thực hiện, giải quyết TTHC, nếu các đơn vị, địa phương phát hiện quy định, TTHC có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân thì có văn bản báo cáo UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) để tổ chức rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC.

4. Tiêu chí rà soát:

Việc rà soát quy định, thủ tục hành chính được thực hiện dựa trên các tiêu chí sau:

- Sự cần thiết của việc duy trì thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính.

- Tính hợp lý của thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính.

- Tính hợp pháp của thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính.

- Tính hiệu quả của các quy định TTHC; cắt giảm chi phí thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước.

5. Sản phẩm:

- Báo cáo kết quả rà soát; biểu mẫu rà soát TTHC và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính của cơ quan được giao chủ trì rà soát trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC của Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

1. Giám đốc các sở: Tư pháp, Xây dựng, Y tế, Tài chính và Chủ tịch UBND huyện Kông Chro:

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát TTHC kèm theo Quyết định này; hoàn thành việc rà soát TTHC và gửi báo cáo kết quả rà soát TTHC, biểu mẫu rà soát về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/8/2019 (gửi kèm bản điện tử về địa chỉ tthc@gialai.gov.vn).

- Tổ chức phân công cán bộ, công chức thực hiện rà soát; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh xử lý, tổng hợp kết quả rà soát của đơn vị, địa phương; bảo đảm điều kiện cần thiết để phục vụ công tác rà soát TTHC của đơn vị, địa phương.

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát TTHC; tổ chức rà soát độc lập, tham vấn ý kiến (nếu cần);

- Hướng dẫn phương pháp rà soát; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Phân tích, đánh giá chất lượng rà soát của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì rà soát TTHC;

- Tổng hợp kết quả rà soát, dự thảo báo cáo kết quả rà soát trình UBND tỉnh (kèm theo biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC, tính chi phí tuân thủ TTHC) trước ngày 15/9/2019.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tư pháp, Xây dựng, Y tế, Tài chính và Chủ tịch UBND huyện Kông Chro chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh Gia Lai)

STT

TÊN/NHÓM TTHC

LĨNH VỰC

CƠ QUAN THỰC HIỆN RA SOÁT

THỜI GIAN THỰC HIỆN RÀ SOÁT

ĐỊNH HƯỚNG ĐƠN GIẢN HÓA

CƠ S PHÁP LÝ

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

BT ĐẦU

HOÀN THÀNH

1

Cấp thẻ thừa phát lại

Thừa phát lại

Sở Tư pháp

 

Quý I/2019

Quý III/2019

Bỏ thành phần hồ sơ:

“Đơn đề nghị cấp Thẻ của thừa phát lại”.

Lý do: Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Thừa phát lại được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 12/2014/TT-BTP yêu cầu văn bản đề nghị cấp Thẻ của Trưởng Văn phòng Thừa phát lại rồi nên việc yêu cầu Thừa phát lại làm đơn yêu cầu nữa là không cần thiết.

Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 12/2014/TT-BTP ngày 26/4/2014 của Bộ Tư pháp quy định về mẫu; nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thừa phát lại

2

Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

 

Quý I/2019

Quý III/2019

Bỏ thành phần hồ sơ:

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công)

Lý do: Những Quyết định này sau khi UBND tỉnh ban hành đã được gửi đến Sở Xây dựng, không cần chủ đầu tư gửi thêm thành phần này nữa.

Điểm a, Khoản… Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

3

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế dự toán xây dựng điều chỉnh

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

 

Quý I/2019

Quý III/2019

Bỏ thành phần hồ sơ:

Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công).

Lý do: Những Quyết định này sau khi UBND tỉnh ban hành đã được gửi đến Sở Xây dựng, không cần chủ đầu tư gửi thêm thành phần này nữa.

Khoản 1 Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

 

4

 

Cấp chứng chỉ hành nghề dược

Hành nghề dược

Sở Y tế

 

Quý II/2019

Quý III/2019

Bỏ thành phần hồ sơ:

Bản sao có chứng thực căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Lý do: Trong đơn cấp CCHN đã thể hiện đầy đủ thông tin này.

Nghị định 54/2017/NĐ-CP 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược và Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

5

Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

Quản lý giá

Sở Tài chính

 

 

Tháng 8/2019

Bỏ thành phần hồ sơ:

Giảm 01 mẫu hồ sơ Phương án giá và nhập nội dung vào mẫu Phương án giá (Đối với hàng hóa nhập khẩu) “2a: Hồ sơ phương án giá hàng hóa, dịch vụ.

Lý do: tại phương án đơn vị lập cũng có nội dung tương tự, trùng lặp. Nên giảm bớt 01 mẫu để giảm chi phí, tiết kiệm cho cá nhân, tổ chức.

Tại mục a, b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính.

6

Thủ tục cấp trích lục bản sao

Lĩnh vực Tư pháp

UBND huyện Kông Chro

Phòng Tư pháp

Quý I/2019

Quý III/2019

Bỏ tờ khai khai cấp trích lục của người dân.

Lý do: khi đăng ký ban đầu đã có làm tờ khai

Khoản 1, Điều… Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ… Quyết định 511/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh Gia Lai.

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 07/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 08/QĐ-UBND

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407502