• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 87/2014/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Quyết định 09/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2016/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 87/2014/QĐ-UBND NGÀY 17/11/2014 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT S CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QHH13;

Căn cứ Nghị quyết số 200/2015/NQ-HĐND ngày 20/12/2015 của HĐND tnh về sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về một số chính sách h trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình s 28/TTr-SNN-KHTC ngày 06/01/2016,

QUYT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát trin nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

1. Bổ sung vào Điểm a, Khoản 2, Điều 1 như sau:

Mua chế phẩm sinh học, làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn, gà.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4: Cây ăn quả (cam, quýt giống mới, chanh leo) như sau:

1. Đối với cây cam, quýt giống mới:

a) Hỗ trợ cây giống cam, quýt giống mới sạch bệnh, với mức 10.000 đồng/cây.

b) H trợ làm đất trồng mới cam, quýt giống mới, với mức 5.000.000 đồng/ha.

2. Đối với cây chanh leo (trong vùng quy hoạch):

a) H trợ giống chanh leo sạch bệnh, với các mức cụ thể như sau:

- Đối với các hộ nghèo, trợ giá giống 100%.

- Đối với các hộ cận nghèo, trợ giá giống 70%.

- Đối với các hộ còn lại, trợ giá giống 50%.

b) Hỗ trợ làm đất trồng mới chanh leo: 5.000.000 đồng/ha.

c) Hỗ trợ 70% giá trị công trình tưới nhỏ lẻ cây chanh leo được UBND cấp huyện phê duyệt (thiết bị và vật tư), không quá 70.000.000 đồng/công trình.

Điều 2. Bổ sung chính sách mua chế phẩm sinh học, làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn, gà

1. H trợ 60% kinh phí mua chế phẩm Compost maker và các phụ gia để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phm nông nghiệp.

2. H trợ 100% kinh phí mua chế phẩm Biogreen để xử lý tồn dư thuốc Bảo vệ thực vật trên đất trồng rau.

3. H trợ làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn, gà, cụ thể như sau:

a) Đối với chăn nuôi lợn: H trợ 50% kinh phí làm đệm lót sinh học chăn nuôi lợn, nhưng không quá 5.000.000 đồng/hộ. Diện tích hỗ trợ tối thiểu 20 m2 chuồng/hộ.

b) Đối với chăn nuôi gà: Hỗ trợ 50% kinh phí làm đệm lót sinh học, nhưng không quá 1.000.000 đồng/hộ. Diện tích hỗ trợ tối thiểu 20 m2 chuồng/hộ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, S Khoa học và Công nghệ thực hiện chính sách Mua chế phẩm sinh học, làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn, gà.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ ban hành hướng dẫn liên ngành thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Th trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Giám đc Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học - Công nghệ): Th trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
-
TT Tnh ủy, TT HĐND tnh (để b/c);
-
Ch tịch UBND tnh (để b/c);
-
Các PCT UBND tnh;
-
PVPTC UBND tnh;
-
Trung tâm tin học - Công báo tnh;
-
Lưu: VTUB, CVNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Đinh Viết Hồng
Ngày ban hành: 18/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 09/2016/QĐ-UBND

2.302

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302002