• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Tải về Quyết định 09/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2017/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 12 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CƠ CHẾ ĐẶC THÙ THU HÚT ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ HÀ, THỊ XÃ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai s 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết s 180/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Văn bản số 41/TT-HĐND ngày 31/3/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà;

Theo đề nghị của Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Giao Ban quản lý các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, chủ đầu tư và UBND thị xã Phú Thọ hướng dẫn, đôn đốc và giám sát chủ đầu tư, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ; chủ đầu tư dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Hà; các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ KH&ĐT;
- Cục KTVBQPPL- Bộ TP;
- Website Chính phủ;
- TT TU; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh;
- NCTH;
- Lưu: VT, KTTH4
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

QUY ĐỊNH

CƠ CHẾ ĐẶC THÙ THU HÚT ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ HÀ, THỊ XÃ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ- UBND ngày 12/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

Điều 1. Đối tượng được hỗ trợ và ưu tiên thu hút đầu tư.

- Đối tượng được hỗ trợ: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong Khu công nghiệp Phú Hà.

- Đối tượng ưu tiên thu hút đầu tư: Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp điện tử, vật liệu xây dựng cao cấp, chế biến thực phẩm, đồ uống, các mặt hàng cơ khí, dược phẩm phù hợp với tính chất Khu công nghiệp được duyệt tại Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp có mức nộp ngân sách Nhà nước từ 50 tỷ đồng/năm trở lên.

Điều 2. Các chủ đầu tư và doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp được quy định tại Điều 1 của Quy định này ngoài việc được hưởng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh còn được hưng cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư theo Quy định này.

Điều 3. Htrợ đối với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp.

1. Hỗ trợ về tiền thuê đất.

- Đơn giá thuê đất đối với các dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp được tính tỷ lệ tiền thuê đất ở mức thấp nhất là 0,5% nhân với (x) giá đất tính thu tiền thuê đất. Giá đất để tính tiền thuê đất được xác định theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Thời điểm áp dụng: Sau thời hạn miễn tiền thuê đất theo quy định.

2. Htrợ chi phí san lấp mặt bằng.

- Hỗ trợ chủ đầu tư dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp tối đa không quá 30 tỷ đồng kinh phí san lấp mặt bằng theo thiết kế dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Điều kiện hỗ trợ: Chủ đầu tư hoàn thành san nền toàn bộ diện tích đất được giao tại Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh, hoàn thành thủ tục cho thuê lại đất có hạ tầng tối thiểu 50% diện tích đất được giao đối với các doanh nghiệp đầu tư đảm bảo điều kiện, đối tượng nêu tại Điều 2.

- Nguồn hỗ trợ: Bù trừ từ tiền thuê đất nộp hàng năm kể từ thời điểm tính tiền thuê đất. Phần còn lại tỉnh hỗ trợ một lần từ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung ngân sách tỉnh vào năm cuối nộp tiền thuê đất.

3. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

- Hỗ trợ 25% giá trị quyết toán dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải trong Khu công nghiệp, tối đa không quá 10 tỷ đồng.

- Nguồn hỗ trợ: Bù trừ từ tiền thuê đất nộp hàng năm kể từ thời điểm tính tiền thuê đất. Phần còn lại tính hỗ trợ một lần từ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung ngân sách tỉnh vào năm cuối nộp tiền thuê đất.

Điều 4. Hỗ trợ đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp Phú Hà.

- Ưu tiên thu hút đầu tư và hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp Phú Hà có mức nộp ngân sách địa phương một năm đạt từ 50 tỷ đồng trở lên.

- Mức hỗ trợ đối với các doanh nghiệp đđiều kiện hàng năm: 100% giá thuê hạ tầng.

- Nguồn hỗ trợ: Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, nguồn tăng thu ngân sách tỉnh hàng năm.

Điều 5. Tổ chức thực hiện.

- Ban quản lý các Khu công nghiệp chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định các hỗ trợ cụ thể, đảm bảo điều kiện, thủ tục theo quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất phương án bố trí vốn để thực hiện hỗ trợ đầu tư từ ngân sách tỉnh.

- Chủ đầu tư dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp căn cứ mức hỗ trợ của tỉnh, có trách nhiệm tính toán mức mức giảm trừ, ưu đãi phù hợp, đảm bảo phương án kinh doanh hạ tầng và thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp đảm bảo tại Khu công nghiệp Phú Hà. Định kỳ đăng ký khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng với Ban quản lý các Khu công nghiệp để theo dõi, báo cáo UBND tỉnh./.

- Khoản này bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Bãi bỏ Khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Xem nội dung VB
Khoản này bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 12/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 09/2017/QĐ-UBND

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
349160