• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 59/2001/CT-UB về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thu hồi nợ cho tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Quyết định 09/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2018/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 59/2001/CT-UB NGÀY 07/12/2001 CỦA UBND TỈNH VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TIỀN VAY THU HỒI NỢ CHO CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 59/2001/CT-UB ngày 07/12/2001 của UBND tỉnh về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lý do: Các căn cứ để ban hành văn bản đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 07/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378202