• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Quyết định 09/QĐ-TWPCTT về phân công nhiệm vụ thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2018

Tải về Quyết định 09/QĐ-TWPCTT
Bản Tiếng Việt

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHNG THIÊN TAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/QĐ-TWPCTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2018

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-TWPCTT ngày 21/5/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo về việc kiện toàn và phân công nhiệm vụ thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TWPCTT ngày 24/5/2018 của Trưởng ban Chỉ đạo về việc ban hành Quy chế hoạt động tạm thời của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo:

1. Thực hiện nhiệm vụ được phân giao tại Quyết định số 06/QĐ-TWPCTT ngày 24/5/2018 của Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

2. Phụ trách chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương, lĩnh vực liên quan. (Chi tiết có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Thtrưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
(để b/c)
- Phó Thủ tướng CP Trịnh Đình Dũng; (để b/c)
- VP Trung ương Đảng; (để b/c)
- VP Chủ tịch nước; (để b/c)
- VP Quốc Hội; (để b/c)
- VP Chính phủ; (để b/c)
- Ban CH PCTT&TKCN các Bộ, ngành;
- UBND, Ban CH PCTT&TKCN c
ác tỉnh, TP;
- Lưu VP,
ƯPKP (VT, ĐHƯP_3b).

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
Nguyễn Xuân Cường

 

PHỤ LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
(Kèm theo Quyết định số: 09/QĐ-TWPCTT ngày 16 tháng 7 năm 2018)

TT

Họ, tên

Chức vụ cơ quan

Chức vụ

Phạm vi, lĩnh vực phụ trách

1

Nguyễn Xuân Cường

Bộ trưởng Bộ NN và PTNT

Trưởng ban

Phụ trách chỉ đạo chung.

2

Hoàng Văn Thắng

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Phó Trưởng ban thường trực

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT-TKCN các tỉnh: Đà Nng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

3

Nguyễn Cao Lục

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Phó Trưởng ban

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT-TKCN thuộc trách nhiệm của Văn phòng chính phủ.

4

Phạm Ngọc Minh

Thượng tướng, Phó tổng tham mưu trưởng QĐ NDVN

Phó Trưởng ban

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai - TKCN các tỉnh, thành phố: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

5

Lãnh đạo Bộ Công an

 

y viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai - TKCN các tỉnh: Hà Nam, Ninh Bình.

6

Nguyễn Trọng Thừa

Thứ trưởng Bộ Nội vụ

y viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai - TKCN các tỉnh/TP: Hải Dương, Hải Phòng.

7

Vũ Văn Tám

Thứ trưởng Bộ NN và PTNT

y viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai - TKCN các tỉnh/TP: Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định.

8

Lê Công Thành

Thứ trưởng Bộ TN&MT

y viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai - TKCN các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái.

9

Nguyễn Quốc Dũng

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ủy viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai - TKCN các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị.

10

Lê Đình Thọ

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

y viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

11

Phạm Hồng Hải

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ủy viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh, T.P: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng.

12

Hoàng Quốc Vượng

Thứ trưởng Bộ Công thương

Ủy viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

13

Phạm Lê Tuấn

Thứ trưởng Bộ Y tế

Ủy viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh, T.P: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

14

Phạm Mạnh Hùng

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

y viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

15

Trịnh Thị Thủy

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

y viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh: Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh.

16

Lê Tấn Dũng

Thứ trưởng Bộ Lao động TB- XH

y viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Long An, Hậu Giang, Kiên Giang.

17

Lê Quang Hùng

Thứ trưởng Bộ Xây Dựng

y viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, T.p Hồ Chí Minh.

18

Trần Quốc Khánh

Thứ trưởng Bộ Khoa học-CN

y viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh: Cao Bằng, Bc Cạn, Lạng Sơn.

19

Nguyễn Văn Hiếu

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch &ĐT

Ủy viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh: Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

20

Huỳnh Quang Hải

Thứ trưởng Bộ Tài chính

Ủy viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác Phòng chống thiên tai - TKCN các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh.

21

Trần Quang Hoài

Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT

y viên thường trực - Chánh VP

- Chỉ đạo, kiểm tra, tham mưu, đôn đốc trong công tác phòng, chống thiên tai trên phạm vi cả nước.

- Chỉ đạo, điều hành Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT, tổng hợp các kế hoạch, phương án,...nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương để tham mưu trình Bộ trưởng - Trưởng ban các hoạt động thường xuyên và đột xuất.

22

Nguyễn Văn Tỉnh

Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi

y viên

Chỉ đạo, kiểm tra, tham mưu, đôn đốc trong trong lĩnh vực hạn hán, xâm nhập mặn, an toàn hồ chứa thủy lợi thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

23

Nguyễn Ngọc Oai

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản

y viên

Chỉ đạo, kiểm tra, tham mưu, đôn đốc trong trong lĩnh vực khác liên quan đến thiên tai thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong lĩnh vực Thủy sản.

24

Ngô Q Đức

Thiếu tướng, Chánh VP UBQG ƯPSC,TT&

TKCN

y viên

Chỉ đạo, kiểm tra, tham mưu, đôn đốc trong trong lĩnh vực liên quan đến thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Cục CHCN và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSC,TT&TKCN.

25

Nguyễn Duy Nguyên

Trung tướng, Cục trưởng cục Dân quân tự vệ

Ủy viên

Chỉ đạo, kiểm tra, tham mưu, đôn đốc lực lượng dân quân tự vệ trong ứng phó sự cố, thiên tai giờ đầu tại các địa phương.

26

Nguyễn Văn Nam

Thiếu tướng, Phó Tư lệnh - BTL Bộ đội Biên phòng

Ủy viên

Chỉ đạo, kiểm tra, tham mưu, đôn đốc trong trong lĩnh vực lĩnh vực liên quan đến thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng khu vực biên giới, vùng biển và hải đảo; chỉ đạo công tác thông tin quản lý tàu, thuyền nghề cá hoạt động trên biển tại các địa phương.

27

Lê Văn Thời

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự tr NN

y viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT-TKCN thuộc trách nhiệm của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

28

Trần Hồng Thái

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục KTTV

y viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT-TKCN thuộc trách nhiệm của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

29

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Tổng GĐ Đài THVN

y viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT-TKCN thuộc trách nhiệm của Đài truyền hình Việt Nam.

30

Trần Minh Hùng

Phó Tổng GĐ Đài TNVN

y viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT-TKCN thuộc trách nhiệm của Đài Tiếng nói Việt Nam.

31

Nguyễn Xuân Anh

Viện trưởng Viện vật lý địa cầu

Ủy viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT-TKCN thuộc trách nhiệm của Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam.

32

Trần Quốc Hùng

Phó Chủ tịch TW Hội chữ thập đỏ VN

y viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT-TKCN thuộc trách nhiệm của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

33

Trương Thị Ngọc Ánh

Phó chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận TQVN

y viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT-TKCN thuộc trách nhiệm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

34

Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư TW Đoàn thanh niên CSHCM

Ủy viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT-TKCN thuộc trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

35

Nguyễn Thị Tuyết

Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

y viên

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT-TKCN thuộc trách nhiệm của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/QĐ-TWPCTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai   Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 16/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 09/QĐ-TWPCTT

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393394