• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình xúc tiến thương mại


 

Quyết định 09/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 09/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH VĨNH LONG NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1970/TTr-SCT, ngày 17/12/2015 về việc xin phê duyệt Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Vĩnh Long năm 2016, cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TRONG TỈNH:

1. Hội chợ Khuyến mãi hàng tiêu dùng Xuân Bính Thân năm 2016:

- Thời gian tổ chức: Ngày 21/01/2016 - 27/01/2016.

- Địa điểm: Sân vận động tỉnh Vĩnh Long.

- Quy mô: 200 gian hàng.

2. Hội chợ Triển lãm Thương mại - Công nghiệp Vĩnh Long 2016:

- Thời gian tổ chức: Quý II năm 2016.

- Địa điểm dự kiến: Thành phố Vĩnh Long.

- Quy mô: 250 - 300 gian hàng.

3. Hội chợ Thương mại - Nông nghiệp nông thôn Vĩnh Long 2016:

- Thời gian tổ chức: Quý IV năm 2016.

- Địa điểm dự kiến: Tổ chức tại huyện.

- Quy mô: 200 - 250 gian hàng.

4. Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn: 03 phiên

+ Thời gian tổ chức: Quý IV năm 2016.

+ Điạ điểm: Tại 03 huyện trong tỉnh.

+ Quy mô: 40 gian hàng/phiên.

II. THAM DỰ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TRONG NƯỚC: 11 cuộc

- Khu vực phía Bắc: 02 cuộc.

+ Hội chợ Thương mại quốc tế tại Hà Nội (hoặc Hải Phòng).

+ Hội chợ Thương mại tại các tỉnh phía Bắc (lựa chọn các tỉnh tổ chức Hội chợ thuộc Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia hoặc mang tính Quốc tế năm 2016).

- Khu vực miền trung, tây nguyên: 01 cuộc (dự kiến tại tỉnh Lâm Đồng hoặc Đắk Lắk).

- Khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ: 02 cuộc.

+ Hội chợ Nông nghiệp và Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Food Expo 2016.

+ Hội chợ Triển lãm Thương mại tại tỉnh Bình Phước hoặc Đồng Nai.

- Khu vực đồng bằng sông Cửu Long: 04 cuộc (dự kiến tại các Tỉnh: Trà Vinh Bến Tre, An Giang, Sóc Trăng hoặc Long An).

- Sự kiện MDEC 2016 tại tỉnh Hậu Giang: 01 cuộc.

Căn cứ tình hình thực tế, Trung tâm Xúc tiến Thương mại có thể chủ động điều chỉnh, lựa chọn các cuộc Hội chợ Triển lãm ngoài tỉnh nhưng đảm bảo các sự kiện tham gia phải có quy mô lớn hơn và công tác Xúc tiến Thương mại phải đạt hiệu quả cao hơn.

III. GIAO THƯƠNG KẾT NỐI CUNG CẦU VỚI TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐÀ NẴNG HOẶC HÀ NỘI: 01 cuộc.

IV. TỔ CHỨC GIAO THƯƠNG, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ THAM DỰ HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM NƯỚC NGOÀI: 03 cuộc.

1. Tham dự Hội chợ tại Vương quốc Campuchia.

+ Thời gian: Dự kiến Quý I năm 2016.

+ Ưu tiên tham gia Hội chợ tại Kampong Speu (hoặc tham gia hội chợ thương mại mang tính quốc tế khác).

2. Giao thương, nghiên cứu thị trường xuất khẩu Nhật Bản.

3. Tham dự Hội chợ tại Trùng Khánh/Vân Nam Trung Quốc.

V. CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN:

- Nâng cấp, thay đổi giao diện Website.

- Nâng cao chất lượng bản tin thương mại đảm bảo cung cấp trực tiếp thông tin đến ít nhất 150 cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh.

- Hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu các sản phẩm có nhãn hiệu độc quyền, các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh cho thị trường trong và ngoài nước.

VI. CÔNG TÁC ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ:

Hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tham gia ứng dụng thương mại điện tử qua cổng thương mại điện tử: thuongmaidientu.vinhlong.gov.vn

VII. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC:

Đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp:

- Lớp dài hạn: 01 lớp.

+ Thời gian: 5 tháng.

+ Nội dung: Quản trị doanh nghiệp

- Lớp ngắn hạn: 02 lớp.

+ Nội dung: Kỹ năng Xúc tiến thương mại.

VIII. TỔNG KINH PHÍ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2016:

1.630.000.000 đồng (một tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng) được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở, ngành tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch Xúc tiến thương mại năm 2016 theo đúng các quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cho phép, Sở Công thương phối hợp với các ngành, các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành: 04/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 09/QĐ-UBND

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330382