• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND về thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tải về Quyết định 10/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2013/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THẨM QUYỀN CẤP, ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN, CẤP LẠI VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 97/TTr-SXD ngày 25/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với các nội dung sau:

1. UBND tỉnh Ủy quyền cho Sở Xây dựng tổ chức cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hoá, công trình tượng đài, tranh hoành tráng; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các công trình trên tuyến, đoạn đường phố chính tại thành phố Lạng Sơn, bao gồm:

a) Đường Trần Đăng Ninh: từ Bắc cầu Kỳ Cùng tới đường Lê Hồng Phong;

b) Đường Bà Triệu: từ đường Trần Phú đến đường Lý Thái Tổ;

c) Đường Hùng Vương: từ Nam cầu Kỳ Cùng đến hết địa phận phường Chi Lăng;

d) Đường 17 tháng 10: từ Bắc cầu Kỳ Cùng tới đường Nguyễn Du;

đ) Đường Lê Lợi: từ đường Trần Đăng Ninh tới Ga Lạng Sơn;

e) Đường Ngô Quyền: từ đường Lê Lợi tới Quốc lộ 1A.

2. UBND tỉnh Ủy quyền cho Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn cấp giấy phép xây dựng cho các công trình và nhà ở riêng lẻ tại các khu vực:

a) Các khu cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị, Chi Ma;

b) Khu phi thuế quan, khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng, khu trung chuyển hàng hoá, khu chế xuất;

c) Các khu công nghiệp: Đồng Bành, Hồng Phong; Cụm công nghiệp địa phương số 2;

d) Các khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu cửa khẩu khác được UBND tỉnh giao.

Trừ các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

3. UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

4. UBND cấp xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và tại những khu vực theo quy định của UBND cấp huyện khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

5. Công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

6. UBND tỉnh quyết định thu hồi giấy phép xây dựng do cấp dưới cấp không đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh, Tòa án ND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- CPVP, các phòng CV;
- Lưu VT, TQT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Vy Văn Thành
Ngày ban hành: 31/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 10/2013/QĐ-UBND

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204041