• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công chứng


 

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND Quy định mức thù lao công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tải về Quyết định 10/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2015/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định mức thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng; cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch.

2. Cá nhân, tổ chức phải trả thù lao khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch (bao gồm soạn thảo, đánh máy, in ấn); đánh máy giấy tờ, văn bản; sao chụp (photocopy) giấy tờ, văn bản; dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt và dịch từ Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; cấp bản sao văn bản công chứng lưu trữ; nhận giữ giấy tờ.

Điều 2. Mức thù lao công chứng

Số TT

Các loại thù lao

Mức thù lao tối đa

01

Soạn thảo hợp đồng, giao dịch (bao gồm soạn thảo, đánh máy, in ấn)

200.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

02

Đánh máy giấy tờ, văn bản

20.000 đồng/trang

03

Sao chụp (photocopy) giấy tờ, văn bản

1.000 đồng/trang

04

Cấp bản sao văn bản công chứng

20.000 đồng/hồ sơ

05

Nhận giữ giấy tờ, văn bản

50.000 đồng/hồ sơ

06

Dịch giấy tờ, văn bản

 

-

Dịch tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt

60.000 đồng/trang/350 từ

-

Dịch từ Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

120.000 đồng/trang/150 từ

-

Trường hợp dịch chưa tới ½ trang, mức thu được tính bằng ½ mức thu nêu trên; hơn ½ trang nhưng chưa đủ 01 trang, mức thu được tính bằng 01 trang.

Trong trường hợp nếu có phát sinh các loại thù lao khác ngoài các khoản thù lao nêu trên, các tổ chức hành nghề công chứng đề nghị Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung quy định này.

Điều 3. Quản lý, sử dụng thù lao công chứng

1. Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm quản lý, sử dụng thù lao công chứng theo quy định; thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước về khoản thu thù lao công chứng; lập hóa đơn tài chính cho đối tượng nộp thù lao công chứng theo quy định của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

2. Sau 05 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, tổ chức hành nghề công chứng phải xác định cụ thể mức thù lao công chứng, báo cáo Sở Tư pháp để quản lý và niêm yết công khai tại đơn vị mình nhưng không vượt quá mức thù lao quy định tại Quyết định này.

3. Tổ chức hành nghề công chứng phải thu thù lao theo đúng mức thù lao đã được niêm yết, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2015đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là ngày 11 tháng 3 năm 2015;

Sở Tư pháp, Cục thuế thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức hành nghề công chứng trong việc thu các khoản thù lao công chứng và xử lý nghiêm khi có hành vi vi phạm theo quy định. Trường hợp phát hiện tổ chức hành nghề công chứng thu cao hơn mức trần thù lao quy định tại Quyết định này, phải có trách nhiệm buộc các tổ chức hành nghề công chứng trả lại số tiền đã thu vượt đồng thời công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, trừ trường hợp văn bản pháp luật của Trung ương có quy định khác thì thực hiện theo quy định đó.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Lê Văn Tâm
Ngày ban hành: 06/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 10/2015/QĐ-UBND

327

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268940