• Lưu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


 

Quyết định 10/QĐ-BTP về Chương trình công tác trọng tâm thi hành án dân sự năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Quyết định 10/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2167/QĐ-BTP ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2016;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác trọng tâm thi hành án dân sự năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Ban Nội chính Trung ương;
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban Tư pháp Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Quốc phòng (Cục Thi hành án);
- Bộ Công an (Tổng cục VIII);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCTHADS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-BTP ngày 06/ 01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2021). Đây là năm chú trọng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo, Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 27/11/2015 về thực hiện chế định Thừa phát lại.

Trong bối cảnh chung của đất nước, của Bộ, Ngành Tư pháp, các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) cần tập trung triển khai những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS theo Nghị quyết của Quốc hội, tập trung định hướng công tác năm 2016 với những nội dung sau đây:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016

1. Về tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự

a) Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2016 cho các cơ quan THADS phù hợp với Điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi địa phương; các Cục và Chi cục THADS giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS phù hợp cho từng đơn vị và Chấp hành viên nhưng không thấp hơn chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao cho các cơ quan THADS, đồng thời có các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

b) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ THADS theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội; phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong trên 70% về việc và trên 30% về tiền trên tổng số việc và tiền có Điều kiện thi hành theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thi hành án dân sự; giảm ít nhất 5% đến 7% số việc và 2% đến 4% số tiền có Điều kiện thi hành chuyển sang năm 2017 so với số chuyển kỳ sau của năm 2015 chuyển sang năm 2016 trên số có Điều kiện thi hành và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác theo Quyết định số 2167/QĐ-BTP ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Quyết định số 940/QĐ-TCTHADS ngày 09/12/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS cho các cơ quan THADS địa phương năm 2016.

c) Chỉ đạo các cơ quan THADS tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt thi hành án cao Điểm gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; tiếp tục tập trung chỉ đạo, bảo đảm ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật; tiếp tục khắc phục những sai phạm, thiếu sót, thực hiện đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục THADS.

d) Nâng cao hơn nữa hiệu quả thi hành án đối với những việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Tổ xử lý nợ xấu; tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết các việc THADS trọng Điểm, phức tạp, kéo dài, góp phần tạo chuyển biến căn bản trong công tác THADS.

 đ) Tổ chức thi hành có hiệu quả, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản trong các vụ việc thi hành án liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước, nhất là những vụ án liên quan đến kinh tế, chức vụ, tham nhũng, những vụ án có giá trị phải thi hành lớn, dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo và thực hiện tốt công tác giao nhận, bảo quản, xử lý tang, tài vật thi hành án.

e) Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính; thực hiện tốt chỉ tiêu “Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật” được giao theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội, Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2016 của Bộ Tư pháp. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc thi hành kịp thời, đúng pháp luật các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

2. Về công tác xây dựng văn bản, đề án

a) Tập trung hoàn thiện, trình ký ban hành các đề án, văn bản năm 2015 chuyển sang. Xây dựng và hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản, đề án năm 2016, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đối với 100% số văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật THADS thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp, sớm hoàn thiện các văn bản theo Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn một số Điều của Luật THADS.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi); phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và các bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tố tụng hành chính về thi hành bản án, quyết định của Tòa án trong các vụ án hành chính.

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các văn bản, đề án liên quan đến thực hiện chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội, các văn bản đề án khác có liên quan đến công tác THADS.

3. Về công tác tổ chức, cán bộ

a) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác THADS đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, trong đó chú trọng những địa bàn, đơn vị còn nhiều hạn chế yếu kém. Tuyển đủ biên chế; bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động phù hợp với Đề án vị trí việc làm được phê duyệt; triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức; công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; nhất là tiếp tục nhân rộng và thực hiện tốt việc tăng cường Điều động, biệt phái, luân chuyển cán bộ, Chấp hành viên tại các cơ quan THADS.

b) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công THADS, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh (lãnh đạo, quản lý, chức danh công chức); đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ công chức, viên chức các cơ quan THADS giai đoạn 2017-2020; xây dựng, triển khai thực hiện Đề án rà soát đội ngũ công chức trẻ có phẩm chất, được đào tạo cơ bản, có năng lực, trình độ và triển vọng để bổ nhiệm Phó Cục trưởng và thực hiện luân chuyển, tạo nguồn Cục trưởng Cục THADS, đảm bảo chủ động dự nguồn cán bộ lãnh đạo.

c) Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ công chức làm công tác THADS, đảm bảo chấp hành nghiêm túc “Chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp”, “Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm những trường hợp có sai phạm; kiên quyết thay thế cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu.

d) Tăng cường trao đổi, phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND các cấp trong công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức THADS, nhất là tại những địa phương còn nhiều hạn chế, yếu kém.

4. Công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi thường nhà nước trong THADS

a) Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, Luật tiếp công dân và Kế hoạch tiếp công dân của Bộ Tư pháp. Thủ trưởng cơ quan định kỳ phải trực tiếp tiếp công dân theo quy định; báo cáo đầy đủ, kịp thời về kết quả giải quyết khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

b) Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác này; tổ chức thi hành nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện việc rà soát, lập danh sách và tích cực tham gia, phối hợp giải quyết xong cơ bản những vụ việc phức tạp tồn đọng, kéo dài.

c) Thực hiện tốt công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động THADS, giải quyết kịp thời, đầy đủ các Khoản bồi thường cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; hạn chế thấp nhất số vụ việc THADS phải bồi thường phát sinh mới, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ hoàn trả ngân sách Nhà nước của cán bộ, công chức để xảy ra vi phạm.

5. Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội nhằm tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, đảm bảo thực hiện có hiệu quả chế định này theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế.

6. Công tác quản lý, chỉ đạo, Điều hành

a) Chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về THADS, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp trên địa bàn; đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan THADS và của địa phương.

 b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, Điều hành, phát huy vai trò của Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc phân công Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác THADS và công tác cán bộ tại địa bàn có lượng án phải thi hành nhiều, có nhiều án lớn, phức tạp, những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém; nắm sát tình hình để có biện pháp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của địa phương.

c) Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật THADS; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS, nhất là các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện nghiêm ý kiến của Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương tại buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Tư pháp về công tác THADS, trong đó quan tâm thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản cho ngân sách Nhà nước, đặc biệt là trong các vụ án tham nhũng.

d) Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành; tuân thủ chặt chẽ Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ; chỉ đạo khắc phục và trả lời kịp thời các kháng nghị, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền; xử lý nghiêm các trường hợp chậm trả lời hoặc chấp hành không đúng ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với các vụ án lớn, phức tạp, kéo dài, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan THADS; thường xuyên báo cáo về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, nhất là tại cơ sở để kịp thời có biện pháp chỉ đạo giải quyết.

đ) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành từ Trung ương đến địa phương; triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước, Quy chế phối hợp giữa Tổng cục THADS và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quy chế phối hợp giữa Tổng cục THADS và Tổng cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an trong công tác THADS; chủ động, tích cực xây dựng, ký kết và triển khai các Quy chế phối hợp liên ngành tại địa phương, tạo môi trường, Điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác THADS trên địa bàn.

7. Về công tác kế hoạch, tài chính

a) Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các đề án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ công tác THADS theo Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội, nhất là xây dựng các kho vật chứng của các cơ quan THADS. Hướng dẫn, thẩm tra, thẩm định, triển khai các dự án đầu tư bảo đảm hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

b) Xây dựng phương án phân bổ ngân sách năm 2016 bảo đảm công bằng, minh bạch, kịp thời, đúng pháp luật. Tổng hợp, giao, Điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2015 cho các đơn vị dự toán trực thuộc. Hướng dẫn lập, tổng hợp và bảo vệ dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của các cơ quan THADS.

c) Nâng cao chất lượng thẩm định, xét duyệt, tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 của các đơn vị dự toán trực thuộc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành chế độ chính sách trong quản lý tài chính, tài sản, kế toán nghiệp vụ thi hành án và đầu tư xây dựng cơ bản. Tổng hợp, báo cáo kế toán nghiệp vụ THADS năm 2015; tập trung kiểm tra, và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực này.

8. Về công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, kiểm sát, giám sát đối với hoạt động THADS; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí

a) Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra; chú trọng kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định giao chỉ tiêu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án, công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính; tăng cường kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót. Cục THADS các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra công tác thụ lý, phân loại án có Điều kiện và chưa có Điều kiện thi hành, kết quả thống kê THADS đối với 100% đơn vị cấp huyện; kiểm tra toàn diện ít nhất đối với 30% tổng số đơn vị cấp huyện.

b) Tăng cường sự phối hợp trong công tác thanh tra, giám sát, kiểm sát, kiểm tra của cơ quan, ban, ngành có thẩm quyền các cấp; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức kiểm tra liên ngành về THADS. Thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị, kháng nghị, báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý cấp trên.

c) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS, chú trọng triển khai Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Bộ Tư pháp đến năm 2016. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ; đảm bảo công khai, minh bạch hóa mọi mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm đối với những vi phạm quy định về thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí, những biểu hiện thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong THADS.

9. Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2016), tạo không khí thi đua sôi nổi, đảm bảo đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng khắp các cơ quan, đơn vị, công chức, người lao động các cơ quan THADS. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện nghiêm túc việc xếp hạng các cơ quan THADS.

10. Công tác văn phòng, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

a) Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác văn phòng; xây dựng Hệ thống Văn phòng từ Tổng cục đến các cơ quan THADS địa phương theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thống nhất. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; bảo vệ quyền lợi, uy tín của công chức và cơ quan THADS. Tăng cường hơn nữa công tác hợp tác quốc tế; phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2016; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả công tác văn thư lưu trữ tại Tổng cục và các cơ quan THADS...

b) Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, chỉ đạo, Điều hành theo Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan THADS giai đoạn 2015-2020 (được ban hành kèm theo Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 24/9/2015), bảo đảm 100% các cơ quan và công chức làm công tác THADS sử dụng hộp thư điện tử và thường xuyên truy cập Trang Thông tin điện tử về thi hành án dân sự của địa phương, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục, của Bộ; 100% cơ quan THADS sử dụng phần mềm quản lý văn bản và Điều hành trong môi trường mạng; 100% các thông tin chỉ đạo, Điều hành của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục được đưa lên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Tổng cục; đẩy mạnh triển khai thực hiện phần mềm quản lý văn bản, sử dụng chữ ký số trong toàn hệ thống, hạn chế thấp nhất việc sử dụng văn bản giấy.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm THADS năm 2016, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch công tác năm 2016 của đơn vị; các Chi cục THADS căn cứ Chương trình công tác này và Kế hoạch công tác của Cục THADS địa phương, xây dựng Kế hoạch của đơn vị mình. Kế hoạch công tác của Tổng cục, Cục và Chi cục THADS cần xác định rõ từng nhiệm vụ, thời gian thực hiện, cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp, đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện được thuận lợi, hiệu quả.

2. Tổng cục THADS chủ trì, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác năm 2016 từ Tổng cục đến các Cục, Chi cục THADS trong cả nước; kịp thời kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Tư pháp về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Chương trình được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

3. Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Tổng cục THADS tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình này.

Trên đây là Chương trình công tác trọng tâm THADS năm 2016, các nhiệm vụ khác thực hiện theo Chương trình, Kế hoạch của Bộ, của Tổng cục THADS và các cơ quan THADS. Quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo Bộ Tư pháp (qua Tổng cục THADS) để kịp thời xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành: 06/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi hành án   Tình trạng: Đã biết

Chương trình công tác trọng tâm thi hành án dân sự năm 2016

Nội dung này được quy định tại Quyết định 10/QĐ-BTP Bộ Tư pháp ban hành gửi đến Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính BTP, Cục trưởng THADS các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

Quyết định 10/QĐ-BTP xác định năm 2016 chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững, giữ vững ổn định kinh tế vĩ, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển văn hóa, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. 

Theo đó, ngành Tư pháp có những định hướng công tác trong năm 2016, cụ thể phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

 1. Tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao.
 2. Nhiệm vụ về công tác xây dựng văn bản, đề án.
 3. Nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ.
 4. Công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự.
 5. Phối hợp thực hiện có hiệu quả chế định Thừa phát lại.
 6. Nhiệm vụ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.
 7. Công tác kế hoạch, tài chính thi hành án dân sự.
 8. Kiểm tra, phối hợp kiểm sát, thanh tra, giám sát hoạt động thi hành án dân sự; phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí.
 9. Nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016)
 10. Nhiệm vụ trong công tác văn phòng, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính.

Quyết định 10/QĐ-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 06/01/2016.

Từ khóa: Quyết định 10/QĐ-BTP

424

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302600