• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Quyết định 100/QĐ-QLD năm 2015 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Quyết định 100/QĐ-QLD
Bản Tiếng Việt

B Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 100/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ công văn số 7553/SYT-QLD đề ngày 28/11/2014; công văn số 619/SYT-QLD đề ngày 05/02/2015 kèm theo bản sao 29 Phiếu công bố sản phẩm do Công ty TNHH thương mại K-LAC đứng tên công bố và Biên bản kiểm tra Công ty TNHH thương mại K-LAC của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH thương mại K-LAC do Cục Quản lý Dược cấp đối với các sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp

Ngày cấp

Tên và địa chỉ Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

1

J&K Lavender Hand Cream 80g

93697/14/CBMP-QLD

25/8/2014

Công ty TNHH thương mại K-LAC

(địa chỉ: 460 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh)

2

J&K Lavender Face Cream 200g

93698/14/CBMP-QLD

25/8/2014

3

Freezeframe Day & Night Cream

93690/14/CBMP-QLD

25/8/2014

4

Freezeframe Instant Lash Extreme

93699/14/CBMP-QLD

25/8/2014

5

Amax A&A Serum 3x10ml

93682/14/CBMP-QLD

25/8/2014

Tổng số: 05 Phiếu công bố

Lý do thu hồi: Công ty TNHH thương mại K-LAC tẩy xóa, giả mạo Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận.

Điều 2. Cục Quản lý Dược, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm trong vòng 06 tháng đối với Công ty TNHH thương mại K-LAC.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc Công ty TNHH thương mại K-LAC, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Thanh tra Bộ (để p/h);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính (để p/h);
- Cơ quan Công an TP. Hồ Chí Minh (để p/h);
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD (Website Cục QLD);
- Lưu: VT, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 100/QĐ-QLD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 14/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 100/QĐ-QLD

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267133