• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Chương trình 135

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

Văn bản pháp luật về Giảm nghèo bền vững

 

Quyết định 1002/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 1002/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1002/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHO CỘNG ĐỒNG VÀ CÁN BỘ CƠ SỞ THỰC HIỆN DỰ ÁN 2 (CHƯƠNG TRÌNH 135) THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/05/2017 của Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Công văn số 914/UBDT-VP135 ngày 08/9/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc tài liệu tham khảo xây dựng khung đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực thuộc Chương trình 135;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gồm;

1. Nhóm cán bộ cơ s(cán bộ xã, thôn bản; cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã).

- Chuyên đề s 01: Công tác dân tộc.

- Chuyên đsố 02: Giới thiệu về Chương trình mục tiêu quốc gia Gim nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Dự án 2 (Chương trình 135); Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo về Chương trình 135.

- Chuyên đ s03: Nghiệp vụ Quản lý tài chính ngân sách và dự án cấp xã đi với các công trình, dự án thuộc Chương trình 135.

- Chuyên đề số 04: Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Chương trình 135.

- Chuyên đề số 05: Quy trình triển khai dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã thuộc Chương trình 135.

- Chun đề s06: Tham quan, học tập trao đi kinh nghiệm các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả và mô hình huy động các nguồn lực đxây dựng cơ sở hạ tầng.

2. Nhóm cộng đồng (Ban giám sát cng đồng xã; cán bộ chi hội đoàn th, cộng tác viên giảm nghèo; người có uy tín và người dân).

- Chun đ s01: Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách gim nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

- Chuyên đề s02: Lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ nữ... trong xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

- Chuyên đề số 03: Nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng các xã thuộc Chương trình 135.

- Chun đề số 04: Kỹ năng thực hiện gói thu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù; duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng ở các xã thuộc Chương trình 135.

- Chuyên đề số 05: Phát triển kinh tế hộ gia đình; hướng dẫn các tiến bộ khoa học kthuật sản xuất.

- Chuyên đề số 06: Tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả và mô hình huy động các nguồn lực đxây dựng cơ sở hạ tầng.

(Có nội dung, chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đng thực hiện Dự án 2 - Chương trình 135 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao trách nhiệm cho Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các s, ngành tnh và UBND các huyện, thị xã:

- Triển khai thực hiện biên soạn các tài liệu chuyên đphục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ svà cộng đng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

- Chuẩn bị các tài liệu dành cho ging viên, học viên phục vụ trin khai công tác đào tạo, bồi dưỡng tại tnh và các địa phương.

- Tổ chức đào tạo, tập hun theo nội dung chương trình khung và kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Các Sở, ngành tnh (Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát trin Nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội):

- Thực hiện biên soạn các tài liệu chuyên đề phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 gi Ban Dân tộc tng hp.

- Cgiảng viên, báo cáo viên lên lớp các chuyên đđào tạo, bi dưỡng tại tỉnh và địa phương.

3. UBND huyện, thị xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 căn cứ nội dung Chương trình khung: Phi hp vi Ban Dân tộc tchức đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch hàng năm, đảm bo thực hiện các mục tiêu thực hiện Dán 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia gim nghèo bn vững giai đoạn 2016-2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Lao động Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Dân tộc, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- NĐiều 3;
- Ban Dân vận Tỉnh
y;
- CT và các PC
T UBND tỉnh;
- VP: CVP
, các PCVP, CV: XDCB
- Lưu: VT
, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ CƠ SỞ VÀ CỘNG ĐỒNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135
(Kèm theo Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH

Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 là cơ sở đxây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu và tổ chức triển khai các lớp tập hun thuộc hp phn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn nhằm đạt được các mục tiêu của Chương trình theo Quyết định 1722/2016/QĐ-TTg ngày 02/09/2016 ca Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bn vng giai đoạn 2016-2020.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Nhóm cán bộ cơ sở: Cán bộ xã và thôn (bao gồm ccán bộ luân chuyn, cán bộ tăng cường), cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã và thôn; ưu tiên cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực theo quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/05/2017 của Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Gim nghèo bn vng giai đoạn 2016-2020.

2. Nhóm cộng đồng: Cộng đồng: Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, lãnh đạo t, nhóm; cán bộ chi hội đoàn th, cộng tác viên giảm nghèo, các tduy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, người có uy tín trong cộng đồng và người dân, ưu tiên người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực theo quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/05/2017 của y ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Gim nghèo bn vững giai đoạn 2016-2020.

III. NỘI DUNG

1. Nhóm cán bộ cơ sở, cán bộ xã, thôn bản; cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã

Tên chuyên đề

Nội dung

Thời lượng

Đơn vị thực hiện

Chuyên đề số 01:

Công tác dân tộc

- Đặc đim về các dân tộc thiu số, vùng dân tộc, min núi.

- Chủ trương chính sách của Đng và Nhà nước về công tác dân tộc.

- Tình hình thực hiện công tác dân tộc ở nước ta và tnh Thừa Thiên Huế.

- Các chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện ở địa bàn tỉnh.

- Trao đổi thảo luận

6 tiết

Ban Dân tộc

Chuyên đề số 2:

Giới thiệu về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Dự án 2 (Chương trình 135); Hướng dẫn thực hiện báo cáo về Chương trình 135.

- Quyết định số 1772/QĐ-TTG ngày 02/09/2016 của Thtướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia gim nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020.

- Hướng dẫn thực hiện Thông s01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Gim nghèo nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

- Tiêu chí phân bổ vốn Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

- Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo về Chương trình 135.

+ Giới thiệu hệ thống biểu mẫu báo cáo của Chương trình 135.

+ Các quy định cụ thể về chế độ thông tin, báo cáo thuộc Chương trình 135; trách nhiệm của cấp cơ sở trong việc tổng hợp, xử lý số liệu báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình 135.

- Trao đi thảo luận.

12 tiết

Ban Dân tộc

Chuyên đề số 03:

Nghiệp vụ Quản lý tài chính ngân sách và dự án cấp xã đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình 135

- Quản lý tài chính, ngân sách xã; quy trình, thủ tục thanh toán vốn đầu tư; công tác thanh - quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình 135.

+ Nội dung, qui trình lập dự toán ngân sách và dự thảo các dự án, công trình thuộc Chương trình 135 ở xã.

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cán bộ nghiệp vụ kế hoạch, tài chính cấp xã trong công tác lập dự toán, phê duyệt, thực hiện và kiểm tra thực hiện các dự án, công trình 135 xã.

+ Các thủ tục, qui định và căn cứ đthuyết trình và bảo vệ dự toán ngân sách trước các cơ quan có thm quyn.

- Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Hướng dẫn Thông tư số 15/2017/TT- BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

- Trao đi thảo luận

12 tiết

Sở Tài chính; Ban Dân tộc

Chuyên đề số 04:

Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Chương trình 135.

- Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dán thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

- Hướng dẫn thực hiện thông tư s 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Về lựa chọn nhà thầu, đấu thầu cộng đồng; lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu.

- Quy trình tổ chức đấu thầu; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện của trung ương, tỉnh.

- Trao đi thảo luận.

12 tiết

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Dân tộc

- Hướng dẫn, một số đim bn trong luật Xây dựng;

- Trình tự, thủ tục lập và thực hiện một dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Chương trình 135; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các nghị định, thông tư khác hướng dẫn về đầu tư xây dựng.

- Trao đi thảo luận.

6 tiết

Ban Dân tộc

Chuyên đề số 05:

Quy trình triển khai dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã thuộc Chương trình 135.

- Hướng dẫn Thông tư số 18/2017/TT- BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bn vng giai đoạn 2016-2020.

- Chuyển đi cơ cấu cây trồng vật nuôi; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trồng trọt và chăn nuôi.

- Hướng dẫn Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre.

- Hướng dẫn kỹ thuật trng mây tre.

- Hướng dẫn kthuật chăn nuôi trâu bò trong mùa mưa rét.

- Trao đi thảo luận.

6 tiết

Ban Dân tộc; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; S Lao động -Thương binh và Xã hội

Chuyên đề số 06:

Tham quan, học tập trao đi kinh nghiệm các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả và mô hình huy động các nguồn lực đ xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Tham quan, học tập kinh nghiệm tốt của các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo có hiệu quả và mô hình huy động các nguồn lực đxây dựng sở hạ tầng, sdụng các nguồn lực đxây dựng cơ sở hạ tầng có hiệu quả để vận dụng vào thực tế của địa phương mình.

- Xác định nhu cầu, mục đích, nội dung tham quan, học tập; các mô hình cn tham quan học tập; lập kế hoạch, tổ chức tham quan, học tập phù hợp nhu cầu trong và ngoài địa phương.

1 ngày

Ban Dân tộc

UBND các huyện, thị xã

2. Nhóm cộng đồng: Ban giám sát cộng đồng xã; cán bộ chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo; người có uy tín và người dân.

Tên chuyên đ

Nội dung

Thời lượng

Đơn vị thực hiện

Chuyên đề số 01:

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

- Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách giảm nghèo bn vững phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

- Những đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách trong chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

- Nội dung công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách giảm nghèo bn vững phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

- Phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động.

- Trao đi thảo luận.

6 tiết

Ban Dân tộc

Chuyên đề số 02:

Lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ nữ... trong xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

- Thế nào là kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng.

- Sự cần thiết về lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng.

- Các căn cứ, yêu cầu, nguyên tc lập kế hoạch có stham gia của cộng đồng.

- Vấn đề giới trong công tác lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng.

- Nội dung các bước quá trình lập kế hoạch.

- Các kỹ năng cơ bản trong việc tổ chức lấy ý kiến, thảo luận trong quá trình lập kế hoạch.

- Tng hợp, phân tích các ý kiến và xây dựng văn bản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hành các bài tập tình hung tại địa phương.

- Trao đi thảo luận.

6 tiết

Ban Dân tộc

Chuyên đề số 03:

Nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã thuộc Chương trình 135.

- Hướng dẫn Quyết định số 1914/QĐ- UBND ngày 12/08/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy chế tổ chức, thực hiện công tác giám sát đu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Những nội dung cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát công trình xây dựng thuộc Chương trình 135.

- Mục tiêu giám sát cấp xã; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức giám sát công trình.

- Quy trình giám sát của Ban Giám sát cấp xã; công tác giám sát thi công xây dựng.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với công trình cơ sở hạ tầng; hướng dẫn cách đọc bản vẽ, thiết kế của một số dạng công trình xây dựng.

- Nội dung và phương pháp giám sát công trình xây dựng; giám sát chất lượng công trình xây dựng; công tác nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng.

- Hướng dẫn thực hiện: Mu nhật ký công trình, mẫu biên bản và các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với công trình hạ tầng.

- Trao đổi thảo luận.

6 tiết

Ban Dân tộc

Chuyên đề số 04:

Kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù; duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng ở các xã thuộc Chương trình 135

- Hướng dẫn Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đi với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

- Hướng dẫn công tác duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng ở các xã thuộc Chương trình 135.

- Trao đi thảo luận.

6 tiết

Ban Dân tộc

Chuyên đề số 05:

Phát triển kinh tế hộ gia đình; hướng dẫn các tiến bộ khoa học kthuật sản xuất

- Định hướng phát triển kinh tế hộ gia đình; phát triển sản xuất hộ gia đình gắn với thị trường.

- Các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi...) với một số cây con chủ yếu.

- Hướng dẫn các mô hình sản xuất có hiệu quả (VACR,VAC,RV...)

- Tổ chức đào tạo nghề chăn nuôi thú y, may dân dụng, nghề dệt truyền thống và hỗ trợ kinh phí phục vụ mua công cụ và vật dụng đào tạo nghề.

- Hướng dẫn Quyết định số 11/2011/QĐ- TTg ngày 18/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre.

- Trao đi thảo luận.

6 tiết

Ban Dân tộc; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chuyên đề số 06:

Tham quan, học tập trao đi kinh nghiệm các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả và mô hình huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng

- Tham quan, học tập kinh nghiệm tốt của các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo có hiệu quả và mô hình huy động các nguồn lực đxây dựng cơ sở hạ tầng, sdụng các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng có hiệu qu đvận dụng vào thực tế của địa phương mình.

- Xác định nhu cầu, mục đích, nội dung tham quan, học tập; các mô hình cn tham quan học tập; lập kế hoạch, tổ chức tham quan, học tập phù hợp nhu cầu trong và ngoài địa phương.

1 ngày

Ban Dân tộc

UBND các huyện, thị xã

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1002/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 11/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1002/QĐ-UBND

290

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382681