• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Chính phủ điện tử

Văn bản pháp luật về Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

 

Quyết định 1003/QĐ-BTTTT về phê duyệt bổ sung dự án “Xây dựng Chính phủ điện tử (giai đoạn 1)” thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về Quyết định 1003/QĐ-BTTTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1003/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DỰ ÁN “XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ (GIAI ĐOẠN 1)” THUỘC KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2020 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/03/2019 của Chính phủ về một snhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát trin Chính phủ đin tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Quyết định số 2340/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghthông tin năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông báo số 139/TB-VPCP ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chđạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 12 tháng 02 năm 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học hóa và Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dự án “Xây dựng Chính phủ điện tử (giai đoạn 1)” vào Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 2340/QĐ-BTTTT, cụ thể:

- Thời gian thực hiện: năm 2020.

- Nguồn kinh phí: nguồn vốn đầu tư công.

- Đơn vị chủ trì: Cục Tin học hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Giám đốc Trung tâm Thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trư
ng (đ b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, T
TTT, THH (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1003/QĐ-BTTTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1003/QĐ-BTTTT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445081