• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Quyết định 1009/QĐ-UBND năm 2016 về phân bổ kinh phí thực hiện chính sách quản lý diện tích rừng tự nhiên phải tạm dừng khai thác năm 2015 theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Tải về Quyết định 1009/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1009/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ DIỆN TÍCH RỪNG TỰ NHIÊN PHẢI TẠM DỪNG KHAI THÁC NĂM 2015 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2242/QĐ-TTG NGÀY 11/12/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020;

Trên cơ s Công văn số 4715/BTC-NSNN ngày 07/4/2016 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí thực hiện Quyết định số 2242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1158/SNNPTNT ngày 23/5/2016 và Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1300/STC-TCDN ngày 31/5/2016 về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ khoản kinh phí 561 triệu đồng cho Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô để thực hiện chính sách quản lý diện tích rừng tự nhiên phải tạm dừng khai thác năm 2015 theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020.

Kinh phí bố trí từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh tại Công văn số 4715/BTC-NSNN ngày 07/4/2016 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác diện tích rừng tự nhiên là rừng sản xuất phải tạm dừng khai thác theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô.

- Hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô thực hiện quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Giải quyết kinh phí nêu tại Điều 1 Quyết định này cho Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tổng hợp, quyết toán kinh phí, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô; Thủ trưởng các Sở, ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường
trực Tỉnh ủy (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT
UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (NL), KT-TH, CB-TH;
- Lư
u: VT, NN-TNak499.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1009/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 09/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1009/QĐ-UBND

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327920