• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và các tuyến nối điểm du lịch

Tải về Quyết định 101/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XE 4 BÁNH CHẠY BẰNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN PHỤC VỤ CHỞ KHÁCH THAM QUAN, DU LỊCH TRONG KHU VỰC HẠN CHẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN VÀ CÁC TUYẾN NỐI ĐIỂM DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế;

Căn cứ Văn bản số 1318/TTg-CN ngày 27/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế;

Căn cứ Văn bản số 11449/BGTVT-VT ngày 10/10/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 01/TTr-SGTVT ngày 02/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện, với nội dung chính như sau:

1. Tên Đề án: Đề án thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và các tuyến nối điểm du lịch.

2. Tên doanh nghiệp đăng ký khai thác: Chi nhánh Công ty Cổ phần Suntaxi tại Bình Định.

3. Phạm vi và tuyến đường hoạt động: Thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Bình Định.

4. Số lượng phương tiện hoạt động: 50 xe điện (loại xe 8 chỗ ngồi), phân kỳ đầu tư như sau:

- Năm 2019: Đầu tư 40 xe;

- Năm 2020: Đầu tư 10 xe.

5. Thời gian hoạt động của xe điện: Từ 05 giờ đến 22 giờ hàng ngày; xe điện sẽ ngưng hoạt động khi có mưa bão, thời tiết xấu.

6. Thời gian hoạt động thí điểm Đề án:

- Từ ngày 15/01/2019 đến hết ngày 31/12/2020.

- Doanh nghiệp đăng ký khai thác phải đưa xe vào hoạt động trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày 15/01/2019.

Điều 2. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, quản lý việc triển khai thực hiện Đề án nêu trên theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần SunTaxi tại Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 101/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 10/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 101/QĐ-UBND

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406663