• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 101/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014 do tỉnh Bình Phước ban hành

Tải về Quyết định 101/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 13 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội ngh ln thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát trin thanh niên tỉnh Bình Phưc giai đoạn 1 (2012 - 2015);

Căn cứ Công văn số 3641/BNV-CTTN ngày 07/10/2013 của Bộ Nội vụ v việc hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 43/TTr-SNV ngày 08/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên m 2014.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Vụ CTTN);
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng NC-Ngv;
- Sở Nội vụ (3 bản);
- Lưu: VT(T-QD2-9/
1).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN NĂM 2014
(Phê duyệt kèm theo Quyết định
số: 101/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 ca UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 1 (2012 - 2015) và Công văn số 3641/BNV-CTTN ngày 07/10/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước v thanh niên năm 2014;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014. Cụ thể như sau:

Số TT

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược Phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011- 2020

 

 

1

Triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên trong Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 1 (2012 - 2015). Trong đó ưu tiên tập trung thực hiện một số chỉ tiêu trọng tâm sau:

- Dạy nghề cho thanh niên (ưu tiên dạy nghề cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên dân tộc thiểu số, nữ thanh niên, thanh niên khuyết tật, tàn tật, thanh niên vùng đô thị hóa);

- Đào tạo học vấn, hướng nghiệp cho thanh niên; tập trung giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn;

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên, chú trọng tới thanh niên lao động tự do, thanh niên lao động ở các khu công nghiệp, khu kinh tế; tư vấn pháp lut cho thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiu số;

- Tiếp tục tổ chức thực hiện chiến ợc, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên.

Các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Trong năm 2014

2

Trin khai thực hiện các nhiệm vụ, Đề án phát triển thanh niên đã được UBND tỉnh phê duyệt gồm:

- Đán đào tạo học vấn, hướng nghiệp cho thanh niên giai đoạn 2013-2020;

- Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực QLNN cho thanh niên cán bộ, công chức giai đoạn 2012-2015;

- Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho thanh niên giai đoạn 2013-2015;

- Nhiệm vụ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho thanh niên lồng ghép trong Đề án giải quyết việc làm giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên lồng ghép trong Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015".

Các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Trong năm 2014

3

Hoàn thành dứt điểm việc xây dựng và đưa vào triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án:

- Đề án trang bị kỹ năng sống, kiến thức về gia đình cho thanh niên.

- Đề án nâng cao thể trạng, sức khỏe cho thanh niên.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- SY tế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quý I năm 2014

4

Tổ chức Chương trình gặp gỡ đối thoại với thanh niên để nắm bất và giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên theo tinh thần chỉ thị số 10/2012/CT-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Trước ngày 31/3/2014

5

Tổ chức sơ kết Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 1 (2012 - 2015).

Sở Nội vụ

Quý I Năm 2014

6

Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu thống kê về thanh niên để làm cơ sở xây dựng chính sách cho thanh niên.

Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã.

Trong năm 2014

7

Bố trí kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên, Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh.

Sở Tài chính, Phòng Tài chính các huyện, thị xã.

Trong năm 2014

II

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 cua Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 

 

1

Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ, trong đó cần xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, giải pháp và lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Quý I năm 2014

2

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ; phân công, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Trong năm 2014

3

Rà soát, bổ sung các chính sách pháp luật cho thanh niên, trong đó tập trung vào các chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm; chính sách thu hút, đãi ngộ trí thức trẻ về công tác tại tỉnh.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan.

Trong năm 2014

4

Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Theo quy định của Bộ Nội vụ

5

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Theo quy định của Bộ Nội vụ

III

Triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

 

 

Tập trung hoàn thành dứt điểm việc thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến bảo đảm đúng đối tượng và chế độ theo quy định tại Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BNV-BLDTBXH-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 40/QĐ-TTg .

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Trước quý IV năm 2014

IV

Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên

 

 

 

Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước vthanh niên cho đội ngũ công chức theo dõi quản lý nhà nước về thanh niên của các sở, ban, ngành cp tỉnh; công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên cấp huyện và công chức giữ chức danh Văn phòng - thống kê cấp xã.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tnh và UBND các huyện, thị xã.

Trong năm 2014

V

Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

 

 

 

Kiểm tra việc tchức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước vthanh niên của các sở, ngành tỉnh và UBND cp huyện. Nội dung kiểm tra gồm:

- Kết quả tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên;

- Việc ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật đối với thanh niên; chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm đối với thanh niên;

- Việc quy hoạch các thiết chế văn hóa cho thanh niên;

- Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Quý II năm 2014

VI

Thực hiện chế độ báo cáo

 

 

 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014.

Sở Nội vụ

Trước ngày 30/11/2014

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 101/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 13/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 101/QĐ-UBND

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225757