• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 1010/QĐ-UBND năm 2015 Bãi bỏ các nội dung quy định quản lý vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến chè để kinh doanh tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 1010/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1010/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC NỘI DUNG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÙNG NGUYÊN LIỆU, SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHÈ ĐỂ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 133/TTr-SNN ngày 11 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các nội dung quy định quản lý vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến chè để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La với các nội dung sau:

1. Bãi bỏ Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến chè để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Bãi bỏ Khoản 5 (Quy hoạch vùng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến chè an toàn), Mục II, Điều 1, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Quy hoạch vùng sản xuất chè an toàn tỉnh Sơn La đến năm 2020.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến chè để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La theo đúng quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn; quy định tại các văn bản có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT. (M01), 68 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Mai Kiên

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1010/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Lò Mai Kiên
Ngày ban hành: 19/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1010/QĐ-UBND

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279023